MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, August 8, 2013

US Official Holds Chinese Regime Accountable on Human Rights Mỹ Yêu Cầu Trung Quốc Giải Trình Về Nhân Quyền

Katrina Lantos Swett, pictured in her offices on July 17, while being interviewed by reporters with Epoch Times and New Tang Dynasty Television. Dr. Swett was recently the Chair, and is now the Vice Chair, of the U.S. Commission on International Religious Freedom. (Wu Wei/NTD Television)

Katrina Lantos Swett, ảnh chụp tại văn phòng của bà ngày 17 tháng 7 – trong cuộc phỏng vấn bởi phóng viên Epoch Times và truyền hình Tân đường Nhân. Tiến Sỹ Katrina Lantos Swett, cựu Chủ tịch và PHó chủ tịch hiện tại của ủy ban Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (USCIRF). (Wu Wei/NTD Television)


US Official Holds Chinese Regime Accountable on Human Rights

Mỹ Yêu Cầu Trung Quốc Giải Trình Về Nhân Quyền
Refuses to accept excuses from growing world power for terrorizing its citizens

Cường quốc thế giới đang lên từ chối giải trình về việc khủng bố công dân của mình
By Epoch Times | July 30, 2013
Epoch Times | 30/7/2013


This is not befitting a great country. This is not befitting a great people. You don’t need to brutalize and imprison your own citizens in this way.
Dr. Katrina Lantos Swett, current vice chair of the U.S. Commission on International Religious Freedom

Đó không phải là hành động phù hợp của nước lớn. Đó không phải là hành động phù hợp của một dân tộc lớn. Quý vị không cần phải hung bạo và bỏ tù người dân của mình theo cách này.
Tiến sĩ Katrina Lantos Swett, đương kim phó chủ tịch của Ủy Hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế
U.S. Acting Assistant Secretary of State for Democracy, Human Rights and Labor Uzra Zeya, left, speaks to reporters at a news briefing on the latest U.S.-China Human Rights Dialogue Friday, Aug. 2, 2013, in Beijing. The United States is deeply concerned about what it sees as a deteriorating human rights situation in China, with relatives of activists increasingly being harassed and policies in ethnic areas becoming more repressive, senior U.S. diplomat Zeya said Friday. (AP Photo/Didi Tang)

Quyền Trợ lý Ngoại trưởng về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Mỹ Uzra Zeya, trái, nói chuyện với các phóng viên tại một cuộc họp báo về Đối thoại Nhân quyền Mỹ-Trung mới nhất hôm Thứ Sáu, ngày 2 tháng 8, 2013, tại Bắc Kinh. Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc về những gì mà họ coi là một tình trạng nhân quyền đang xấu đi ở Trung Quốc, với người thân của các nhà hoạt động ngày càng bị quấy rối và chính sách ở vùng dân tộc ngày càng trở nên áp bức hơn, nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ Zeya cho biết. (AP Photo / Didi Tang)

On July 17, reporters with Epoch Times and New Tang Dynasty Television, a partner media, conducted an in-depth interview with Dr. Katrina Lantos Swett, the former Chair and current Vice Chair of the U.S. Commission on International Religious Freedom (USCIRF), primarily on the subject of the persecution of Falun Gong, a Chinese spiritual practice. The interview took place in her offices, three days before the 14th anniversary of the beginning of that persecution on July 20 of this year. Dr. Swett on July 23 published an editorial on CNN World titled “U.S. should press China over Falun Gong,” one of the rare occasions on which an official of the federal government has taken such a posture on the subject.

Ngày 17 tháng 07, các phóng viên cùng với thời báo Đại Kỷ Nguyên và hãng truyền thông đối tác – Truyền Hình Tân đường Nhân (NTDTV) – đã tiến hành một cuộc phỏng vấn chuyên sâu với Tiến Sỹ Katrina Lantos Swett, cựu Chủ tịch và Phó chủ tịch hiện tại của ủy ban Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (USCIRF), chủ yếu hướng vào chủ đề đàn áp Pháp Luân Công, một môn tu tập tinh thần đếntừ Trung Quốc. Cuộc phỏng vấn diễn ra tại văn phong của bà, trước 3 ngày ngày kỷ niệm năm thứ 14 của cuộc đàn áp – ngày 20 tháng 07. Ngày 23 tháng 07 Tiến Sỹ Swett công bố một bài xã luận trên CNN World với tiêu đề “Mỹ nên gây sức ép Trung Quốc về vấn đề Pháp Luân Công”, đó là một trong những dịp hiếm hoi mà một quan chức của chính phủ liên bang đứng ra thực hiện đề tài này.

Sherry Dong of Epoch Times’ Chinese edition and Kitty Wang of NTD Television conducted the question and answer session with Dr. Swett. The transcript was edited for brevity and clarity.

Sherry Dong của thời báo đại Kỷ Nguyên Trung Quốc và Kitty Wang của Truyền hình Tân đường Nhân đã tiến hành đặt các câu hỏi và trả lời với Tiến Sỹ Swett. Biên bản ghi chép đã được chỉnh sửa cho súc tích và rõ ràng hơn.

Kitty Wang: Can you remark briefly on USCIRF’s response to this being the 14th year of the persecution against Falun Gong?

Kitty Wang: Bà có thể nhận xét ngắn gọn về phản ứng của USCIRF về lễ kỷ niệm 14 năm cuộc bức hại Pháp Luân Công?


Dr. Katrina Swett: Yes, unfortunately, the 14th anniversary in this case is a very sad milestone because it’s been 14 long years that these peaceful and ethical practitioners of the Falun Gong practice have been brutally, brutally persecuted by the Chinese government. And this is a tragic situation; it’s a stain on the character of China, that they have targeted this community for such terrible abuses. We know that the Chinese government persecutes other communities as well, but I think it’s fair to say that the Falun Gong have really been on the receiving end of the most brutal treatment by the Chinese government. And we hope through our USCIRF report, and through other means, are really pressuring our government to increase its pressure on China. You know China wants to be a major player on the world stage; China is a very significant country. But we know that this is not the conduct of a superpower. This is not the way a country that wishes to be respected around the world should treat its own citizens. So we consider it to be a very sad anniversary. But we hope that through increased attention, pressure, and focus, through the truth coming out about the practices of the Chinese government vis a vis the Falun Gong community, that eventually this situation will change. And we believe that it will.

Tiến sĩ Katrina Swett: Vâng, thật không may, lễ kỷ niệm lần thứ 14 trong trường hợp này là một cột mốc rất buồn bởi vì nó đã là 14 năm dài mà các học viên hòa bình và đạo đức của môn Pháp Luân Công đã bị bức hại tàn nhẫn, rất tàn nhẫn bởi chính phủ Trung Quốc. Đây là một tình huống bi thảm, nó là một vết nhơ của Trung Quốc, khi mà họ đã đặt nhóm người này vào tình cảnh ngược đãi khủng khiếp như vậy. Chúng ta đều biết rằng chính phủ Trung Quốc cũng đàn áp các tổ chức khác, nhưng tôi nghĩ rằng: công bằng mà nói thì Pháp Luân Công đã thực sự gặp phải sự đối xử tàn bạo nhất của chính phủ Trung Quốc. Và chúng tôi hy vọng thông qua báo cáo USCIRF của chúng tôi, và thông qua các phương tiện khác, [chúng ta] đang thực sự gây sức ép với chính phủ của chúng tôi để gia tăng áp lực lên Trung Quốc. Bạn biết đấy Trung Quốc đang muốn trở thành một nước lớn trên sân khấu thế giới, Trung Quốc là một quốc gia rất quan trọng. Nhưng chúng tôi cho rằng đó không phải là hành vi của một nước siêu cường. Đó không phải là cách một quốc gia đang mong muốn có được sự được tôn trọng trên toàn thế giới, mà đối xử với công dân của họ như  vậy. Vì vậy, chúng tôi coi đây là một lễ kỷ niệm rất buồn. Nhưng chúng tôi cũng hy vọng rằng thông qua sự chú ý, gây áp lực, và sự tập trung, ngày càng tăng, cũng như thông qua sự thật về các hành vi của chính phủ Trung Quốc đối với cộng đồng Pháp Luân Công đang được công khai, cuối cùng tình trạng này sẽ được thay đổi. Và chúng tôi tin điều này sẽ xảy ra.


Kitty Wang: Last month, two members of Congress introduced House Resolution 281, which treats state-sanctioned forced organ harvesting from prisoners of conscience in China, most of whom are believed to be Falun Gong practitioners. What do you think about this initiative?

Kitty Wang: Tháng trước, hai thành viên của Quốc hội đã giới thiệu Nghị quyết House Resolution 281, xem xét về vấn đề  chính quyền Trung Quốc bảo hộ mổ cắp nội tạng từ các tù nhân lương tâm , mà hầu hết trong số đó được cho là các học viên Pháp Luân Công. Bà nghĩ gì về đề nghị này?

Dr. Swett: I am very pleased that two members of Congress have chosen to introduce this House Resolution 281. This is a really horrifying human rights abuse. Whenever I have the opportunity to talk about forced organ harvesting, you can tell that people literally recoil, because it is, even in a world where lots of terrible things happen, this feels like its somehow beyond the pale–and outside the bounds. And we know that there is considerable evidence out there indicating that it is Falun Gong practitioners who are a particular target and have particularly been victims of this abhorrent practice. 

Tiến sĩ Swett: Tôi rất hài lòng rằng hai thành viên của Quốc hội đã lựa chọn để giới thiệu Nghị Quyết 281 này. Đây là một sự vi phạm nhân quyền thực sự kinh hoàng. Bất cứ khi nào tôi có cơ hội nói về mổ cắp nội tạng, bạn sẽ thấy người ta thoái lùi sợ hãi, bởi vì nó là như vậy, ngay cả trong một thế giới có rất nhiều điều khủng khiếp đang xảy ra, điều này cảm tưởng như nó bằng một cách nào đó vượt quá rào cản và vượt ra ngoài giới hạn. Và chúng ta biết rằng có những bằng chứng rõ ràng để chỉ ra rằng các học viên Pháp Luân Công là một mục tiêu cụ thể và đặc biệt là đã từng là nạn nhân của thực tế đáng ghê tởm này.

Some of the statements by the Chinese Government seem almost to be a tacit admission that this has been going on when they say that they are going to have greater transparency or that they are going to stop this practice… Well, that suggests that the practice has been going on. It is really an outrage against humanity, it is appalling and I very much hope that this Resolution will have overwhelming support in the Congress. It deserves overwhelming support in the Congress. It is important that our Government speaks out about this terrible abuse of human rights.

Một số phát biểu của Chính phủ Trung Quốc dường như là một sự thú nhận ngầm rằng điều này đã xảy ra, khi họ nói rằng họ sẽ phải minh bạch hơn hoặc là họ sẽ dừng hành động này … Tốt, đó cho ta thấy rằng sự việc đó đã xảy ra. Nó thực sự là một sự phẫn nộ chống lại nhân loại, điều đó là kinh khủng và tôi rất hy vọng rằng Nghị quyết này sẽ có được ủng hộ rộng rãi tại Quốc hội. Nó xứng đáng được ủng hộ rộng rãi. Điều quan trọng là Chính phủ của chúng tôi nói ra vấn đề lạm dụng nhân quyền kinh khủng này.

Kitty Wang: In late 2004 Epoch Times published a series of editorials called the Nine Commentaries on the Communist Party. One result of that publication was to spark a movement of renouncing or quitting the Chinese Communist Party; currently the “Tuidang” movement, as it is called, which is hosted on the website of the Chinese edition of Epoch Times, has registered 142 million renunciations from the Party and its subordinate organizations, received via email, the online form, or on telephone calls. What do you think of all this?

Kitty Wang: Cuối năm 2004 Epoch Times đã đăng một loạt bài xã luận được gọi là Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản. Một kết quả công bố đó là châm ngòi cho phong trào từ bỏ hoặc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc, hiện nay phong trào được gọi là “Thoái Đảng”, đang được tổ chức trên trang web của thời báo Đại Kỷ Nguyên phiên bản tiếng Trung Quốc, đã có 142 triệu lượt đăng ký thoái Đảng và các tổ chức phụ thuộc của nó, qua các hình thức nhận email, hình thức trực tuyến, hay gọi điện thoại. Bà nghĩ gì về những điều này?

Dr. Swett: It is very little known about in the West, and I myself thought it was remarkable, and I was fascinated to learn that that many people in China have that publicly renounced their membership in the Communist Party. That is a huge development, and I think it has real relevance and implications for the broader concept of religious freedom, and freedom of conscience and freedom of belief, because part of the ideology behind a dictatorial authoritarian like the Chinese Communist Party is that they want no rivals, no competitors, for the hearts and minds of the people in their country.

Tiến sĩ Swett: Điều này được biết rất ít ở phương Tây, và bản thân tôi nghĩ rằng đấy là điều đáng chú ý, và tôi đã bị cuốn hút khi biết rằng nhiều người ở Trung Quốc có sự công khai từ bỏ từ cách thành viên trong Đảng Cộng sản. Đó là một sự phát triển rất lớn, và tôi nghĩ rằng nó có liên quan và tác động thực tế đến khái niệm rộng hơn về tự do tôn giáo, tự do lương tâm và tự do tín ngưỡng, bởi vì một phần tư tưởng đằng sau một hệ thống độc tài như Đảng Cộng sản Trung Quốc là họ muốn không có kình địch, không có đối thủ cạnh tranh, cho trái tim và tâm trí của người dân trong đất nước của họ.


The Tuidang movement certainly is a warning sign to the Chinese Communist Party, and it does say to me that the Chinese people want to reconnect to the deeper, spiritual values of their civilization that predates communism, and that will out-live communism long after the history books have been written, and this period of the Chinese Communist Party’s dominance in China will be a thing of the past.   Those ancient spiritual values will continue to guide the Chinese people and will be a great part of their civilization, their history, and their future. 

Phong trào thoái Đảng chắc chắn là một dấu hiệu cảnh báo cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, và nó nói với tôi rằng người dân Trung Quốc muốn kết nối lại quá khứ, nơi giá trị tinh thần của nền văn minh mà họ đã có trước của thời kỳ của chủ nghĩa cộng sản, và sẽ sống mãi sau thời chủ nghĩa cộng sản một cách lâu dài hơn sau khi các sách lịch sử được viết, và giai đoạn thống trị này của Đảng Cộng sản tại Trung Quốc sẽ trở thành một sự kiện của quá khứ. Những giá trị tinh thần cổ xưa sẽ tiếp tục hướng dẫn người dân Trung Quốc và sẽ là một phần lớn của nền văn minh của họ, lịch sử của họ, và tương lai của họ.

Kitty Wang: Late last year, Senator Benjamin Cardin (D – MD) of the Foreign Relations Committee, introduced the Magnitsky Bill on Russian perpetrators of human rights violations. What would you say to a similar Bill that targeted the People’s Republic of China?

Kitty Wang: Vào cuối năm ngoái, Thượng nghị sĩ Benjamin Cardin (D – MD) thuộc Ủy ban Đối ngoại, đã giới thiệu dự luật Magnitsky về sự vi phạm nhân quyền ở Nga. Bà sẽ nói gì nếu  có một dự luật tương tự nhắm đến Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc?

Dr. Swett: I think that’s a very interesting idea. The Magnitsky Bill was a very important piece of human rights legislation, and it really could become a template or a model for similar legislation for identifying gross human rights abusers from other countries.   I haven’t had a chance to study that issue in specific details as it relates to possible sanctions against individuals from China, but I think it is important — it is both concrete as well a symbolic way– of trying to hold perpetrators accountable.

Tiến sĩ Swett: Tôi nghĩ đó là một ý tưởng rất thú vị. Dự luật Magnitsky là một phần rất quan trọng của pháp luật về quyền con người, và nó thực sự có thể trở thành mẫu hoặc mô hình cho các dự luật tương tự để xác minh sự vi phạm nhân quyền ở các nước khác. Tôi vẫn chưa có cơ hội để nghiên cứu vấn đề đó chi tiết cụ thể  như là  liên quan đến các chế tài đối với các cá nhân từ Trung Quốc, nhưng tôi nghĩ rằng điều quan trọng là – nó đều cụ thể là tượng trưng cho việc cố gắng để bắt kẻ phạm tội phải chịu trách nhiệm.

Sherry Dong: Regarding the revelations that products created by forced labor in the Masanjia Labor Camp ended up in K-mart, indicating that these items enter the supply chains of large American companies, do you think the United States government should do anything?

Sherry Dong: Về những tiết lộ xung quanh các sản phẩm được làm ra bởi lao động cưỡng bức trong các trại lao động Mã Tam Gia cuối cùng lại đi vào trong K-mart, chỉ ra rằng các mặt hàng này được thâm nhập vào chuỗi cung ứng của các công ty lớn của Mỹ, Bà có nghĩ rằng chính phủ Hoa Kỳ nên làm điều gì đó không?

Dr. Swett: I absolutely think that it would be very valuable for the appropriate committees of Congress to conduct investigative hearings. A newspaper report is one thing, and it very often is where that sort of process begins. But then it is necessary and important for the Congress to do its own due diligence, to conduct investigative hearings, to bring witnesses, to begin to assemble a record that can then become the basis, possibly, for legislative action. There are a large number of members of Congress who I believe, would be concerned about this issue, and there are various committees that would appropriately have jurisdiction to look into this.

Tiến sĩ Swett: Tôi hoàn toàn nghĩ rằng nó sẽ rất có giá trị cho các ủy ban thích hợp của Quốc hội để tiến hành các buổi điều trần. Phóng sự của một tờ báo là một việc, và nó thường là nơi mà các sự việc được bắt đầu. Nhưng sau đó việc cần thiết và quan trọng đối với Quốc hội là làm các thẩm định riêng của mình, để tiến hành các buổi điều trần điều tra, tìm ra nhân chứng, để bắt đầu lập hồ sơ, mà dựa vào đó để có một cơ sở, khả năng, cho các hành động pháp lý. Có một số lượng lớn các thành viên của Quốc hội mà tôi tin là họ cũng sẽ quan tâm về vấn đề này, và ngoài ra cũng có những ủy ban thích hợp khác có thẩm quyền xem xét vấn đề này.

Congress tends to be the body of our government that in some ways does the best job at these independent investigations. They have less of a stake in keeping relations in China smooth. The State Department, bless their heart, they want to have good diplomatic relations, and I understand that. They want to have good commercial relations, and I understand that. Those aren’t bad things. President Obama wants to have good relations with China, we all understand that. That’s fine and well and good. But we can’t give up our principles and we can’t sell our values down the river on the altar of the almighty yuan or the almighty dollar.

Quốc hội hướng tới là một phần của chính phủ chúng tôi, mà trong một số trường hợp nó hoàn thành công việc một cách rất tốt đối với các cuộc điều tra độc lập. Họ có ít đóng góp trong việc gìn giữ mối quan hệ với Trung Quốc được trơn tru. Bộ Ngoại giao, chúc tốt lành cho họ, họ muốn có quan hệ ngoại giao tốt đẹp, và tôi hiểu điều đó. Họ muốn có quan hệ thương mại tốt, và tôi hiểu điều đó. Đó không phải là điều xấu. Tổng thống Obama muốn có quan hệ tốt với Trung Quốc, chúng ta đều hiểu điều đó. Điều đó là tốt , là hay, là ổn. Nhưng chúng tôi không thể từ bỏ các nguyên tắc của chúng tôi và chúng tôi không thể bán giá trị của chúng tôi xuống dòng chảy quyền năng của đồng nhân dân tệ hoặc quyền năng của đồng đô la.

Sherry Dong: How do you think the U.S. government should publicly position itself on the matter of human rights abuses in China generally?

Sherry Dong: Làm thế nào bà nghĩ rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ công khai khẳng định vị trí của mình về vấn đề vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc nói chung?

Dr. Swett: I would love to see the top leaders in our country speak out more forcefully. I would love every single time there is a press conference at the White House or at the State Department on China, to have our top leaders say, “We are not forgetting human rights in China, we are not forgetting the persecution of Falun Gong. Yes we may have business together but this has to end.” And looking Chinese leadership in the eye and saying, “This is not befitting a great country. This is not befitting a great people. You don’t need to brutalize and imprison your own citizens in this way. You need to live up to your international standards.” I would love to see that happen. I’m a realist though, I know that that’s not the way much of the world works but I think that as these smaller streams join together, there will be change. And I think it will come to China.

Tiến sĩ Swett: Tôi mong muốn nhìn các nhà lãnh đạo hàng đầu của chúng tôi lên tiếng mạnh mẽ hơn. Tôi thực mong cứ mỗi lần có một cuộc họp báo tại Nhà Trắng hay tại Bộ Ngoại giao Trung Quốc, các lãnh đạo hàng đầu của chúng tôi nói rằng, “Chúng tôi sẽ không bỏ quên nhân quyền tại Trung Quốc, chúng tôi không quên cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Vâng, chúng ta có thể kinh doanh cùng nhau nhưng điều này phải kết thúc.” Và nhìn vào mắt lãnh đạo Trung Quốc và nói,” Điều này không phù hợp một nước lớn. Nó không phù hợp với một người tuyệt vời. Bạn không cần phải hung bạo và bỏ tù người dân của mình theo cách này. Bạn cần sống theo tiêu chuẩn quốc tế của bạn.” Tôi mong muốn nhìn thấy điều đó xảy ra. Tôi là một người thực tế mặc dù, tôi biết rằng đó không phải là cách nhiều nơi trên thế giới hay làm, nhưng tôi nghĩ rằng khi nhiều dòng suối nhỏ kết hợp với nhau, sẽ có sự thay đổi. Và tôi nghĩ nó sẽ đến Trung Quốc.


Speaking for USCIRF, we intend and are speaking out more forcefully, even than in the past, about the persecution of the Falun Gong. We are very pleased that the State Department mentioned in their international religious freedom report the abuses at the prison camp. I would like to see more. I’m very encouraged by House Resolution 281 that’s been introduced in Congress on organ harvesting. I don’t know that any one thing done by our government at any level, could immediately on a dime change things in China. But I think that if we continue to ratchet up the pressure, if we continue to shine a spotlight on the abuses… You know China is now a very big player on the world stage and they are a modern and powerful country. So they can’t have the excuse that, “Oh we are just a struggling, developing country. We haven’t found our footing.” They are a big player on the world stage and they will have to face the very grave criticism and condemnation of the world unless they are willing to face up to these past abuses, bring it to an end, acknowledge the mistakes of the past, and reform.

Phát biểu cho USCIRF, chúng tôi dự định và sẽ nói ra một cách mạnh mẽ hơn, thậm chí hơn trong quá khứ, về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Chúng tôi rất hài lòng rằng Bộ Ngoại giao đã đề cập trong báo cáo về tự do tôn giáo quốc tế của họ các vi phạm tại trại giam. Tôi muốn th ấy nhiều hơn nữa. Tôi rất được khích lệ bởi Nghị Quyết 281 đã được giới thiệu trong Quốc hội Mỹ về mổ cắp nội tạng. Tôi không biết rằng bất kỳ một điều gì được thực hiện bởi chính phủ của chúng tôi mọi ở cấp độ, có thể ngay lập tức thay đổi mọi thứ trong Trung Quốc. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu chúng ta tiếp tục tạo thêm áp lực, nếu chúng ta tiếp tục phơi bày sự sai phạm … Bạn biết rằng Trung Quốc hiện là một vai diễn  rất lớn trên sân khấu thế giới và họ là một đất nước hiện đại và mạnh mẽ. Vì vậy, họ không thể lấy lý do là: “Ồ, chúng tôi chỉ đấu tranh, phát triển đất nước. Chúng tôi đã không tìm thấy vị thế của chúng tôi.” Họ đóng một vai lớn trên sân khấu thế giới và họ sẽ phải đối mặt với những lời chỉ trích rất nghiêm trọng và sự lên án của thế giới, trừ khi họ sẵn sàng đối mặt với những hành vi sai trái trong quá khứ, gi ải quyết nó, thừa nhận những sai lầm trong quá khứ, và thực hiện cải cách.http://www.theepochtimes.com/n3/218333-us-official-holds-chinese-regime-accountable-on-human-rights/


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn