MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, August 16, 2013

India-ASEAN naval cooperation: An important strategy HỢP TÁC HẢI QUÂN ẤN ĐỘ-ASEAN

India-ASEAN naval cooperation: An important strategy

HỢP TÁC HẢI QUÂN ẤN ĐỘ-ASEAN

Darshana M. Baruah
Darshana M. Baruah
06 July 2013
06/07/2013


Maritime cooperation is one of the important aspects of the India-ASEAN strategic partnership. The ongoing territorial disputes among some of the ASEAN nations and China in the South China Sea is challenging the regions peace and tranquillity. India holds a primary interest in the Freedom of Navigation (FON) through the South China Sea. It also has an economic interest in exploring hydrocarbon resources in the area with ONGC Videsh Ltd. (OVL) the global arm of the Indian petroleum company, Oil and Natural Gas Ltd. (ONGC) operating in two oil blocks in Vietnam.

Hợp tác hàng hải là một lĩnh vực quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược Ấn Độ-ASEAN. Tranh chấp lãnh thổ hiện nay giữa một số nước ASEAN với Trung Quốc tại biển Đông là thách thức đối với hòa bình và ổn định của khu vực. Ấn Độ đang có “lợi ích quan trọng” về tự do hàng hải tại Biển Đông, đồng thời có lợi ích kinh tế trong hoạt động khai thác dầu khí tại khu vực này, với việc ONGC Videsh Ltd. (OVL), chi nhánh toàn cầu của tập đoàn dầu mỏ và khí đốt tự nhiên Ấn Độ Oil và Natural Gas Ltd. (ONGC) đang thăm dò hai lô dầu thuộc chủ quyền của Việt Nam.


China's increasingly assertive navy make it necessary for New Delhi to maintain its stakes and safeguard its interests in the region. This in turn will require continued naval engagement with the littorals. India can be a key player in maintaining peace and security in the region and for that New Delhi must further strengthen its maritime cooperation with the Association for the South East Asian Nations, despite China's disapproval. As India looks to strengthening its ties with members of the Association for Southeast Asian nations (ASEAN), this article looks at India's naval cooperation with ASEAN countries and evaluates India's role as the balancing actor that the ASEAN nations seek.

Việc lực lượng hải quân Trung Quốc ngày càng thể hiện sức mạnh tại biển Đông làm cho Ân Độ nhận thấy sự cần thiết phải “duy trì vị thế” và “bảo vệ lợi ích” của mình trong khu vực. Điều này có nghĩa là Ấn Độ cần tiếp tục tăng cường sự can dự của lực lượng hải quân đối với vùng biển này. Ấn Độ có thể trở thành một đối tác chính trong việc duy trì an ninh, hòa bình tại Biển Đông. Chính vì vậy, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc, Ấn Độ phải tăng cường hơn nữa hợp tác hàng hải với các nước ASEAN, bài viết này nhận định sự hợp tác hải quân của Ấn Độ với các nước ASEAN và đánh giá vai trò của Ấn Độ với tư cách là nước đóng vai trò cân bằng mà các nước ASEAN đang tìm kiếm.


China's growing assertiveness

The SCS is an important trade route and a major Sea Lane of Communication (SLOC)with six nations (China, Taiwan, the Philippines, Vietnam, Brunei and Malaysia) competing over territorial rights in the region. China, the most assertive in its claims, considers the entire SCS in a U shaped line as its territory.

Sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc

Biển Đông là một tuyến đường lưu thông thương mại quan trọng và là tuyến đường vận tải trên biển chính yếu với sáu quốc gia và vùng lãnh thổ (gồm Trung Quốc, Đài Loan, Philíppin, Việt Nam, Brunây và Malaixia) đang tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trong khu vực.

Beijing's claims go well into the Exclusive Economic Zone (EEZ) of the other disputing nations. China's vigorous pursuance of its territorial claims concern the international community as this affects a major SLOC. China even protests India's oil exploration with Vietnam in Block 128 despite the block falling within Vietnam's EEZ. Beijing nevertheless went ahead and put the block up for bidding to international companies ignoring the fact that it is already being operated by India. The China Philippines row in 2012 over the Scarborough Shoal incident is another instance where China displayed its assertive behaviour.


Bắc Kinh yêu sách chủ quyền lấn sâu vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của các quốc gia tranh chấp khác. Sự theo đuổi mạnh mẽ của Trung Quốc về yêu sách chủ quyền liên quan đến cộng đồng quốc tế vì điều này ảnh hưởng đến một tuyến giao thông hàng hải quan trọng. Trung Quốc thậm chí còn phản đối khai thác dầu khí của Ấn Độ với Việt Nam tại Lô 128 mặc dù lô này thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Bắc Kinh vẫn ngang nhiên cho các công ty quốc tế đấu thầu lô này bỏ qua thực tế là nó đang được điều hành bởi Ấn Độ. Các cuộc trạnh cãi liên tiếp giữa Trung Quốc và Philippines trong năm 2012 trong vụ bãi cạn Scarborough là một trường hợp mà Trung Quốc thể hiện hành vi quyết đoán của mình.
While Beijing strongly opposes internationalisation of the issue and suggests that the disputes be resolved bilaterally, countries like Vietnam and the Philippines do not want to be seated alone against Beijing at the negotiating table. Hence, the countries seek extra regional powers to balance the situation.

Trong khi Bắc Kinh phản đối kịch liệt quốc tế hóa về vấn đề này và cho rằng các tranh chấp được giải quyết song phương, các nước như Việt Nam và Philippines không muốn ngồi đối diện với Bắc Kinh tại bàn thương lượng. Do đó, các quốc gia này tìm kiếm các cường quốc ngoài khu vực để cân bằng tình hình.

India-ASEAN naval cooperation

India's naval cooperation with the Southeast Asian nations is an important dimension of the "Look East Policy", launched in the early 1990's. India ASEAN relations have improved incrementally in recent years with India becoming the ASEAN Sectoral Dialogue Partner in 1992, and a full Dialogue Partner as well as a member of the ASEAN Regional Forum (ARF) in 1996. In December 2012, India and ASEAN celebrated 20 years of dialogue partnership and 10 years of Summit level partnership. Today India ASEAN relations stand at an elevated echelon of a strategic partnership.

Hợp tác hải quân Ấn Độ-ASEAN

Hợp tác hải quân giữa Ấn Độ với các quốc gia Đông Nam Á là một lĩnh vực quan trọng trong chính sách “hướng Đông” của Ấn Độ. Quan hệ Ấn Độ-ASEAN cải thiện mạnh mẽ trong những năm gần đây, với việc Ấn Độ đã trở thành Đối tác đối thoại theo từng lĩnh vực năm 1992 và Đối tác đối thoại đầy đủ, cũng như thành viên Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) năm 1996. Tháng 12/2012, Ấn Độ và ASEAN đã kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ Đối tác đối thoại và 10 năm Đối tác cấp cao. Hiện nay, quan hệ Ấn Độ-ASEAN đã được nâng cấp thành Đối tác chiến lược.

The Indian Navy has been carrying out joint exercises and military drills with the navies of the Southeast Asian nations for a long period of time. India has enhanced its naval cooperation with the ASEAN nations and seek to further strengthen its defence cooperation with the countries. However, China is wary of New Delhi's growing closeness to its ASEAN neighbours and perceives this as a strategy to counter balance a rising China. Such concerns are fuelled due to countries such as Vietnam and the Philippines, who are seeking extra regional powers to maintain their presence and encourage their engagements in the region.

Lực lượng Hải quân Ấn Độ đã và đang tham gia các cuộc tập trận chung với lực lượng hải quân của các nước Đông Nam Á trong một thời gian dài. Ấn Độ đã nâng cấp quan hệ hợp tác hải quân với các quốc gia ASEAN và mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác quốc phòng với các nước này. Tuy nhiên, Trung Quốc đã cảnh báo sự tăng cường quan hệ quốc phòng của Ấn Độ với các nước ASEAN và cho rằng điều này là một chiến lược nhằm chống lại sự nổi lên của Trung Quốc. Những quan ngại đó ngày càng tăng khi những nước như Việt Nam, Philíppin đang tìm kiếm các cường quốc khác trong khu vực nhằm duy trì sự hiện diện của họ và khuyến khích tăng cường sự can dự vào khu vực.

It must be noted that India's naval cooperation with the ASEAN nations date back to the early 1990's. Although India and its ASEAN counterparts may not have yet realised the full potential of their naval cooperation, there has been incremental progress on this front over the years.

 The table below lists out the current exercises between the Indian Navy and the navies of the ASEAN nations.

Phải lưu ý rằng quan hệ hợp tác hải quân giữa Ấn Độ và các nước ASEAN đã được thiết lập từ những năm 1990. Mặc dù Ấn Độ và các đối tác ASEAN có thể chưa triển khai đầy đủ tiềm năng hợp tác hải quân, song đã đạt được tiến bộ đáng kể ở lĩnh vực này trong những năm qua.

Bảng dưới đây liệt kê ra các cuộc diễn tập hiện nay giữa Hải quân Ấn Độ và các lực lượng hải quân của các quốc gia ASEAN.

Exercise                      
Country
Remarks
Tên diễn tập
Quốc gia diễn ra tập trận
Ghi chú

SIMBEX (Singapore India Maritime Bilateral Exercise)       

Singapore        
Annual bilateral exercises between the two navies. The exercise has been carried out in the South China Sea in the years 2005, 2007, 2009, 2011,2013
MILAN (Multi nation Exercise)
Singapore, Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia, Brunei and the Philippines
Hosted by the Indian Navy, it's a Multinational exercise and interaction with the navies of South East Asia in the Bay of Bengal. It was initiated in 1995 and is a biennial gathering
Indo-Thai Coordinated Patrol (Indo-Thai CORPAT)
Thailand
Started in September 2005 and is conducted along the maritime boundary line.

IND INDO CORPAT (India-Indonesia Coordinated Patrol)
Indonesia
Started in the year 2000, it is conducted along the International Maritime Boundary Line (IMBL)
Source: Compiled from annual reports, Ministry of Defence, Government of India.
Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo hàng năm, Bộ Quốc phòng, Chính phủ Ấn Độ.
Indian presence in the region has not been fuelled solely by the recent ongoing maritime disputes. Indian presence in the South China Sea dates back to early 2000 with India's overseas naval deployment to the area as well as in the form of SIMBEX.


Sự hiện diện của Ấn Độ tại khu vực không chỉ do các cuộc tranh chấp hàng hải hiện nay. Sự xuất hiện của Ấn Độ tại Biển Đông đã có từ trước năm 2000, với việc triển khai lực lượng hải quân ra nước ngoài của Ấn Độ đến khu vực này cũng như sự tham gia các cuộc tập trận chung giữa hải quân Ấn Độ và Xingapo (SIMBEX).

As India's stake in the region increase and tension over maritime disputes rise, the need for Indian presence is set to shoot up.

Khi vai trò của Ấn Độ trong khu vực và sự gia tăng căng thẳng trong tranh chấp biển tăng lên, thì nhu cầu về sự hiện diện của Ấn Độ cũng tăng lên.
India has regularly deployed its vessels from its Eastern Fleet to Southeast Asia and the SCS. New Delhi has deployed its vessels for Presence-cum-Surveillance missions in the Malacca Strait, Sunda Strait and the South China Sea during May 2003.

Ấn Độ thường xuyên triển khai tàu hải quân, các hạm đội Đông Bắc đến các nước Đông Nam Á và khu vực biển Đông. Niu Đêli cũng triển khai tàu hải quân giám sát tại khu vực eo biển Malacca, Sunda và Biển Đông trong tháng 5/2003.

India also sent its aircraft carrier INS Viraat on Southeast Asia deployments to mark its presence and build its ties with the ASEAN navies complemented with high level visits on the defence front between India and the ASEAN nations. In 2003 Singapore's Defence Minister, visited India and signed an agreement on defence cooperationII. A bilateral agreement for the conduct of joint military training and exercises between the two countries was signed in 2007. New Delhi held its first India Vietnam security dialogue in 2003 and signed a Memorandum of Understanding (MoU) on defence cooperation in 2009. India also participated in a security dialogue with the Philippines in 2003III and institutionalized the Joint Defence Cooperation Committee in 2012.


Vừa qua, Ấn Độ đã đưa tàu sân bay INSViraat tới khu vực Đông Nam Á nhằm đánh dấu sự hiện diện của lực lượng hải quân nước này và tăng cường quan hệ với lực lượng hải quân của các nước ASEAN cũng như việc tăng cường các chuyến viếng thăm quốc phòng cấp cao giữa Ấn Độ và các nước ASEAN. Năm 2003, Bộ trưởng Quốc phòng Xinhgapo thăm Ấn Độ và ký một thoả thuận về hợp tác quốc phòng. Một thoả thuận song phương về hợp tác huấn luyện và tham gia các cuộc tập trận chung giữa hai nước được ký năm 2007. Ấn Độ đã tổ chức cuộc đối thoại an ninh đầu tiên với Việt Nam năm 2003 và ký bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng năm 2009. Ấn Độ cũng tham gia một cuộc đối thoại an ninh với Philíppin năm 2003 và thành lập Ủy ban hỗn hợp về hợp tác quốc phòng năm 2012.

Additionally, the Indian Navy frequently visits major ports in Singapore, Thailand, Vietnam, the Philippines, Cambodia and Indonesia while deployed to the SCS and Southeast Asia. The 2012 Commemorative Summit also saw the Indian Naval Ship Sudarshini embarking on a commemorative ship expedition to ASEAN countries from 15 September 2012 to 25 March 2013. The expedition retraced the sea routes linking India with South East Asia, covering most of the modern and ancient ports in the ASEAN countries. The expedition was conceptualized to demonstrate India's historical proximity with its ASEAN neighbours and to commemorate the longstanding ASEAN-India maritime and trade relationship.

Ngoài ra, Hải quân Ấn Độ thường xuyên viếng thăm các cảng chính của Xinhgapo, Thái Lan, Việt Nam, Philíppin, Campuchia và Inđônêxia khi triển khai tại Biển Đông và khu vực Đông Nam Á. Khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Ấn Độ năm 2012, tàu huấn luyện Hải quân Ấn Độ Sudarshini đã có chuyến thăm hữu nghị tới các nước ASEAN, từ 15/11/2012 đến 25/3/2013. Lộ trình của tàu kéo dài từ Ấn Độ với khu vực Đông Nam Á, tới thăm các cảng hiện đại cũng như lâu đời của các nước ASEAN. Cuộc hành trình này là biểu tượng cho sự hợp tác chiến lược giữa hải quân Ấn Độ và các nước ASEAN cũng như đánh dấu mốc lịnh sử vươn ra xa của lực lượng hải quân Ấn Độ.

Defence diplomacy

Naval goodwill visits are an important element of defence diplomacy. Defence engagements are crucial to build and maintain trust and contribute toward conflict prevention and resolution. In this, India and ASEAN share common ground wherein both parties seek to maintain peace and security in the region. This was reflected by the Vision statement adopted at the India-ASEAN commemorative Summit 2012, which underlines the importance of maritime security. "We are committed to strengthening cooperation to ensure maritime security and freedom of navigation, and safety of sea lanes of communication for unfettered movement of trade in accordance with international law, including UNCLOS" stated the Vision Statement, highlighting the main concerns in the SCS namely freedom of navigation and the need to adhere to international rules and norms.

Ngoại giao quốc phòng

Các chuyến thăm hữu nghị của lực lượng hải quân là một yếu tố quan trọng trong ngoại giao quốc phòng. Sự can dự quốc phòng rất quan trọng trong việc xây dựng và duy trì lòng tin, đồng thời góp phần ngăn chặn và giải quyết xung đột. Ấn Độ và ASEAN có nhận thức chung trong vấn đề này bởi cả hai bên đều tìm cách duy trì hòa bình và an ninh trong khu vực. Điều này đã được phản ánh qua tuyên bố của Hội nghị cấp cao kỷ niệm 20 năm thiết lập Quan hệ Đối thoại Ấn Độ-ASEAN năm 2012, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh hàng hải, cam kết tăng cường hợp tác nhằm đảm bảo an ninh, tự do hàng hải và an toàn cho các tuyến giao thông trên biển đối với các hoạt động thương mại trên cơ sở luật pháp quốc tế. Tuyên bố này nhấn mạnh sự quan ngại về tự do hàng hải ở Biển Đông và sự cần thiết phải tuân theo luật pháp quốc tế.


ASEAN nations have welcomed Indian presence in the region and wish to see India pursue its engagements. Both sides have realised the importance of India ASEAN cooperation. Indian Prime Minister Manmohan Singh underlining the need to further strengthen ties remarked in May 2013 that "...ASEAN countries are our strategic partners and there are enormous opportunities of expanding trade ties, expanding investment relations, expanding maritime cooperation, expanding the scope of trade and investment. And now we have reached a stage where large-scale flow of trade and investment is becoming a reality..."

Các quốc gia ASEAN đã hoan nghênh sự hiện diện của lực lượng hải quân Ấn Độ tại khu vực và mong muốn Ấn Độ can dự sâu hơn vào khu vực. Cả hai bên đã nhận thấy tầm quan trọng của hợp tác Ấn Độ-ASEAN. Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường quan hệ trong một phát biểu mạnh mẽ, tháng 5/2013 ông nói "... Các nước ASEAN là đối tác chiến lược của chúng ta và có những cơ hội to lớn về mở rộng quan hệ thương mại, mở rộng quan hệ đầu tư, mở rộng hợp tác hàng hải, mở rộng phạm vi thương mại và đầu tư. Và bây giờ chúng ta đã đạt đến một giai đoạn mà dòng thương mại và đầu tư quy mô lớn trở đã thành hiện thực... "

When Beijing put up Block 128 for bidding to international companies, Vietnam was enraged and protested vigorously. Vietnam then requested OVL to stay put in the block and promised more data and help to successfully drill the oil block. India had earlier decided that it may vacate the oil block due to unsuccessful drilling but reconsidered its decision. In January 2013, Vietnamese Deputy Prime Minister Mr. Vu Van Ninh invited "Indian companies to continue to invest and enter into Vietnam".

Khi Bắc Kinh đưa ra đấu thầu lô 128 cho cho các công ty quốc tế, Việt Nam đã tức giận và phản đối mạnh mẽ. Việt Nam sau đó yêu cầu OVL ở lại trong lô này và hứa hẹn nhiều dữ liệu hơn và giúp đỡ để khoan thành công lô dầu này. Ấn Độ trước đó đã quyết định rằng nó có thể từ bỏ lô dầu này do khoan không thành công nhưng đã xem xét lại quyết định của mình. Trong tháng 1 năm 2013, Phó Thủ tướng Việt Nam, Vũ Văn Ninh mời "các công ty Ấn Độ tiếp tục đầu tư và tiến vào Việt Nam".


The stabilising factor

The ongoing maritime disputes in the SCS are a major concern for the ASEAN nations. It has created a rift within ASEAN as the nations are divided on how to resolve the disputes. Countries like Singapore and Vietnam believe that India can play a positive role in the regions peace and stability. India is concerned over the maritime disputes and their implications. The maritime disputes and the safety of sea lanes are discussed in all major forums between India and ASEAN for whether it is the India ASEAN Summit, or the Delhi Dialogue. What is yet to be seen if India can be the balancing actor that the region seeks.

Yếu tố ổn định

Tranh chấp hàng hải hiện nay ở Biển Đông là quan ngại chính đối với các nước ASEAN. Điều này đã gây rạn nứt trong ASEAN khi các nước bị chia rẽ về cách thức giải quyết tranh chấp trên. Các nước như Xinhgapo và Việt Nam tin tưởng rằng Ấn Độ có thể đóng vai trò tích cực trong việc giữ gìn an ninh và hòa bình ở khu vực. Ấn Độ quan ngại về tranh chấp trên biển và sự dính líu của họ. Tranh chấp hàng hải và an toàn cho các tuyến đường biển đã được thảo luận trong các diễn đàn chính giữa Ấn Độ và ASEAN như Hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ-ASEAN hay Đối thoại Niu Đêli.

New Delhi's presence in the area is not a strategy to counter China but rather a necessity to safeguard its interests from an increasingly assertive Beijing. India looks to increase its engagements with ASEAN nations and in turn, the Southeast Asian nations seek its presence in stabilising the region. Although there is a concerted effort for an increased cooperation on maritime security, New Delhi must be careful not to let China intimidate this collaboration.

Sự hiện diện của Niu Đêli tại khu vực trên không phải là chiến lược nhằm chống lại Trung Quốc mà là sự cần thiết để đảm bảo lợi ích của Ấn Độ trước sự bành trướng ngày càng tăng của Bắc Kinh. Ấn Độ muốn tăng cường liên kết với các nước ASEAN và ngược lại các nước Đông Nam Á muốn tìm kiếm sự hiện diện của Ấn Độ nhằm ổn định khu vực. Mặc dù Ấn Độ và ASEAN có nỗ lực phối hợp nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh hàng hải, nhưng Niu Đêli phải thận trọng không để Trung Quốc đe doạ sự hợp tác này.

Keeping in mind the rapidly changing geo political dynamics in Asia, and India's vision of enhanced cooperation, it would be beneficial for India to remain in the area and protect its interests. New Delhi must continue to engage and cooperate with the ASEAN countries to realise its desired level of strategic partnership. This in turn would involve deepening naval cooperation with the key countries of ASEAN and major powers sharing India's interest in defending the principle of Freedom of Navigation and maintaining peace and stability. New Delhi must find the political will to be the stabilising factor that its ASEAN friends seek.
Chú ý đến sự thay đổi nhanh chóng về địa chính trị tại châu Á và tầm nhìn của Ấn Độ về hợp tác đã được tăng cường, Ấn Độ sẽ có lợi trong việc duy trì sự hiện diện trong khu vực và bảo vệ những lợi ích của mình. Niu Đêli phải tiếp tục tăng cường can dự và hợp tác với các nước ASEAN nhằm triển khai đầy đủ quan hệ đối tác chiến lược. Điều này có nghĩa là Ấn Độ sẽ tăng cường hơn nữa về hợp tác hải quân với các nước đóng vai trò quan trọng của ASEAN và với các cường quốc khác nhằm chia sẻ lợi ích của Ấn Độ trong việc bảo vệ tự do hàng hải và duy trì an ninh và ổn định tại khu vực. Niu Đêli phải nhận thấy quyết tâm chính trị sẽ là yếu tố tạo ra sự ổn định mà ASEAN tìm kiếm.

Endnotes:
1.     Annual Report-2004-05, Ministry of Defence, Government of India.
2.     Annual Report-2003-04, Ministry of Defence, Government of India
3.     Ibid.
(Darshana M. Baruah is an Editorial Associate, South China Sea Monitor)
Ghi chú:
1. Báo cáo hàng năm 2004-05, Bộ Quốc phòng, Chính phủ Ấn Độ.
2. Báo cáo hàng năm 2003-04, Bộ Quốc phòng, Chính phủ Ấn Độ
3. Ibid.
(Darshana M. Baruah là Phó biên tập, tạp chí Quan trắc Biển Đông)No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn