MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, September 20, 2013

Senator John McCain: Russians deserve better than Putin - Người Nga đáng có được một tổng thống tốt hơn PutinSenator John McCain: Russians deserve better than Putin

Россияне заслуживают лучшего, чем Путин
Người Nga đáng có được một tổng thống tốt hơn Putin
Senator John McCain
Сенатор Джон Маккейн
Thượng Nghị sĩ John McCain:
Pravda Sep 19, 2013
Правда.Ру19-09-2013
Pravda 19-09-2013When Pravda.ru editor, Dmitry Sudakov, offered to publish my commentary, he referred to me as "an active anti-Russian politician for many years." I'm sure that isn't the first time Russians have heard me characterized as their antagonist. Since my purpose here is to dispel falsehoods used by Russia's rulers to perpetuate their power and excuse their corruption, let me begin with that untruth. I am not anti-Russian. I am pro-Russian, more pro-Russian than the regime that misrules you today.

Когда редактор "Правды.Ру" Дмитрий Судаков предложил опубликовать мой комментарий, он назвал меня политиком, "выступающим с антироссийской точкой зрения уже много лет". И действительно, российские граждане уже не в первый раз слышат обо мне как об их противнике. Поскольку моя цель сегодня разрушить фальсификации, используемые правителями России для сохранения их власти и оправдания коррупционности, позвольте мне начать с исправления этой неправды. Я — не антироссийский. Я пророссийский, более пророссийский чем тот режим, который плохо управляет вами сегодня.

Khi ông Dmitry Sudakov – biên tập viên báo Pravda.ru – đề nghị công bài bố bình luận của tôi, ông ấy đã gọi tôi là “một chính khách năng nổ chống Nga trong nhiều năm qua”. Và tôi tin chắc rằng đây không phải là lần đầu tiên người Nga được nghe người ta mô tả về tôi như một đối thủ. Do mục đích bài viết này của tôi là để xóa tan sự xuyên tạc mà những người cầm quyền ở Nga đã sử dụng để duy trì quyền lực và biện hộ cho sự thối nát, tôi xin được bắt đầu nói về quan điểm sai sự thật này. Tôi không phải là người chống lại người Nga, mà tôi là một người ủng hộ người Nga, tôi ủng hộ người Nga hơn cả chế độ đang cai trị các bạn một cách kém cỏi hiện nay.


I make that claim because I respect your dignity and your right to self-determination. I believe you should live according to the dictates of your conscience, not your government. I believe you deserve the opportunity to improve your lives in an economy that is built to last and benefits the many, not just the powerful few. You should be governed by a rule of law that is clear, consistently and impartially enforced and just. I make that claim because I believe the Russian people, no less than Americans, are endowed by our Creator with inalienable rights to life, liberty and the pursuit of happiness.

Я заявляю это потому, что я уважаю ваше достоинство и ваше право на самоопределение. Я верю, что вы должны жить в соответствии с предписаниями вашей совести, а не правительства. Я верю, что вы заслуживаете возможности улучшить вашу жизнь, живя в стране, где экономика процветает и создает блага для многих, а не только для кучки власть имущих. Вы должны жить в правовом государстве, где законы ясны, справедливы и применяются последовательно и беспристрастно. Я заявляю это потому, что я верю, что люди в России не менее, чем американцы наделены нашим Создателем неотчуждаемыми "правами на жизнь, свободу и стремление к счастью".
Tôi nói điều này bởi vì tôi tôn trọng phẩm giá và quyền tự quyết của các bạn. Tôi tin rằng, các bạn phải được sống đúng theo tiếng gọi của lương tâm, chứ không phải sống theo ý muốn của chính phủ các bạn. Tôi tin rằng các bạn đáng có được cơ hội để cải thiện đời sống của mình, trong một đất nước có nền kinh tế bền vững và mang lại lợi ích cho nhiều người, thay vì chỉ mang lại quyền lợi cho vài nhóm có quyền hành. Quý vị phải được sống trong một nhà nước pháp quyền, có luật pháp rõ ràng, luật pháp công bằng và phải được thực thi một cách nhất quán và không thiên vị. Tôi nói điều này bởi vì tôi tin rằng người Nga, cũng như người Mỹ, đã được Đấng Tạo Hóa ban cho những quyền căn bản, đó là quyền được sống, quyền được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.

A Russian citizen could not publish a testament like the one I just offered. President Putin and his associates do not believe in these values. They don't respect your dignity or accept your authority over them. They punish dissent and imprison opponents. They rig your elections. They control your media. They harass, threaten, and banish organizations that defend your right to self-governance. To perpetuate their power they foster rampant corruption in your courts and your economy and terrorize and even assassinate journalists who try to expose their corruption.

Российский гражданин не мог бы опубликовать заявление, подобное тому, которое я сейчас сделал. Президент Путин и его окружение не верят в эти ценности. Они не уважают ваше достоинство и не признают вашу власть над ними. Они наказывают несогласие и арестовывают оппонентов. Они манипулируют вашими выборами. Они контролируют ваши средства массовой информации. Они преследуют, угрожают, и запрещают организации, защищающие ваше право на самоуправление. Чтобы сохранить свою власть, они поощряют процветание коррупции в ваших судах и в экономике, терроризируют и даже убивают журналистов, пытающихся разоблачать их коррупционность.

Người dân Nga không thể đưa ra lời tuyên bố tương tự như tôi vừa nói. Tổng thống Putin và các cộng sự của ông ta không tin vào những giá trị này. Họ không tôn trọng phẩm giá của các bạn và họ cũng không chấp nhận các bạn có quyền hành gì đối với họ. Họ trừng phạt những người bất đồng chính kiến và bỏ tù những người đối lập. Họ gian lận trong các cuộc bầu cử của các bạn. Họ kiểm soát truyền thông. Họ sách nhiễu, đe dọa, và ngăn cấm các tổ chức bảo vệ quyền tự quản của các bạn. Để duy trì quyền lực, họ khuyến khích tham nhũng tràn lan trong các phiên tòa và trong nền kinh tế, khủng bố và thậm chí ám sát các nhà báo, những người tìm cách tố cáo sự tha hóa của họ.


They write laws to codify bigotry against people whose sexual orientation they condemn. They throw the members of a punk rock band in jail for the crime of being provocative and vulgar and for having the audacity to protest President Putin's rule.

Они пишут законы, устанавливающие непримиримость в отношении тех, чью сексуальную ориентацию они осуждают. Они сажают в тюрьму участников панк-рок группы за преступление, которое состояло в том, что ее члены были провокационными и вульгарными и имели дерзость протестовать против правления президента Путина.

Họ soạn luật để hệ thống hóa việc phân biệt đối xử chống lại khuynh hướng tính dục những người mà họ kết tội. Họ tống các thành viên của ban nhạc punk rock vào tù về tội khiêu khích, thô tục và cả gan dám phản đối sự cai trị của Tổng thống Putin.

Sergei Magnistky wasn't a human rights activist. He was an accountant at a Moscow law firm. He was an ordinary Russian who did an extraordinary thing. He exposed one of the largest state thefts of private assets in Russian history. He cared about the rule of law and believed no one should be above it. For his beliefs and his courage, he was held in Butyrka prison without trial, where he was beaten, became ill and died. After his death, he was given a show trial reminiscent of the Stalin-era and was, of course, found guilty. That wasn't only a crime against Sergei Magnitsky. It was a crime against the Russian people and your right to an honest government - a government worthy of Sergei Magnistky and of you.

Сергей Магнитский не был борцом за права человека. Он был бухгалтером в московской юридической фирме. Он был обычным русским человеком, который сделал нечто необычное. Он разоблачил одну из крупнейших в Российской истории краж частных активов государством. Он верил в торжество закона и считал, что никто не может быть выше закона. Из-за его взглядов и мужества он оказался в Бутырской тюрьме, где его держали без суда, где он был избит, заболел и умер. После смерти над ним провели показательный процесс, напоминающий процессы сталинской эпохи, и, конечно, он был признан виновным. Это было преступление не только против Сергея Магнитского. Это было преступление против российских людей и вашего права на честное правительство, правительство достойное Сергея Магнитского и вас.

Sergei Magnitsky không phải là là một nhà hoạt động nhân quyền. Ông ấy là kế toán của một công ty luật ở Moscow. Ông ấy là một người Nga bình thường đã làm được một việc phi thường. Ông đã vạch trần một trong những vụ trộm cắp tài sản nhà nước lớn nhất trong lịch sử nước Nga. Ông ấy quan tâm tới nhà nước pháp quyền và tin rằng không ai có thể đứng trên luật pháp. Vì sự tin tưởng đó và lòng dũng cảm của ông, nên ông đã bị bắt giam ở nhà tù Butyrskaya mà không qua xét xử. Nơi đó ông đã bị đánh đập, bệnh tật rồi qua đời. Sau khi chết, ông bị đưa ra xét xử trong một phiên tòa trình diễn [công lý], làm cho người ta nhớ tới những phiên tòa dưới thời Stalin, và dĩ nhiên là phiên tòa tìm thấy ông có tội. Đó là tội ác không phải chỉ chống lại ông Magnitsky, là còn là tội ác chống lại người dân Nga và quyền của các bạn có được một chính phủ trung thực, một chính phủ mà ông Sergei Magnitsky và các bạn đáng được hưởng.

President Putin claims his purpose is to restore Russia to greatness at home and among the nations of the world. But by what measure has he restored your greatness? He has given you an economy that is based almost entirely on a few natural resources that will rise and fall with those commodities. Its riches will not last. And, while they do, they will be mostly in the possession of the corrupt and powerful few. Capital is fleeing Russia, which - lacking rule of law and a broad-based economy - is considered too risky for investment and entrepreneurism. He has given you a political system that is sustained by corruption and repression and isn't strong enough to tolerate dissent.

Президент Путин утверждает, что его цель — восстановить величие России как в глазах сограждан, так и на мировой арене. Но какими средствами он восстановил ваше величие? Он дал вам экономику, которая почти полностью базируется на нескольких природных ресурсах и будет подниматься и падать вместе с ними. Ее процветание не будет длительным. А пока оно будет сохраняться, эти богатства будут во владении кучки коррумпированных власть имущих. Капиталы бегут из России, которая при отсутствии правового государства и диверсифицированной экономики воспринимается слишком рискованной для инвестиций и предпринимательства. Он дал вам политическую систему, которая поддерживается коррупцией и репрессиями и недостаточно сильна, чтобы допустить несогласие.

Tổng thống Putin tuyên bố, mục đích của ông ta là khôi phục lại sự vĩ đại của nước Nga trong mắt của người dân Nga và các nước trên thế giới. Nhưng ông ta đã khôi phục sự vĩ đại của các bạn bằng cách nào? Ông ta đã cho các bạn một nền kinh tế gần như dựa vào toàn bộ một ít nguồn tài nguyên thiên nhiên sẽ tăng trưởng và suy thoái cùng với những mặc hàng của nó. Sự thịnh vượng của nền kinh tế sẽ không bền vững. Và trong khi nền kinh tế còn phát triển thì của cải hầu hết nằm trong tay một số ít kẻ tham nhũng đang cầm quyền. Tiền bạc đang rời khỏi nước Nga, một nền kinh tế trên diện rộng và thiếu luật lệ được xem như quá rủi ro để đầu tư và kinh doanh. Ông ta đã cho các bạn một hệ thống chính trị được duy trì bởi sự tham nhũng, đàn áp và không đủ mạnh để chấp nhận sự bất đồng quan điểm.


How has he strengthened Russia's international stature? By allying Russia with some of the world's most offensive and threatening tyrannies. By supporting a Syrian regime that is murdering tens of thousands of its own people to remain in power and by blocking the United Nations from even condemning its atrocities. By refusing to consider the massacre of innocents, the plight of millions of refugees, the growing prospect of a conflagration that engulfs other countries in its flames an appropriate subject for the world's attention. He is not enhancing Russia's global reputation. He is destroying it. He has made her a friend to tyrants and an enemy to the oppressed, and untrusted by nations that seek to build a safer, more peaceful and prosperous world.


Как он укрепил международные позиции России? Взяв в союзники России самые агрессивные и угрожающие всем тирании. Поддерживая сохранение у власти сирийского режима, убивающего десятки тысяч собственных граждан, и не допуская даже осуждения этих зверств Организацией Объединенных Наций. Его отказ принимать во внимание уничтожение невинных, тяжелое положение миллионов беженцев, растущую вероятность большого пожара, способного распространить свое пламя на другие страны, должен стать предметом мирового внимания. Он не поднимает репутацию России в мире. Он разрушает ее. Он сделал Россию другом тиранов и врагом угнетаемых, ей не доверяют народы, которые стараются сделать нашу планету более безопасной, мирной и процветающей.

Ông ta đã củng cố vị thế quốc tế nước Nga trên trường quốc tế như thế nào? Bằng cách liên minh với các nước độc tài chuyên chế và hiếu hiếu chiến nhất trên thế giới. Bằng cách ủng hộ chế độ Syria đã giết chết hàng chục ngàn người dân của mình để nắm giữ quyền lực và ngăn cản Liên Hiệp quốc lên án các hành động tàn bạo đó. Bằng cách từ chối xem việc tàn sát những người dân vô tội, hoàn cảnh khốn khổ của hàng triệu người tị nạn, viễn cảnh một tai họa lớn đang gia tăng đó nhấn chìm các nước khác trong những ngọn lửa, là chủ đề thích hợp để thế giới quan tâm. Ông ta không làm cho uy tín nước Nga tăng lên trên toàn cầu mà ông ta đã hủy hoại nó. Ông ta đã biến nước Nga thành bạn của những tên bạo chúa và là kẻ thù của các dân tộc bị áp bức và không tin tưởng, các dân tộc đang tìm cách xây dựng một thế giới an toàn hơn, hòa bình và thịnh vượng hơn.

President Putin doesn't believe in these values because he doesn't believe in you. He doesn't believe that human nature at liberty can rise above its weaknesses and build just, peaceful, prosperous societies. Or, at least, he doesn't believe Russians can. So he rules by using those weaknesses, by corruption, repression and violence. He rules for himself, not you.

Президент Путин не верит в эти ценности потому, что он не верит в вас. Он не верит, что на свободе человеческая природа может подняться над своими слабостями и построить справедливое, мирное и процветающее общество. Или как минимум, он не верит, что это могут сделать граждане России. Поэтому он правит, используя эти слабости, с помощью коррупции, репрессий и насилия. Он правит для себя, но не для вас.

Tổng thống Putin không tin vào những giá trị này vì ông ta không tin các bạn. Ông ta không tin rằng bản chất con người tự do có thể vượt qua những yếu điểm và xây dựng một xã hội công bằng, hòa bình và thịnh vượng. Hoặc ít nhất, ông ta không tin người Nga có thể làm được điều đó. Cho nên ông ta cai trị bằng cách sử dụng những điểm yếu đó, bằng sự thối nát, đàn áp và bạo lực. Ông ta cai trị [như thế] cho chính bản thân ông ta, không phải cho các bạn.

I do believe in you. I believe in your capacity for self-government and your desire for justice and opportunity. I believe in the greatness of the Russian people, who suffered enormously and fought bravely against terrible adversity to save your nation. I believe in your right to make a civilization worthy of your dreams and sacrifices. When I criticize your government, it is not because I am anti-Russian. It is because I believe you deserve a government that believes in you and answers to you. And, I long for the day when you have it.

Я верю в вас. Я верю в вашу способность к самоуправлению и в ваше стремление к справедливости и миру открытых возможностей. Я верю в величие российских людей, которые тяжело страдали и смело боролись с ужасными невзгодами, чтобы спасти свой народ. Я верю в ваше право создать цивилизацию, достойную ваших стремлений и принесенных жертв. Я критикую ваше правительство не потому, что я антироссийски настроен. Я это делаю потому, что я верю, что вы заслуживаете правительство, которое верит в вас и подотчетно вам. Я надеюсь увидеть тот день, когда это произойдет.
Tôi tin tưởng các bạn. Tôi tin vào khả năng tự quản của các bạn và khao khát có được công lý và cơ hội. Tôi tin vào sự vĩ đại của người dân Nga, đã chịu quá nhiều đau khổ và đã tranh đấu dũng cảm chống lại những nỗi bất hạnh khủng khiếp để cứu lấy đất nước mình. Tôi tin các bạn có quyền [xây dựng] một nước văn minh, xứng đáng với những ước mơ và sự hy sinh của các bạn. Khi tôi chỉ trích chính phủ của các bạn, không phải tôi chống người Nga. Tôi chỉ trích chính phủ Nga là vì tôi tin rằng các bạn đáng có được một chính phủ tin tưởng vào các bạn và đáp ứng nguyện vọng của các bạn. Tôi mong đến ngày các bạn có được một chính phủ như thế.


Translated by Ngọc Thu
http://english.pravda.ru/opinion/19-09-2013/125705-McCain_for_pravda_ru-0

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn