MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, January 27, 2014

A Dying Teacher’s Unique Journey to See if He Made a Difference Chuyến đi độc đáo của một thầy giáo sắp qua đời để tìm hiểu liệu mình có tạo nên khác biệt


A file photo of students listening. Miami teacher David Menasche stopped cancer treatment to travel cross-country, visiting former students to see what impact he had on their lives. (Shutterstock*)

Một bức ảnh lưu trữ của các học sinh đang nghe giảng. Giáo viên David Menasche tại Miami ngừng điều trị ung thư để đi du lịch xuyên quốc gia, thăm cựu học sinh để xem ông đã tác động được gì đến cuộc sống của họ. (Shutterstock *)

A Dying Teacher’s Unique Journey to See if He Made a Difference

Chuyến đi độc đáo của một thầy giáo sắp qua đời để tìm hiểu liệu mình có tạo nên khác biệt
By Associated Press
January 25, 2014

Associated Press
25/1/ 2014

MIAMI — Six years into his no-holds-barred brawl with terminal brain cancer, David Menasche was partially blind and crippled. He couldn’t drive and he could barely read. Huge swaths of his memory had been wiped clean. His marriage was falling apart.

MIAMI – Sáu năm ròng rã không ngừng chống chọi với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, David Menasche đã bị mù một phần và bị liệt bán thân. Ông không thể lái xe và gần như không thể đọc được. Phần lớn trí nhớ của ông đã bị xóa sạch. Hôn nhân đang tan vỡ.

Chinese Tourists Get Etiquette 101 Lessons Khách du lịch Trung Quốc học vỡ lòng về phép lịch sựA photo of the vandalized ancient Egyptian temple, with the characters "Ding Jinhao was here."
Một bức hình ở ngôi đền Ai Cập cổ đại bị phá hoại với dòng chữ "Ding Jinhao đã ở đây."

Chinese Tourists Get Etiquette 101 Lessons

Khách du lịch Trung Quốc học vỡ lòng về phép lịch sự

By Shannon Liao,
Epoch Times  
August 21, 2013
Shannon Liao,
Epoch Times  
21/8/2013

Chinese state TV airs educational videos to combat embarrassing incidents overseas

Truyền hình nhà nước Trung Quốc phát sóng video giáo dục để chống lại sự cố đáng xấu hổ ở nước ngoài

For a week now the state mouthpiece China Central Television has been airing on its flagship news program educational videos about how to be a polite tourist.

Một tuần nay cơ quan ngôn luận Truyền hình trung ương Trung Quốc đã phát sóng trên chương trình tin tức hàng đầu của mình các video giáo dục về việc làm thế nào để trở thành một khách du lịch lịch sự.

Chinese Censorship Under the Microscope Chế độ kiểm duyệt của Trung Quốc dưới kính hiển viChinese Censorship Under the Microscope

Chế độ kiểm duyệt của Trung Quốc dưới kính hiển vi

By Matthew Robertson,
Epoch Times
October 23, 2013
Matthew Robertson,
Epoch Times
23/10/2013

The cadres in charge of controlling the media in China—and importantly over the last several years, influencing the media outside of China—have a crucial job to perform, necessitated by the internal logic of Chinese Communist Party (CCP) rule: On the one hand, they must show that the Party is the rightful and successful ruler of China; on the other, they must deal with those who would say otherwise.

Các quan chức phụ trách việc kiểm soát truyền thông ở Trung Quốc, đặc biệt trong vài năm gần đây phải thực hiện một công việc mang tính quyết định – tác động đến truyền thông bên ngoài Trung Quốc, một việc đòi hỏi cần phải có bởi lô-gíc nội bộ của sự thống trị của Đảng cộng sản Trung Quốc (CCP): Một mặt, họ cần cho thấy Đảng là kẻ thống trị đúng đắn và thành công của Trung Quốc; mặt khác, họ phải đối phó với những kẻ bất đồng quan điểm.

China loses control of its foreign policy Trung Quốc mất kiểm soát chính sách đối ngoại


China loses control of its foreign policy

Trung Quốc mất kiểm soát chính sách đối ngoại

By Terry McCulley
Ásia Times

Terry McCulley
Ásia Times

To some people, President Xi Jinping's efforts to consolidate his control over China's military and government are a welcome development, especially given China's haphazard approach to crisis management. Xi's actions might even be interpreted as a sign that China is transitioning towards a more "advanced" political system in which the military and foreign policy are controlled by a strong civilian chief executive.

Đối với một số người , những nỗ lực tịch Tập Cận Bình để củng cố kiểm soát của mình đối với quân đội và chính phủ Trung Quốc là một phát triển đáng chào đón, đặc biệt là do cung cách tiếp cận nguy hiểm của Trung Quốc về quản lý khủng hoảng. Hành động của ông Tập thậm chí có thể được hiểu là một dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang chuyển sang một hệ thống chính trị "tiên tiến" hơn, trong đó chính sách quân sự và đối ngoại được điều khiển bởi một nhà lãnh đạo dân sự mạnh mẽ .


China casts red tape in South China Sea Trung Quốc phủ bóng đen lên Biển Đông


China casts red tape in South China Sea

Trung Quốc phủ bóng đen lên Biển Đông
By Richard Javad Heydarian
Jan 14, 2014
Asia Times online

By Richard Javad Heydarian
Jan 14, 2014
Asia Times online

MANILA - China forayed into 2014 by signaling its intent to consolidate contested territorial claims in the South China Sea. Authorities in the southern Chinese province of Hainan introduced an amended maritime regulation that requires foreign fishing-related vessels to secure the permission of local authorities before entering China's claimed maritime jurisdiction.


MANILA - Trung Quốc đã bước vào năm 2014 bằng cách phát tín hiệu về ý định của nước này nhằm củng cố các tuyên bố tranh chấp chủ quyền lãnh hải ở Biển Đông. Chính quyền tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc, đã thực hiện một quy định hàng hải được sửa đổi, theo đó yêu cầu các tàu thuyền đánh cá nước ngoài phải được sự cho phép của nhà chức trách địa phương trước khi đi vào đánh bắt cá tại vùng lãnh hải mà Trung Quốc tuyên bố thuộc quyền thực thi pháp lý của họ ở Biển Đông.


China’s Neighborhood Bullying Increases Trung Hoa tăng cường bắt nạt lán giềngChina’s Neighborhood Bullying Increases
Trung Hoa tăng cường bắt nạt lán giềng

Asia Sentinel
TUE, 14 JANUARY 2014

Asia Sentinel
14/1/ 2014
Now Hainan’s provincial government demands that foreign fishermen get its approval to be in the South China Sea

Bây giờ chính quyền tỉnh Hải Nam lại đòi hỏi ngư dân nước ngoài phải được chấp thuận mới được vào biển Đông.
If anyone had any doubts about China’s aggressive attitudes towards its neighbors, they should be swept away by the Hainan provincial government’s demand that foreign fishing vessels must get its permission to fish in the waters of the South China Sea, which it claims are part of China.

Nếu ai có bất cứ sự hoài nghi nào về thái độ gây hấn hung hăng của Trung Quốc đối với các nước láng giềng của nước này, thì những hoài nghi đó sẽ bị cuốn trôi bởi yêu cầu của chính quyền tỉnh Hải Nam rằng các tàu đánh cá nước ngoài phải được sự cho phép của họ mới được quyền đánh bắt cá ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh tuyên bố là một phần lãnh hải của Trung Quốc.