MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Wednesday, August 7, 2013

Special Report: Military Logistics US Pacific Shift Has Heavy Logistics Price Tag Báo cáo đặc biệt: Hậu cần Quân đội Mỹ xoay trục Thái Bình Dương tạo gánh nặng hậu cần


  

New Strategy: New M2A2 and M3A3 Bradleys are loaded onto railcars at Pier 8 in Busan, South Korea. Equipment and troops will be redistributed through a complex logistics chain as the US 'pivots' to the Asia-Pacific. (US Army)

Chiến lược mới: Xe M2A2 và M3A3 Bradleys được xếp lên tàu hoả tại bến cảng số 8 ở Busan, Hàn Quốc. Thiết bị và binh sĩ sẽ được phân bố thông qua một chuỗi hậu cần phức tạp khi Hoa Kỳ 'xoay trục’ về phía Châu Á-Thái Bình Dương. (Quân đội Hoa Kỳ)

Special Report: Military Logistics
US Pacific Shift Has Heavy Logistics Price Tag

Báo cáo đặc biệt: Hậu cần Quân đội
Mỹ xoay trục Thái Bình Dương tạo gánh nặng hậu cần

Defense news
Jul. 17, 2013
By PAUL McLEARY  

Defense news
Jul. 17/7/2013
PAUL McLEARY  

WASHINGTON — A year and a half after the Obama administration released its latest National Security Strategy calling for a “rebalancing” of US strategic focus from the Middle East to the Pacific, the broad outlines of what that shift may look like are coming into view.

WASHINGTON - Một năm rưỡi sau khi chính quyền Obama công bố chiến lược an ninh quốc gia mới nhất kêu gọi "tái cân bằng" trọng tâm chiến lược của Mỹ từ Trung Đông sang Thái Bình Dương, những phác thảo rộng rãi về các thay đổi có vẻ như đang đi vào hiện thực.

 
What the military is discovering is that the shifting of troops and materiel across the globe, and then finding them homes, shelter and storage space, is complex and won’t come cheap.

Cái mà quân đội nhận thấy là việc chuyển binh lính và trang thiết trên toàn cầu, và sau đó tìm kiếm cho họ nhà cửa, chỗ ở và không gian lưu trữ, rất phức tạp và sẽ không hề rẻ.
To take one example for which some preliminary figures are available, it’s estimated that moving approximately 9,000 Marines from Okinawa and spreading them out to several other locations in the region, as plans call for, would cost about $12 billion, according to Defense Department figures.

Chẳng hạn, Lầu Năm Góc dự kiến khi triển khai kế hoạch di chuyển khoảng 9.000 lính thủy đánh bộ Mỹ từ Okinawa đến một số địa điểm ở nước khác trong khu vực theo yêu cầu của kế hoạch, Bộ Quốc phòng phải chi khoảng 12 tỷ USD.
The plan is to shift roughly 4,800 Marines to Guam, 2,700 to Hawaii and 2,500 to Australia, with others coming back to the US mainland.

Kế hoạch là di chuyển khoảng 4.800 lính thủy đánh bộ tới Guam, 2.700 đến Hawaii, 2.500 đến Ôxtrâylia và một số lực lượng khác trở về đóng quân tại các căn cứ trong nước Mỹ.

But a Government Accountability Office report published June 11 warns that the Pentagon “has not developed an integrated master plan for its current realignment plan, and it has not developed a strategy to support the development and oversight of the Japanese construction projects associated with other realignment initiatives.”

Nhưng một báo cáo của Văn phòng Giải trình Chính phủ Mỹ, được công bố ngày 11/6, cảnh báo Lầu Năm Góc không triển khai một kế hoạch quan trọng nào trong kế hoạch tổ chức lại lực lượng hiện có và không thực hiện một chiến lược nào nhằm hỗ trợ phát triển và giám sát các dự án xây dựng của Nhật Bản phù hợp với các sáng kiến tổ chức lại lực lượng.

While the Marines continue to address that logistics dilemma, the Navy is well into the planning phase of positioning 60 percent of its ships to the Asia-Pacific region by 2020. This includes not only adding a fourth forward-deployed submarine to Guam in 2015 and four littoral combat ships staged in Singapore, but also more maritime patrol aircraft and transferring Fire Scout UAVs and other electronic surveillance aircraft from Afghanistan.

Trong khi lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ đang tiếp tục giải quyết các khó khăn về hậu cần, Lực lượng Hải quân Mỹ cũng bắt đầu giai đoạn soạn thảo kế hoạch di chuyển và hoàn tất việc bố trí 60% tổng số tàu chiến của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương vào năm 2020. Kế hoạch này không những sẽ điều động thêm chiếc tàu ngầm thứ 4 đã triển khai ở phía trước đến Guam năm 2015 và 4 tàu chiến hoạt động ven bờ ở Xinhgapo, mà còn tăng thêm các máy bay tuần tra biển và di chuyển các máy bay không người lái Fire Scout UAV và máy bay trinh sát điện tử từ chiến trường Ápganixtan đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

The Navy also is shifting assets from Europe. It will base four destroyers in Rota, Spain, which will provide a ballistic-missile defense capability for Europe. That mission had been performed by a complement of 10 destroyers that rotated from the US to the Mediterranean, but six of those ships will be shifted to the Pacific.

Ngoài ra, Lực lượng Hải quân Mỹ cũng đang di chuyển nhiều tài sản khác khỏi châu Âu về châu Á. Tại châu Âu, Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục bố trí 4 tàu khu trục ở căn cứ hải quân Rota của Tây Ban Nha để bảo đảm khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo cho các nước đồng minh châu Âu. Trước đây, nhiệm vụ này vẫn được thực hiện bởi 10 tàu khu trục luân phiên từ Mỹ đến Địa Trung Hải, nhưng sắp tới Hải quân sẽ điều động 6 tàu đó đến hoạt động thường trực ở Thái Bình Dương.

The Air Force also will shift capacity from Afghanistan to the Asia-Pacific, including B-1 bombers, MQ-9 Reapers, U-2 spy planes and Global Hawk UAVs.

Lực lượng Không quân cũng chuyến các đơn vị từ Ápganixtan đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương gồm các lữ đoàn máy bay ném bom B-l, máy bay trinh sát không người lái MQ-9 Reaper và U-2, máy bay không người lái Global Hawk.

For its part, the Army already has about 91,000 soldiers and civilians assigned to the Asia-Pacific, which man and support eight brigade combat teams, 12 batteries of Patriot missiles and other enablers.

Về phần mình, lục quân Mỹ sẽ điều động khoảng 91.000 binh sĩ và nhân viên dân sự đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương nhằm tăng cường nhân lực và hỗ trợ 8 toán lữ đoàn chiến đấu, 12 trận địa tên lửa Patriot và các lực lượng khác.

An Army report released in early July that spells out its equipping priorities from 2013 to 2016 admits that due to the wars in Iraq and Afghanistan, “there is a significant portion of our gear that is in the wrong place for the future, given the adjustments to regionally aligned forces and redesigned units.”


Một báo cáo của Lục quân được công bố đầu tháng 7/2013 đề cập đến các ưu tiên trang bị của Lục quân từ năm 2013-2016 thừa nhận, do các cuộc chiến tranh Irắc và Ápganixtan, một số chủng loại vũ khí, trang thiết bị của Lục quân trở nên lạc hậu và khó có thể đáp ứng các yêu cầu tác chiến hiệu quả cao khi Lục quân điều chỉnh lực lượng trong tương lai.
The logistical challenges in getting that gear from the Middle East to the Pacific — or back to the United States — “will be one of the essential elements in our equipping guidance,” the paper said.

Những thách thức liên quan đến hậu cần trong việc vận chuyển các vũ khí trang thiết bị từ Trung Đông đến Thái Bình Dương, hoặc đưa về Mỹ, là một trong những yếu ttos quan trọng trong việc bảo đảm trang bị, báo cáo cho biết.

One large-scale money-saving project that the Army and Marines are working on is the divestiture of thousands of hulking mine-resistant, ambush-protected (MRAP) vehicles taking up parking spots in government depots.

Hiện nay, Lục quân và Hải quân Mỹ đang thực hiện một dự án nhằm tiết kiệm tiền bạc quy mô lớn bằng cách bán hoặc loại bỏ hàng nghìn xe thiết giáp chống phục kích và chống mìn (MRAP) đang choán chỗ trong các kho chứa của Chính phủ.

The Army has said it will divest 13,000 MRAPs from its 21,000-vehicle fleet, putting about 4,000 of the blast-resistant vehicles in long-term storage and pre-positioned stocks, while keeping 4,000 in regular Army formations.

Theo kế hoạch, lục quân sẽ loại 13.000 trong tổng số 21.000 xe MRAP hiện có, đưa khoảng 4.000 xe chống mìn vào cất giữ lâu dài trong kho và duy trì 4.000 xe trong các đơn vị thường trực của Lục quân.
Likewise, the Marines have said they plan to retain about 1,200 MRAPs while they scrap or sell off about 2,680 others in the coming years.

Tương tự, Lực lượng Lính thủy đánh bộ Mỹ cũng có kế hoạch giữ lại khoảng 1.200 MRAP, đồng thời loại bỏ hoặc bán khoảng 2.680 chiếc khác trong những năm tới.

The DoD has spent about $50 billion on buying and maintaining MRAPs since 2007.
Từ năm 2007 đến nay, Bộ Quốc phòng đã chi khoảng 50 tỷ USD để mua và trang bị các xe MRAP cho Lục quân và Lực lượng Lính thủy đánh bộ Mỹ.

This massive political and military rebalance effort comes as requirements from the Middle East are slowing down, but remain a key area of operations for US forces.

Nỗ lực tái cân bằng quân sự và chính trị quy mô lớn này của Mỹ đang diễn ra khi các yêu cầu của khu vực Trung Đông ngàv càng giảm, mặc dù Lầu Năm Góc xác định đây vẫn là một khu vực tác chiến quan trọng của quân đội Mỹ.

At an April 25 event focused on the Army’s role in the Pacific, the chief of staff for strategic plans and policy on the Pentagon’s Joint Staff offered an honest — if somewhat uncomfortable — assessment of the strategic landscape. “We’ve been consumed by that arc of instability from Morocco to Pakistan for the last 10 years,” Rear Adm. Robert Thomas said. And while the senior staffs at the Pentagon are dutifully discussing how they are rebalancing to the Pacific, “I suspect, though, for the next five years, just as the last 10 years, we will have this constant pull into the” Middle East.


Ngày 25/4, tại một hội nghị bàn về vai trò của các đơn vị Lục quân Mỹ ở khu vực Thái Bình Dương, Phó Đô đốc Robert Thomas, Chánh Văn phòng phụ trách chính sách và kế hoạch chiến lược trực thuộc Bộ Tham mưu Liên quân của Lầu Năm Góc, đã đánh giá một cách trung thực về triển vọng chiến lược của Lục quân, ông Thomas nói: “Chúng ta đã bị kiệt sức bởi vòng cung mất ổn định từ Marốc đến Pakixtan trong 10 năm qua. Và mặc dù các sĩ quan cao cấp của Lầu Năm Góc đang thảo luận các biện pháp tái cân bằng châu Á-Thái Bình Dương, nhưng tôi không tin trong 5 năm tới chúng ta sẽ bị lôi kéo liên tục vào khu vực Trung Đông”.
Over the next several years, he continued, “I think that you’re going to continue to talk about a rebalance to Asia, and you’re going to do some preparatory work in the environment, but the lion’s share of the emphasis will still be in that arc of instability.”

Ông khẳng định trong vài năm tới, Mỹ sẽ tiếp tục bàn về chiến lược cân bằng ở châu Á, và hiện nay Mỹ đang tiến hành một số công tác chuẩn bị triển khai lực lượng, nhưng sẽ tiếp tục chú trọng đến “vòng cung mất ổn định”.
The needs of Central Command (CENTCOM) and Pacific Command (PACOM) are obviously different: While CENTCOM continues to deal with the political and social unrest caused by the Arab Spring, a bloodletting in Syria that is drawing in all manner of regional actors and an Iranian regime that continues to defy the international community with its nuclear program, PACOM is focusing on reviving atrophied military-to-military contacts while offering a host of advisory and humanitarian assistance to Asian allies.


Nhu cầu của Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) và Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương (PACOM) rõ ràng khác nhau. Trong lúc CENTCOM tiếp tục đối phó với tình trạng mất ổn định chính trị và xã hội do Mùa Xuân Arập gây nên, tình trạng đổ máu tại Xyri đang thu hút tất cả sự quan tâm của các nước trong khu vực và một chế độ Iran tiếp tục thách thức cộng đồng quốc tế bằng chương trình hạt nhân của họ, thì PACOM đang tập trung mọi nỗ lực để khôi phục các mối quan hệ quân sự-quân sự, đồng thời cung cấp một số tư vấn và giúp đỡ nhân đạo cho các đồng minh châu Á.

Thomas offered a warning on this count as well. Competition for resources will stir in the halls of the Pentagon between the Pacific and Central commands, he said. “If we think that this is going to be at all a clean break and not a competitive environment for forces between two very capable and influential COCOMs, we’re mistaken.”


Tướng Thomas cũng cảnh báo tình trạng nàv và khẳng định cuộc cạnh tranh sẽ nổi lên trong các phòng họp của Lầu Năm Góc giữa PACOM và CENTCOM. Ông nói: “Nếu chúng ta nghĩ rằng điều này sẽ không có hại và không phải một môi trường cạnh tranh lực lượng giữa hai bộ chỉ huy có khả năng và nhiều ảnh hưởng nhất, chúng ta sẽ sai lầm”.

Speaking at the same event, Lt. Gen. Robert Brown, commanding general of the US Army’s I Corps, which has been aligned to the Asia-Pacific, said PACOM has already been assigned three Stryker brigades, two of which are based at Joint Base Lewis-McChord in Washington state.

Trung tướng Robert Brown, Tổng chỉ huy Quân đoàn I của Lục quân Mỹ được phân công đảm nhiệm khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cho biết PACOM được giao 3 lữ đoàn Stryker, trong đó 2 lừ đoàn bố trí tại căn cứ chung Lewis-McChord ở bang Washington.
Highlighting the shift, Brown said that just three months after returning home from Afghanistan, the 3rd Stryker Brigade Combat Team, 2nd Infantry Division had already traveled to the Philippines for a training mission with Filipino forces for Joint Exercise Balikatan in April.

Nhấn mạnh sự thay đổi, ông Brown khẳng định chỉ 3 tháng sau khi trở về căn cứ từ Ápganixtan, lữ đoàn tác chiến Lữ Stryker thứ 3 thuộc Sư đoàn Bộ binh số 2 đã đến Philíppin thực hiện nhiệm vụ huấn luyện các lực lượng Philíppin chuẩn bị cho cuộc Diễn tập chung Balikatan tháng 4/2013.

While Brown said the Army is working with allies in the region on counter-roadside bombs and intelligence-sharing capabilities, the most likely mission he envisions for US forces “is humanitarian assistance and disaster response — that’s the most likely thing we’ll respond to.”

Mặc dù Tướng Brown cho biết Lục quân đang hợp tác với các đồng minh trong khu vực về các khả năng rà phá bom mìn bên đường và chia sẻ thông tin tình báo, nhưng ông nhận thấy nhiệm vụ có khả năng nhất của lực lượng Lục quân Mỹ “là hỗ trợ nhân đạo và đối phó thiên tai, đó là điều rất có thể chúng ta sẽ phải hành động”.

While humanitarian missions in the Pacific area have traditionally been a Navy mission, Brown boasted of I Corps’ capability to assume some of the burden.

Mặc dù nhiệm vụ nhân đạo ở khu vực Thái Bình Dương là một nhiệm vụ truyền thống của Hải quân từ trước đến nay, Tướng Brown khẳng định Quân đoàn I cũng có khả năng thực hiện một số nhiệm vụ nặng nề khác.

“I can have as few as a dozen folks on a plane within hours, or I can have five C-17s worth,” he said. “One of our huge advantages as I Corps is we’re extremely well located strategically, we have three deepwater ports” 12 miles away from Fort Lewis, as well as 52 C-17s.

"Tôi có thể có chỉ một chục người trên một chiếc máy bay trong vòng vài giờ, hoặc tôi có thể có năm chiếc C-17," ông nói. "Một trong những lợi thế rất lớn của Quân Đoàn I chúng tôi là chúng tôi đang có vị trí chiến lược rất tốt, chúng tôi có ba cảng nước sâu" cách Fort Lewis 12 dặm, cũng như 52 chiếc C-17.
Brown’s staff has been working on setting up joint task forces with military staffs in the region, which he said are focused on “enabling partner capacity,” as well as intelligence support “that we’re already providing.”

Cơ quan tham mưu của Tướng Brown đã và đang thảo luận kế hoạch thành lập lực lượng đặc nhiệm chung với các cơ quan tham mưu của quân đội các nước trong khu vực, trong đó tập trung phát triển khả năng tác chiến của các đối tác cũng như hỗ trợ và chia sẻ các thông tin tình báo.

This jibes with what the Australian Army’s Maj. Gen. Rick Burr — who, in an unusual move, was named deputy commander of US Army Pacific in 2012 — told Defense News when he assumed command in February. Burr also brought up the primacy of the logistics-heavy humanitarian mission, and the Army’s desire to play more of a role in assisting in disaster relief in the Pacific.


Những động thái này phù hợp với các tuyên bố gần đây của Thiếu tướng Rick Burr của Lục quân Ôxtrâylia, người mà trong một động thái bất thường, được gọi phó chỉ huy của quân đội Mỹ Thái Bình Dương vào năm 2012. Burr cũng nhấn mạnh tính ưu việt của các sứ mệnh nhân đạo đòi hỏi hậu cần nặng, mong muốn của quân đội đóng vai trò nhiều hơn trong việc hỗ trợ cứu trợ thiên tai ở Thái Bình Dương.
While “the potential for anything to happen at any time is very real, particularly with natural disasters … being prepared to respond to any crisis that could happen at short notice is clearly the most pressing issue at the moment.”

Mặc dù các lực lượng Mỹ rất có khả năng trong việc đối phó với mọi tình huống xảy ra ở bất cứ thời điểm nào, đặc biệt các thảm họa thiên tai… nhưng rõ ràng sẵn sàng đối phó với các cuộc khủng hoảng có thể xảy ra trong thời gian ngắn là vấn đề cấp bách nhất của lực lượng Mỹ ở thời điểm hiện nay.

Now planners just have to figure out how to move all of these assets across the globe while automatic budget cuts outlined under the sequestration plan are beginning to take large bites out of DoD budgets.
Giờ đây, các nhà hoạch định kế hoạch của Lầu Năm Góc đang tìm kiếm các biện pháp thích hợp để nhanh chóng triển khai kế hoạch di chuyển tất cả các tài sản trên toàn cầu trong khi cắt giảm ngân sách tự động theo kế hoạch thu tạm thời găm bớt các số tiền lớn trong ngân sách của Bộ Quốc phòng.
http://www.defensenews.com/article/20130717/DEFREG02/307170022/Special-Report-Military-Logistics

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn