MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, June 25, 2013

WHAT IS GEOPOLITICS? ĐỊA CHÍNH TRỊ LÀ GÌ?

WHAT IS GEOPOLITICS?
ĐỊA CHÍNH TRỊ LÀ GÌ?

WISE GEEK
WISE GEEK

Geopolitics, in a sense, combines the study of geography with the study of politics. Geography refers to physical landforms, size, and resources while politics refers to the relations between or among states or regions. A geopolitical environment, therefore, refers to a region's political situation while considering the countries' geography, history, religion, culture, governmental structure, and socio-economic situation. The term geopolitical environment may also be applied more narrowly to discuss a single country's political situation given their geographic realities, or more widely to consider the environment of an entire continent. The geopolitical environment of Africa or the Middle East, for example, is frequently discussed.

Địa chính trị, trong một ý nghĩa của nó, là sự kết hợp nghiên cứu về địa lý với nghiên cứu chính trị. Địa lý liên quan đến địa hình vật lý, kích thước, và các nguồn lực trong khi chính trị đề cập đến mối quan hệ giữa hai hoặc nhiều quốc gia hoặc khu vực. Một môi trường địa chính trị, do đó, đề cập đến tình hình chính trị của khu vực trong khi xem xét vị trí địa lý, lịch sử, tôn giáo, văn hóa, cơ cấu chính phủ và tình hình kinh tế-xã hội của các quốc gia. Thuật ngữ môi trường địa chính trị cũng có thể được áp dụng trong phạm vi hẹp hơn khi bàn luận về tình hình chính trị của một quốc gia xét trong thực tế địa lý của nó, hoặc rộng hơn khi xem xét bối cảnh của toàn bộ một châu lục. Ví dụ, môi trường địa chính trị của châu Phi hay Trung Đông thường xuyên được thảo luận.

The term, geopolitics, is said to have been coined in the early 20th century by a Swedish political scientist, Rudolf Kjellen. Since its creation it has become a popular term used by political scientists, historians, environmentalists, and sociologists. In many ways, the analysis of a region's geopolitical environment attempts to get a sense of the various aspects that affect a region’s politics, culture, and industry.

Thuật ngữ địa chính trị được cho là đã được tạo ra trong những năm đầu thế kỷ 20 bởi một nhà khoa học chính trị Thụy Điển, Rudolf Kjellen. Từ khi được sáng tạo ra, nó đã trở thành một thuật ngữ phổ biến được sử dụng bởi các nhà khoa học chính trị, lịch sử, môi trường, và xã hội học. Bàng nhiều phương cách, việc phân tích môi trường địa chính trị của khu vực cố gắng để có được một cảm nhận về những khía cạnh khác nhau có ảnh hưởng đến chính trị, văn hóa và ngành công nghiệp của khu vực.Prior to the term being coined, historians, political scientists, and archaeologists often discussed the way the geography of a region shaped its people. For example, the geography of the Saudi Arabia, namely it's central location among the Asian, African, and European continents, is said to have greatly influenced its development in trade in earlier centuries.

Trước khi thuật ngữ được đặt ra, nhà sử học, các nhà khoa học chính trị, và các nhà khảo cổ thường được thảo luận cách địa lý của một vùng hình người dân. Ví dụ, vị trí địa lý của Ả Rập Saudi, cụ thể là đó là vị trí trung tâm trong các lục địa châu Á, châu Phi và châu Âu, được cho là đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của nó trong thương mại trong thế kỷ trước đó.


The geopolitical environment of a country or region can also change over time. Even though the geography may remain static, the changing world environment can affect an area's political power. As the world is presently dependent on oil, areas rich in oil resources have more power. But, before the industrial revolution, and if alternative energy sources become common, oil-rich countries and regions may lose some of their political power associated with their oil reserves.


Môi trường địa chính trị của một quốc gia hoặc khu vực cũng có thể thay đổi theo thời gian. Mặc dù địa lý có thể vẫn còn mang tính tĩnh tại, môi trường thế giới thay đổi có thể ảnh hưởng đến quyền lực chính trị của một khu vực. Bởi vì thế giới là hiện nay phụ thuộc vào dầu mỏ, khu vực giàu tài nguyên dầu có nhiều quyền lực hơn. Nhưng, trước cuộc cách mạng công nghiệp, và nếu nguồn năng lượng thay thế trở nên phổ biến hơn, các quốc gia giàu dầu mỏ và các khu vực có thể mất một số quyền lực chính trị gắn liền với trữ lượng dầu mỏ của họ.Alternatively, the geopolitical environment can change drastically as different countries grow more powerful. As China, for example, develops economically, its extensive resource of human capital and minerals, as well as its sheer size, combined with other geographic, historic, religious, and political factors can change the world geopolitical environment drastically.

Ngoài ra, môi trường địa chính trị có thể thay đổi đáng kể khi các nước khác nhau phát triển mạnh mẽ hơn. Chẳng hạn khi Trung Quốc phát triển kinh tế, nguồn nhân lực rộng lớn và khoáng chất của nó, cũng như chính kích thước tuyệt đối của nó, kết hợp với các yếu tố khác về địa lý, lịch sử, tôn giáo và chính trị có thể thay đổi môi trường địa chính trị thế giới một cách mạnh mẽ.The geopolitical environment of a region is a tremendously complex concept as the relationship between countries and regions is multi-faceted. History, including warfare, politics, and religion, geography, and resources all influence the analysis of a geopolitical environment.
Môi trường địa chính trị của khu vực là một khái niệm cực kỳ phức tạp bởi vì mối quan hệ giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ bao gồm nhiều khía cạnh. Lịch sử, bao gồm cả chiến tranh, chính trị và tôn giáo, địa lý, và tài nguyên đều có ảnh hưởng đến việc phân tích một môi trường địa chính trị.
Translated by nguyễn quang
http://www.wisegeek.com/what-is-geopolitical-environment.htm

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn