MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, November 15, 2013

Chinese takeaway Trung Quốc lấy hết

Chinese takeaway

Trung Quốc lấy hết


C. Raja Mohan
The Indian express
Wed Oct 16 2013
C. Raja Mohan
The Indian express
16/10/ 2013


Those who think "spheres of influence" is an outdated idea in international relations should take a close look at China's charm offensive in Southeast Asia. At the recent annual regional summits in Brunei, Beijing actively pressed for an agreement on regular defence ministerial consultations with Southeast Asia. The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) did not bite, for now. But Beijing is unlikely to give up on the tease.

Những ai nghĩ rằng khái niệm “phạm vi ảnh hưởng” là một quan điểm đã lỗi thời trong quan hệ quốc tế nên xem lại kỹ hơn chiến dịch ve vãn của Trung Quốc đối với Đông nam Á. Tại hội nghị khu vực thường niên vừa qua ở Brunei, Bắc Kinh đã chủ động thúc đẩy một thoả thuận để có được những cuộc thảo luận thường xuyên giữa các bộ quốc phòng với Đông nam Á. Hiện tại Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã không hưởng ứng đề xuất này. Nhưng chắc chắn là Bắc Kinh sẽ không từ bỏ lời mời gọi trên.Despite numerous requests from Premier Li Keqiang, the statement emanating from the "ASEAN Plus China" meeting merely "noted" Beijing's proposal. Put in plain English, ASEAN was neither accepting nor rejecting the call from Beijing. The fact is that there are significant differences among the member states on accepting a separate defence track with China. ASEAN, it might be recalled, has already agreed to hold such a "plus one" defence dialogue with the United States. Earlier this year, ASEAN defence ministers accepted Defense Secretary Chuck Hagel's invitation for a joint session in Hawaii during 2014.

Bất chấp hàng loạt yêu cầu từ Thủ tướng Lý Khắc Cường, bản tuyên bố của cuộc họp “ASEAN cộng Trung Quốc” chỉ “nhắc” qua đề nghị của Bắc Kinh. Nói thẳng ra là ASEAN đã không chấp nhận và cũng không phản đối lời kêu gọi của Bắc Kinh. Thực tế là vì những dị biệt lớn lao giữa các quốc gia thành viên trong việc chấp nhận một đường lối quốc phòng riêng với Trung Quốc. Nên nhớ là ASEAN đã đồng ý tổ chức một đối thoại quốc phòng “cộng một” tương tự với Hoa Kỳ. Đầu năm nay, các bộ trưởng quốc phòng của ASEAN đã nhận lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel để tham dự một cuộc họp chung tại Hawaii vào năm 2014.


ASEAN's fear of a defence embrace with China is not surprising, given Beijing's intensifying maritime territorial disputes with Vietnam and the Philippines. South-East Asia is also intrigued by another proposal from Li for a China-ASEAN treaty on "good neighbourliness, friendship, and cooperation to consolidate the political foundation of mutual trust". China, it would seem, is eager to demonstrate that it does not pose a threat to ASEAN and signal its desire for a comprehensive partnership with the region.

Không gì ngạc nhiên khi ASEAN lại trở nên rụt rè trước việc đón nhận lời mời thảo luận quốc phòng của Trung Quốc, qua việc Bắc Kinh đang leo thang các tranh chấp lãnh hải với Việt Nam và Philippines. Các quốc gia Đông nam Á cũng tỏ vẻ nghi ngờ trước một đề xuất khác của Lý về một thoả ước Trung Quốc - ASEAN “Láng giềng hữu nghị và hợp tác nhằm củng cố nền tảng chính trị cho niềm tin cậy lẫn nhau”. Trông có vẻ như Trung Quốc đang nôn nóng bày tỏ rằng họ không là mối đe doạ đối với ASEAN và đưa ra dấu hiệu mong muốn có được một quan hệ đối tác toàn diện với khu vực này.


Some see the proposal as a response to a recent initiative from Jakarta calling for an Indo-Pacific treaty of friendship and cooperation. If Jakarta wants to embed ASEAN's relationship with China in a broader structure of regional balance, Beijing is looking for an exclusive sphere of influence.

Một số người xem đề xuất trên là phản ứng đối với lời kêu gọi của Jakarta nhằm đạt được một hiệp ước hữu nghị và hợp tác Indo - Thái Bình Dương. Trong khi Jakarta muốn sát nhập quan hệ ASEAN với Trung Quốc vào một cơ cấu rộng hơn về quân bình khu vực, thì Bắc Kinh lại muốn có một lĩnh vực ảnh hưởng riêng biệt.

Selling fast trains

ASEAN's current reluctance to embrace China in the security sector did not stop Li from outlining the case for a deeper economic integration with Southeast Asia. If the last 10 years of engagement between the two has been a golden one, Li wants the next 10 to be the "diamond decade".

Chào bán xe lửa cao tốc

Thái độ miễn cưỡng hiện tại của ASEAN trong việc đón nhận Trung Quốc vào lĩnh vực quốc phòng đã không ngăn bước Lý trong việc phác thảo một đề xuất hoà nhập kinh tế sâu đậm hơn với Đông nam Á. Nếu quan hệ giữa hai bên trong mười năm qua được xem là thời kỳ vàng, Lý muốn mười năm tới sẽ là “thập kỷ kim cương.”


After the ASEAN summit, Li travelled to Thailand, where he pitched for high-speed trans-border rail links between the two countries. Opening an exhibition showcasing China's high-speed rail technology in Bangkok, Li pressed for an expansion and modernisation of rail connectivity in the region.

Sau hội nghị ASEAN, Lý đã đến Thái Lan để đề xướng tuyến đường xe lửa cao tốc xuyên biên giới giữa hai quốc gia. Trong buổi khai trương khu trưng bày kỹ thuật đường ray cao tốc của Trung Quốc ở Bangkok, Lý đã kêu gọi việc mở rộng và hiện đại hoá các tuyến đường sắt trong khu vực.


Earlier agreements between Bangkok and Beijing to build high-speed rail links between the two countries have stalled amidst controversies within Thailand over high project costs, the methods of financing and the proposed route. Public backing for the project from the Chinese premier is expected to accelerate Bangkok's decision on executing the project.

Những thoả thuận trước đây giữa Bangkok và Bắc Kinh trong việc xây dựng các tuyến đường ray cao tốc giữa hai nước đã bị đình chỉ vì những tranh cãi tại Thái về giá thành dự án cao, phương pháp tài trợ và các tuyến đường được đề xuất. Việc vị thủ tướng Trung Quốc công khai ủng hộ dự án được cho là sẽ khiến Bangkok có được quyết định nhanh chóng để thi hành dự án.

Smiling at Hanoi

While consolidating the strong ties with Thailand, Li has made a bold effort to improve strained relations with Vietnam. Maritime territorial disputes between China and Vietnam in the South China Sea have boiled over in recent years.

Mỉm cười với Hà Nội

Trong khi củng cố quan hệ tốt đẹp với Thái Lan, Lý cũng đã có một nỗ lực táo bạo trong việc phục hồi mối quan hệ vốn căng thẳng với Việt Nam. Các tranh chấp lãnh hải giữa Việt Nam và Trung Quốc trong khu vực biển Đông đã sôi sục trong những năm qua.

Vietnam has actively sought security cooperation with the US, Japan, and other Asian countries to balance the giant neighbour to the north. If the previous leadership in Beijing frowned at Hanoi's insolence, China has now turned on "smile diplomacy". "The symphony of China–Vietnam diplomacy rises to a new crescendo", China's official Xinhua news agency gushed as Li arrived in Hanoi over the weekend.

Việt Nam đã tích cực tìm kiếm quan hệ an ninh với Hoa Kỳ, Nhật Bản và những quốc gia châu Á khác nhằm cân bằng người láng giềng khổng lồ phương Bắc. Nếu thế hệ lãnh đạo trước ở Bắc Kinh từng khó chịu trước sự xấc láo của Hà Nội, thì giờ đây Trung Quốc lại xoay qua sử dụng chính sách “ngoại giao nụ cười”. “Bản hoà âm ngoại giao Trung - Việt đã nâng lên tầm cao mới,” cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã đã tuôn lời khi Lý đến thăm Hà Nội vào cuối tuần trước.


Li signed a number of agreements to boost bilateral cooperation. The two agreed to boost bilateral trade to $60 billion by 2015 and promote cooperation in the areas of finance and infrastructure. Even more important was the decision to set up a joint working group that will explore joint exploration and development of the Gulf of Tonkin resources while they continue to negotiate a peaceful resolution of their territorial disputes.

Lý đã ký kết một số các thoả thuận nhằm đẩy mạnh mối hợp tác song phương. Hai bên đã đồng ý tăng cường thương mại song phương lên đến mức 60 tỉ Mỹ kim vào năm 2015 và phát triển hợp tác trong các lĩnh vực tài chính và cơ sở hạ tầng. Điều quan trọng hơn nữa là quyết định thành lập một nhóm làm việc chung để cùng thăm dò và phát triển tài nguyên trong Vịnh Bắc Bộ trong khi hai bên tiếp tục thương lượng để đạt được một giải pháp hoà bình đối với các tranh chấp lãnh thổ.

At a joint press conference in Hanoi, Li declared that despite their current differences, China and Vietnam have the will to promote stability in the "South China Sea". His counterpart, Nguyen Tan Dung was less lyrical when he noted that the two sides agreed to maintain peace in the "East Sea".

Tại một cuộc họp báo chung ở Hà Nội, Lý đã tuyên bố rằng bất chấp những khác biệt hiện nay, Trung Quốc và Việt Nam đều quyết tâm phát triển tính ổn định trên “Biển Nam Hải”. Đối tác của ông là Nguyễn Tấn Dũng đã không đồng thanh mấy khi ông lưu ý rằng hai bên đã thoả thuận giữ gìn hoà bình trên “Biển Đông”.

Forget, for a moment, the different names that Li and Dung employed to describe the same disputed waters, but do keep an eye on the masters of realpolitik in Beijing and Hanoi circling each other in the coming months.
Hãy tạm thời đừng quan tâm đến những tên gọi khác nhau mà Lý và Dũng đã sử dụng để đề cập đến cùng một vùng biển đang bị tranh chấp, nhưng nên lưu ý đến việc những bậc thầy thực dụng ở Bắc Kinh và Hà Nội vờn nhau ra sao trong những tháng tới.

The writer is a distinguished fellow at the Observer Research Foundation, Delhi and a contributing editor for 'The Indian Express'
Tác giả là nghiên cứu viên xuất sắc tại Quỹ Nghiên cứu Nhà quan sát, Đê-li và là biên tập viên cộng tác của 'The Indian Express'Translated by Diên Vỹ
No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn