MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, February 22, 2013

A Dangerous Escalation in the East China Sea Một sự leo thang nguy hiểm ở biển Hoa Đông
A Dangerous Escalation in the East China Sea
Một sự leo thang nguy hiểm ở biển Hoa Đông


Stephanie Kleine-Ahlbrandt, The Wall Street Journal  |   5 Jan 2013

Stephanie Kleine-Ahlbrandt, The Wall Street Journal  |   5 /01/ 2013

The territorial dispute in the East China Sea between the world's second- and third-largest economies entered a disturbing new phase last month with the first direct involvement of military forces. On Dec. 13, Japan sent eight F-15 fighter jets after a small Chinese propeller plane that flew over the disputed Senkaku Islands, called Diaoyu in China. According to Japan, this was the first Chinese intrusion into its airspace since 1958.

Tranh chấp lãnh thổ ở Biển Hoa Đông giữa các nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba trên thế giới bước vào giai đoạn quấy nhiễu mới tháng trước với sự tham gia trực tiếp đầu tiên của các lực lượng quân sự. Vào ngày 13, Nhật Bản gửi tới 8 máy bay chiến đấu F-15 sau khi một chiếc máy bay cánh quạt nhỏ của Trung Quốc bay trên quần đảo tranh chấp Senkaku, được gọi là Điếu Ngư ở Trung Quốc. Theo Nhật Bản, đây là đầu tiên Trung Quốc xâm nhập vào không phận của Nhật kể từ năm 1958.

What is Freedom of the Press? Tự do Báo chí là gì?

What is Freedom of the Press?
Tự do Báo chí là gì?

WISE GEEK
WISE GEEK


The press refers to the agencies and people involved in collecting and conveying the news. This includes printed news outlets, such as newspapers and periodicals; broadcast news, such as radio and television news; and news spread over the Internet through websites. Freedom of the press is a concept that has to do with the relationship of the press to government.

Từ báo chí đề cập đến các cơ quan, con người có liên quan trong việc thu thập và truyền đạt tin tức bao gồm các hình thức in ấn tin tức, chẳng hạn như báo và tạp chí định kỳ; phát sóng tin tức, như đài phát thanh và truyền hình; lan truyền tin tức trên Internet thông qua các trang web. Tự do báo chí là một khái niệm liên quan đến mối quan hệ của báo chí với chính phủ.

Obama’s Sensible Steps on Cybersecurity Các bước đi khôn khéo của Obama về An ninh mạngObama’s Sensible Steps on Cybersecurity

Các bước đi khôn khéo của Obama về An ninh mạng

By the Editors
Bloomberg
Feb 15, 2013
Ban biên tập
Bloomberg
15.2/2013


In his State of the Union address, President Barack Obama explained why he was issuing an executive order to protect critical U.S. networks from cyberthreats: “We cannot look back years from now and wonder why we did nothing in the face of real threats to our security and our economy.”

Trong Thông điệp Liên Bang của mình, Tổng thống Barack Obama giải thích lý do tại sao ông đã ban hành một sắc lệnh để bảo vệ các mạng lưới quan trọng của Mỹ khỏi sự đe dọa của tấn công trên mạng: "Kể từ bây giờ chúng ta không thể nhìn lại những năm qua và tự hỏi lý do tại sao chúng ta đã không làm gì trong khi có sự hiện diện các mối đe dọa thực sự với an ninh của và nền kinh tế chúng ta. "

Is China taking over the world? Liệu Trung Quốc có thống lĩnh được thế giới hay không?

Is China taking over the world?

Liệu Trung Quốc có thống lĩnh được thế giới hay không?

by Charles W. Bryant

Charles W. Bryant


Since World War II, only three world powers have been referred to as "superpowers" -- the Soviet Union, the British Empire and the United States. The first two have since lost that distinction, leaving America as the world's only true superpower, according to most history experts. There are no hard and fast rules as to what makes a state a superpower, but there are some defining characteristics that most pundits agree are necessary to earn the title. Being a global leader in economics, culture and education, along with a strong military presence are all hallmarks of a superpower. Japan was believed to have been the next superpower in the 1980s, but that prediction never came to fruition.

Kể từ khi chiến tranh thế giới thứ II, chỉ có ba cường quốc thế giới đã được gọi là "siêu cường" - Liên Xô, đế quốc Anh và Hoa Kỳ. Hai nước đầu tiên đã đánh mất địa vị này, để lại nước Mỹ trở thành siêu cường thực sự duy nhất của thế giới, hầu hết các chuyên gia lịch sử đều cho là như thế. Không có các quy tắc cố định và nhanh chóng về những gì có thể giúp cho một quốc gia trở thành một siêu cường, nhưng có một số đặc điểm xác định mà hầu hết các chuyên gia đồng ý là cần thiết để đạt được được danh hiệu này: lãnh đạo toàn cầu về kinh tế, văn hóa và giáo dục, cùng với một sự hiện diện quân sự mạnh mẽ là tất cả đặc điểm nổi bật thể hiện một siêu cường. Nhật Bản được cho là đã từng là siêu cường tiếp theo trong những năm 1980, nhưng dự đoán đó không bao giờ trở thành hiện thực.