MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, August 16, 2013

Vietnam's President Visiting the White House to Talk Strategy Chủ tịch nước Việt Nam thăm Nhà Trắng bàn chuyện Chiến lượcVietnam's President Visiting the White House to Talk Strategy

Chủ tịch nước Việt Nam thăm Nhà Trắng bàn chuyện Chiến lược

By Murray Hiebert, Phoebe De Padua
CSIS
JUL 11, 2013

Murray Hiebert, Phoebe De Padua
CSIS
JUL 11/7/2013

President Barack Obama is scheduled to host Vietnamese president Truong Tan Sang at the White House on July 25. Sang’s first-ever visit to Washington will provide a platform for the leaders to explore closer cooperation between the two historically linked countries.

Ngày 25 tháng 7 tới đây, tổng thống Barack Obama ​​sẽ tiếp chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang tại Tòa Bạch Ốc. Chuyến đi Washington lần đầu tiên này của ông Sang sẽ mang lại một nền tảng cho hai nhà lãnh đạo khám phá mối hợp tác chặt chẽ hơn giữa hai nước từng có những liên kết lịch sử.

Within ASEAN, Vietnam may be the country most focused on geostrategic balancing. Given its proximity to, history with, and unique understanding of China, Vietnam has become one of the region’s most effective proponents for strengthening relations, building institutions, and convincing China to emerge as a regional power with respect for its neighbors.

Trong các nước ASEAN, Việt Nam có thể là quốc gia chú trọng nhất đến việc cân bằng địa chiến lược. Căn cứ vào lịch sử, vị trí gần gũi và sự hiểu biết đặc thù với Trung Quốc, Việt Nam đã trở thành một trong những người cổ vũ có hiệu quả nhất cho việc tăng cường quan hệ, xây dựng thể chế và thuyết phục Trung Quốc nổi lên như một cường quốc khu vực với sự tôn trọng các nước láng giềng của mình trong khu vực.


While it thinks regionally, Vietnam itself is evolving politically. Sang’s visit comes at a particularly critical time at home. The government is struggling with how to allow more political space for its citizens, who have become empowered through the economic benefits of its reform efforts. Vietnam expert Jonathan London of City University of Hong Kong points out that over the past six months, a much more vibrant and open political debate has emerged in the country on issues such as revising the constitution. The Communist Party of Vietnam has allowed higher levels of access to government decision-making and accountability, including allowing National Assembly members to evaluate the performance of top government leaders.

Trong suy tính về khu vực, bản thân Việt Nam đang xoay chuyển về chính trị. Chuyến đi của Sang đến vào thời điểm đặc biệt quan trọng ở trong nước. Chính phủ đang vất vả trong việc mở ra một không gian chính trị lớn hơn cho công dân, những người đã trở nên được mạnh mẽ hơn từ lợi ích kinh tế của các nỗ lực cải cách. Jonathan London, chuyên gia Việt Nam của Đại học Thành phố Hồng Kông chỉ ra rằng trong sáu tháng qua, một cuộc tranh luận chính trị sôi động và cởi mở hơn đã nổi lên trong cả nước về các vấn đề như sửa đổi hiến pháp. Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho phép các cấp cao hơn được tiếp cận và có trách nhiệm với các cấp quyết định của chính phủ, bao gồm cho phép các thành viên Quốc hội được đánh giá hiệu quả các nhà lãnh đạo hàng đầu của chính phủ.

Much of this debate has played out in a dynamic blogosphere at the same time that more Vietnamese bloggers are being arrested. Interestingly, this debate has emerged at a time when the domestic economy has slowed and conflicts within the ruling party have burst into the open.

Hầu hết các cuộc tranh luận này đã diễn ra trong một thế giới blog năng động đồng thời với việc những người viết blog ở Việt Nam đang bị bắt giữ nhiều hơn. Điều thú vị là, cuộc tranh luận này đã xuất hiện tại một thời điểm khi nền kinh tế trong nước bị chậm lại và các cuộc xung đột trong nội bộ đảng cầm quyền đã vỡ ra công khai.

Despite these complications at home, and in part because of them, Vietnam’s leaders have launched a diplomatic offensive of sorts in recent months. Sang is coming to Washington shortly after visits to Beijing to meet with the new Chinese leadership and to Indonesia to sign a strategic partnership agreement. The Vietnamese president’s meeting with Obama will come less than two months after Sang’s political rival, Prime Minister Nguyen Tan Dung, made what London calls “an unusually effective presentation of Vietnamese views on the international stage” when he delivered a keynote speech on regional security at the Shangri-La Dialogue in Singapore in early June.

Mặc dù có những biến chứng như thế ở trong nước, và một phần cũng vì những diễn biến ấy, nhà lãnh đạo Việt Nam đã phát động một loại tấn công bằng ngoại giao trong những tháng gần đây. Sang đến Washington ngay sau khi vừa đi Bắc Kinh gặp gỡ với nhà lãnh đạo mới của Trung Quốc và đi Indonesia để ký một thỏa thuận hợp tác chiến lược. Cuộc hội kiến với Obama của vị chủ tịch nước Việt Nam sẽ đến trong ít hơn hai tháng sau khi thủ tưóng Nguyễn Tấn Dũng, đối thủ chính trị của Sang, thực hiện được những gì mà Jonathan London gọi là "một bài thuyết trình có hiệu quả bất thường về quan điểm của Việt Nam trên trường quốc tế" khi ông đã đưa ra một bài phát biểu về an ninh khu vực tại hội nghị Đối thoại Shangri-La ở Singapore vào đầu tháng Sáu.

Vietnamese leaders competing for good ideas and leadership profile is not a bad thing for the country’s partners, including the United States. The Obama administration came into office in 2009 looking to rebalance the focus of U.S. foreign policy toward a more broadly defined Indo-Pacific region with Southeast Asia at its core. As part of that effort, it proposed discussing a strategic partnership with Vietnam. But that strategic partnership never quite took off.

Việc cạnh tranh cá nhân và những ý tưởng tốt của giới lãnh đạo Việt Nam chẳng phải là một điều xấu đối với các đối tác của nước này, trong đó có cả Hoa Kỳ. Lên nắm quyền vào năm 2009, chính phủ Obama đã tìm cách tái cân bằng trọng tâm chính sách đối ngoại của Mỹ đối với một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương rộng hơn với khu vực Đông Nam Á. Một đề nghị bàn thảo về quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam đã được đề xuất từ một phần của nỗ lực đó. Tuy nhiên quan hệ đối tác chiến lược ấy chưa bao giờ được thực sự cất cánh.

Conservative factions in Vietnam appeared reluctant to go too far too fast with the United States out of concerns about irritating China, a country with which Vietnam’s Communist Party and military enjoy long-standing but often tense ties. In Washington, Congress put increasing pressure on the administration to address human rights violations in Vietnam, which worsened at the same time that nearby Myanmar’s dramatic political reforms were garnering increasing attention in Washington.

Vì lo sợ sẽ chọc giận đến Trung Quốc, một đất nước mà Đảng và quân đội Cộng sản Việt Nam đã hưởng được mối quan hệ lâu dài nhưng thường xuyên căng thẳng, các phe nhóm bảo thủ ở Việt Nam có vẻ không muốn đi quá xa, quá nhanh với Hoa Kỳ. Tại Washington, quốc hội ngày càng gây áp lực với chính quyền để phải giải quyết những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, vốn đã trở nên tồi tệ cùng với thời điểm các cải cách chính trị đáng kể ở Myanmar đã thu hút sự quan tâm tại Washington.

Sang’s arrival will give both sides an opportunity to recalibrate the bilateral relationship. It is not clear if the two partners believe this is the right time to resurrect the strategic partnership, but the discussion is expected to be comprehensive, covering economic and trade relations, political and security issues, and people-to-people ties.

Chuyến đi đến tòa Bạch Ốc của Sang sẽ cung cấp cho cả hai bên một cơ hội để điều chỉnh lại mối quan hệ song phương. Sự việc hai đối tác này có tin rằng đây là thời điểm tốt để để phục hồi lại quan hệ đối tác chiến lược hay không là điều chưa rõ ràng, nhưng các cuộc thảo luận dự kiến ​​sẽ là toàn diện, bao gồm các mối quan hệ kinh tế và thương mại, các vấn đề chính trị an ninh và các mối quan hệ giữa dân chúng hai nước.

For Vietnam, the visit will offer an opportunity to pursue issues like the Trans-Pacific Partnership (TPP), enhancing military-to-military ties, and a discussion of security issues in Asia, particularly in the disputed South China Sea where both China and Vietnam are claimants.

Đối với Việt Nam, chuyến thăm này sẽ là một cơ hội để theo đuổi những vấn đề như quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), tăng cường quan hệ quân sự với quân sự và một cuộc thảo luận về vấn đề an ninh ở châu Á, đặc biệt là trong các tranh chấp ở Biển Đông mà cả Trung Quốc và Việt Nam là các nước cùng có yêu sách.

For the United States, the visit will provide a chance to discuss its concerns on human rights and religious freedom. These issues, once a one-way discussion, have become more interactive, according to officials on both sides. That sadly has not eradicated the issues causing concern, but a foundation for mutual respect and consideration is starting to be established.

Đối với Hoa Kỳ, chuyến thăm này sẽ mang lại cơ hội để thảo luận về mối quan tâm đến nhân quyền và tự do tôn giáo. Theo các quan chức hai bên, những vấn đề này, vốn từng là những cuộc thảo luận một chiều, đã trở nên tương tác hơn. Đáng buồn là không loại trừ được nguồn gốc của các vấn nạn, nhưng một nền tảng cho sự tôn trọng và quan tâm lẫn nhau bắt đầu được hình thành.

“Human rights should be part [of a larger U.S.] strategy, but should not become the focal point that impedes progress in other areas,” argues Carlyle Thayer, a leading scholar on Vietnam at the Australia Defence Force Academy.

"Nhân quyền nên là một phần chiến lược (lớn hơn) của Hoa Kỳ, nhưng không nên trở thành tâm điểm, làm ngăn cản trở tiến bộ trong các lĩnh vực khác," Carlyle Thayer, một học giả hàng đầu về Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Úc đã lập luận.Bilateral relations between the United States and Vietnam have improved dramatically since normalization 17 years ago. The two countries now enjoy strong two-way trade, which reached $25 billion in 2012 (with the United States suffering a trade deficit of almost $16 billion), and they are partners in the 12-nation TPP trade agreement negotiations. Strong people-to-people ties have developed, with Vietnam now the eighth-largest provider of foreign students to U.S. schools.

Quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã được cải thiện đáng kể kể từ sau khi bình thường hóa 17 năm trước đây. Hiện nay, hai nước đang tận hưởng nền thương mại hai chiều mạnh mẽ, đạt 25 tỷ USD năm 2012 (với Mỹ bị thâm hụt thương mại gần 16 tỷ), và hai nước là những đối tác trong các cuộc đàm phán về hiệp định thương mại TPP gồm 12 quốc gia. Mối quan hệ chặt chẽ giữa nhân dân hai nước đã phát triển với việc Việt Nam hiện nay là nhà cung cấp sinh viên nước ngoài lớn hàng thứ tám cho các trường học Mỹ.

A robust economic partnership is the linchpin of strong U.S.-Vietnam relations. Washington pushed hard to include Vietnam, one of the least developed countries negotiating the TPP, in the agreement. Vietnam signed on because officials thought it would speed up the country’s integration into the global market and accelerate domestic economic reform. Many analysts believe that Vietnam stands to be one of the biggest winners from the TPP.

Một quan hệ đối tác kinh tế tốt đẹp là then chốt cho mối quan hệ Mỹ-Việt Nam. Washington đã rất nỗ lực để đưa Việt Nam, một trong những nước kém phát triển nhất trong đàm phán TPP vào được thỏa thuận này. Việt Nam muốn đăng nhập vào TPP vì các quan chức nghĩ rằng sẽ gia tăng được tốc độ hội nhập của đất nước vào thị trường toàn cầu và đẩy mạnh cải cách kinh tế trong nước. Nhiều nhà phân tích tin rằng Việt Nam sẽ là nước hưởng lợi nhất từ ​​TPP.


During his visit, Sang will look for a signal from the U.S. president that the United States will provide increased market access to Vietnam’s booming garment industry, a key condition for Hanoi agreeing to other TPP provisions. Some TPP negotiating partners are quietly urging the United States to give this issue more consideration, as it is fundamental for Vietnam to participate in an agreement that could completely reorder its laws and its approach to commercial engagement with partners in the TPP.

Trong chuyến thăm của mình, Sang sẽ tìm một tín hiệu từ Tổng thống Mỹ về việc Hoa Kỳ sẽ gia tăng khả năng tiếp cận thị trường cho ngành công nghiệp dệt may đang bùng nổ của Việt Nam, một điều kiện quan trọng để Hà Nội đồng ý với các quy định khác của TPP. Một số đối tác đàm phán TPP đang âm thầm thúc giục Hoa Kỳ phải xem xét vấn đề kỹ lưỡng hơn vì nó là nền tảng cho Việt Nam tham gia vào một thỏa thuận hoàn toàn có thể sắp xếp lại các luật lệ và cách tiếp cận của mình để tham gia về thương mại với các đối tác trong TPP.

Washington, on the other hand, will look for a commitment from Vietnam that it will level the playing field for competition with its state-owned enterprises and do more to protect intellectual property rights. Obama can also be expected to offer Vietnam technical assistance to address the broad range of new trade and investment issues the country will confront in the TPP.

Mặt khác, Washington sẽ tìm kiếm một cam kết từ Việt Nam rằng đất nước này sẽ mang lại một sân chơi cân bằng với các doanh nghiệp nhà nước và hành động nhiều hơn để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Obama cũng có thể sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam để giải quyết các vấn đề thương mại và đầu tư mới mà đất nưóc này sẽ phải đối đầu trong TPP.

The South China Sea dispute is another hot topic that will be discussed in the meeting. Both presidents can be expected to endorse efforts between ASEAN countries and China to negotiate a code of conduct to avoid accidental conflicts in the South China Sea.

Tranh chấp Biển Đông là một chủ đề nóng khác sẽ được thảo luận trong cuộc họp. Cả hai người lãnh đạo có thể dự kiến ​​sẽ ủng hộ các nỗ lực đàm phán về quy tắc ứng xử giữa các nước ASEAN và Trung Quốc để tránh xung đột ngoài ý muốn trong vùng biển Nam Trung Hoa.

Thayer recommends that the United States consider ways to assist Vietnam in raising maritime domain awareness through the sale of coastal radar technology, supporting aerial surveillance, and promoting cooperation between the U.S. Coast Guard and Vietnam’s Marine Police.

Thayer khuyến cáo rằng Hoa Kỳ nên xem xét các phương cách hỗ trợ Việt Nam trong việc nâng cao nhận thức về lĩnh vực hàng hải thông qua việc bán công nghệ radar ven biển, hỗ trợ giám sát trên không và thúc đẩy hợp tác giữa Lực lượng tuần tra bảo vệ Bờ biển Hoa Kỳ (US Coast Guard) và Cảnh sát biển của Việt Nam.On military-to-military relations, Vietnam has been focused but careful, based on its concern that cooperation with the United States could complicate relations with China. Nonetheless, there could be a thaw in the air with the recent meeting in Washington between Vietnam’s chief of the General Staff, Senior Lt. Gen. Do Ba Ty, and the U.S. chairman of the Joint Chiefs of Staff, Gen. Martin Dempsey.

Về quan hệ quân sự với quân sự, Việt Nam đã chú trọng nhưng cẩn thận, vì mối lo lắng của mình rằng sự hợp tác với Hoa Kỳ có thể làm phức tạp mối quan hệ với Trung Quốc. Tuy nhiên, có thể có sự bớt dè dặt hơn sau cuộc họp gần đây tại Washington giữa Trung tướng Đỗ Bá Tỵ, thứ trưởng Bộ Quốc phòng VN và tướng Martin Dempsey, tham mưu Liên quân Hoa Kỳ.

To follow up on the general’s visit, Thayer suggests that Washington consider offering Vietnamese officers more fellowships at U.S. national defense establishments and fund Vietnam’s participation in international seminars and conferences of interest to both countries. Washington has earlier offered to assist Vietnam with its commitment to increase its involvement in international peacekeeping.

Sau chuyến thăm của tướng Tỵ, Thayer cho rằng Washington nên xem xét cung cấp nhiều học bổng hơn cho các sĩ quan Việt Nam tại các cơ sở quốc phòng Mỹ và trợ cấp kinh phí cho Việt Nam trong việc tham dự các cuộc hội thảo, hội nghị quốc tế có lợi chung cho cả hai nước. Trước đó, Washington đã hỗ trợ Việt Nam với cam kết gia tăng sự tham gia vào công cuộc gìn giữ hòa bình quốc tế.

Both Vietnam and the United States recognize that it is in their strategic interests to maintain close relations. Sang’s visit will reaffirm that shared belief and set the stage for a more enhanced U.S.-Vietnam partnership in the decade ahead.
Cả Việt Nam và Hoa Kỳ đều nhận ra rằng chính vì lợi ích chiến lược của mình để phải duy trì quan hệ chặt chẽ. Cuộc viếng thăm của Sang sẽ tái khẳng định niềm tin chung này và tạo tiền đề cho quan hệ đối tác Mỹ-Việt Nam tăng cường hơn trong những thập kỷ tớiTranslated by Lê Quốc Tuấn


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn