MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, January 31, 2014

What the State of the Union Address Means for 2014 Thông điệp Liên bang có ý nghĩa gì với năm 2014What the State of the Union Address Means for 2014

Thông điệp Liên bang có ý nghĩa gì với năm 2014

What President Obama’s speech means for the midterms, his agenda and his relationship with Congress.
Bài phát biểu của Tổng thống Obama có nghĩa là những gì đối với bầu cử giữa kỳ, chương trình nghị sự của Tổng thống và mối quan hệ của ông với Quốc hội.

The New York Times
JAN. 28, 2014
The New York Times
Tháng một 28, 2014


Obama’s Agenda

Chương trình nghị sự của Tổng thống Obama

“Let’s make this a year of action. That’s what most Americans want, for all of us in this chamber to focus on their lives, their hopes, their aspirations.”

"Chúng ta hãy biến năm này thành một năm hành động. Đó là điều mà hầu hết người Mỹ mong muốn - tất cả chúng ta trong khán phòng này phải tập trung vào cuộc sống của họ, hy vọng của họ, và nguyện vọng của họ. "

Wednesday, January 29, 2014

State of the Union address 2014 Thông điệp Liên Bang 2014

State of the Union address 2014
Thông điệp Liên Bang 2014
Full text of President Obama's remarks
Toàn văn diễn từ của Tổng thống Obama

The complete text of President Barack Obama's State of the Union address as prepared for delivery to the House chamber

Văn bản Thông điệp Liên Bang Tổng thống Barack Obama chuẩn bị để phát biểu tại Hạ viện
Mr. Speaker, Mr. Vice President, Members of Congress, my fellow Americans:

Today in America, a teacher spent extra time with a student who needed it, and did her part to lift America’s graduation rate to its highest level in more than three decades.

Thưa ông Chủ tịch Hạ viện, ông phó Tổng thống, các thành viên Quốc hội, và nhân dân Mỹ :

Hôm nay ở nước Mỹ, một giáo viên đã dành thêm thời gian cho một sinh viên cần giúp đỡ, và đã làm phần việc của mình để nâng tỷ lệ tốt nghiệp của Mỹ lên mức cao nhất trong hơn ba thập kỷ.

Monday, January 27, 2014

A Dying Teacher’s Unique Journey to See if He Made a Difference Chuyến đi độc đáo của một thầy giáo sắp qua đời để tìm hiểu liệu mình có tạo nên khác biệt


A file photo of students listening. Miami teacher David Menasche stopped cancer treatment to travel cross-country, visiting former students to see what impact he had on their lives. (Shutterstock*)

Một bức ảnh lưu trữ của các học sinh đang nghe giảng. Giáo viên David Menasche tại Miami ngừng điều trị ung thư để đi du lịch xuyên quốc gia, thăm cựu học sinh để xem ông đã tác động được gì đến cuộc sống của họ. (Shutterstock *)

A Dying Teacher’s Unique Journey to See if He Made a Difference

Chuyến đi độc đáo của một thầy giáo sắp qua đời để tìm hiểu liệu mình có tạo nên khác biệt
By Associated Press
January 25, 2014

Associated Press
25/1/ 2014

MIAMI — Six years into his no-holds-barred brawl with terminal brain cancer, David Menasche was partially blind and crippled. He couldn’t drive and he could barely read. Huge swaths of his memory had been wiped clean. His marriage was falling apart.

MIAMI – Sáu năm ròng rã không ngừng chống chọi với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, David Menasche đã bị mù một phần và bị liệt bán thân. Ông không thể lái xe và gần như không thể đọc được. Phần lớn trí nhớ của ông đã bị xóa sạch. Hôn nhân đang tan vỡ.

Chinese Tourists Get Etiquette 101 Lessons Khách du lịch Trung Quốc học vỡ lòng về phép lịch sựA photo of the vandalized ancient Egyptian temple, with the characters "Ding Jinhao was here."
Một bức hình ở ngôi đền Ai Cập cổ đại bị phá hoại với dòng chữ "Ding Jinhao đã ở đây."

Chinese Tourists Get Etiquette 101 Lessons

Khách du lịch Trung Quốc học vỡ lòng về phép lịch sự

By Shannon Liao,
Epoch Times  
August 21, 2013
Shannon Liao,
Epoch Times  
21/8/2013

Chinese state TV airs educational videos to combat embarrassing incidents overseas

Truyền hình nhà nước Trung Quốc phát sóng video giáo dục để chống lại sự cố đáng xấu hổ ở nước ngoài

For a week now the state mouthpiece China Central Television has been airing on its flagship news program educational videos about how to be a polite tourist.

Một tuần nay cơ quan ngôn luận Truyền hình trung ương Trung Quốc đã phát sóng trên chương trình tin tức hàng đầu của mình các video giáo dục về việc làm thế nào để trở thành một khách du lịch lịch sự.

Chinese Censorship Under the Microscope Chế độ kiểm duyệt của Trung Quốc dưới kính hiển viChinese Censorship Under the Microscope

Chế độ kiểm duyệt của Trung Quốc dưới kính hiển vi

By Matthew Robertson,
Epoch Times
October 23, 2013
Matthew Robertson,
Epoch Times
23/10/2013

The cadres in charge of controlling the media in China—and importantly over the last several years, influencing the media outside of China—have a crucial job to perform, necessitated by the internal logic of Chinese Communist Party (CCP) rule: On the one hand, they must show that the Party is the rightful and successful ruler of China; on the other, they must deal with those who would say otherwise.

Các quan chức phụ trách việc kiểm soát truyền thông ở Trung Quốc, đặc biệt trong vài năm gần đây phải thực hiện một công việc mang tính quyết định – tác động đến truyền thông bên ngoài Trung Quốc, một việc đòi hỏi cần phải có bởi lô-gíc nội bộ của sự thống trị của Đảng cộng sản Trung Quốc (CCP): Một mặt, họ cần cho thấy Đảng là kẻ thống trị đúng đắn và thành công của Trung Quốc; mặt khác, họ phải đối phó với những kẻ bất đồng quan điểm.

China loses control of its foreign policy Trung Quốc mất kiểm soát chính sách đối ngoại


China loses control of its foreign policy

Trung Quốc mất kiểm soát chính sách đối ngoại

By Terry McCulley
Ásia Times

Terry McCulley
Ásia Times

To some people, President Xi Jinping's efforts to consolidate his control over China's military and government are a welcome development, especially given China's haphazard approach to crisis management. Xi's actions might even be interpreted as a sign that China is transitioning towards a more "advanced" political system in which the military and foreign policy are controlled by a strong civilian chief executive.

Đối với một số người , những nỗ lực tịch Tập Cận Bình để củng cố kiểm soát của mình đối với quân đội và chính phủ Trung Quốc là một phát triển đáng chào đón, đặc biệt là do cung cách tiếp cận nguy hiểm của Trung Quốc về quản lý khủng hoảng. Hành động của ông Tập thậm chí có thể được hiểu là một dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang chuyển sang một hệ thống chính trị "tiên tiến" hơn, trong đó chính sách quân sự và đối ngoại được điều khiển bởi một nhà lãnh đạo dân sự mạnh mẽ .


China casts red tape in South China Sea Trung Quốc phủ bóng đen lên Biển Đông


China casts red tape in South China Sea

Trung Quốc phủ bóng đen lên Biển Đông
By Richard Javad Heydarian
Jan 14, 2014
Asia Times online

By Richard Javad Heydarian
Jan 14, 2014
Asia Times online

MANILA - China forayed into 2014 by signaling its intent to consolidate contested territorial claims in the South China Sea. Authorities in the southern Chinese province of Hainan introduced an amended maritime regulation that requires foreign fishing-related vessels to secure the permission of local authorities before entering China's claimed maritime jurisdiction.


MANILA - Trung Quốc đã bước vào năm 2014 bằng cách phát tín hiệu về ý định của nước này nhằm củng cố các tuyên bố tranh chấp chủ quyền lãnh hải ở Biển Đông. Chính quyền tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc, đã thực hiện một quy định hàng hải được sửa đổi, theo đó yêu cầu các tàu thuyền đánh cá nước ngoài phải được sự cho phép của nhà chức trách địa phương trước khi đi vào đánh bắt cá tại vùng lãnh hải mà Trung Quốc tuyên bố thuộc quyền thực thi pháp lý của họ ở Biển Đông.


China’s Neighborhood Bullying Increases Trung Hoa tăng cường bắt nạt lán giềngChina’s Neighborhood Bullying Increases
Trung Hoa tăng cường bắt nạt lán giềng

Asia Sentinel
TUE, 14 JANUARY 2014

Asia Sentinel
14/1/ 2014
Now Hainan’s provincial government demands that foreign fishermen get its approval to be in the South China Sea

Bây giờ chính quyền tỉnh Hải Nam lại đòi hỏi ngư dân nước ngoài phải được chấp thuận mới được vào biển Đông.
If anyone had any doubts about China’s aggressive attitudes towards its neighbors, they should be swept away by the Hainan provincial government’s demand that foreign fishing vessels must get its permission to fish in the waters of the South China Sea, which it claims are part of China.

Nếu ai có bất cứ sự hoài nghi nào về thái độ gây hấn hung hăng của Trung Quốc đối với các nước láng giềng của nước này, thì những hoài nghi đó sẽ bị cuốn trôi bởi yêu cầu của chính quyền tỉnh Hải Nam rằng các tàu đánh cá nước ngoài phải được sự cho phép của họ mới được quyền đánh bắt cá ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh tuyên bố là một phần lãnh hải của Trung Quốc.


Sunday, January 26, 2014

MYANMAR’S ASEAN CHAIRMANSHIP: LESSONS FROM CAMBODIA NHIỆM KỲ CHỦ TỊCH ASEAN CỦA MYANMAR: BÀI HỌC TỪ CAMPUCHIAMYANMAR’S ASEAN CHAIRMANSHIP: LESSONS FROM CAMBODIA

NHIỆM KỲ CHỦ TỊCH ASEAN CỦA MYANMAR: BÀI HỌC TỪ CAMPUCHIA

Will nascent reforms enable Myanmar to avoid a repeat of Cambodia’s notorious term?

Liệu những cải cách mới đây có cho phép Myanmar tránh lặp lại nhiệm kỳ tai tiếng của Campuchia?

By Justine Drennan
The Diplomat
January 13, 2014

Justine Drennan
The Diplomat
13/1/ 2014

In November 2012, U.S. President Barack Obama made a stop in Myanmar before attending an ASEAN summit in Cambodia – the first time a sitting U.S. president had visited either country. While Obama’s appearance in Yangon represented the growing, if cautious, international recognition of Myanmar’s moves toward reform and engagement with the world, White House staff made it clear that Obama would not have come to Phnom Penh had it not been hosting the summit as 2012 ASEAN chair.


Tháng 11/2012, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có chuyến dừng chân ở Myanmar trước khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Campuchia – lần đầu tiên một vị Tổng thống Mỹ đương nhiệm tới thăm cả hai nước. Trong khi sự xuất hiện của Obama ở Yangon tiêu biểu cho sự ghi nhận quốc tế ngày càng tăng, dù là thận trọng, đối với những bước đi của Myanmar tiến tới cải cách và cam kết với thế giới, nhân viên Nhà Trắng đã nói rõ ràng Obama sẽ không tới Phnom Penh nếu nước này không đăng cai hội nghị thượng đỉnh với tư cách là chủ tịch ASEAN năm 2012.

Speech by Minister for Defence Dr Ng Eng Hen, at the Center for Strategic and International Studies Bộ trưởng Quốc phòng Singapore phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược
Speech by Minister for Defence Dr Ng Eng Hen, at the Center for Strategic and International Studies, on 13 Dec 2013
Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Heng  phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược ngày 13/12/2013

Minister for Defence Dr Ng Eng Hen gave a speech to an audience of officials and strategic thinkers organised by Washington-based think-tank Centre for Strategic and International Studies (CSIS) on 13 Dec.

Bộ trưởng Quốc phòng Tiến sĩ Ng Eng Hen đã phát biểu trước khán giả gồm các quan chức và các nhà tư tưởng chiến lược của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington (CSIS ngày 13 Tháng 12

THE RISE OF ASIA - REAPING PROMISES, AVOIDING PERILS

SỰ TRỖI DẬY CỦA CHÂU Á GẶT TRIỂN VỌNG TRÁNH  NGUY CƠ
I would like to thank Mr Richard Armitage for his kind introduction and Mr Michael Green and the Center for Strategic and International Studies for hosting this session. I am glad to have this opportunity to be in Washington D.C. again to meet with close friends, and to be able to exchange views with such an informed audience assembled here.

Tôi muốn cám ơn Ngài Richard Armitage về lời giới thiệu tốt đẹp và Ngài Michael Green về việc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế đã chủ trì cuộc thảo luận này. Tôi rất hân hạnh có được cơ hội đến Washington một lần nữa để gặp gỡ những người bạn bè thân thiết và để có thể trao đổi quan điểm với những thính giả hiểu biết như vậy tại đây.


China’s ADIZ over East China Sea: Implications for ASEAN ADIZ của Trung Quốc và tác động đối với khu vực
China’s ADIZ over East China Sea: Implications for ASEAN

ADIZ của Trung Quốc và tác động đối với khu vực
By Dylan Loh Ming Hui
Dylan Loh Ming Hui


Synopsis
China’s decision to set up an ADIZ over the East China Sea has attracted strong criticism from major powers in the region but ASEAN’s response has been relatively muted. What implications does the ADIZ have for ASEAN?

Tóm tắt
Quyết định của Trung Quốc thiết lập một Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở biển Hoa Đông đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các cường quốc trong khu vực, tuy nhiên phản ứng của ASEAN về vấn đề này cho đến nay tương đối kín tiếng. Vậy tác động của ADIZ đến ASEAN là gì?

ПРОПАЛА СОВЕСТЬ MẤT LƯƠNG TÂM

ПРОПАЛА СОВЕСТЬ

MẤT LƯƠNG TÂM

Михаил Салтыков-Щедрин
Mikhail. Santycov  Sedrin


    Пропала совесть. По-старому толпились люди на улицах и в театрах; по-старому они то догоняли, то перегоняли друг друга; по-старому суетились и ловили на лету куски, и никто не догадывался, что чего-то вдруг стало недоставать и что в общем жизненном оркестре перестала играть какая-то дудка. Многие начали даже чувствовать себя бодрее и свободнее. Легче сделался ход человека: ловчее стало подставлять ближнему ногу, удобнее льстить, пресмыкаться, обманывать, наушничать и клеветать. Всякую болесть вдруг как рукой сняло; люди не шли, а как будто неслись; ничто не огорчало их, ничто не заставляло задуматься; и настоящее, и будущее -- все, казалось, так и отдавалось им в руки, -- им, счастливцам, не заметившим о пропаже совести.

          Lương tâm biến mất. Dân tình vẫn tụ họp trên phố, trong nhà hát, vẫn chạy đuổi và chen vượt nhau, vẫn chạy ngược chạy xuôi, giành giật miếng ăn, và không ai nhận ra rằng đã vắng mất một cái gì, như trong dàn nhạc cuộc đời có cây sáo đã ngừng chơi. Nhiều kẻ còn thấy như tự do hơn, khoan khoái hơn. Người ta dễ gây thủ đoạn hơn, dễ hại ngầm, lường gạt, nịnh bợ, đặt điều vu khống nhau hơn. Bỗng như xảy ra một phép màu nhiệm, những dằn vặt đau đớn được rũ bỏ, người ta không còn đi, mà phóng chạy như bay; không có gì khiến phiền muộn, không gì bắt nghĩ ngợi; cả hiện tại, cả tương lai đều như đã nắm chắc trong tay. Người ta trở thành những kẻ sung sướng, không nhận ra lương tâm đã biến mất.

So, the U.S. Is Terrible at International Tests: Who Cares? Học sinh Mỹ bê bết trong các kỳ thi quốc tế, thì đã sao?


So, the U.S. Is Terrible at International Tests: Who Cares?

Học sinh Mỹ bê bết trong các kỳ thi quốc tế, thì đã sao?

Americans have been botching tests like the PISA for 50 years. It hasn't held back our economy yet.

Người Mỹ bết bát trong các kỳ thi như PISA đã 50 năm nay. Nhưng điều đó đã không hề làm kìm hãm nền kinh tế của chúng ta.

by JORDAN WEISSMANN
The Atlantic
DEC 3 2013

Jordan Weissmann
The Atlantic
3/12/2013

Reuters: The results of yet another high-profile international exam have arrived, and U.S. students have once again turned in a decidedly ho hum performance. This time, it's the Programme for International Student Assessment, better known as PISA. Our 15-year-olds lagged in math, remained average in reading and science, and, on the whole, were thoroughly trounced by their peers in places like Shanghai, Japan, South Korea, and Finland.
Học sinh Mỹ bê bết môn Toán, đạt trung bình môn Đọc hiểu và Khoa học trong kỳ thi PISA Kết quả của một kỳ thi quốc tế quan trọng với tên PISA vừa được công bố, và học sinh Mỹ một lần nữa lại làm bài chẳng ra làm sao: Học sinh tuổi 15 của chúng ta bê bết môn Toán, đạt trung bình môn Đọc hiểu và Khoa học, và nhìn chung các em hoàn toàn bại trận trước những người đồng lứa từ những vùng như Thượng Hải, Nhật, Hàn Quốc, Phần Lan.

Why Child Laborers Don’t Want to Go Home to Liangshan, China Tại Sao Lao Động Trẻ Em Không Muốn Về Nhà Ở Lương Sơn, Trung Quốc

Why Child Laborers Don’t Want to Go Home to Liangshan, China

Tại Sao Lao Động Trẻ Em Không Muốn Về Nhà Ở Lương Sơn, Trung Quốc
By Zhou Xi, Radio Free Asia
January 14, 2014
Zhou Xi, Radio Free Asia      
January 23, 2014     

Child laborers beg not to go home when rescued, while officials back home squander money excessively

Lao động trẻ em năn nỉ để không phải về nhà khi được giải cứu, trong khi các quan chức ở quê nhà tiêu tiền phung phí.
A recent Radio Free Asia report has highlighted two corresponding issues in China that have drawn much public attention.

Một bản tin của Đài Phát Thanh Châu Á Tự Do đã làm nổi bật hai vấn đề tương quan ở Trung Quốc vốn thu hút nhiều sự chú ý của dư luận.

COUP CALCULATIONS IN THAILAND NHỮNG TOAN TÍNH ĐẢO CHÍNH Ở THÁI LANCOUP CALCULATIONS IN THAILAND

NHỮNG TOAN TÍNH ĐẢO CHÍNH Ở THÁI LAN

By John Cole and Steve Sciacchitano
Asia Times Online
20/1/2014
John Cole and Steve Sciacchitano
Asia Times Online
20/1/2014

BANGKOK - With hundreds of thousands of antiovernment protesters occupying large swathes of the national capital and a series of shadowy armed attacks on their encampments, speculation is rising that Thailand could be on the brink of another military coup. A similar protest movement paved the way for the September 2006 putsch that overthrew former Prime Minister Thaksin Shinawatra's administration. But the situation now is substantially more complicated, militating against the prospect of another army-led takeover.


BANGKOK - Với việc hàng trăm nghìn người biểu tình chổng Chính phủ Thái Lan đang chiếm giữ các khu vực rộng lớn của thủ đô Bangkok và hàng loạt vụ tấn công có vũ trang mờ ám nhằm vào các khu lều trại của họ, đang xuất hiện ngày càng nhiều đồn đoán rằng Thái Lan có thể một lần nữa bị đẩy đến bờ vực một cuộc đảo chính quân sự. Một phong trào biểu tình tương tự đã mở đường cho vụ đảo chính quân sự vào tháng 9/2006 lật đổ chính quyền của Thủ tướng Thái Lan khi đó là ông Thaksin Shinavvatra. Tuy nhiên, tình hình hiện nay về cơ bản phức tạp hơn nhiều, gây cản trở viễn cảnh về một cuộc đảo chính chiếm quyền lãnh đạo đất nước khác do quân đội dẫn đầu.


China's New Fishing Regulations: An Act of State Piracy? QUY ĐỊNH CẤM ĐÁNH BẮT CÁ MỚI CỦA TRUNG QUỐC: HÀNH ĐỘNG CƯỚP BIỂN NHÀ NƯỚC?China's New Fishing Regulations: An Act of State Piracy?

QUY ĐỊNH CẤM ĐÁNH BẮT CÁ MỚI CỦA TRUNG QUỐC: HÀNH ĐỘNG CƯỚP BIỂN NHÀ NƯỚC?
Hainan provinces new rules about fishing complicate China’s relationship with ASEAN.

Quy định mới của tỉnh Hải Nam về đánh bắt cá làm phức tạp mối quan hệ của Trung Quốc với ASEAN.
By Carl Thayer
The Diplomat
January 13, 2014
Carl Thayer
The Diplomat
13/1/2014

On November 29, 2013, six days after China’s Ministry of National Defense announced the establishment of an Air Defense Identification Zone (ADIZ) over the East China Sea, Hainan province quietly issued new regulations on fishing in the South China Sea. These regulations were announced on December 3 and came into force on January 1, 2014.

Vào ngày 29 tháng 11 năm 2013, sáu ngày sau khi Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo việc thành lập một Khu Xác định phòng không (ADIZ) trên Biển Hoa Đông Trung Quốc, tỉnh Hải Nam lặng lẽ ban hành quy định mới về đánh bắt cá ở Biển Đông. Các quy định này được công bố vào 03 tháng 12 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2014.

Soft Power: The Means to Succeed in World Politics – P1 Quyền lực mềm: Phương tiện để thành công trong chính trị thế giới – P1


P1      P2      P3      P4      P5

Soft Power: The Means to Succeed in World Politics – P1

Quyền lực mềm: Phương tiện để thành công trong chính trị thế giới – P1

by Joseph Nye
Joseph Nye

CHAPTER 1: THE CHANGING NATURE OF POWER

Chương 1: Bản chất đang thay đổi của quyền lực

MORE THAN FOUR CENTURIES AGO, Niccolo Machiavelli advised princes in Italy that it was more important to be feared than to be loved. But in today's world, it is best to be both. Winning hearts and minds has always been important, but it is even more so in a global information age. Information is power, and modern information technology is spreading information more widely than ever before in history. Yet political leaders have spent little time thinking about how the nature of power has changed and, more specifically, about how to incorporate the soft dimensions into their strategies for wielding power.

Hơn bốn thế kỷ về trước, Nicolo Machiavelli khuyên răn các quân vương nước Ý rằng thà để thiên hạ sợ mình hơn là yêu mình. Nhưng trong thế giới ngày nay, có được cả hai điều này là hay hơn cả. Giành được trái tim và khối óc của quần chúng lúc nào cũng là điều thiết yếu, và trong thế giới thông tin toàn cầu ngày nay, nó còn quan trọng hơn bao giờ hết. Thông tin là sức mạnh, và công nghệ thông tin ngày nay quảng bá tin tức đến đại chúng một cách rộng rãi hơn bao giờ hết. Tuy vậy, các nhà lãnh đạo hầu như chỉ bỏ ra rất ít thời gian để suy nghiệm bản chất của quyền lực đã thay đổi ra sao, và cụ thể hơn, là làm sao hội nhập các khía cạnh “mềm” vào sách lược sử dụng quyền lực của họ.

Saturday, January 25, 2014

Soft Power: The Means to Succeed in World Politics - P2 Quyền lực mềm: Phương tiện để thành công trong chính trị thế giới – P2


P1      P2      P3      P4      P5

Soft Power: The Means to Succeed in World Politics - P2

Quyền lực mềm: Phương tiện để thành công trong chính trị thế giới – P2
CHAPTER TWO: SOURCES OF AMERICAN SOFT POWER

CHƯƠNG 2: CÁC NGUỒN SỨC MẠNH MỀM CỦA NƯỚC MỸ
THE UNITED STATES has many resources that can potentially provide soft power, particularly when one considers the ways in which economic prowess contributes not only to wealth but also to reputation and attractiveness. Not only is America the world's largest economy, but nearly half of the top 500 global companies are American, five times as many as next-ranked Japan.[1] Sixty-two of the top 100 global brands are American, as well as eight of the top ten business schools.[2] Social indices show a similar pattern. Consider the following:

Nước Mỹ có nhiều nguồn lực có tiềm năng mang lại sức mạnh mềm, đặc biệt khi chúng ta xem xét những cách thức ưu thế về kinh tế dẫn tới sự thịnh vượng cũng như danh tiếng và sức cuốn hút. Mỹ không chỉ là nền kinh tế lớn nhất thế giới mà phân nửa 500 công ty xuyên quốc gia hàng đầu thế giới cũng đến từ Mỹ, nhiều gấp năm lần quốc gia xếp thứ hai là Nhật.[1] Sáu mươi hai trong số 100 thương hiệu toàn cầu là của các công ty Mỹ, và nước này cũng có 8 trong số 10 trường kinh doanh hàng đầu thế giới.[2] Các chỉ số về mặt xã hội cũng cho thấy điều tương tự. Ví dụ như:

Soft Power: The Means to Succeed in World Politics - P3 Quyền lực mềm: Phương tiện để thành công trong chính trị thế giới – P3P1      P2      P3      P4      P5

Soft Power: The Means to Succeed in World Politics - P3

Quyền lực mềm: Phương tiện để thành công trong chính trị thế giới – P3
CHAPTER  THREE: Others' Soft Power

THE  UNITED  STATES  has  enormous soft-power resources,  and has often used them effectively to achieve outcomes it wanted. Given America's role as  a leader of  the  information age,  the opportunities  for American soft power should  increase  if the nation  acts skillfully. But the United States is not alone. Others, both countries and nonstate actors, also possess soft power that can be used to help or hinder the United States' achievement of its preferred outcomes.

Tuesday, January 21, 2014

Soft Power: The Means to Success in World Politics - P4 Quyền lực mềm: Phương tiện để thành công trong chính trị thế giới - P4

P1      P2      P3      P4      P5

Soft Power: The Means to Success in World Politics - P4

Quyền lực mềm: Phương tiện để thành công trong chính trị thế giới - P4
by Joseph S. Nye, Jr.

Joseph S. Nye, Jr.
Chapter 4 - Wielding Soft Power

Chương 4: Thực thi sức mạnh mềm
Governments use military power to issue threats, fight, and with a combination of skill and luck, achieve desired outcomes within a reasonable time. Economic power is often a similarly straightforward matter. Governments freeze foreign bank accounts overnight, and can distribute bribes or aid promptly, (although economic sanctions often take a long time, if ever, to produce desired outcomes). Soft power is more difficult, because many of its crucial resources are outside the control of governments, and their effects depend heavily on acceptance by the receiving audiences. Moreover, soft power resources often work indirectly by shaping the environment for policy, and sometimes take years to produce the desired outcomes.

Các chính phủ sử dụng sức mạnh quân sự để đưa ra các đe dọa, phát động chiến tranh, và bằng cách phối hợp với các kỹ năng cùng yếu tố may mắn, họ có thể đạt được những kết quả mong muốn trong một thời gian phù hợp nào đó. Sức mạnh kinh tế cũng thường là một thực thể có tác động rõ ràng, trực tiếp như vậy. Các chính phủ có thể ra lệnh đóng băng các tài khoản ngân hàng nước ngoài trong vòng một đêm cũng như có thể phân chia các khoản hối lộ hay viện trợ nhanh chóng (dù rằng những cuộc cấm vận kinh tế nếu có, thường cần thời gian nhiều hơn để đạt tới những kết quả mong muốn). Như chúng ta đã thấy ở Chương 1, thực thi sức mạnh mềm khó khăn hơn vì nhiều loại tài nguyên quan trọng nằm ngoài tầm với của các chính phủ, ngoài ra ảnh hưởng của sức mạnh mềm phụ thuộc chặt chẽ vào sự chấp nhận của các cộng đồng tiếp nhận sức mạnh mềm. Hơn nữa, các nguồn lực sức mạnh mềm thường tác động một cách gián tiếp trong quá trình tạo môi trường để thực hiện chính sách và đôi khi tác động của loại sức mạnh này cần nhiều năm mới có kết quả mong muốn.

Monday, January 20, 2014

Soft Power: The Means to Success in World Politics- P5 Quyền lực mềm: Phương tiện để thành công trong chính trị thế giới - P5

P1      P2      P3      P4      P5

Chapter 5: Soft Power and American Foreign Policy - P5

Chương 5: Sức mạnh mềm và chính sách đối ngoại Hoa Kỳ

Soft Power: The Means to Success in World Politics by JOSEPH S. NYE, JR. 

Quyền lực mềm: Phương tiện để thành công trong chính trị thế giới của Joseph S. Nye JR. 

JOSEPH S. NYE, JR., Sultan of Oman Professor of International Relations, is Dean of the John F. Kennedy School of Government. Nye has been on the faculty at Harvard since 1964, during which time he also served as Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs, Chair of the National Intelligence Council, and Deputy Assistant Secretary of State for Security Assistance, Science and Technology. He is the author of numerous books and articles on national security policy.

Joseph S. Nye JR., giáo sư Quốc vương Oman về quan hệ quốc tế, là Hiệu trưởng Trường Chính phủ học John F. Kennedy. Nye là giảng viên tại Đại học Harvard từ năm 1964, trong thời gian đó ông cũng là Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng các vấn đề an ninh quốc tế, Chủ tịch Hội đồng tình báo quốc gia, và Phó Trợ lý Ngoại trưởng về hỗ trợ an ninh, Khoa học và Công nghệ. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách và bài báo về chính sách an ninh quốc gia.
Anti-Americanism has increased in the past few years. Thomas Pickering, a seasoned diplomat, considered 2003 “as high a zenith of anti-Americanism as we’ve seen for a long time.” [1] Polls show that our soft power losses can be traced largely to our foreign policy. “A widespread and fashionable view is that the United States is a classically imperialist power...That mood has been expressed in different ways by different people, from the hockey fans in Montreal who boo the American national anthem to the high school students in Switzerland who do not want to go to the United States as exchange students.” [2]

Chủ nghĩa bài Mỹ đã phổ biến hơn trong những năm vừa qua. Thomas Pickering, một nhà ngoại giao kỳ cựu đã xem năm 2003 như là “đỉnh điểm của chủ nghĩa chống Mỹ mà chúng ta từng thấy trong khoảng thời gian dài”.[1] Những cuộc thăm dò cho thấy sự suy giảm sức mạnh mềm của chúng ta có nguyên nhân lớn từ chính sách ngoại giao. “Một quan điểm phổ biến và thời thượng cho rằng nước Mỹ là một thế lực đế quốc kiểu cổ điển… Cách đánh giá kiểu này thể hiện nhiều cách bởi nhiều người khác nhau, từ việc các cổ động viên hockey ở Montreal la ó khi quốc ca Mỹ cất lên đến việc những học sinh trung học Thụy Sĩ không muốn đi Mỹ theo các chương trình trao đổi văn hóa”.[2]