MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, May 9, 2013

PEACE NEGOTIATIONS IN VIETNAM Letter from President Johnson THƯƠNG THẢO HÒA BÌNH TẠI VIỆT NAM Thư của Tổng Thống JohnsonPEACE NEGOTIATIONS IN VIETNAM

THƯƠNG THẢO HÒA BÌNH TẠI VIỆT NAM


Letter from President Johnson to Ho Chi Minh, President of the Democratic Republic of Vietnam, February 8, 1967

Thư của Tổng Thống Lyndon B. Johnson gửi Hồ Chí Minh, Chủ Tịch Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, ngày 8 tháng Hai 1967

Dear Mr. President:

Kinh gửi Chủ tịch

I am writing to you in the hope that the conflict in Vietnam can be brought to an end. That conflict has already taken a heavy toll-in lives lost, in wounds inflicted, in property destroyed, and in simple human misery. If we fail to find a just and peaceful solution, history will judge us harshly.

Tôi viết cho Ngài với niềm hi vọng là cuộc chiến Việt Nam có thể chấm đứt. Cuộc chiến này đã gây tổn thất nặng nề — về sinh mạng, về thương tích, về tài sản và tình trạng khốn khổ của con người. Nếu chúng ta không tìm được một giải pháp hòa bình và công chính, lịch sử sẽ nghiêm khắc phán xét chúng ta.


Therefore, I believe that we both have a heavy obligation to seek earnestly the path to peace. It is in response to that obligation that I am writing directly to you.

Vì vậy, tôi tin rằng cả hai chúng ta đều có một nghĩa vụ nặng nề là sốt sắng tìm kiếm con đường đưa đến hoà bình. Chính vì cần đáp ứng nghĩa vụ đó mà tôi trực tiếp viết cho Ngài.


We have tried over the past several years, in a variety of ways and through a number of channels, to convey to you and your colleagues our desire to achieve a peaceful settlement. For whatever reasons, these efforts have not achieved any results.

Từ mấy năm qua, chúng tôi đã cố gắng bằng nhiều cách và qua một số đường liên lạc chuyển đến Ngài và các cộng sự viên của Ngài điều mong muốn của chúng tôi đạt được một giải pháp hòa bình. Vì những lý do nào đó, những nỗ lực đó đã không đem lại kết quả nào.

In the past two weeks, I have noted public statements by representatives of your government suggesting that you would be prepared to enter into direct bilateral talks with representatives of the U.S. Government, provided that we ceased "unconditionally" and permanently our bombing operations against your country and all military actions against it. In the last day, serious and responsible parties have assured us indirectly that this is in fact your proposal.

Trong hai tuần qua, tôi có ghi nhận những điều công bố bởi các đại diện chính phủ của Ngài, gợi ý rằng phía Ngài sẵn sàng thương thuyết song phương trực tiếp với các đại diện của chính phủ Hoa Kỳ, với điều kiện là chúng tôi ngưng các cuộc oanh tạc “vô điều kiện” và vô thời hạn trên xứ sở của Ngài và cũng ngưng mọi hoạt động quân sự. Vào ngày chót, có những giới đứng đắn và có trách nhiệm đã đoan chắc với chúng tôi một cách gián tiếp rằng đây quả thật là đề nghị của Ngài.

Let me frankly state that I see two great difficulties with this proposal. In view of your public position, such action on our part would inevitably produce worldwide speculation that discussions were under way and would impair the privacy and secrecy of those discussions. Secondly, there would inevitably be grave concern on our part whether your government would make use of such action by us to improve its military position.

Tôi xin thành thật nói rằng tôi thấy có hai khó khăn lớn trong đề nghị của Ngài. Vì lập trường công khai của Ngài, một hành động như thế từ phía chúng tôi sẽ không tránh khỏi gây nên sự suy đoán khắp nơi trên thế giới rằng các cuộc thảo luận đang diễn ra, và sẽ làm phương hại đến tính cách riêng tư và kín đáo của những cuộc thảo luận ấy. Thứ hai là sẽ không tránh khỏi mỗì quan ngại sâu sắc về phía chúng tôi là liệu chính phủ của Ngài có lợi dụng hành động ấy của chúng tôi để tăng cường vị thế quân sự của phía Ngài hay không.

With these problems in mind, I am prepared to move even further towards an ending of hostilities than your Government has proposed in either public statements or through private diplomatic channels. I am prepared to order a cessation of bombing against your country and the stopping of further augmentation of U.S. forces in South Viet-Nam as soon as I am assured that infiltration into South Viet-Nam by land and by sea has stopped. These acts of restraint on both sides would, I believe, make it possible for us to conduct serious and private discussions leading toward an early peace.

Mặc dù có những băn khoăn đó, tôi vẫn chuẩn bị tiến đến việc chấm dứt xung đột, xa hơn cả điều chính phủ Ngài đã đề nghị trong những lời tuyên bố công khai hay qua những đường dây ngoại giao riêng. Tôi chuẩn bị ra lệnh ngưng oanh tạc trên xứ sở của Ngài và ngưng gia tăng các lực lượng quân sự Mỹ ở miền Nam Việt Nam ngay khi tôi được cam kết là sự thâm nhập miền Nam bằng đường bộ hay đường biển đã ngưng. Tôi tin rằng những hành động kiềm chế này của cả hai bên sẽ khiến chúng ta có thể có những cuộc thảo luận riêng tư và nghiêm chỉnh sớm dẫn đến hòa bình.

I make this proposal to you now with a specific sense of urgency arising from the imminent New Year holidays in Viet-Nam. If you are able to accept this proposal I see no reason why it could not take effect at the end of the New Year, or Tet, holidays. The proposal I have made would be greatly strengthened if your military authorities and those of the Government of South Viet-Nam could promptly negotiate an extension of the Tet truce.

Tôi đưa đề nghị này cho Ngài bây giờ với một cảm nghĩ khẩn cấp đặc biệt vì những ngày nghỉ Tết sắp tới ở Việt Nam. Nếu Ngài có thể chấp nhận đề nghị này thì tôi không thấy có lý do gì mà nó không có hiệu lực vào cuối những ngày nghỉ Năm Mới hay Tết. Đề nghị của tôi sẽ được thêm nhiều sức mạnh nếu các nhà lãnh đạo quân sự của Ngài và các nhà đối tác bên Chính phủ miền Nam Việt Nam có thể mau chóng thương thảo về gia hạn hưu chiến nhân dịp Tết.

As to the site of the bilateral discussions I propose, there are several possibilities. We could, for example, have our representatives meet in Moscow where contacts have already occurred. They could meet in some other country such as Burma. You may have other arrangements or sites in mind, and I would try to meet your suggestions.

Về địa điểm cho những cuộc thảo luận song phương, tôi đề nghị có nhiều nơi. Chẳng hạn, chúng ta có thể cho các đại diện của chúng ta gặp nhau ở Mat-scơ-va là nơi đã có những cuộc tiếp xúc. Họ có thể gặp nhau ở một nước khác như Miến Điện. Có thể Ngài đã nghĩ đến những cách thu xếp hay địa điểm khác, tôi sẽ cố thoả thuận với đề nghị của Ngài.


The important thing is to end a conflict that has brought burdens to both our peoples, and above all to the people of South Viet-Nam. If you have any thoughts about the actions I propose , it would be most important that I receive them as soon as possible.

Điều quan trọng là chấm dứt một cuộc xung đột đã chồng chất gánh nặng lên hai dân tộc chúng ta, và trên hết là đân chúng miền Nam Việt Nam. Nếu Ngài có những ý kiến gì về những điều mà tôi đề nghị, tôi rất cần nhận được những ý kiến đó sớm chừng nào hay chừng nấy.

Sincerely,
Lyndon B. Johnson

Trân trọng kính chào,
Lyndon B. Johnson


PRESIDENT HO CHI MINH'S REPLY TO PRESIDENT JOHNSON'S LETTER, February 15, 1967

Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời thư Tổng thống Johnson, ngày 15 tháng Hai 1967
Excellency, on February 10, 1967, I received your message. Here is my response.
Kính gửi Tổng Thống, tôi nhận được thư của Ngài ngày 10 tháng Hai 1967. Đây là phúc đáp của tôi:

Viet-Nam is situated thousands of miles from the United States. The Vietnamese people have never done any harm to the United States. But, contrary to the commitments made by its representative at the Geneva Conference of 1954, the United States Government has constantly intervened in Viet-Nam, it has launched and intensified the war of aggression in South Viet-Nam for the purpose of prolonging the division of Viet-Nam and of transforming South Viet-Nam into an American neo-colony and an American military base. For more than two years now, the American Government, with its military aviation and its navy, has been waging war against the Democratic Republic of Viet-Nam, an independent and sovereign country.

Việt Nam ở cách xa nước Mỹ hàng chục ngàn dặm. Dân Việt Nam chưa bao giờ làm điều gì hại cho nước Mỹ. Nhưng trái với những lời hứa của đại diện nước Mỹ tại Hội nghị Giơ-ne-vơ năm 1954, Chính phủ Mỹ đã không ngừng can thiệp vào Việt Nam; chính phủ đó đã mở một cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam Việt Nam và gia tăng cường độ nhằm kéo dài sự chia cắt Việt Nam và biến Nam Việt Nam thành một tân thuộc địa và một căn cứ quân sự của nước Mỹ. Đã hơn hai năm nay, Chính phủ Mỹ đã dùng các lực lượng không quân và hải quân để gây chiến với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, một nước độc lập có chủ quyền.The United States Government has committed war crimes, crimes against peace and against humanity. In South Viet-Nam a half-million American soldiers and soldiers from the satellite countries have resorted to the most inhumane arms and the most barbarous methods of warfare, such as napalm, chemicals, and poison gases in order to massacre our fellow countrymen, destroy the crops, and wipe out the villages.

Chính phủ Mỹ đã phạm tội ác chiến tranh, tội ác chống lại hòa bình và chõng lại loài người. Ở Nam Việt Nam, một nửa triệu binh sĩ Mỹ và chư hầu đã sử dụng những vũ khí vô nhân đạo nhất và những phương pháp chiến tranh dã man nhất, như bom lửa, chất độc hóa học và hơi ngạt, để tàn sát đồng bào chúng tôi, phá hủy mùa màng và san bằng các làng mạc.

In North Viet-Nam thousands of American planes have rained down hundreds of thousands of tons of bombs, destroying cities, villages, mills, roads, bridges, dikes, dams and even churches, pagodas, hospitals, and schools. In your message you appear to deplore the suffering and the destruction in Viet-Nam. Permit me to ask you: Who perpetrated these monstrous crimes? It was the American soldiers and the soldiers of the satellite countries. The United States Government is entirely responsible for the extremely grave situation in Viet-Nam.

Ở miền Bắc Việt Nam, hàng ngàn máy bay Mỹ đã trút hàng trăm ngàn tấn bom, phá hủy các thành phố, làng mạc, nhà máy, đường xá, cầu cống, đê điều, đập nước, và ngay cả nhà thờ, chùa chiền, nhà thương, trường học. Trong thông điệp của Ngài, Ngài tỏ vẻ buồn phiền về những nỗi đau khổ và tàn phá ở Việt Nam. Tôi xin hỏi Ngài: Ai đã gây ra những tội ác ghê tởm này? Đó là binh sĩ Mỹ và chư hầu. Chính phủ Mỹ hoàn toàn chịu trách nhiệm về tình trạng cực kỳ nghiêm trọng ở Việt Nam.

The Vietnamese people deeply love independence, liberty, and peace. But in the face of the American aggression they have risen up as one man, without fearing the sacrifices and the privations. They are determined to continue their resistance until they have won real independence and liberty and true peace. Our just cause enjoys the approval and the powerful support of peoples throughout the world and of large segments of the American people.

Nhân dân Việt Nam yêu chuộng độc lập, tự do và hòa bình. Nhưng trước cuộc xâm lược của Mỹ, họ đã đứng lên, đoàn kết muôn người như một. Không sợ hi sinh và gian khổ, họ quyết tâm kháng chiến cho đến khi giành được độc lập, tự do và hòa bình thật sự. Chính nghĩa của chúng tôi được nhân dân toàn thế giới bày tỏ thiện cảm và ủng hộ mạnh mẽ, kể cả những thành phần rộng lớn của nhân dân Mỹ.
The United States Government provoked the war of aggression in Viet-Nam. It must cease that aggression, it is the only road leading to the re-establishment of peace. The United States Government must halt definitively and unconditionally the bombings and all other acts of war against the Democratic Republic of Viet-Nam, withdraw from South Viet-Nam all American troops and all troops from the satellite countries, recognize the National Front of the Liberation of South Viet-Nam and let the Vietnamese people settle their problems themselves. Such is the basic content of the four-point position of the Government of the Democratic Republic of Viet-Nam, such is the statement of the essential principles and essential arrangements of the Geneva agreements of 1954 on Viet-Nam. It is the basis for a correct political solution of the Vietnamese problem.

Chính phủ Mỹ đã mở cuộc chiến tranh xâm lược ở Việt Nam. Chính phủ ấy phải chấm dứt xâm lược. Đó là cách duy nhất để khôi phục hoà bình. Chính phủ Mỹ phải ngưng vĩnh viễn và vô điều kiện những cuộc oanh tạc và tất cả mọi hành động gây chiến chống Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, rút hết quân sĩ Mỹ và chư hầu ra khỏi miền Nam Việt Nam, công nhận Mặt trận Giải phóng Dân tộc miền Nam Việt Nam và để cho nhân dân Việt Nam giải quyết lấy các vấn đề của họ. Đó là nội dung căn bản của lập trường bốn điểm của Chính phủ VNDCCH, thể hiện những nguyên tắc căn bản và những điều khoản dự liệu của Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Việt Nam. Đó là cơ sở của một giải pháp chính trị đúng đắn cho vấn đề Việt Nam.

In your message you suggested direct talks between the Democratic Republic of Viet-Nam and the United States. If the United States Government really wants talks, it must first halt unconditionally the bombings and all other acts of war against the Democratic Republic of Viet-Nam. It is only after the unconditional halting of the American bombings and of all other American acts of war against the Democratic Republic of Viet-Nam that the Democratic Republic of Viet-Nam and the United States could begin talks and discuss questions affecting the two parties.

Trong thông điệp của Ngài, Ngài đề nghị những cuộc hội đàm trực tiếp giữa VNDCCH và Hoa Kỳ. Nếu Chính phủ Mỹ thật sự muốn có những cuộc hội đàm này, trước hết chính phủ ấy phải ngưng vô điều kiện các vụ oanh tạc và mọi hành động gây chiến khác chống VNDCCH. Chỉ sau khi có sự chấm dứt vô điều kiện các vụ oanh tạc và các hành động gây chiến khác của Mỹ chống VNDCCH thì VNDCCH và nước Mỹ mới ngồi vào bàn thương thuyết và thảo luận các vấn đề liên quan tới hai bên.

The Vietnamese people will never give way to force, it will never accept conversation under the clear threat of bombs.
Nhân dân Việt Nam sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước sức mạnh, họ sẽ không bao giờ chấp thuận thương thuyết dưới sự đe dọa của bom đạn.

Our cause is absolutely just. It is desirable that the Government of the United States act in conformity to reason.

Chính nghĩa của chúng tôi tuyệt đối đúng. Hi vọng rằng Chính phủ Mỹ sẽ hành động theo lý trí.
Sincerely,
Ho Chi Minh
Hồ Chí MinhPope Paul VI’s letter to President Johnson on February 7, 1967

Thư Giáo Hoàng Paul VI gởi Tổng thống Johnson ngày 2 tháng Hai năm 1967
On February 7, 1967, Pope Paul VI sent a letter to President Johnson expressing the hope that the Tet truce would lead to negotiations. The Pope also transmitted similar messages the next day to Chief of State Nguyen Van Thieu of the Republic of Vietnam and President Ho Chi Minh of the Democratic Republic of Vietnam. For the text of these letters, see American Foreign Policy: Current Documents, 1967, pages 850-852, and telegram 4106 from Rome, February 8. (National Archives and Records Administration, RG 59, Central Files 1967-69, POL 27 VIET S) President Johnson responded to the Pope’s appeal in a February 8 letter, which reads:

Vào ngày 07 tháng 2 năm 1967, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã gửi một bức thư cho Tổng thống Johnson bày tỏ hy vọng rằng cuộc ngưng bắn dịp Tết sẽ dẫn đến các cuộc đàm phán. Đức Giáo Hoàng cũng truyền thông điệp tương tự vào ngày hôm sau đến Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu của Việt Nam Cộng hòa và Chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Để xem các văn bản của những bức thu này, hãy tìm Chính sách đối ngoại của Mỹ: Tài liệu hiện tại, năm 1967, trang 850-852, và điện tín từ Rome 4106, 8 tháng 2. (Cục quản lý hồ sơ và lưu trữ Quốc gia, RG 59, Hồ sơ Trung tâm 1967-1969, POL 27 VIET S) Tổng thống Johnson đáp ứng lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng trong một lá thư đề ngày 08 tháng 2, toàn văn như sau:

"Your Holiness:

"I deeply appreciate your message, which is a great source of spiritual support. I devoutly share your wish that the suspension of hostilities over the Lunar New Year may be extended and may open the way to negotiations for a just and stable peace.

"Thưa Giáo Hoàng:

"Tôi đánh giá cao thông điệp của Ngài, đây là một nguồn hỗ trợ tinh thần tuyệt vời. Tôi sốt sắng chia sẻ mong muốn của Ngài rằng việc ngưng chiến trong dịp Tết Nguyên đán có thể được mở rộng và có thể mở đường cho các cuộc đàm phán vì một nền hòa bình công chính và ổn định.

"The Governments of the United States and the Republic of Vietnam, together with others, are devoting intensive efforts to this end. As you know, the Government of Vietnam has twice signified its readiness to discuss an extension of the truce with representatives of the other side.

"Chính phủ của Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa, cùng với những người khác, đang dành những nỗ lực tập trung cho mục đích này. Như Ngài đã biết, Chính phủ Việt Nam đã hai lần biểu thị sự sẵn sàng thảo luận về mở rộng thỏa thuận ngừng bắn với các đại diện của phía bên kia.

"We are prepared to talk at any time and place, in any forum, with the object of bringing peace to Vietnam; however I know you would not expect us to reduce military action unless the other side is willing to do likewise.

"Chúng tôi sẵn sàng hòa đàm bất cứ lúc nào và nơi nào, tại bất kỳ diễn đàn nào, với mục đích mang lại hòa bình cho Việt Nam, tuy nhiên tôi biết Ngài sẽ không mong đợi chúng tôi giảm thiểu hành động quân sự trừ khi phía bên kia cũng sẵn sàng thực hiện như vậy.

"We are prepared to discuss the balanced reduction in military activity, the cessation of hostilities, or any practical arrangements which could lead to these results.

"Chúng tôi sẵn sàng thảo luận về việc giảm hoạt động quân sự mottj cách cân bằng, chấm dứt thù địch, hoặc bất kỳ một thỏa thuận thực tế nào mà có thể dẫn đến những kết quả này.

"We shall continue our efforts for a peaceful and honorable settlement until they are crowned with success.

"With great respect,
Lyndon B. Johnson"
"Chúng tôi sẽ tiếp tục những nỗ lực của chúng tôi vì một giải pháp hòa bình và danh dự cho đến khi đạt được thành công.

"Kính thư
Lyndon B. Johnson"
Reply to the Pope’s letter from Ho Chi Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời Giáo Hoàng
This message was transmitted in telegram 133530 to Saigon, February 8. (Ibid.) The February 13 reply to the Pope from Ho Chi Minh reads as follows:

Thông điệp sau nằm trong bức điện tín 133.530 đến Sài Gòn, ngày 08 tháng 2. (Ibid.) Thư Hồ Chí Minh trả lời Giáo Hoàng ngày 13 tháng Hai nguyên văn như sau:


"Your Holiness:
"I wish to thank Your Holiness for his message of February 8, 1967. In his message Your Holiness expressed the wish to see an early peaceful solution to the Viet-Nam question.

"Thưa Giáo Hoàng:
"Tôi muốn cảm ơn Đức Giáo Hoàng về thông điệp của Ngài ngày 08 tháng hai 1967. Trong thông điệp của mình, Ngài bày tỏ mong muốn được thấy một giải pháp hòa bình sớm cho vấn đề Việt Nam.

"Our people sincerely love peace in order to build our country in independence and freedom. However, the U.S. imperialists have sent to South Viet-Nam half a million U.S. and satellite troops and used more than 600,000 puppet troops to wage a war against our people.

"Nhân dân chúng tôi chân thành yêu chuộng hòa bình mong được xây dựng đất nước chúng tôi trong độc lập, tự do. Thế nhưng, đế quốc Mỹ đã gửi đến miền Nam Việt Nam nửa triệu quân đội Mỹ và các nước chư hầu và sử dụng hơn 600.000 ngụy quân tiến hành một cuộc chiến tranh chống lại nhân dân chúng tôi .

"They have committed monstrous crimes. They have used the most barbarous arms such as napalm, chemical products and toxic gases, to massacre our compatriots and burn down our villages, pagodas, churches, hospitals, schools. Their acts of aggression have grossly violated the 1954 Geneva agreements on Viet-Nam and have seriously menaced peace in Asia and the world.

"Họ đã phạm các tội ác tàn bạo. Họ đã sử dụng các vũ khí man rợ nhất như bom napalm, vũ khí hóa học và các loại khí độc, tàn sát đồng bào của chúng tôi và đốt cháy làng mạc, đền chùa, nhà thờ, bệnh viện, trường học của chúng tôi. Hành vi xâm lược của họ đã vi phạm trầm trọng Hiệp định Genève năm 1954 về Việt Nam và đe dọa nghiêm trọng hòa bình ở châu Á và trên thế giới.

"To defend their independence and peace the Vietnamese people are resolutely fighting against the aggressors. They are confident that justice will triumph. The U.S. imperialists must put an end to their aggression in Viet-Nam, end unconditionally and definitively the bombing and all other acts of war against the Democratic Republic of Viet-Nam, withdraw from South Viet-Nam all American and satellite troops, recognize the South Viet-Nam National Front for Liberation and let the Vietnamese people settle themselves their own affairs. Only in such conditions can real peace be restored in Viet-Nam.

"Để bảo vệ độc lập và hòa bình, nhân dân Việt Nam kiên quyết đấu tranh chống lại những kẻ xâm lược. Chúng tôi tin tưởng rằng công lý sẽ chiến thắng. Đế quốc Mỹ phải chấm dứt xâm lược Việt Nam, kết thúc vô điều kiện và chắc chắn việc ném bom và mọi hành vi chiến tranh khác chống lại nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, rút ​​khỏi miền Nam Việt Nam toàn bộ quân Mỹ và chư hầu, công nhận Mặt trận Giải phóng Dân tộc miền Nam Việt Nam và để cho nhân dân Việt Nam giải quyết lấy các vấn đề của họ. Chỉ trong điều kiện đó thì hòa bình thực sự mới được phục hồi tại Việt Nam.

"It is my hope that Your Holiness, in the name of humanity and justice, will use his high influence to urge that the U.S. Government respect the national rights of the Vietnamese people, namely peace, independence, sovereignty, unity and territorial integrity as recognized by the 1954 Geneva agreements on Viet-Nam.
"With my high regards, Ho Chi Minh"

"Tôi hy vọng rằng Đức Giáo Hoàng, nhân danh nhân loại và công lý, sẽ sử dụng ảnh hưởng to lớn của mình để kêu gọi Chính phủ Hoa Kỳ tôn trọng các quyền dân tộc tự quyết của nhân dân Việt Nam, cụ thể là hòa bình, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ như đã được công nhận bởi Hiệp định Geneva 1954 về Việt Nam.
"Kính thư,
 Hồ Chí Minh"

The text of Ho’s reply is in telegram 137496 to Saigon, February 15. (Ibid., POL 27-14 VIET/SUNFLOWER)
Văn bản trả lời của Hồ Chí Minh nằm trong bức điện tín 137.496 đến Sài Gòn, ngày 15 tháng 2. (Ibid., POL 27-14 VIỆT / SUNFLOWER)No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn