MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, July 28, 2013

Remarks by President Obama and President Truong Tan Sang of Vietnam after Bilateral Meeting Phát biểu của Tổng thống Obama và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang của Việt Nam sau gặp gỡ song phươngRemarks by President Obama and President Truong Tan Sang of Vietnam after Bilateral Meeting
Phát biểu của Tổng thống Obama và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang của Việt Nam sau gặp gỡ song phương

We’ve discussed the TPP, and we’re committed to the ambitious goal of completing this agreement before the end of the year; the need for continued efforts to resolve peacefully maritime issues that have surfaced in the South China Sea and other parts of the Asia Pacific region; the issues of human rights; the efforts that have been made to deal with war legacy issues. Finally, we agreed that one of the great sources of strength between our two countries is the Vietnamese American population that is here but obviously has continued strong ties to Vietnam. And ultimately, it’s those people-to-people relations that are the glue that can strengthen the relationship between any two countries.

Chúng tôi đã thảo luận về TPP, và chúng tôi cam kết mục tiêu đầy tham vọng là sẽ hoàn thành thỏa thuận này trước cuối năm nay; cần phải có các nỗ lực liên tục để giải quyết một cách hòa bình vấn đề trên biển đã nổi ở Biển Đông và các vùng khác của khu vực châu Á Thái Bình Dương, các vấn đề về nhân quyền, những nỗ lực đã được thực hiện để đối phó với các vấn đề di sản chiến tranh. Cuối cùng, chúng tôi đồng ý rằng một trong những nguồn sức mạnh tuyệt vời giữa hai nước chúng ta là dân Mỹ gốc Việt, họ đang sinh sống ở đây nhưng rõ ràng là vẫn tiếp tục có mối quan hệ mạnh mẽ đến Việt Nam. Và cuối cùng, đó là các mối quan hệ ngoại giao nhân dân mà là chất keo giúp tăng cường mối quan hệ giữa hai quốc gia.


PRESIDENT OBAMA:  It is my pleasure to welcome President Truong Tan Sang to the White House and to the Oval Office for his first bilateral meeting with me.  This represents the steady progression and strengthening of the relationship between our two countries.

Tổng thống Obama: Tôi rất vui mừng chào đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới Nhà Trắng và Phòng Bầu dục tham dự cuộc gặp song phương đầu tiên của ông với tôi. Cuộc gặp này thể hiện sự tiến triển ổn định và tăng cường các mối quan hệ giữa hai nước chúng ta.

Obviously, we all recognize the extraordinarily complex history between the United States and Vietnam.  Step by step, what we have been able to establish is a degree of mutual respect and trust that has allowed us now to announce a comprehensive partnership between our two countries that will allow even greater cooperation on a whole range of issues from trade and commerce to military-to-military cooperation, to multilateral work on issues like disaster relief, to scientific and educational exchanges.

Rõ ràng, tất cả chúng ta đều công nhận cái lịch sử cực kỳ phức tạp giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Từng bước một, điều mà chúng ta đã có thể thực hiện là một mức độ tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau mà đã cho phép chúng tôi bây giờ công bố quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước mà sẽ cho phép hợp tác hơn nữa trên nhiều vấn đề từ thương mại tới hợp tác giữa hai quân đội, các hoạt động đa phương về các vấn đề như cứu trợ thiên tai, và trao đổi khoa học và giáo dục.

What we’ve also discussed is the ways in which through the Trans-Pacific Partnership — or TPP — both the United States and Vietnam are participating in what will be an extraordinarily ambitious effort to increase trade, commerce and transparency in terms of commercial relationships throughout the Asia Pacific region.  And we’re committed to the ambitious goal of completing this agreement before the end of the year because we know that this can create jobs and increase investment across the region and in both our countries.

Những việc mà chúng tôi cũng đã thảo luận là các cách thức mà theo đó thông qua TPP – cả Hoa Kỳ và Việt Nam đang tham gia vào cái mà sẽ là một nỗ lực tuyệt vời đầy tham vọng nhằm tăng cường thương mại, và minh bạch về các mối quan hệ thương mại trong cả khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Và chúng tôi cam kết mục tiêu đầy tham vọng là sẽ hoàn thành thỏa thuận này trước cuối năm nay bởi vì chúng tôi biết rằng điều này có thể tạo ra công ăn việc làm và tăng cường đầu tư trong khu vực và ở cả hai quốc gia.

We discussed the need for continued efforts to resolve peacefully maritime issues that have surfaced in the South China Sea and other parts of the Asia Pacific region.  And we very much appreciate Vietnam’s commitment to working with ASEAN and the East Asia Summit in order for us to arrive at Codes of Conduct that will help to resolve these issues peacefully and fairly.

Chúng tôi đã thảo luận về sự cần thiết phải tiếp tục nỗ lực để giải quyết một cách hòa bình các vấn đề trên biển đã nổi lên tại Biển Đông và các vùng khác của khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Và chúng tôi đánh giá cao cam kết của Việt Nam hợp tác với các nước ASEAN và Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á để chúng ta có thể để đi đến bộ quy tắc ứng xử nhằm giúp giải quyết những vấn đề này một cách hòa bình và công bằng.

We discussed the challenges that all of us face when it comes to issues of human rights, and we emphasized how the United States continues to believe that all of us have to respect issues like freedom of expression, freedom of religion, freedom of assembly.  And we had a very candid conversation about both the progress that Vietnam is making and the challenges that remain.
Chúng tôi đã thảo luận về những thách thức mà tất cả chúng ta phải đối mặt khi nói đến vấn đề nhân quyền, và chúng tôi nhấn mạnh làm thế nào Hoa Kỳ tiếp tục tin rằng tất cả chúng ta phải tôn trọng các vấn đề như tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do hội họp. Và chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện rất thẳng thắn về cả hai sự tiến bộ mà Việt Nam đang thực hiện và những thách thức vẫn còn.

We both reaffirmed the efforts that have been made to deal with war legacy issues.  We very much appreciate Vietnam’s continued cooperation as we try to recover our Missing in Action and those that were lost during the course of the war.  And I reaffirmed the United States’ commitment to work with Vietnam around some of the environmental and health issues that have continued, decades later, because of the war.

Cả hai chúng tôi tái khẳng định những nỗ lực đã được thực hiện để đối phó với các vấn đề di sản chiến tranh. Chúng tôi đánh giá rất cao sự hợp tác tiếp tục của Việt Nam như chúng tôi cố gắng phục hồi Thiếu của chúng tôi trong hành động và những người đã bị mất trong quá trình chiến tranh. Và tôi tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ để làm việc với Việt Nam xung quanh một số vấn đề môi trường và sức khỏe vẫn tiếp tục, nhiều thập kỷ sau đó, vì chiến tranh.

Finally, we agreed that one of the great sources of strength between our two countries is the Vietnamese American population that is here but obviously has continued strong ties to Vietnam. And ultimately, it’s those people-to-people relations that are the glue that can strengthen the relationship between any two countries.

Cuối cùng, chúng tôi đồng ý rằng một trong những nguồn tuyệt vời của sức mạnh giữa hai nước chúng ta là dân số người Mỹ gốc Việt đó là ở đây nhưng rõ ràng là vẫn tiếp tục mối quan hệ mạnh mẽ đến Việt Nam. Và cuối cùng, đó là các mối quan hệ người với người mà là keo có thể tăng cường mối quan hệ giữa hai quốc gia.

So I just want to say to President Sang how much I appreciate his visit.  I think it signifies the maturing and the next stage of the development between the United States and Vietnam.  As we increase consultation, increase cooperation, increase trade, and scientific and education exchanges, ultimately, that’s going to be good for the prosperity and opportunities of the people here in the United States, as well as good for the opportunities and prosperity of the people of Vietnam.

Vì vậy, tôi chỉ muốn nói với Tổng thống Sang bao nhiêu tôi đánh giá cao chuyến thăm của ông. Tôi nghĩ rằng nó tượng trưng cho sự trưởng thành và giai đoạn tiếp theo của sự phát triển giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Như chúng ta tăng tư vấn, tăng cường hợp tác, tăng cường thương mại và trao đổi khoa học và giáo dục, cuối cùng, đó sẽ là tốt cho sự thịnh vượng và cơ hội của người dân ở đây tại Hoa Kỳ, cũng như tốt cho các cơ hội và sự thịnh vượng của người dân của Việt Nam.

At the conclusion of the meeting, President Sang shared with me a copy of a letter sent by Ho Chi Minh to Harry Truman.  And we discussed the fact that Ho Chi Minh was actually inspired by the U.S. Declaration of Independence and Constitution, and the words of Thomas Jefferson.  Ho Chi Minh talks about his interest in cooperation with the United States.  And President Sang indicated that even if it’s 67 years later, it’s good that we’re still making progress.

Vào lúc kết thúc cuộc họp, Chủ tịch Sang chia sẻ với tôi một bản sao của một bức thư do Hồ Chí Minh để Harry Truman. Và chúng tôi đã thảo luận về thực tế là Hồ Chí Minh đã thực sự lấy cảm hứng từ bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ và Hiến pháp, và những lời của Thomas Jefferson. Các cuộc đàm phán Hồ Chí Minh về sự quan tâm của mình trong hợp tác với Hoa Kỳ. Và Chủ tịch Sang đã chỉ ra rằng ngay cả khi nó 67 năm sau, nó tốt mà chúng tôi vẫn đang tiến bộ.

Thank you very much for your visit.  And I look forward to continued work together.

Cảm ơn bạn rất nhiều cho chuyến thăm của bạn. Và tôi mong muốn tiếp tục làm việc cùng nhau.Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang: Thưa Ngài Tổng thống Obama, thưa quý bà, quý ông, một lần nữa tôi cảm ơn Ngài mời tôi thăm chính thức Hoa Kỳ và cảm ơn sự đón tiếp hết sức nồng nhiệt trong quá trình chúng tôi làm việc tại Hoa Kỳ.
PRESIDENT SANG:  (As interpreted.)  Once again, I would like to thank you, President Obama, for your kind invitation extended to me to visit the United States as well as the warm hospitality that you have extended to me over the past couple of days while I’m here in the U.S.


Chân thành mà nói tôi và Ngài Tổng thống Obama vừa có cuộc hội đàm hết sức thẳng thắn, xây dựng, hết sức bổ ích và hết sức có hiệu quả. Với những sự tiến bộ đã đạt được trong suốt 18 năm qua kể từ khi hai nước chúng ta tiến hành bình thường hóa quan hệ ngoại giao đến nay, đã đến lúc hai nước cần xác lập khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện làm cơ sở cho sự phát huy mạnh mẽ trên các lĩnh vực trong thời gian tới của hai nước.

To be frank, President Obama and I had a very candid, open, useful and constructive discussion.  Given the progress of our bilateral relationship over the past 18 years, it is time now to form a comprehensive partnership in order to further strengthen our relations in various areas.

Chúng tôi đã bàn một cách cặn kẽ và sâu rộng trên các lĩnh vực quan hệ về chính trị đối ngoại, về khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo, an ninh - quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh để lại, khắc phục vấn đề môi trường, người Việt Nam sinh sống tại Hoa Kỳ cũng như vấn đề quyền con người và biển Đông.

We discussed various matters, including political relations, science and technology, education, defense, the legacy of the war issue, environment, the Vietnamese-American community, human rights as well — and the East Sea as well.
Trên từng vấn đề với tinh thần thẳng thắn và đầy tính xây dựng, chúng tôi đã đạt được một số sự thống nhất rất cao. Sẽ tăng cường hơn nữa tiếp xúc cấp cao giữa hai nước, sẽ tăng cường nâng cấp một cách hợp lý và cần thiết các cơ chế quan hệ đối thoại của các cấp, đặc biệt là cấp cao. Tôi cho rằng đây là cơ sở hết sức quan trọng tạo lòng tin chính trị rất cao xây dựng đất nước, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển tất cả các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.
In a candid, open and constructive spirit, we have come to agree on many issues.  We will strengthen high-level exchanges between the two countries.  We will consider in order to continue our — to upgrade the mechanism of cooperation at the high level, as well as take the best use of the existing mechanism of cooperation.  Particularly, we will continue regular dialogue at the highest level as possible.  I believe that this is the way in order to build a political trust for further development of our cooperation in all areas.

Các vấn đề còn lại như vấn đề kinh tế thương mại sẽ tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ, đặc biệt Việt Nam sẽ tham gia tích cực trong quá trình đàm phán để kết thúc sớm hiệp định TPP trong năm nay.
Economic and trade relation continue to be important to our relations.  As far as TPP is concerned, the Vietnamese side will do its upmost in order to participate in the process of negotiations for the conclusion of TPP by the end of this year.

Về khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo, an ninh - quốc phòng cũng được bàn bạc một cách hết sức chi tiết. Về vấn đề khắc phục hậu quả chiến tranh, chúng tôi cũng đã bàn bạc kỹ, kể cả vấn đề quyền con người mà ý kiến giữa hai nước chúng ta còn có khác biệt.

We also discussed in detail our cooperation in science and technology, in education and training, as well as security and defense.  We also touched upon the war legacy issue, including human rights, which we still remain — which we still have differences on the issue.

Tôi cũng đã dành thời gian trao đổi với Ngài Tổng thống Obama bày tỏ sự cám ơn chân thành của chính phủ chúng tôi về sự chăm sóc hết sức chu đáo của Hoa Kỳ trong suốt quá trình mấy mươi năm qua đối với bà con sinh sống và làm việc và bây giờ là người Mỹ gốc Việt trên đất nước Hoa Kỳ. Chúng tôi cám ơn Ngài Tổng thống cũng như người dân Mỹ rất nhiều và phần lớn người dân Việt Nam, đồng bào chúng tôi là những người Mỹ gốc Việt làm ăn ở Hoa Kỳ hết sức thành đạt, kể cả trong hoạt động chính trị.

I also expressed my appreciation for the care that the U.S. has extended to the Vietnamese who came to settle in the United States and now they have become American citizens and contributing to the overall development of the U.S.  And thanks to the support and assistance from the U.S. government as well as the American people, the Vietnamese-American community here in the U.S. has become more and more prosperous and successful in their life as well as work.

Nhân dịp này, tôi xin bày tỏ sự mong muốn của chính phủ Việt Nam rằng bà con người Việt đang làm việc và sinh sống tại Hoa Kỳ sẽ là chiếc cầu vững chắc nối liền tình hữu nghị của nhân dân hai nước và sự phát triển mạnh mẽ hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ trong thời gian tới.
And I also would like to take this opportunity to convey a message from our government to the Vietnamese-American community here in the U.S. that we would like to see you contributing more and more to the friendship between our two countries as well as further development of our relationship in the future.

Về vấn đề biển Đông cũng đã được bàn bạc đến một cách thấu đáo. Chúng tôi hết sức hoan nghênh chính phủ Hoa Kỳ ủng hộ lập trường của Việt Nam cũng như của các nước thành viên các nước ASEAN của chúng tôi là giải quyết các tranh chấp ở biển Đông bằng biện pháp hoà bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế là DOC dẫn đến COC, cam kết đảm bảo tự do hàng hải trên biển. Tôi cũng bày tỏ sự hoan nghênh Hoa Kỳ cũng như các nước khác hết sức quan tâm, chăm sóc sự nghiệp hoà bình, ổn đinh và thịnh vượng ở biển Đông nói riêng, khu vực ASEAN và khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

We also discussed in detail the issue of the East Sea.  We appreciate and welcome the U.S. support for our stance in this matter, as well as the stance of ASEAN related to this particular matter, and we appreciate the U.S. support to solving the matter by peaceful means in accordance with international law, DOC, and moving toward COC.  We welcome the United States’ support as well as other countries’ support in the matter in order to ensure peace, stability, prosperity not only in the East Sea but also in the Asia Pacific and the world at large.

Một điều hết sức quan trọng, thưa quý bà quý ông, tôi thay mặt chính phủ Việt Nam chúng tôi bày tỏ lời mời kính trọng của chúng tôi đến Ngài Tổng thống Obama và Ngài đã nhận lời sang thăm Việt Nam trong nhiệm kỳ này.
Last but not least, I also, on behalf of our government and our state, to extend to President Obama our invitation to visit Vietnam.  And President Obama has accepted our invitation and will try his best to pay a visit to Vietnam during his term.

Một lần nữa tôi xin trân trọng cám ơn sự đón tiếp hết sức nồng hậu, thân tình của Ngài Tổng thống Obama cũng như các vị lãnh đạo của chính phủ Hoa Kỳ và mong muốn rằng sự hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ vì lợi ích của hai nước, khu vực ASEAN và khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

And, once again, I would like to thank President Obama and all of the American people for their warm hospitality extended to me during this trip to the United States.  And I believe that our cooperation will continue to strengthen for the mutual interest and benefit of our people.

Cảm ơn quý vị.

Thank you.

PRESIDENT OBAMA:  Thank you very much, everybody.
Tổng thống Obama: Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều.


http://www.amchamvietnam.com/30441384/remarks-by-president-obama-and-president-truong-tan-sang-of-vietnam-after-bilateral-meeting/

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn