MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, February 17, 2013

What is social cohesion? Gắn kết xã hội là gì?
What is social cohesion?

Gắn kết xã hội là gì?
WISE GEEK
WISE GEEK


The term social cohesion refers to the bonds, or "glue," that holds a society together, often through common values, beliefs, and behaviors. Strong bonds indicate a higher level of social cohesion as shown by large percentages of the population following the rules of the society and displaying tolerance for one another. It is also demonstrated by cooperation by different groups within the community, particularly when working towards something that will benefit the society as a whole. In a cohesive society, individuals are apt to see themselves as a part of a greater whole, and to act in a way that upholds the accepted values of the society even if they don't personally agree.

Gắn kết xã hội là thuật ngữ dùng để những mối dây ràng buộc, hoặc "chất keo", kết dính xã hội lại với nhau, thường là thông qua các giá trị chung, niềm tin chung và hành vi chung. Các ràng buộc mạnh mẽ cho thấy một mức độ cao hơn của sự gắn kết xã hội được thể hiện bằng tỷ lệ lớn dân số tuân theo các quy tắc của xã hội và biểu thị sự khoan dung với nhau. Gắn kết xã hội cũng được thể hiện bởi sự hợp tác của các nhóm khác nhau trong cộng đồng, đặc biệt là khi cùng làm việc để hướng tới một cái gì đó mà sẽ mang lại lợi ích cho toàn thể xã hội. Trong một xã hội gắn kết, các cá nhân có khuynh hướng xem mình như là một bộ phận của một tổng thể lớn hơn, và hành động theo cách mà đề cao các giá trị được chấp nhận của xã hội ngay cả khi cá nhân họ không đồng ý.When social cohesion is present in a society, citizens often share common beliefs and values which are reflected through their actions. This doesn't mean that people have to share the exact same beliefs; they instead have at least a few things in common and act in a similar fashion some of the time. For example, in regards to religion, it can mean that people can worship as they wish rather than all members of the society belonging to the same faith. There is often what is referred to as a "social contract" in place, which is the set of unwritten rules and expectations for which members of a society are expected to comply. Examples include voting, paying taxes, and displaying tolerance for others.

Khi gắn kết xã hội tồn tại trong một xã hội, công dân thường chia sẻ các niềm tin và giá trị phổ biến được thể hiện thông qua hành động của họ. Điều này không có nghĩa là mọi người phải chia sẻ đích xác cùng một niềm tin, thay vào đó họ có ít nhất một vài điểm chung, và hành động theo cách thức giống nhau trong một thời gian nào đó. Ví dụ, khi đề cập đến tôn giáo, thì điều đó có nghĩa là người ta có thể thờ phượng theo cách họ mong muốn chứ không phải là tất cả các thành viên của xã hội đều cùng thuộc một đức tin. Thường tồn tại cái được gọi là một "khế ước xã hội" được thiết lập, đó là tập hợp các quy tắc bất thành văn và các kỳ vọng mà các thành viên trong xã hội nên tuân theo. Các ví dụ bao gồm biểu quyết, bỏ phiếu, nộp thuế, và thể hiện lòng khoan dung đối với những người khác.When there are strong bonds of commonality among members of a society, levels of social cohesion are considered high. This is demonstrated by significant portions of society following the rules and acting in the way that is expected of them. This type of behavior is also referred to as "playing by the rules." People can demonstrate this in many areas of their lives, for example by fulfilling society's expectations in going to school, getting a job, marrying, and starting a family. In other words, social cohesion is seen in groups when they tend to live in a similar fashion.

Khi có mối tương đồng giữa các thành viên của một xã hội, mức độ gắn kết xã hội được coi là cao. Điều này được thể hiện bằng đại bộ phận xã hội tuân theo các quy tắc và hành động theo cách mà xã hôi mong mỏi ở họ. Những hành vi này cũng được gọi là "theo đúng luật". Mọi người có thể chứng minh điều này trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống của họ, ví dụ như hoàn thành kỳ vọng của xã hội trong việc đi học, đi làm, kết hôn và xây dựng gia đình. Nói cách khác, sự gắn kết xã hội được nhìn thấy trong nhóm khi họ có xu hướng sống theo kiểu tương tự như nhau.Another way that social cohesion is demonstrated is when groups of people band together for a common cause, usually to work towards a goal that will benefit society as a whole. An example of this could be when members of different community groups, such as the Boy Scouts and a church youth group, work together to raise money to build a park; this is also known as community cohesion. Often in the presence of high levels of social cohesion, citizens tend to see themselves as part of larger whole and are willing to act for the "greater good" of the community. This is also demonstrated when people behave in a way that is socially acceptable, even if it means their actions don't always reflect their personal beliefs.
Một cách thể hiện khác của gắn kết xã hội là khi nhóm người phối họp cùng nhau vì một sự ngiệp chung, thường là cùng làm việc nhằm hướng tới một mục tiêu đem lại lợi ích cho toàn thể xã hội. Một ví dụ về điều này là khi các thành viên của các nhóm cộng đồng khác nhau, chẳng hạn như các Hướng đạo sinh và một nhóm thanh niên nhà thờ, làm việc cùng nhau để quyên góp tiền xây dựng một công viên, thì cũng được gọi là gắn kết cộng đồng. Thông thường khi có sự hiện diện của mức độ gắn kết xã hội cao, người dân có xu hướng xem mình là một phần của tổng thể lớn hơn và sẵn sàng để hành động vì lợi ích "tốt đẹp hơn" của cộng đồng. Điều này còn được thêr hiện khi người ta cư xử theo cung cách mà xã hội chấp nhận, thậm chí nếu đó là hành động mà không phải lúc nào cũng phản ánh niềm tin cá nhân của họ.

http://www.wisegeek.com/what-is-social-cohesion.htm

1 comment:

your comment - ý kiến của bạn