MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, September 17, 2013

Asian Leaders Welcome U.S. Rebalance, Official Says Các nhà lãnh đạo Châu Á hoan nghênh chiến lược tái cân bằng của MỹAsian Leaders Welcome U.S. Rebalance, Official Says

Các nhà lãnh đạo Châu Á hoan nghênh chiến lược tái cân bằng của Mỹ

By Jim Garamone
American Forces Press Service
Sept. 5, 2013
Jim Garamone
American Forces Press Service
05/09/2013

WASHINGTON, Sept. 5, 2013 – As leaders across Asia welcomed Defense Secretary Chuck Hagel during his recent trip there, they also welcomed the U.S. rebalance to Asia, the acting assistant secretary of defense for Asian and Pacific security affairs told reporters here today.

WASHINGTON, 05/09/2013
Khi các nhà lãnh đạo khắp Châu Á chào đón Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel trong chuyến công du vừa qua của ông tới đây, họ cũng hoan nghênh chiến lược tái cân bằng của Mỹ sang Châu Á, quyền Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách an ninh sự vụ Châu Á – Thái Bình Dương phát biểu với các phóng viên hôm 5.9 tại Washington.


In a meeting with reporters to discuss the trip, Peter R. Lavoy noted that the secretary visited Malaysia, Indonesia, Brunei and the Philippines during his nine-day trip. He also participated in the Association of Southeast Asian Nations defense ministers conference in Brunei. Joining the ASEAN ministers for a “plus” session were defense ministers from China, Russia, Japan, South Korea, India, New Zealand, Australia and the United States.

Trong cuộc gặp với các phóng viên để thảo luận về chuyến công du, Peter R. Lavoy lưu ý là ngài Bộ trưởng đã tới thăm Malaysia, Indonesia, Brunei và Philppines trong chuyến đi kéo dài 9 ngày của ông. Ông cũng tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN ở Brunei. Tham gia cùng các bộ trưởng quốc phòng ASEAN trong phiên “mở rộng” là các bộ trưởng quốc phòng đến từ Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, New Zealand, Australia và Hoa Kỳ.

“Each of his interlocutors was extremely positive about the rebalance,” Lavoy said.
“Người đối thoại nào với ông cũng đều tỏ thái độ hết sức tích cực về chiến lược tái cân bằng”, Lavoy nhận xét.

All of the nations appreciated the fact that the rebalance is a whole-of-government approach to the Asia-Pacific region that is not limited to the military sphere, Lavoy said, but focuses on trade, investment, diplomacy, political engagement and defense. “It’s important that we have balance within the rebalance as well,” he added.

Tất cả các nước đều đánh giá cao thực tế theo đó chiến lược tái cân bằng là cách tiếp cận toàn chính phủ đối với khu vực Châu Á – Thái Bình Dương chứ không chỉ giới hạn trong lĩnh vực quân sự, Lavoy nói, mà tập trung vào thương mại, đầu tư, ngoại giao, sự can dự chính trị, và quốc phòng. “Điều quan trọng là chúng ta cũng có sự cân bằng trong chiến lược tái cân bằng”, ông nói thêm.

Asian leaders also showed satisfaction in the way the United States is resourcing and operating the rebalance, Lavoy said.

Các nhà lãnh đạo Châu Á cũng bày tỏ sự hài lòng về cách thức mà Hoa Kỳ vẫn đang cung cấp nguồn lực và vận hành chiến lược tái cân bằng, Lavoy phát biểu.


President Barack Obama, Hagel and Secretary of State John F. Kerry all have spent significant time in the region. Hagel is returning to Asia next month, as is the president.

Tổng thống Barack Obama, Bộ trưởng Quốc  phòng Chuck Hagel và Ngoại trưởng John F. Kerry đều đã dành những chuyến công du quan trọng tới khu vực này. Ông Hagel sẽ quay lại Châu Á vào tháng tới, cả Tổng thống cũng vậy.

Hagel’s trip also demonstrated U.S. global reach to the defense ministers, Lavoy said. As the secretary was in Asia, the Syria situation was heating up, he noted. The secretary held a full schedule of activities during the day with Asian leaders and also spent the nights dealing with interagency partners on Syria.

Chuyến công du của ông Hagel còn cho thấy phạm vi ảnh hưởng toàn cầu của Hoa Kỳ tới các vị bộ trưởng quốc phòng, Lavoy nói. Khi ngài Bộ trưởng ở Châu Á, tình hình Syria đang nóng lên, ông lưu ý. Ngài thực hiện một lịch trình đầy ắp sự kiện trong một ngày với các nhà lãnh đạo Châu Á và còn dành các buổi tối để xử lý với các đối tác liên cơ về tình hình Syria.

“He was doing Syria by night and Asia by day,” Lavoy said. “It really impressed upon his interlocutors that the U.S. really brings incredible capacity wherever it goes. We’re able to walk and chew gum at the same time.”

“Ông làm việc về Syria vào buổi tối và làm việc về Châu Á vào buổi ngày”, Lavoy cho biết. “Những người đối thoại với ông rất ấn tượng rằng Hoa Kỳ thực sự đem đến năng lực đáng tin cậy bất cứ nơi nào mà họ đặt chân đến. Chúng tôi còn có thể cùng lúc làm nhiều hơn một việc.”

In Malaysia, the secretary discussed the deepening defense relationship, including possible sales of F-18s to the nation. They also discussed competing claims over the South China Sea. Malaysia is leading an effort to create a code of conduct for the region that would include China. Lavoy said the United States strongly supports the effort.

Ở Malaysia, ngài Bộ trưởng đã bàn thảo về việc thắt chặt mối quan hệ quốc phòng, kể cả khả năng bán các máy bay F-18 cho nước này. Họ cũng thảo luận về những yêu sách đối chọi nhau trên Biển Đông. Malaysia đang dẫn dắt một nỗ lực nhằm xây dựng một bộ quy tắc ứng xử cho khu vực, bao gồm cả Trung Quốc. Lavoy cho biết là Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ cho nỗ lực đó.

In Indonesia, the secretary discussed the close military-to-military relationship between the two nations. The United States is selling AH-64 Apache helicopters to Indonesia, and one example of the closeness of the relationship is the creation of an alumni association for Indonesian and U.S. military personnel who attended each country’s military schools, Lavoy told reporters. This includes the president, who graduated from the Army Command and General Staff College at Fort Leavenworth, Kan.

Tại Indonesia, ngài Bộ trưởng bàn thảo về mối quan hệ quân sự gần gũi giữa hai nước. Hoa Kỳ sắp sửa bán các máy bay trực thăng AH-64 Apache cho Indonesia, và một dẫn chứng về mức độ gần gũi của mối quan hệ này là việc thành lập một hiệp hội cựu nam sinh cho những sỹ quan quân đội Indonesia và Hoa Kỳ từng theo học tại các trường quân sự ở mỗi nước, Lavoy phát biểu với các phóng viên. Trong số này có cả Tổng thống Hoa Kỳ, người từng tốt nghiệp Army Command & General Staff College ở Fort Leavenworth, Kansas.

In the Philippines, Lavoy said, Hagel discussed progress in the framework agreement to provide U.S. forces the opportunity to operate on a rotational basis on Philippine territory. This, he explained, will allow U.S. and Philippine forces to train together.

Ở Philippines, Lavoy cho hay, Hagel thảo luận về những tiến độ đạt được trong hiệp định khung nhằm cho phép các lực lượng của Mỹ hoạt động theo hình thức luân phiên trên lãnh thổ Philippines. Điều này, ông giải thích, sẽ cho phép các lực lượng của Hoa Kỳ và Philippines rèn luyện với nhau.

“There have been two rounds of negotiations on the framework agreement, and we have two more rounds,” he said. “Our expectation … is we would try to get this done in the next few weeks.”
“Hai vòng đàm phán về hiệp định khung đã diễn ra, và chúng tôi còn hai vòng nữa”, ông nói. “Chúng tôi kỳ vọng… là sẽ cố gắng hoàn tất việc này trong vài tuần tới.”


Translated by Lê Thiên Hà


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn