MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, June 22, 2013

U.S. and China Move Closer on North Korea, but Not on Cyberespionage Mỹ và Trung Quốc tiến gần hơn về vấn đề Bắc Triều Tiên, nhưng không có tiến bộ về vấn đề gián điệp mạng
President Xi Jinping of China and President Obama took a walk Saturday on the grounds of the Sunnylands estate in California.

Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc và Tổng thống Obama đã đi bộ hôm thứ bảy trong điền trang Sunnylands ở California.

U.S. and China Move Closer on North Korea, but Not on Cyberespionage

Mỹ và Trung Quốc tiến gần hơn về vấn đề Bắc Triều Tiên, nhưng không có tiến bộ về vấn đề gián điệp mạng

Evan Vucci/Associated Press
June 8, 2013
Evan Vucci / AP
8/6/2013


RANCHO MIRAGE, Calif. — Even as they pledged to build “a new model” of relations, President Obama and President Xi Jinping of China ended two days of informal meetings here on Saturday moving closer on pressuring a nuclear North Korea and addressing climate change, but remaining sharply divided over cyberespionage and other issues that have divided the countries for years.

Rancho Mirage, California - Ngay cả khi họ cam kết xây dựng "một mô hình quan hệ mới", Tổng thống Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc đã kết thúc hai ngày họp chính thức ở đây vào thứ bảy mà chỉ tiến gần hơn về phía gây áp lực đối với Bắc Triều Tiên có vũ khí hạt nhân và biến đổi khí hậu, nhưng vẫn còn bất động rõ rệt về gián điệp mạng và các vấn đề khác mà đã chia rẽ hai quốc gia trong nhiều năm.


Although the leaders of the world’s two biggest powers made no public statements on their second day of talks, their disagreements — over cyberattacks as well as arms sales to Taiwan, maritime territorial disputes in the South China Sea and manipulation of the Chinese currency — spilled into the open when senior officials from both countries emerged to describe the meetings in detail.

Mặc dù các nhà lãnh đạo của hai cường quốc lớn nhất thế giới đã không có tuyên bố công khai vào ngày thứ hai của cuộc hội đàm, nhưng bất đồng của họ – về tấn công mạng cũng như bán vũ khí cho Đài Loan, tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông và việc Trung Quốc thao túng đồng nhân dân tệ - đã tràn ra ngoài khi các quan chức cấp cao của hai nước xuất hiện để mô tả các cuộc họp một cách chi tiết.

From the outset, the White House said the purpose of the meetings here was not to announce new deals or understandings — “deliverables,” in diplomatic parlance — but to create a more comfortable relationship between Mr. Obama and Mr. Xi, who took full power in March, that could avoid plunging the two nations into escalating conflict.

Ngay từ đầu, Nhà Trắng cho biết mục đích của cuộc họp ở đây không phải là thông báo giao dịch hoặc hiểu biết mới - "giao phẩm," theo cách nói ngoại giao - nhưng để tạo ra một mối quan hệ thoải mái hơn giữa ông Obama và ông Tập Cận Bình, người đã có đầy đủ quyền lực trong tháng Ba, mà có thể tránh lôi kéo hai quốc gia vào một cuộc xung đột leo thang.

Even so, the White House announced that the two countries had reached at least one concrete accord that environmentalists welcomed as a potential step in combating climate change. China and the United States agreed to discuss ways to reduce emissions of hydrofluorocarbons, known as HFCs, that are used in refrigerants and insulating foams.
Mặc dù vậy, Nhà Trắng thông báo rằng hai nước đã đạt được ít nhất một hiệp định cụ thể mà các nhà bảo vệ môi trường đã hoan nghênh như một bước tiềm năng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Trung Quốc và Hoa Kỳ đồng ý thảo luận về cách thức giảm lượng khí thải hydrofluorocarbon, được gọi là HFCs, được sử dụng trong làm lạnh và bọt cách nhiệt.

Representative Henry A. Waxman of California, one of several senior Democrats who urged Mr. Obama to raise the issue in these talks, praised the announcement. “A global phase-down of HFCs would eliminate more heat-trapping gases by 2050 than the United States emits in an entire decade,” he said in a statement.

Dân biểu Henry A. Waxman của California, một trong những đảng viên Dân chủ cấp cao kêu gọi ông Obama nêu vấn đề này trong các cuộc đàm phán, đã tán dương thông báo này. "Một sự cắt giảm toàn cầu HFC sẽ loại bỏ nhiều khí bẫy nhiệt hơn vào năm 2050 so với Hoa Kỳ phát thải trong cả thập kỷ", ông nêu lên trong một tuyên bố.

Mr. Obama and Mr. Xi also found areas of agreement over North Korea, which under pressure from China has muted a flurry of belligerent statements after nuclear and missile tests this year. After suspending nearly all contact with South Korea, the North has in recent weeks reversed course, and on Sunday officials of the two countries are to meet at a border village to arrange the first cabinet minister-level meeting in six years.

Ông Obama và ông Tập cũng tìm thấy các thỏa thuận về vấn đề Bắc Triều Tiên, mà dưới áp lực của Trung Quốc đã chấm dứt một loạt các phát ngôn hiếu chiến sau khi thử hạt nhân và tên lửa trong năm nay. Sau khi đình chỉ gần như tất cả liên lạc với Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên trong vài tuần gần đây đac chuyển hướng đi ngược lại, và vào ngày Chủ nhật các quan chức của hai nước gặp nhau tại một ngôi làng biên giới để sắp xếp cuộc họp cấp bộ trưởng nội các đầu tiên trong sáu năm nay.

Mr. Obama’s administration has welcomed China’s new assertiveness with its neighbor and ally, believing that it reflects a new calculation that a constant state of crisis on the Korean Peninsula is destabilizing for the Chinese as well. The two presidents held a long discussion on North Korea over what Tom Donilon, Mr. Obama’s departing national security adviser, called “a very lively dinner” on Friday, and he said that they agreed that dealing with the country’s nuclear arsenal was a promising arena for “enhanced cooperation.”

Chính quyền của ông Obama đã hoan nghênh sự quyết đoán mới của Trung Quốc với nước láng giềng và đồng minh của mình, tin rằng nó phản ánh một tính toán mới rằng một tình trạng liên tục khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên  đang gây bất ổn cho ngay cả Trung Quốc. Hai nguyên thủ đã tổ chức một cuộc thảo luận dài về Bắc Triều Tiên qua bữa tiệc mà Tom Donilon, cố vấn an ninh quốc gia của Obama, gọi là "một bữa ăn tối rất sống động" vào thứ Sáu, và ông nói rằng cả hai đồng ý rằng giải quyết kho vũ khí hạt nhân của nước này là một đấu trường đầy hứa hẹn để "tăng cường hợp tác."

“They agreed that North Korea has to denuclearize, that neither country will accept North Korea as a nuclear-armed state” and that their two nations would work together to achieve that through pressure on Pyongyang, Mr. Donilon said.

"Họ đồng ý rằng Bắc Triều Tiên phải phi hạt nhân hóa, và không nước nào chấp nhận Bắc Triều Tiên là một quốc gia có vũ khí hạt nhân" và rằng hai quốc gia sẽ làm việc với nhau để đạt được điều đó thông qua áp lực lên Bình Nhưỡng, ông Donilon cho biết.

The two presidents met for nearly eight hours beginning Friday evening, and appeared eager to redefine the relationship in a way that would allow their countries to overcome their economic, political and diplomatic differences, rather than letting new — or old — crises derail progress across the spectrum of issues.

Hai tổng thống gặp nhau gần tám tiếng bắt đầu từ tối thứ sáu, và có vẻ mong muốn xác định lại mối quan hệ theo cách mà sẽ cho phép hai quốc gia vượt qua sự khác biệt về kinh tế, chính trị và ngoại giao thay vì để các cuộc khủng hoảng mới - hay cũ - làm chệch hướng tiến bộ trên một loạt các vấn đề.

On the most contentious issue in recent months — American accusations that Chinese corporations linked to the military had pilfered military and economic secrets and property in cyberspace — the officials seemed to speak past each other. That dominated Saturday’s talks here at a secluded estate, but ended without a clear acknowledgment by Mr. Xi of any culpability.

Về vấn đề gây tranh cãi nhất trong những tháng gần đây - những cáo buộc của Mỹ cho rằng các công ty Trung Quốc có liên quan đến quân đội đã đánh cắp bí mật quân sự và kinh tế và tài sản trong không gian mạng - các quan chức dường như nói chuyện lệch nhau. Đây là nội dung chính các cuộc đàm phán hôm thứ Bảy ở điền trang biệt lập này, nhưng kết thúc mà không có một sự thừa nhận rõ ràng nào của ông Tập về bất kỳ vi phạm nào.

China’s state councilor, Yang Jiechi, said China strongly opposed hacking and cyberespionage and was itself a victim, while Mr. Donilon warned that the threat from China threatened to constrain the spirit of partnership Mr. Obama and Mr. Xi publicly declared they wanted.

Ủy viên hội đồng nhà nước của Trung Quốc, Dương Khiết Trì cho biết Trung Quốc mạnh mẽ phản đối hacking và gián điệp và bản thân Trung Quốc là một nạn nhân, trong khi ông Donilon cảnh báo rằng mối đe dọa từ Trung Quốc đã đe dọa hạn chế tinh thần đối tác mà cả Ông Obama và ông Tập đều công khai tuyên bố muốn có.

Mr. Obama warned that if the hacking continued, Mr. Donilon said, it “was going to be a very difficult problem in the economic relationship.”

Ông Obama cảnh báo rằng nếu hacking tiếp tục, ông Donilon cho biết, thì nó "sẽ gây ra một vấn đề rất khó khăn trong các quan hệ kinh tế."

In remarks during a joint appearance on Friday night, Mr. Obama at least publicly softened his language and spread the blame for the hacking and theft of business, financial and military information. “Those are not issues that are unique to the U.S.-China relationship,” the president said. “Those are issues that are of international concern. Oftentimes it’s nonstate actors who are engaging in these issues as well.”

Trong bài phát biểu trong khi xuất hiện chung vào tối thứ Sáu, ông Obama ít nhất đã công khai dịu giọng về việc quy lỗi cho hacking và đánh cắp thông tin kinh doanh, tài chính và quân sự. "Đó không phải là vấn đề chỉ duy nhất có trong mối quan hệ Mỹ-Trung," Tổng thống nói. "Đó là những vấn đề được quan tâm quốc tế. Thông thường có cả các chủ thể phi nhà nước cũng tham gia vào những vấn đề này nữa."

He added, “We’re going to have to work very hard to build a system of defenses and protections, both in the private sector and in the public sector, even as we negotiate with other countries around setting up common rules of the road.” And, Mr. Obama said, China would face similar threats as its economy develops — Mr. Xi suggested it already had — “which is why I believe we can work together on this rather than at cross-purposes.”

Ông nói thêm, "Chúng tôi sẽ phải làm việc cật lực để xây dựng một hệ thống phòng thủ và bảo vệ, cả trong khu vực tư nhân và khu vực công, ngay cả khi chúng tôi đàm phán với các nước xung quanh việc thiết lập các quy tắc chung trên con đường này." Và, ông Obama cho biết, Trung Quốc sẽ phải đối mặt với các mối đe dọa tương tự khi nền kinh tế phát triển - Ông tập cho biết Trung Quốc cũng đã bị rồi – “đó là lý do tại sao tôi tin rằng chúng ta có thể làm việc với nhau về vấn đề này chứ không phải với mục đích ngáng trở nhau."

Secretary of State John Kerry, who attended the meetings, has previously announced that the two countries would discuss the matter as part of the annual meetings known as the Strategic and Economic Dialogue, to be held in Washington in July.

Ngoại trưởng John Kerry, người đã tham dự các cuộc họp, trước đây đã thông báo rằng hai nước sẽ thảo luận về vấn đề này như là một phần của các cuộc họp hàng năm được gọi là Đối thoại Chiến lược và Kinh tế, được tổ chức tại Washington vào tháng Bảy.

Mr. Yang said that the two discussed a host of contentious issues and “did not shy away from differences.” Mr. Xi called on the United States to end its arms sales to Taiwan, he said, and reasserted its territorial claims, while pledging to resolve them peacefully. Mr. Yang also defended China’s control of its currency and said it was not the core trade issue between them.

Ông Dương cho biết, hai bên đã thảo luận một loạt các vấn đề gây tranh cãi và "không né tránh sự khác biệt." Ông Tập kêu gọi Mỹ chấm dứt bán vũ khí cho Đài Loan, ông nói, và tái khẳng định chủ quyền lãnh thổ, trong khi cam kết giải quyết vấn đề này một cách hòa bình. Ông Dương cũng bảo vệ việc Trung Quốc kiểm soát đồng tiền của mình và cho biết đó không phải là vấn đề cốt lõi trong thương mại giữa hai nước.

Broadly, though, both leaders urged cooperation, not conflict. Mr. Obama called for joint efforts to address climate change, including through sharing clean-energy technologies, and to establish better military communications so “that we each understand our strategic objectives at the military as well as the political levels.”

Tuy nhiên, nhìn chung cả hai nhà lãnh đạo kêu gọi hợp tác, chứ không xung đột. Ông Obama kêu gọi nỗ lực chung để giải quyết biến đổi khí hậu, bao gồm cả việc chia sẻ công nghệ năng lượng sạch, và thiết lập các thông tin liên lạc quân sự tốt hơn sao cho "mỗi nước chúng ta hiểu mục tiêu chiến lược của nhau ở cấp độ quân sự cũng như chính trị."

Mr. Xi agreed. “China and the United States must find a new path,” he said, “one that is different from the inevitable confrontation and conflict between the major countries of the past.”

Ông Xi đồng ý. "Trung Quốc và Hoa Kỳ phải tìm một con đường mới", ông nói, "đó là con đường khác biệt với con đường đối đầu không thể tránh khỏi và mâu thuẫn giữa các nước lớn trong quá khứ."

The Chinese president, who as a young man lived for a time with a family in Iowa and visited again during a trip to the United States last year as vice president, said he and Mr. Obama would keep “close communication” through letters, phone calls, bilateral meetings and visits, adding, “I invited President Obama to come to China at an appropriate time for a similar meeting like this.”

Chủ tịch Trung Quốc, mà hồi thanh niên đã từng sống một thời gian với một gia đình Mỹ ở Iowa và đã đến thăm lại trong một chuyến đi đến Hoa Kỳ năm ngoái với tư cách phó chủ tịch, cho biết ông và Tổng thống Obama sẽ tiếp tục "truyền thông gần gũi" qua thư từ, điện thoại, các cuộc họp và các chuyến thăm song phương, ông nói thêm, "Tôi đã mời Tổng thống Obama đến Trung Quốc vào một thời điểm thích hợp với một cuộc họp tương tự như thế này."

“Both sides have the political will to build this relationship,” Mr. Xi said.

"Cả hai bên đều có ý chí chính trị để xây dựng mối quan hệ này", ông Tập nói.

For all the advance talk of the informality of the meetings, they largely followed well-established diplomatic routine, and the necessary translations limited spontaneity. The two leaders sat opposite each other at a conference table, flanked by their senior aides and interpreters. When they appeared before journalists, briefly, they selected one American and one Chinese reporter to ask a question each. According to White House officials, they then continued their discussion until 10:44 p.m. over a dinner that lasted almost two hours — including lobster tamales, porterhouse steak and cherry pie, prepared on site by the celebrity chef Bobby Flay.

Đối với tất cả các cuộc thảo luận về thể thức của các cuộc họp, thì chủ yếu theo thói quen ngoại giao đã được thiết lập, và các dịch thuật cần thiết hạn chế tính tự phát. Hai nhà lãnh đạo ngồi đối diện nhau tại một bàn hội nghị, hai bên là các trợ lý cao cấp và phiên dịch của họ. Khi họ xuất hiện trước các nhà báo, trong một thời gian ngắn, họ đã chọn một một phóng viên Mỹ và một phóng viên Trung Quốc để mỗi người đặt một câu hỏi. Theo các quan chức Nhà Trắng, sau đó hai bên tiếp tục cuộc thảo luận cho đến 22:44 trong một bữa ăn tối kéo dài gần hai giờ - bao gồm tamales tôm hùm, bít tết Porterhouse và bánh anh đào, chuẩn bị trên ngay tại chỗ bởi đầu bếp nổi tiếng Bobby Flay.

Mr. Obama stayed overnight at the Sunnylands retreat, a 25,000-square-foot Modernist mansion that was the winter oasis of the billionaire publisher and Republican patron Walter H. Annenberg, but the Chinese party chose to stay at a nearby hotel.

Ông Obama ở lại qua đêm tại Sunnylands, một khu biệt thự hiện đại 25.000 mét vuông, từng là ốc đảo mùa đông của nhà xuất bản tỷ phú và người bảo trợ của đảng Cộng hòa Walter H. Annenberg, nhưng bên Trung Quốc đã chọn ở tại một khách sạn gần đó.

After breakfast on Saturday, the two presidents resumed discussions. They emerged first from the main house at Sunnylands and strolled across a bucolic expanse of grass and over a pedestrian bridge with the San Jacinto Mountains as a spectacular backdrop. Wearing shirts open at the neck and no jackets, they were accompanied only by their interpreters, and their discussion could not be discerned.

Sau khi ăn sáng vào ngày thứ Bảy, hai Chủ tịch tiếp tục các cuộc thảo luận. Họ xuất hiện đầu tiên từ nhà chính tại Sunnylands và tản bộ trên một bãi cỏ thôn quê rộng và đi qua một cây cầu dành cho người đi bộ với dãy núi San Jacinto như một bối cảnh ngoạn mục phía sau. Mặc áo sơ mi mở ở cổ và không có áo khoác, họ chỉ có phiên dịch đi kèm, và thảo luận của họ không ai nghe được.
While their talks on Friday evening delved into security and geopolitical issues, the meetings on Saturday focused on economic and trade issues.

Trong khi các cuộc đàm phán vào tối thứ Sáu đào sâu vào các vấn đề an ninh và địa chính trị, các cuộc họp vào thứ bảy tập trung vào các vấn đề kinh tế và thương mại.

Mr. Obama, Mr. Xi and their all-male attendants forsook ties, which was just as well, since the room at the Annenberg estate where they met seemed uncomfortably hot at times. But perhaps understandably, given the personalities of both leaders, there was little sign of backslapping bonhomie in what administration officials had advertised as an “unscripted” setting.

Ông Obama, ông Tập và tất cả những người phục vụ nam giới đều bỏ cà-vạt, điều đó cũng hợp lý, bởi vì căn phòng tại điền trang Annenberg nơi họ gặp nhau dường như thỉnh thoảng nóng thật khó chịu. Nhưng có lẽ, rất dễ hiểu, với tính cách của cả hai nhà lãnh đạo, có rất ít dấu hiệu của sự thân thiện sốt sắng trong cái mà những quan chức chính phủ đã quảng cáo như một bối cảnh chưa định sẵn.

After the talks ended on Saturday, Mr. Obama and Mr. Xi had tea with Mr. Xi’s wife, Peng Liyuan, a famed singer and major general, and Madame Ni, the wife of the Chinese ambassador to the United Nations. The Chinese delegation left the retreat about noon. For Mr. Xi, it ended a trip that last week had him in Trinidad and Tobago, Costa Rica and Mexico — another sign of Beijing’s global ambitions and search for new energy sources.

Sau khi các cuộc đàm phán đã kết thúc vào ngày thứ Bảy, ông Obama và ông Tập uống trà với vợ của ông Tập, Bành Lệ Quyên, một ca sĩ nổi tiếng và là thiếu tướng, và Bà Ni, vợ của đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc. Phái đoàn Trung Quốc ra đi vào khoảng giữa trưa. Đối với ông Tập, nó đã kết thúc một chuyến đi mà tuần trước đã ông có mặt ở Trinidad và Tobago, Costa Rica và Mexico - một dấu hiệu khác của tham vọng toàn cầu của Bắc Kinh nhằm tìm kiếm các nguồn năng lượng mới.

Mr. Obama planned to stay another night at Sunnylands. After Mr. Xi’s departure, he golfed on the estate’s nine-hole course — one Republican presidents since Dwight D. Eisenhower have played — with three friends from his high-school days in Hawaii, despite temperatures exceeding 100 degrees.
Ông Obama dự định ở lại thêm một đêm nữa tại Sunnylands. Sau khi ông Tập ra đi, ông chơi gôn trên sân chín lỗ của điền trang – một sân gôn mà các Tổng thống Cộng hòa kể từ thời Dwight D. Eisenhower đã từng chơi - với ba người bạn từ thời trung học ở Hawaii, mặc dù nhiệt độ trên 37 độ.

http://www.nytimes.com/2013/06/09/world/asia/obama-and-xi-try-building-a-new-model-for-china-us-ties.html?pagewanted=all

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn