MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, January 25, 2014

Soft Power: The Means to Succeed in World Politics - P2 Quyền lực mềm: Phương tiện để thành công trong chính trị thế giới – P2


P1      P2      P3      P4      P5

Soft Power: The Means to Succeed in World Politics - P2

Quyền lực mềm: Phương tiện để thành công trong chính trị thế giới – P2
CHAPTER TWO: SOURCES OF AMERICAN SOFT POWER

CHƯƠNG 2: CÁC NGUỒN SỨC MẠNH MỀM CỦA NƯỚC MỸ
THE UNITED STATES has many resources that can potentially provide soft power, particularly when one considers the ways in which economic prowess contributes not only to wealth but also to reputation and attractiveness. Not only is America the world's largest economy, but nearly half of the top 500 global companies are American, five times as many as next-ranked Japan.[1] Sixty-two of the top 100 global brands are American, as well as eight of the top ten business schools.[2] Social indices show a similar pattern. Consider the following:

Nước Mỹ có nhiều nguồn lực có tiềm năng mang lại sức mạnh mềm, đặc biệt khi chúng ta xem xét những cách thức ưu thế về kinh tế dẫn tới sự thịnh vượng cũng như danh tiếng và sức cuốn hút. Mỹ không chỉ là nền kinh tế lớn nhất thế giới mà phân nửa 500 công ty xuyên quốc gia hàng đầu thế giới cũng đến từ Mỹ, nhiều gấp năm lần quốc gia xếp thứ hai là Nhật.[1] Sáu mươi hai trong số 100 thương hiệu toàn cầu là của các công ty Mỹ, và nước này cũng có 8 trong số 10 trường kinh doanh hàng đầu thế giới.[2] Các chỉ số về mặt xã hội cũng cho thấy điều tương tự. Ví dụ như:

Soft Power: The Means to Succeed in World Politics - P3 Quyền lực mềm: Phương tiện để thành công trong chính trị thế giới – P3P1      P2      P3      P4      P5

Soft Power: The Means to Succeed in World Politics - P3

Quyền lực mềm: Phương tiện để thành công trong chính trị thế giới – P3
CHAPTER  THREE: Others' Soft Power

THE  UNITED  STATES  has  enormous soft-power resources,  and has often used them effectively to achieve outcomes it wanted. Given America's role as  a leader of  the  information age,  the opportunities  for American soft power should  increase  if the nation  acts skillfully. But the United States is not alone. Others, both countries and nonstate actors, also possess soft power that can be used to help or hinder the United States' achievement of its preferred outcomes.