MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, August 8, 2013

Jiang Zemin’s Regime ‘Most Corrupt’, Says Historian Một nhà sử học nói rằng chế độ thời Giang Trạch Dân là “tham nhũng nhất”
Ruan Ming was a speechwriter for former Chinese Communist Party General Secretary Hu Yaobang.
Ông Nguyễn Minh là một người soạn diễn văn cho Cựu Tổng bí thư ĐCSTQ, Hồ Diệu Bang


Jiang Zemin’s Regime ‘Most Corrupt’, Says Historian

Một nhà sử học nói rằng chế độ thời Giang Trạch Dân là “tham nhũng nhất”

By Frank Yu, Epoch Times | July 14, 2013
Frank Yu, Epoch Times | 14/7/2013


“I consider the period of Jiang Zemin’s leadership as the most corrupt era in the history of Communist China,” said historian Ruan Ming, in a surprising statement during a recent interview with Chinese media.

“Tôi cho là thời kỳ Giang Trạch Dân nắm quyền là thời kỳ tham nhũng nhiều nhất trong lịch sử Trung Cộng”, nhà sử học Nguyễn Minh đã bất ngờ phát biểu trong một cuộc phỏng vấn mới đây với truyền thông Trung Quốc.


Ruan, an expert on communist China and author of two books, Hu Yao Bang at the Turning Point of History (1991) and Deng Xiaoping: Chronicle of an Empire (1992), explained his conclusion: “I think that the original objectives of Deng Xiaoping were to ‘Let some people get rich first.’ Nonetheless, I believe Deng’s ultimate objective was to distribute wealth evenly among all Chinese people.” He spoke with Ming Jing History, a subsidiary publication of Mirror Books, based in Hong Kong, in June.

Ông Nguyễn, một chuyên gia về cộng sản Trung Quốc và là tác giả của 2 cuốn sách, Hồ Diệu Bang tại những bước ngoặt lịch sử (1991)    Đặng Tiểu Bình: Biên niên sử của một triều đại (1992), giải thích: “Tôi nghĩ rằng mục tiêu ban đầu của Đặng Tiểu Bình là ‘Để cho một số người làm giàu trước’. Tuy nhiên, tôi tin rằng mục đích chính yếu của Đặng là phân bố của cải cho mọi người dân Trung Quốc một cách bình đẳng.” Ông nói với Lịch sử Minh Kính, một xuất bản bổ sung của Mirror Books, có trụ sở tại Hong Kong, hồi tháng 6.

“The ‘Three Represents’ by Jiang Zemin were not as worthy as Deng’s goals,” Ruan said, referring to a theory that has been widely mocked in China for its incomprehensibility. Jiang’s ideology consisted of the slogan that the CCP should promote the advancement of China’s forces of production, China’s culture, and the “fundamental interests of the Chinese people.”

“‘Ba đại diện’ của Giang Trạch Dân không xứng tầm với những mục tiêu của Đặng”, ông Nguyễn nói về học thuyết bị cười chê tại Trung Quốc về sự mập mờ. Tư tưởng của Giang bao gồm câu khẩu hiệu rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nên phát huy thúc đẩy lực lượng sản xuất Trung Quốc, văn hóa Trung Quốc, và “lợi ích thiết yếu của người dân Trung Quốc.”

“When referring to the CCP’s role in ‘the advancement of the forces of production,’ who are the ‘forces of production?’” Ruan asked. “It used to be that only labor could generate value, though sometimes the value generated was not evenly distributed among the people,” he said. “However, during Jiang’s era, production didn’t generate value anymore, only capital investments could generate value—only Wall Street could generate value.”

“Khi nói đến vai trò của ĐCSTQ trong việc ‘thúc đẩy lực lượng sản xuất’, thì ai là ‘lực lượng sản xuất’?” Ông Nguyễn chất vấn. “Thông thường chỉ có người lao động tạo ra giá trị, tuy nhiên đôi khi giá trị được tạo ra không được phân bổ công bằng giữa mọi người,” ông nói. “Tuy nhiên, dưới triều đại của Giang, sản xuất không còn tạo ra giá trị nữa, chỉ có đầu tư tư bản mới có thể tạo ra giá trị – chỉ có Phố Wall mới tạo nên giá trị.”


“First off, Jiang went to New York and rang the opening bell at the New York Stock Exchange, and then recruited Goldman Sachs into the Chinese market,” said Ruan. “Then, Jiang lowered the wages of farmers and allowed the real estate developers to become rich… It was during the rule of Jiang that corruption in China reached its peak. Jiang’s son, as well as the son of Li Peng, both got rich during this period,” explained Ruan

“Trước tiên, Giang đến New York và mở giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York, sau đó thuê Goldman Sachs cho thị trường Trung Quốc,” ông Nguyễn nói. “Tiếp đó, Giang hạ tiền lương của nông dân và cho phép các nhà đầu tư bất động sản trở nên giàu có… Chính là dưới sự điều hành của Giang mà tham nhũng đã lên tới đỉnh điểm. Con trai của Giang, cũng như con trai của Lí Bằng, đều giàu có lên trong giai đoạn này,” ông Nguyễn giải thích.

Ruan believes that the global financial crisis originated with Wall Street and Jiang Zemin played a part in it.


Ông Nguyễn tin rằng khủng hoảng tài chính toàn cầu xuất phát từ Phố Wall và Giang góp phần tạo nên sự khủng hoảng đó.

Ruan Ming is a political scientist and commentator. He served as a top advisor and speechwriter to former Party Secretary Hu Yaobang, and worked with Hu Jintao. He obtained Taiwanese citizenship and in 2004 was the national policy advisor to then-President Chen Chuibian.
Nguyễn Minh là một nhà khoa học và bình luận về chính trị. Ông đã từng là cố vấn cao cấp và là người soạn diễn văn cho cựu Tổng bí thư Hồ Diệu Bang, và đã làm việc với Hồ Cẩm Đào. Ông đã là công dân Đài Loan và trong năm 2004 ông là cố vấn chính sách quốc gia cho nguyên Tổng thống Trần Thuỷ Biển.

http://www.theepochtimes.com/n3/178056-jiang-zemins-regime-most-corrupt-says-historian/

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn