MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, August 6, 2013

In China, Communist Party takes unprecedented step: It is listening Tại Trung Quốc Đảng Cộng sản có bước chuyển chưa từng thấy: Họ đang lắng nghe

Protesters carrying a banner saying "give the victims truth" demontrate in the hope of learing the truth of the July 23 high-speed train collision, at a railway station in Wenzhou, in eastern China's Zhejiang province on July 27, 2011.

Ngày 27, 2011, những người biểu tình mang theo biểu ngữ " Hãy cung cấp cho các nạn nhân sự thật" với hy vọng tìm hiểu sự thật về vụ va chạm tàu cao tốc ngày 23 tháng bảy, tại một nhà ga ở Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang của miền đông Trung Quốc


In China, Communist Party takes unprecedented step: It is listening


Tại Trung Quốc Đảng Cộng sản có bước chuyển chưa từng thấy: Họ đang lắng nghe

By Simon Denyer,
Washington Post
August 2, 2013
Simon Denyer,
Washington Post
2/8/2013

BEIJING — In the offices of China’s Communist Party newspaper, rows of analysts sit at computer screens poring over data that is stripped off the Internet.

BẮC KINH – Trong cơ quan báo Đảng Cộng sản Trung Quốc, hàng dãy các nhà phân tích ngồi trước màn hình máy tính miệt mài với các dữ liệu bóc ra từ mạng Internet.

Every comment made by the 591 million Chinese “netizens” is analyzed at the People’s Daily Online Public Opinion Monitoring Center, with summaries sent in real time to party leaders.

Mỗi một ý kiến (comment) do 591 triệu “cư dân mạng” Trung Quốc nêu ra đều được phân tích tại Trung tâm theo dõi ý kiến của Nhân dân Nhật báo mạng, với các tóm tắt được gửi tức thời (trong thời gian thực) tới các lãnh đạo đảng.


More than ever before, China’s rulers are actually listening to their people, reacting quickly to contain potential crises that could threaten one-party control.With its ability to control the Internet increasingly challenged, China’s Communist party has had to change its game.

Hơn bao giờ hết, bây giờ nhà cầm quyền Trung Quốc đang thực sự lắng nghe người dân, nhanh chóng phản ứng để kềm chế các khủng hoảng tiềm năng có thể đe dọa sự kiểm soát độc đảng. Với khả năng kiểm soát Internet ngày càng bị thách thức, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phải thay đổi trò chơi của mình.

The practice of collecting information on its citizens is as old as China itself: The nation’s first emperor, Qin Shi Huang, maintained a massive network of spies. The Communist Party’s own journalists have long funneled to party leaders classified reports on what is really happening at ground level.

Công việc thu thập thông tin về công dân của họ cũng xưa như chính nước Trung Quốc: Tần Thủy Hoàng, hoàng đế đầu tiên của quốc gia này, đã từng duy trì một mạng lưới gián điệp khổng lồ. Các nhà báo của chính Đảng Cộng sản từ lâu đã lọc ra báo cáo mật về những gì đang thực sự xảy ra ở cấp cơ sở chuyển tới các lãnh đạo đảng.

But now, the government is trying to understand public opinion on an unprecedented scale. In response to government demand, opinion monitoring centers have sprung up in state-run news organizations and universities to mine and interpret the vast rivers of chatter on the Internet. At the same time, the authorities are hiring firms to poll people about everything from traffic management to tax policy.

Nhưng bây giờ, chính phủ đang cố để nắm bắt ý kiến công chúng trên một quy mô chưa từng có. Để đáp ứng nhu cầu của chính phủ, các trung tâm theo dõi ý kiến đã bung ra ở cơ quan báo chí nhà nước và các trường đại học để khai thác và diễn giải cả biển luận bàn trên Internet. Đồng thời, nhà cầm quyền đang hợp đồng mướn các công ty để thăm dò ý kiến người dân về tất cả mọi thứ từ quản lý giao thông đến chính sách thuế.
“The government used to have more power to control the agenda,” said a professor at Renmin University in Beijing, who spoke on the condition of anonymity because of restrictions on talking to foreign reporters. “But now there is a new approach, to identify the hot spots and try to control the crisis.”
Một giáo sư Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh, yêu cầu được giấu tên vì trò chuyện với các phóng viên nước ngoài bị hạn chế, nói “Chính phủ thường có nhiều quyền lực hơn để kiểm soát các đề tài trao đổi. Nhưng bây giờ có cách tiếp cận mới, để xác định các điểm nóng và cố gắng kiểm soát khủng hoảng”.

The idea of actually listening to the opinions of the Chinese people is a radical departure for a Communist dictatorship more used to persecuting ordinary citizens for their criticism. But the country’s new president, Xi Jinping, warned in June that “winning or losing public support” could decide the party’s “survival or extinction,” according to state-run news agency Xinhua.

Ý tưởng về việc thực sự lắng nghe ý kiến người dân Trung Quốc là một sự xa rời cơ bản đối với chế độ độc tài Cộng sản thường đàn áp công dân bình thường vì có lời chỉ trích chế độ. Nhưng theo hãng tin Tân Hoa Xã, nhà lãnh đạo mới Tập Cận Bình đã cảnh báo hồi tháng 6 rằng “chiếm được hay đánh mất sự ủng hộ của công chúng” có thể quyết định “sự tồn  vong” của đảng.

Increasingly, public opposition to a proposal can shape policy, although not yet on issues vital to the party’s interests, such as political reform.

Sự phản đối của công chúng đối với một đề xuất có thể càng có ảnh hưởng tới việc định hình chính sách, mặc dù chưa thể ảnh hưởng tới các vấn đề sống còn đối với lợi ích của đảng, chẳng hạn như cải cách chính trị.

Last month, for example, a woman won compensation for being unjustly imprisoned in a labor camp after her cause was taken up online. Her crime had been to demand punishment for officials she accused of raping her daughter.

Ví dụ, tháng trước một phụ nữ đã được bồi thường vì bị giam giữ một cách phi lý trong một trại lao động sau khi sự việc của bà được đưa lên lên mạng. Tội của bà là dám đòi trừng phạt các quan chức mà bà cáo buộc là đã cưỡng hiếp con gái mình.

Several construction projects have stalled in the face of opposition from netizens: plans for an aluminium processing plant in southern China were canceled last month after street protests and online outrage.

Một số dự án xây dựng đã bị đình lại khi đối mặt với sự phản đối của cư dân mạng: kế hoạch cho một nhà máy chế biến nhôm ở miền nam Trung Quốc đã bị hủy bỏ vào tháng trước sau khi có các cuộc biểu tình trên đường phố và có sự phẫn nộ trên mạng.

Netizens have also played a role in exposing official corruption, and experts count more than 170 party officials who have been prosecuted as a result of being exposed online.

Cư dân mạng cũng đã đóng một vai trò trong việc phanh phui nạn tham nhũng, và các chuyên gia ước tính có hơn 170 quan chức đảng bị truy tố do bị phanh phui trên mạng.

Hiring private polling firms

Every government department, at the central and provincial level, has units devoted to public opinion research. But they tend to function very imperfectly, to produce reports that “justify what my boss is talking about, that it is the right thing,” said Victor Yuan Yue, chairman of Horizon Research Consultancy Group.
Thuê công ty thăm dò dư luận tư nhân

Mọi cơ quan chính phủ, ở cấp trung ương và cấp tỉnh đều có các đơn vị lo việc nghiên cứu dư luận xã hội, nhưng các đơn vị này có xu hướng hoạt động rất kém cỏi, lập ra các báo cáo chỉ để “biện minh cho những gì cấp trên nói tới, rằng đó là điều đúng đắn”, Victor Yan Yue (Viên Nhạc), Chủ tịch Công ty Tư vấn Nghiên cứu Horizon (Chân trời) nói.

In recent years, though, the party has begun to turn to the private sector for public opinion research.

Trong những năm gần đây, đảng đã bắt đầu cậy nhờ các khu vực tư nhân để nghiên cứu dư luận xã hội.

“Ten years ago, we never got any commissions from the government for our service,” Yuan said. “Today, the fastest-growing sector of our business is commissions from the government.”

"Mười năm trước, chúng tôi không bao giờ có bất kỳ hợp tác nào từ chính phủ về dịch vụ của chúng tôi", Yuan nói. "Ngày nay, bộ phận phát triển nhanh nhất trong doanh nghiệp của chúng tôi là làm hợp đồng với chính phủ."

Horizon is sometimes asked to poll people about a proposed policy change, such as measures to restrict car use in Beijing to cut pollution. It also surveys views on the performance of government departments, evaluating what taxpayers think about the tax bureau or how businesses view the bureaucracy involved in registering companies. Only once did a cabinet minister call to request that an embarrassing poll finding be altered, Yuan said, adding that he politely refused the request.

Công ty Horizon đôi khi được yêu cầu thăm dò ý kiến ​​về người dân về một sự thay đổi chính sách được đề xuất, ví dụ như các biện pháp để hạn chế sử dụng xe hơi ở Bắc Kinh nhằm giảm ô nhiễm. Công ty này cũng có các cuộc điều tra về nhìn nhận của người dân đối với hoạt động của các cơ quan chính phủ, đánh giá suy nghĩ của người nộp thuế về cơ quan thuế hoặc cách thức các doanh nghiệp nhìn  nhận tệ quan liêu liên quan đến đăng ký công ty. Chỉ có một lần đã một bộ trưởng gọi đến yêu cầu thay đổi kết quả của một cuộc thăm dò gây khó chịu, nhưng ông Yuan cho biết thêm rằng ông lịch sự từ chối yêu cầu đó.

At People’s Daily, algorithms churn out real-time data on what people are talking about online, and daily and weekly reports summarize the dominant views on hot issues.


Tại tòa soạn Nhật báo Nhân dân, các thuật toán xử lý những dữ liệu thời gian thực về những gì mọi người đang bàn luận trực tuyến, và các báo cáo hàng ngày và hàng tuần tóm tắt các quan điểm chủ đạo về các vấn đề nóng.

Recently, its opinion-monitoring center reported on criticism of a new law threatening penalties for children who failed to visit elderly parents often enough. A few days later, it recorded outrage after real estate magnate Zeng Chengjie was executed for financial fraud without his daughter being informed. Conducted mainly on Sina Weibo — China’s equivalent of Twitter — the online discussion about Zeng drew around 990,000 netizens.

Gần đây, trung tâm theo dõi công luận của báo này tường trình các chỉ trích về một luật mới đe dọa hình phạt đối với con cái không chịu thăm hỏi bố mẹ thường xuyên. Một vài ngày sau đó, nó ghi nhận sự phẫn nộ sau khi ông trùm bất động sản Zeng Chengjie (Tăng Thành Kiệt) bị xử tử vì gian lận tài chính mà con gái không được thông báo. Thực hiện chủ yếu trên mạng Sina Weibo – một mạng tương tự như Twitter của Trung Quốc - các cuộc thảo luận trực tuyến về Zeng thu hút khoảng 990.000 cư dân mạng.

Anger rose when the court posted on a weibo account — incorrectly as it turned out — that there was no legal provision requiring criminals to meet with their family members before execution.

Sự tức giận tăng lên khi tòa án đăng trên tài khoản Weibo – khi được phối kiểm là không chính xác – rằng không có quy định pháp lý đòi hỏi cho tội phạm được gặp người thân trước khi bị xử tử.


Most of the “opinion mining” work carried out by the People’s Daily team is for consumption by officials or state-owned enterprises. The monitoring center advises officials on how to deal with crises — what language to use and how to conduct themselves in public, said the center’s deputy secretary general, Shan Xuegang.

Hầu hết công việc “khai thác ý kiến” được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu Nhân dân Nhật báo là để phục vụ cho các quan chức hoặc các doanh nghiệp nhà nước. Trung tâm theo dõi tư vấn cho các quan chức cách đối phó với cuộc khủng hoảng như thế nào – dùng ngôn ngữ gì và ứng xử như thế nào trước công chúng, Phó Tổng thư ký trung tâm, Shan Xuegang (Sơn Học Cương) cho biết.

Most of that advice is conveyed in private, but sometimes it makes its way into the publicly available report, as it did in the furor over the real estate magnate’s execution.

Một lần nữa, hầu hết các lời khuyên được chuyển trong vòng riêng tư, nhưng đôi khi nó cũng có len vào báo cáo công bố công khai, như đã làm trong vụ cuồng nộ về việc xử tử ông trùm bất động sản.


“In the weibo era, an Internet public opinion crisis cannot be handled by evading and dodging,” it concluded. “Facing the questions directly, speaking with the facts, convincing people by sincerity is the key to resolve the problem.” Law enforcers, it added, needed to respect the law. “Only when the law has the final say, can society have real peace.”


Trung tâm này kết luận: “Trong thời đại Weibo, một cuộc khủng hoảng dư luận Internet không thể được xử lý bằng cách tránh né. Đối mặt trực tiếp với vấn đề, trình bày với các sự kiện, thuyết phục người dân bằng sự chân thành là chìa khóa để giải quyết vấn đề”. Họ cũng thêm rằng “Các cơ quan thực thi pháp luật cần phải tôn trọng luật pháp. Chỉ khi luật pháp có tiếng nói cuối cùng thì xã hội mới có thể có an bình thực sự”.

There is a similar monitoring unit at Xinhua, while at Remnin University, a team analyzes the search terms on Baidu, China’s equivalent of Google, to gauge society’s mood. Indeed, almost every university in China now has a department devoted to public opinion research.


Có một đơn vị theo dõi tương tự tại Tân Hoa Xã, còn ở trường Đại học Nhân dân có một nhóm phân tích những từ tìm kiếm trên Baidu, tương tự như Google, để đánh giá tâm trạng xã hội. Thật vậy, hầu hết các trường đại học ở Trung Quốc hiện nay đều có một khoa dành riêng cho nghiên cứu dư luận xã hội.


Even so, the system remains incomplete, especially because Chinese villagers, who still account for nearly half of the population, are not comfortable expressing their views to strangers and are generally not active online. Controls on free speech also complicate the effort enormously.

Mặc dù vậy, hệ thống này vẫn chưa đầy đủ, đặc biệt là vì dân quê Trung Quốc, vẫn còn chiếm gần một nửa dân số, không thoải mái bày tỏ quan điểm của mình với người lạ và nói chung là không biết hay không đều đặn lên mạng. Kiểm soát tự do ngôn luận cũng làm phức tạp nỗ lực này rất nhiều.

Main source of news

There are also, of course, limits to what a party-led public opinion unit will publish — and limits too to what the state wants to hear. Leaders are not really interested in people’s views on political reform or foreign policy, because those are areas where decisions are still made by a small group of officials without regard to public opinion, said one person involved in polling who spoke on the condition of anonymity for fear it could affect his career.

Nguồn tin chính

Tất nhiên, còn có các hạn chế đối với những điều mà nhóm dư luận viên do đảng lãnh đạo sẽ nêu lên – và cũng có các hạn chế đối với những gì nhà nước muốn nghe: lãnh đạo không thực sự quan tâm tới quan điểm của người dân về cải cách chính trị hoặc chính sách đối ngoại vì đó là những lãnh vực mà các quyết định vẫn do một nhóm nhỏ các quan chức không quan tâm đến dư luận thực hiện, một người tham gia điều tra xin được giấu tên vì sợ có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình, cho biết.


In the past two years, microblogging sites have supplanted state media as the people’s main source of news and have become the principal vehicle for the Chinese people to express opinions long suppressed. Tens of millions of messages are published on weibo every day.

Trong hai năm qua, các trang blog đã đánh bạt phương tiện truyền thông nhà nước như là nguồn cung cấp tin chính cho người dân, và trở thành phương tiện chủ yếu cho người dân Trung Quốc bày tỏ quan điểm từ lâu bị đè nén của họ. Hàng chục triệu ý kiến được phát đi trên Weibo mỗi ngày.

Some views are still censored — posts attempting to organize street protests are almost certain to be removed, as is criticism of senior party leaders.

Một số cách nhìn vẫn còn bị kiểm duyệt – các bài viết nhằm tổ chức các cuộc biểu tình trên đường phố gần như chắc chắn phải bị loại đi, những lời chỉ trích của các nhà lãnh đạo cao cấp của đảng cũng chịu số phận tương tự.

In a further effort to shape the online narrative, China’s various government departments have about 60,000 weibo accounts, and the government pays people to post favorable comments.

Trong một cố gắng xa hơn để định hình chuyện trên mạng, các cơ quan chính phủ khác nhau của Trung Quốc có khoảng 60.000 tài khoản Weibo, còn chính phủ cũng trả tiền cho những người đưa lên mạng những ý kiến ủng hộ chính phủ.

Nevertheless, Xiao Qiang, an adjunct professor at the University of California at Berkeley and the founder of the China Digital Times news Web site, says the party is starting to lose the battle. In the past two years, he said, “politically liberal voices” have dominated the Internet in China, as people openly express their views on issues ranging from corruption to free speech, social justice or the environment.

Tuy nhiên, Xiao Qiang (Tiêu Cường), một giáo sư trợ giảng tại UC Berkeley và người sáng lập trang web tin tức China Digital Times, cho biết đảng đang bắt đầu bị thua trong trận chiến này: trong hai năm qua “các tiếng nói tự do chính trị” đã thống trị Internet ở Trung Quốc, khi người dân công khai bày tỏ quan điểm của họ về nhiều vấn đề khác nhau, từ tham nhũng tới tự do ngôn luận, công bằng xã hội và môi trường, ông nói.Researcher Liu Liu contributed to this report.
Nhà nghiên cứu Liu Liu đã có đóng góp cho bài báo này.

Translated by Huỳnh Phanhttp://www.washingtonpost.com/world/in-china-government-mines-public-opinion/2013/08/02/33358026-f2b5-11e2-ae43-b31dc363c3bf_story.html?wprss=rss_world

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn