MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, January 16, 2014

Teaching The Cinderella Fairytale: China vs. America Dạy chuyện Cô bé Lọ Lem: Kiểu Mỹ và kiểu Trung Quốc
Teaching The Cinderella Fairytale: China vs. America

Dạy chuyện Cô bé Lọ Lem: Kiểu Mỹ và kiểu Trung Quốc


How an American teacher would tell the story of Cinderella

Người Mỹ dạy bài học Cô bé Lọ Lem như thế nào
The bell rings, and students run into the classroom. This class, they’re discussing Cinderella. The teacher asks one student to come up to the front and summarize the story. The student quickly finishes, the teacher thanks him, and starts to ask the class questions.

Chuông reo, và học sinh chạy vào lớp học. Tiết học này sẽ thảo luận về Cô bé Lọ Lem. Giáo viên hỏi một học sinh ra phía trước và kể tóm tắt câu chuyện. Học sinh nhanh chóng kết thúc, giáo viên cảm ơn, và bắt đầu hỏi cả lớp một số câu hỏi.