MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Wednesday, January 29, 2014

State of the Union address 2014 Thông điệp Liên Bang 2014

State of the Union address 2014
Thông điệp Liên Bang 2014
Full text of President Obama's remarks
Toàn văn diễn từ của Tổng thống Obama

The complete text of President Barack Obama's State of the Union address as prepared for delivery to the House chamber

Văn bản Thông điệp Liên Bang Tổng thống Barack Obama chuẩn bị để phát biểu tại Hạ viện
Mr. Speaker, Mr. Vice President, Members of Congress, my fellow Americans:

Today in America, a teacher spent extra time with a student who needed it, and did her part to lift America’s graduation rate to its highest level in more than three decades.

Thưa ông Chủ tịch Hạ viện, ông phó Tổng thống, các thành viên Quốc hội, và nhân dân Mỹ :

Hôm nay ở nước Mỹ, một giáo viên đã dành thêm thời gian cho một sinh viên cần giúp đỡ, và đã làm phần việc của mình để nâng tỷ lệ tốt nghiệp của Mỹ lên mức cao nhất trong hơn ba thập kỷ.