MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, February 1, 2013

Vietnam's Banks: Tiger tamed? NGân hàng Việt nam: Hổ đã thuần hóa?
Vietnam's Banks: Tiger tamed?

NGân hàng Việt nam: Hổ đã thuần hóa?

Feb 2nd 2013
Feb 2/2/2013


HO CHI MINH CITY
HO CHI MINH CITY
The good times won’t return until the country’s stricken banks are dealt with.

Thời gian tốt đẹp sẽ không trở lại cho đến khi các ngân hàng bị ảnh hưởng của nước này được xử lý.

THE arrest of a former bank boss is just what many people in the rich world would like to see. In Vietnam it is becoming a regular occurrence. On January 23rd the government announced that it had arrested Pham Thanh Tan, until recently the head of state-owned Agribank, the country’s largest. His is the fifth arrest of a senior Agribank executive in as many months; the previous four face charges of embezzlement and theft totalling about $7m.

Việc bắt giữ một ông cựu giám đốc ngân hàng chỉ là những gì nhiều người trong thế giới giàu có muốn nhìn thấy. Ở Việt Nam, điều này đang trở thành sự kiện thường xuyên. Ngày 23 tháng 1, chính phủ thông báo rằng họ đã bắt giữ Phạm Thanh Tân, mà cho đến gần đây là người đứng đầu ngân hàng nhà nước Agribank, lớn nhất nước. Đây là vụ thứ năm bắt giữ một giám đốc điều hành cấp cao của Agribank diễn ra trong nhiều tháng; bốn người trước bị cáo buộc tham ô, trộm cắp tổng cộng khoảng 7 tỷ đô-la.


Back in August the arrest of the head of another big bank, Asia Commercial Bank, led to a plunge in the stockmarket and a bank run. Six months on the markets barely reacted to Mr Tan’s arrest. So inured have investors become to bad news from the banking sector that they just ignored it.

Hồi tháng Tám việc bắt giữ người đứng đầu của một ngân hàng lớn khác, Ngân hàng Á Châu, dẫn đến sụt giảm trên thị trường chứng khoán và hoạt động ngân hàng. Sáu tháng trên thị trường hầu như không phản ứng với việc ông Tân bị bắt. Vì vậy, do đã quá quen với tin xấu từ ngành ngân hàng, các nhà đầu tư chỉ muốn bỏ qua những tin xấu đó.

Five years ago Vietnam was riding high as the sexiest of the Asian tigers. In the past couple of years, however, the country’s growth has slowed. The souring debts of state-owned enterprises, together with a burst property bubble, have left the country’s ill-managed and secretive banks in a mess. Many got into trouble by making reckless loans during the good times, often to cronies of the ruling Communist Party. The executives arrested so far have been charged either with graft, plain mismanagement or, in Mr Tan’s case, “irresponsibility causing serious consequences”.

Năm năm trước, Việt Nam đang nổi lên như một con hổ hấp dẫn nhất châu Á. Tuy nhiên, trong vài năm qua, tăng trưởng của đất nước này đã chậm lại. Các khoản nợ cao ngất của doanh nghiệp nhà nước, cùng với bùng nổ bong bóng bất động sản, đã khiến các ngân hàng được quản lý kém cỏi và hoạt động thậm thụt trở thành mớ bong bong. Nhiều ngân hàng gặp rắc rối do cho vay thiếu thận trọng trong thời hoàng kim, theo kiểu tư bản thân hữu với giới chức cầm quyền. Các giám đốc điều hành bị bắt giữ cho đến nay đã bị buộc tội tham nhũng, hay đơn thuần quản lý yếu kém, hoặc trong trường hợp của ông Tân, "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

The banks’ woes are widely felt. A credit squeeze has prompted a record number of business failures over the past two years. As Jonathan Pincus, an economist in Ho Chi Minh City, argues, the banking crisis “is going to constrain growth for a serious amount of time unless it’s dealt with.”

Khủng hoảng của các ngân hàng được cảm nhận rộng rãi. Một thắt chặt tín dụng đã gây ra một con số kỷ lục của những thất bại kinh doanh trong hai năm qua. Như Jonathan Pincus, một nhà kinh tế ở thành phố Hồ Chí Minh, lập luận, cuộc khủng hoảng ngân hàng "sẽ kìm hãm tăng trưởng trong một thời gian lâu dài cho tới khi nó được xử lý."

After years of playing down the amount of bad debt in the system, the authorities have at least admitted the gravity of the situation. The State Bank of Vietnam (SBV), the central bank, last year upped its estimate of the total ratio of banks’ bad debt to 8.8%, the highest in South-East Asia. But such is the industry’s opacity that many analysts reckon the real figure could be at least double that. Standard Chartered, a bank, has put it at 15-20%.

Sau nhiều năm che dấu bớt số nợ xấu trong hệ thống, các cơ quan có thẩm quyền ít nhất đã thừa nhận tính nghiêm trọng của tình hình. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), các ngân hàng trung ương, năm ngoái đã nâng tỷ lệ tổng nợ xấu ước tính của các ngân hàng lên 8,8%, mức cao nhất ở Đông Nam Á. Nhưng con số đó là do sự mù mờ của ngành ngân hàng, nên nhiều nhà phân tích nghĩ con số thực tế có thể là ít nhất là gấp đôi. Ngân hàng Standard Chartered đã nêu con số 15-20%.

The SBV is trying to shrink the size of the sector. Nine weaker banks have been encouraged to merge or submit to takeovers by bigger ones; some have already succumbed. More consolidation is needed. There are still about 40 local banks; many think that figure should be about 25.

Ngân hàng Nhà nước đang cố gắng để thu nhỏ kích thước của khu vực này. Chín ngân hàng yếu hơn đã được khuyến khích sáp nhập, chấp nhận tiếp quản bởi những ngân hàng lớn hơn, một số đã cùng đường. Cần thiết phải củng cố hơn nữa. Hiện vẫn còn khoảng 40 ngân hàng địa phương, nhiều người nghĩ rằng con số này sẽ chỉ nên chừng 25 mà thôi.


The SBV is trying to shore up good banks with injections of foreign capital. It is having some success, especially with the Japanese. They have taken advantage of a strong currency to buy relatively cheaply, and to diversify their Asian holdings at the same time. On December 27th the Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ announced that it was buying a 20% stake in VietinBank for $743m. This follows the purchase by Mizuho of a 15% stake in Vietcombank, for $567m, in September 2011.

Ngân hàng Nhà nước đang cố gắng để vực dậy các ngân hàng tốt với việc bơm vốn nước ngoài. Việc này có một số thành công, đặc biệt là với Nhật Bản. Họ đã tận dụng một đồng tiền mạnh để mua tương đối rẻ hơn, và đồng thời để đa dạng hóa cổ phần Châu Á của họ. Ngày 27 tháng Mười Hai, Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ đã thông báo rằng họ đã mua 20% được cổ phần tại VietinBank 743 triệu đô-la.Việc này tiếp theo sau việc Mizuho mua 15% cổ phần tại Vietcombank, 567 triệu đô-la, vào tháng Chín năm 2011.

To encourage more such deals the SBV has submitted a draft decree to the government that would allow foreign investors to take up to 30% of equity in banks in certain circumstances, up from the present 20%. Other foreigners may be more cautious. The banking sector still needs an overhaul. Greater transparency in reporting is needed; there should be less cross-ownership; accounting must be brought up to international standards. The government’s plans to set up an asset-management company, or “bad bank”, to take over the rest of the sector’s bad debts are unclear. In particular no one knows who exactly is going to have to fork out to buy the dud loans. But as Pham Hong Hai of HSBC Vietnam argues, “there is no way to fix this issue unless there is some pain.”
Để khuyến khích các thương vụ như thế, Ngân hàng Nhà nước đã đệ trình một dự thảo Nghị định cho chính phủ mà sẽ cho phép các nhà đầu tư nước ngoài chiếm tới 30% vốn cổ phần trong các ngân hàng trong những trường hợp nhất định, tăng từ 20% hiện nay. Những công ty nước ngoài khác có thể thận trọng hơn. Ngành ngân hàng vẫn cần một cuộc đại tu. Minh bạch hơn trong báo cáo là cần thiết, cần có ít sở hữu chéo, kế toán phải được đưa lên tiêu chuẩn quốc tế. Các kế hoạch của chính phủ để thiết lập một công ty quản lý tài sản, hoặc "ngân hàng xấu", để tiếp nhận phần còn lại của các khoản nợ xấu của ngành là không rõ ràng. Đặc biệt, không ai biết chính xác là ai sẽ phải bỏ tiền ra để mua các khoản nợ xấu. Nhưng như ông Phạm Hồng Hải của HSBC Việt Nam lập luận, "không có cách nào để khắc phục vấn đề này trừ khi chấp nhận đau khổ."http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21571177-good-times-wont-return-until-countrys-stricken-banks-are-dealt-tiger


In Vietnam, Rage Growing Over Loss of Land Rights Xung đột đất đai ngày càng gia tăng khi nông dân ý thức về quyền của họ
In Vietnam, Rage Growing Over Loss of Land Rights

Xung đột đất đai ngày càng gia tăng khi nông dân ý thức về quyền của họ

KIM SON, Vietnam
January 31, 2013 (AP)

KIM SON, Vietnam
31/1/ 2013 (AP)Faced with a group of farmers refusing to give up their land for a housing project, the Communist Party officials negotiating the deal devised a solution: They went to a bank, opened accounts in the names of the holdouts and deposited what they decided was fair compensation. Then they took the land.

Phải đối mặt với một nhóm nông dân không chịu từ bỏ đất đai của họ cho một dự án bất động sản, các quan chức Đảng Cộng sản đã nghĩ ra một giải pháp khác để thỏa thuận: Họ đã đi đến ngân hàng, mở tài khoản dưới tên của những người chủ đất và gửi số tiền bồi thường mà họ cho là công bằng vào các tài khoản đó. Sau đó, họ lấy đất.

The farmers, angry at the sum and now forced to compete for jobs in a stuttering economy, blocked the main road connecting the capital to the north of the country for hours in December. In a macabre gesture, some clambered into coffins. Police who came to break up the demonstration were pelted with rocks. Several people were arrested.

Những người nông dân đã trở nên giận dữ với số tiền ít ỏi và đối mặt với tình trạng buộc phải cạnh tranh công ăn việc làm trong nền kinh tế èo uột, họ đã quyết định chặn con đường chính nối vào thủ đô ở phía bắc nhiều giờ hồi tháng Mười hai vừa qua. Trong một cử chỉ rùng rợn hơn, một số họ đã tự đặt họ vào các quan tài. Công an ngăn chặn cuộc biểu tình đã bị ném đá. Trong số họ, nhiều người đã bị bắt giữ.

"This is an injustice," said Nguyen Duc Hung, a rice farmer forced to give up 2,000 square meters (215,000 square feet) of land he had worked for more than 15 years. "The compensation money will help us to survive for several years, but after that, how can we make our living?"
“Đây là một sự bất công”, ông Nguyễn Đức Hùng, một nông dân trồng lúa buộc phải từ bỏ mảnh trồng trọt đất 2.000 mét vuông mà ông đã làm việc trong hơn 15 năm qua. “Số tiền bồi thường chỉ giúp chúng tôi tồn tại trong một vài năm, nhưng sau đó làm thế nào chúng tôi có thể sống được?”


Forced confiscations of land are a major and growing source of public anger against Vietnam's authoritarian one-party government. They often go hand-in-hand with corruption; local Communist Party elites have a monopoly on land deals, and many are alleged to have used it to make themselves rich.


Cưỡng chế đất đai là một trong những lý do chính làm nhiều người dân giận dữ chống lại chính quyền một đảng độc tài tại Việt Nam. Vấn đề này đi đôi với tham nhũng, các đảng viên Đảng Cộng sản địa phương thường có lợi ích độc quyền về các mối giao dịch đất đai, và nhiều trong số đó đã sử dụng việc này để làm giàu bất chính.


These issues unite rural and urban Vietnamese in a way that discontent over political oppression tends not to.

Những vấn đề liên quan đến đất đai đã giúp nông dân Việt Nam từ thành thị đến nông thôn đoàn kết lại với nhau, điều mà các lực lượng chính trị đối lập chưa thể làm được.

Land disputes break out elsewhere in Asia, notably next door in China, but they have particular resonance in Vietnam, where wars and revolutions were fought in the name of the peasant class to secure collective ownership of the land.

Những vụ tranh chấp đất đai cũng thường xảy ra ở những nơi khác tại châu Á, đặc biệt là nước láng giềng Trung Quốc ở phía bắc và cả hai nơi dường như có chung một đặc điểm. Trước đây, hai nước này nhân danh giai cấp nông dân để làm cách mạng nhằm mang lại quyền sở hữu đất đai tập thể cho dân chúng.

The farmers who blocked the road quoted the country's revolutionary leader, Ho Chi Minh, in the banners they posted at their camp. "Nothing is more precious than independence and freedom," said one. "We would rather die than lose our land," said another.

Những người nông dân chặn đường đã trích dẫn lời của lãnh đạo cách mạng Hồ Chí Minh, với các biểu ngữ mang dòng chữ: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. “Chúng tôi thà chết còn hơn bị mất đất của mình”, một người khác nói.The government recognizes that the anger coursing through the countryside threatens its legitimacy, and has pledged to revise land laws this year to make them more equitable.

Chính phủ thừa nhận rằng sự giận dữ tại nhiều vùng nông thôn đang đe dọa tính hợp pháp của chế độ, và cam kết sẽ sửa đổi luật đất đai trong năm nay để cho công bằng hơn.

But establishing clear property rights and enforcing laws to protect them comes with ideological complications in a country still publicly committed to state ownership of the land even as it embraces free-market capitalism.

Tuy nhiên, để xác lập quyền sở hữu rõ ràng và thực thi pháp luật để bảo vệ chúng vẫn còn nhiều khó khăn vì ý thức hệ và nhà nước vẫn còn công khai cam kết rằng đất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân ngay cả khi Việt Nam đang đi theo hướng thị trường tự do.

Vietnam abandoned Soviet-style collective farming in the 1980s and began its embrace of capitalism. In 1993, it passed a revised land law that gave citizens the right to use land for 20 years, but stopped short of allowing private ownership. Local Communist party officials can forcibly acquire land, not just for public interest projects such as bridges and roads but also on behalf of private investors building housing estates and industrial and recreational facilities.

Việt Nam đã từ bỏ nông nghiệp tập thể theo kiểu Liên Xô trong những năm 1980 và bắt đầu phát triển theo hướng chủ nghĩa tư bản. Năm 1993, chính phủ nước này đã thông qua luật sửa đổi đất đai nhằm cho phép người dân có quyền sử dụng đất trong vòng 20 năm, nhưng không cho phép tư nhân sở hữu đất trong thời gian ngắn hạn. Các quan chức Đảng Cộng sản địa phương có thể ra lệnh cưỡng bức đất đai bất cứ lúc nào, không chỉ đối với các dự án mang lại lợi ích công cộng như cầu đường mà còn thay mặt cho các nhà đầu tư tư nhân cưỡng đoạt đất để xây dựng các dự án bất động sản hay các cơ sở công nghiệp và khu giải trí.

Complaints about corruption when rezoning agricultural land to accommodate expensive industrial plots are widespread. So are allegations that the government pays farmers one-tenth the market value of their land, or less.

Nhiều vụ khiếu nại liên quan đến tham nhũng đã diễn ra tràn lan khi các dự án chia lô đất nông nghiệp để phát triển thành các khu công nghiệp đắt tiền. Vì vậy, có những cáo buộc rằng chính phủ chỉ trả tiền cho nông dân bằng một phần mười giá trị thị trường, hoặc thậm chí còn thấp hơn.


"Compensation rates are very low and those who take the land profit greatly," said economist and former adviser to the prime minister Pham Chi Lan. "The land laws have many loopholes which have created fertile ground for those who, with the support of local governments, take the land from people for their personal benefit."

“Tỷ lệ bồi thường rất thấp và những người chiếm đoạt đất mang lại rất nhiều lợi nhuận”, Phạm Chi Lan, kinh tế gia và cựu cố vấn cho thủ tướng cho biết. “Pháp luật đất đai có nhiều sơ hở và đã tạo ra mảnh đất màu mỡ cho các cán bộ với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương để lấy đất từ ​​nông dân vì lợi ích cá nhân của họ”.

Small groups of farmers, many of them women, routinely demonstrate in Hanoi outside government buildings about forced confiscation of land. They welcome people taking photos of them or trying to talk, but security forces immediately shoo visitors away from the scene.


Nhiều nhóm nông dân, trong số đó đa phần là phụ nữ, thường xuyên biểu tình bên ngoài tòa nhà chính phủ tại Hà Nội liên quan đến những vụ tịch thu và cưỡng chế đất trái phép. Họ rất nhiệt tình để những người qua đường chụp ảnh hoặc cố gắng lắng nghe các câu chuyện của họ, nhưng lực lượng an ninh thường lập tức xua đuổi những người này đi khỏi hiện trường.


Disputes have been commonplace for years, but are increasing in frequency as farmers become more aware of their rights and economic development increases demand for industrial land. Many 20-year leases granted in 1993 are expiring this year, bringing fresh opportunities for rezoning of the land — and more opportunity for conflict.


Tranh chấp đất đai đã phổ biến trong nhiều năm qua, nhưng ngày càng có xu hướng gia tăng khi nông dân bắt đầu có ý thức về quyền lợi của họ và nhu cầu phát triển tăng kinh tế đối với đất công nghiệp. Nhiều hợp đồng thuê đất 20 năm được cấp vào năm 1993 sẽ hết hạn trong năm nay, và điều này sẽ mang lại nhiều cơ hội mới đối cho các địa phương phân chia lô đất và sẽ gây thêm nhiều cuộc xung đột.


Government figures reported to parliament in November showed public complaints had risen to 4,200 in 2011, more than twice the total number of complaints received from 2005 to 2009. National assembly deputy Ho Thi Thuy acknowledged that corruption among local party officials was a problem.


Con số mà chính phủ báo cáo với Quốc hội hồi tháng Mười cho thấy khiếu nại đã tăng lên đến 4.200 vụ trong năm 2011, nhiều hơn gấp hai lần trong tổng số vụ khiếu nại mà chính phủ nhận được trong thời gian 2005 đến 2009. Đại biểu Quốc hội Hồ Thị Thúy thừa nhận rằng các cán bộ địa phương tham nhũng chính là vấn đề mang lại nhiều vụ khiếu kiện trên.


"Some people have abused the state policies to profit illegally," she said, according to state-run media reports at the time.

“Một số người đã lạm dụng các chính sách nhà nước để trục lợi trái phép”, bà Thúy cho nói với báo chí nhà nước hồi tháng Mười.

The government has sought the assistance of the World Bank in revising the land law to reduce conflict. The World Bank and other outside institutions have called on the government to allow forced evictions only for works that benefit the public, not commercial projects, and to make the process more transparent and equitable.


Chính phủ đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ Ngân hàng Thế giới trong việc sửa đổi pháp luật đất đai nhằm giảm bớt xung đột. Ngân hàng Thế giới và các tổ chức bên ngoài khác đã kêu gọi chính phủ chỉ cho phép cưỡng chế đất đai đối với các công trình mang lại lợi ích công cộng chứ không phải các dự án thương mại, và quá trình này cần phải minh bạch hóa và công bằng hơn nữa.


Communist Party officials in Quang Ninh province, some 90 kilometers (56 miles) east of Hanoi, allowed an Associated Press team to visit Kim Son village. The journalists were escorted by party officials in the village. They spoke to opponents in phone interviews

Các quan chức Đảng Cộng sản tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh, cách Hà Nội khoảng 90 km (56 dặm) về phía đông, đã cho phép một nhóm phóng viên AP đến thăm làng Kim Sơn. Các nhà báo được đi kèm bởi các quan chức trong làng. Họ đã trao đổi với các nông dân trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

Officials insisted they had followed the rules when acquiring the land for the housing project, which they said is aimed at upgrading the small village to a township.

Các quan chức khẳng định rằng họ đã làm đúng theo các quy tắc khi lấy đất để xây các dự án nhà ở, điều mà họ cho là nhằm mục đích nâng cấp ngôi làng nhỏ lên thành một thị trấn.

"We are working together to build a more prosperous Kim Son," said Vu Van Hoc, chairman of the local people's committee.

“Chúng tôi đang cùng nhau làm việc để xây dựng làng Kim Sơn một ngày một thịnh vượng hơn”, ông Vũ Văn Học, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân địa phương cho biết.

He said the project used land that had been owned by 852 families, and that less than 10 percent of them disagreed with the government's compensation rate of around $6 per square meter. He said just seven families were continuing to refuse the deal.

Ông cho biết dự án đã lấy đất thuộc sở hữu của 852 gia đình, và ít hơn 10% trong số đó không đồng ý với tỷ lệ bồi thường của chính phủ – khoảng 6 USD cho mỗi mét vuông. Ông cho biết chỉ có bảy gia đình tiếp tục từ chối thỏa thuận trên.

Villagers now allege the land has been resold for $310 per square meter. Hoc denied that, saying the land had yet to be sold.

Dân làng hiện đang cáo buộc rằng vùng đất vừa thu hồi đã được bán lại với giá 310 USD cho mỗi mét vuông. Tuy nhiên, ông Học phủ nhận cáo buộc trên và nói rằng đất vẫn chưa được bán.

He said he hoped that by depositing the money into bank accounts in the villagers' names, "the issue could be resolved." He dismissed the protest in late December as the work of "village extremists who had managed to persuade others" to join.

Ông nói ông hy vọng rằng bằng cách gửi tiền vào các tài khoản ngân hàng với tên của những người dân tại đây, “vấn đề này có thể được giải quyết”. Ông đã ra lệnh giải tán cuộc biểu tình vào cuối tháng Mười hai vì những công việc “cực đoan của dân làng có thể thuyết phục người khác” tham gia.


Video of the protest was recorded by people on their cellphones and posted on the Internet by dissident groups, which seek to capitalize on the public anger generated by the conflicts.


Các đoạn video biểu tình đã được nhiều người dùng điện thoại di động ghi hình lại và đăng tải trên các trang mạng Internet bởi các nhóm bất đồng chính kiến.

For two minutes, police cowered behind riot shields as young men hurled rocks and bits of concrete at them, but officers eventually regained control.


Xem qua các đoạn video hai phút, hình ảnh công an co cụm núp dưới các tấm lưới chắn chống bạo động giữa lúc các thanh niên ném đá và bê tông vào họ, nhưng cuối cùng công an đã dành lại quyền kiểm soát.

State media reported that 12 people were arrested. The police chief refused to identify them, or to say whether they were still in detention weeks later.

Truyền thông nhà nước cho biết rằng 12 người đã bị bắt giữ. Tuy nhiên, trưởng công an tại đây đã từ chối đưa ra tên tuổi họ và cũng không cho biết liệu họ vẫn bị giam giữ bao lâu.


The local communist party bused in five villagers who had no complaints about the compensation package to speak to the visiting reporters and briefly showed them the land, on which a local company is already constructing roads and drainage. Unlike those protesting the compensation, the villagers appeared to have significant holdings elsewhere, or younger families with jobs.

Đảng Cộng sản địa phương đã đưa năm người dân không phản đối về dự án cưỡng chế đất đến để nói chuyện với các phóng và đưa tất cả đi một vòng để xem khu đất. Hiện nay đã có một công ty địa phương đang xây dựng đường xá và hệ thống thoát nước tại khu đất cưỡng chế. Khác với những người phản đối việc bồi thường, nhóm dân làng này dường như có một số đất đai ở một nơi khác hoặc các thành viên trẻ trong gia đình đã có công ăn việc làm ổn định.


Mac Thi Thuc, a 50-year-old who attended the protest, and whose family is among the seven holdouts, said authorities cut off irrigation to her land in 2010, making it impossible to farm. She said the investors in housing scheme should have negotiated with her directly, not the government.

Mạc Thị Thục, hiện nay 50 tuổi, người đã tham gia cuộc biểu tình và bà cũng là một trong bảy gia đình không chịu nhận bồi thường, cho biết chính quyền địa phương đã cắt các kênh dẫn nước trong năm 2010, làm cho việc trồng trọt trở nên rất khó khăn. Bà cho biết các nhà đầu tư nên đàm phán trực tiếp với gia đình bà thay vì qua chính quyền địa phương.

"Over the past two months, my husband and I have had no work," she said. "We have been trying to look for jobs, but no one hired us because we are old. We have no money and we are going hungry and we don't know how we can survive in the months ahead."
“Trong hai tháng qua, chồng tôi và tôi đã không có việc làm”, bà nói. “Chúng tôi đã cố gắng tìm việc làm, nhưng không có ai thuê bởi vì cả hai chúng tôi đều già. Chúng tôi không có tiền và chúng tôi sẽ đói khát và chúng tôi không biết làm thế nào để có thể sống trong những tháng tới”.

There is one potential source of funds: the money local officials deposited as compensation. Thuc says her family isn't touching it.
Bà vẫn có một số quỹ khác: tiền bồi thường mà các quan chức địa phương gửi vào tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, bà Thục nói rằng gia đình bà sẽ không đụng đến số tiền đó.


Translated by Đặng Khương
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=170719586