MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, August 18, 2013

The best religion Tôn giáo tốt nhấtThe best religion

Tôn giáo tốt nhất 

A dialog between Dalai Lama and Leonardo Boff
- Đối thoại giữa Đạt Lai Lạt Ma và Leonardo Boff

DIALOG WITH DALAI LAMA
The Brazilian theologist Leonardo Boff wrote:
In a round table discussion about religion and freedom in which Dalai Lama and myself were participating at recess, I maliciously and also with interest, asked him: “Your holiness, what is the best religion?”
I thought he would say: “The Tibetan Buddhism” or “The oriental religions, much older than Christianity.”
The Dalai Lama paused, smiled and looked me in the eyes …. which surprised me because I knew of the malice contained in my question.

Đối thoại với Đạt Lai Lạt Ma
Nhà thần học Brazil Leonardo Boff đã viết:
Trong một cuộc thảo luận bàn tròn về tôn giáo và tự do mà Đức Đạt Lai Lạt Ma và bản thân tôi đã được tham gia, vào giờ giải lao, tôi hỏi anh với vẻ vừa ác ý vừa quan tâm: "Thưa Lạt ma, tôn giáo tốt nhất là gì?"
Tôi nghĩ ông ấy sẽ nói: "Phật giáo Tây Tạng" hay "Các tôn giáo phương Đông, vốn lâu đời hơn so với Kitô giáo"
Đạt Lai Lạt Ma dừng lại, mỉm cười và nhìn thẳng vào mắt tôi… khiến tôi ngạc nhiên vì tôi biết cái ác ý ẩn chứa trong câu hỏi của mình.


He answered: “The best religion is the one that gets you closest to God. It is the one that makes you a better person.”


Ông trả lời: "Tôn giáo tốt nhất là tôn giáo đưa bạn lại gần Thường Đế nhất. Đó là một tôn giáo khiến cho bạn trở thành một người tốt hơn."


To get out of my embarrassment with such a wise answer, I asked: “What is it that makes me better?”
He responded:

Để thoát ra khỏi sự bối rối của mình trước một câu trả lời khôn ngoan như thế, tôi hỏi: "Điều gì khiến tôi trở nên tốt hơn?"
Ông trả lời:

“Whatever makes you
more compassionate,
more sensible,
more detached,
more loving,
more humanitarian,
more responsible,
more ethical.”

"Bất cứ điều gì làm cho bạn
từ bi hơn,
biết lẽ phải hơn,
vô tư hơn,
yêu thương hơn,
nhân đạo hơn,
trách nhiệm hơn,
đạo đức hơn."

“The religion that will do that for you is the best religion”

"Tôn giáo nào mang lại cho bạn những điều đó là tôn giáo tốt nhất"

I was silent for a moment, marveling and even today thinking of his wise and irrefutable response:
“I am not interested, my friend, about your religion or if you are religious or not.
“What really is important to me is your behavior in front of your peers, family, work, community, and in front of the world.

Tôi im lặng một lúc, ngạc nhiên và thậm chí hôm nay vẫn còn ngạc nhiên  khi nghĩ đến lời đáp khôn ngoan và không thể chối cãi của ông:
"Này bạn, tôi không quan tâm về tôn giáo của bạn hay bạn có theo tôn giáo nào hay không.
" Điều thực sự là quan trọng với tôi là hành vi của bạn trước mặt bạn bè, gia đình, công việc, cộng đồng, và trước thế giới.

“Remember, the universe is the echo of our actions and our thoughts.”

"Hãy nhớ rằng, vũ trụ là tiếng vọng của hành động và suy nghĩ của chúng ta."

“The law of action and reaction is not exclusively for physics. It is also of human relations. If I act with goodness, I will receive goodness. If I act with evil, I will get evil.”

"Quy luật về hành vi và phản ứng không chỉ áp dụng riêng cho vật lý. Nó cũng đúng với các mối quan hệ của con người. Nếu tôi hành động với từ tâm, tôi sẽ nhận được sự lành. Nếu tôi hành động với ác tâm, tôi sẽ nhận được sự dữ."

 “What our grandparents told us is the pure truth. You will always have what you desire for others.
Being happy is not a matter of destiny. It is a matter of options.”

Finally he said:


"Những gì ông bà chúng ta dạy chúng ta sự thật thuần khiết. Bạn sẽ luôn luôn có những gì mà bạn mong muốn những người khác có được.
Hạnh phúc không phải là một vấn đề của số phận. Đó là vấn đề lựa chọn."

Cuối cùng ông nói:

 “Take care of your Thoughts because they become Words.
Take care of your Words because they will become Actions.
Take care of your Actions because they will become Habits.
Take care of your Habits because they will form your Character.
Take care of your Character because it will form your Destiny,
and your Destiny will be your Life

"Hãy thận trọng với suy nghĩ của bạn bởi suy nghĩ sẽ trở thành lời nói.
Hãy thận trọng với lời nói của bạn bởi lời nói sẽ trở thành hành động.
Hãy thận trọng với hành vi của bạn bởi hành vi sẽ trở thành thói quen.
Hãy thận trọng với thói quen của bạn bởi thói quen sẽ tạo thành tính cách.
Hãy thận trọng với tính cách của bạn vì nó sẽ tạo thành vận mệnh.
và vận mệnh của bạn sẽ chính là cuộc sống của bạn

… and …
“There is no religion higher than the Truth.”
... Và ...
"Không có tôn giáo cao hơn Chân lý."


Translated by nguyenquangy
https://yalun.wordpress.com/2012/03/13/the-best-religion-a-dialog-between-dalai-lama-and-leonardo-boff/

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn