MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, January 31, 2014

What the State of the Union Address Means for 2014 Thông điệp Liên bang có ý nghĩa gì với năm 2014What the State of the Union Address Means for 2014

Thông điệp Liên bang có ý nghĩa gì với năm 2014

What President Obama’s speech means for the midterms, his agenda and his relationship with Congress.
Bài phát biểu của Tổng thống Obama có nghĩa là những gì đối với bầu cử giữa kỳ, chương trình nghị sự của Tổng thống và mối quan hệ của ông với Quốc hội.

The New York Times
JAN. 28, 2014
The New York Times
Tháng một 28, 2014


Obama’s Agenda

Chương trình nghị sự của Tổng thống Obama

“Let’s make this a year of action. That’s what most Americans want, for all of us in this chamber to focus on their lives, their hopes, their aspirations.”

"Chúng ta hãy biến năm này thành một năm hành động. Đó là điều mà hầu hết người Mỹ mong muốn - tất cả chúng ta trong khán phòng này phải tập trung vào cuộc sống của họ, hy vọng của họ, và nguyện vọng của họ. "