MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, February 14, 2013

What are Checks and Balances? Kiểm soát và cân bằng là gì?What are Checks and Balances?

Kiểm soát và cân bằng là gì?
WISE GEEK
WISE GEEK

Many governments and organizations are set up using a system of checks and balances, also known as separation of powers. The intent of this structure is to distribute power, ensuring that a government does not become autocratic. One of the most classic examples is found in the United States Constitution, which established three branches of government and outlined their powers. Under this system, no one branch has ultimate power, and each branch performs most effectively when it acts in the best interests of the nation.

Nhiều chính phủ và các tổ chức được thiết lập bằng cách sử dụng một hệ thống kiểm soát và cân bằng, còn được gọi là phân chia quyền lực. Mục đích của cấu trúc này là để phân phối quyền lực, đảm bảo rằng một chính phủ không trở thành độc đoán. Một trong những ví dụ kinh điển nhất được tìm thấy trong Hiến pháp Hoa Kỳ, thiết lập ba ngành chính phủ và vạch ra quyền hạn của mỗi ngành. Theo hệ thống này, không có một ngành nào có quyền lực tối thượng, và mỗi ngành thực thi nhiệm vụ có hiệu quả nhất khi nó hoạt động vì lợi ích tốt nhất của quốc gia.


In the United States, there are three branches of government. The executive branch includes the Office of the President. The legislative branch includes the House of Representatives and the Senate, known collectively as Congress. Finally, the judicial branch encompasses the Supreme Court system. Each branch has unique powers, and each is also able to influence the actions of another branch. The separation of powers is meant to protect the democratic process.

Tại Hoa Kỳ, có ba ngành của chính phủ. Ngành hành pháp bao gồm Văn phòng Tổng Thống. Ngành lập pháp bao gồm Hạ viện và Thượng viện, được gọi chung là Quốc Hội. Cuối cùng, ngành tư pháp bao gồm hệ thống Tòa án Tối cao. Mỗi nhánh có những quyền hạn nhất định, và mỗi nhánh cũng có thể ảnh hưởng đến các hành động của một nhánh khác. Phân chia quyền lực nhằm để bảo vệ quá trình dân chủ.


The legislative branch proposes bills and passes them into law. The executive branch can choose to veto those bills, and the Supreme Court can also strike the bills down, if they are deemed unconstitutional. Under the checks and balances system, Congress can in turn override a veto, or pass a new law that satisfies the Supreme Court. These checks on Congress ensure that the legislative branch promotes the welfare of the country.

Ngành lập pháp đề xuất dự luậtthông qua dự luật để thành luật. Nhánh hành pháp có thể chọn phủ quyết dự luật, và Tòa án Tối cao cũng có thể vô hiệu dự luật, nếu dự luật được coi là trái với hiến pháp. Dưới hệ thống kiểm soát và cân bằng, Quốc hội có thể gạt bỏ một quyền phủ quyết, hoặc thông qua một luật mới đáp ứng được yêu cầu Tòa án Tối cao. Những kiểm soát này đối với Quốc hội đảm bảo rằng ngành lập pháp thúc đẩy phúc lợi của đất nước.


The judicial branch interprets laws. It consists of a panel of justices appointed by the president and confirmed by the Senate. This branch also interprets and defends the Constitution, and it is bound by law to strike down laws that go against the intent of the Constitution. The actions of the judicial branch are checked through the appointment process, and judges hold their seats on the condition of good behavior, meaning that abuse of power will result in a removal from the bench.

Ngành tư pháp diễn giải pháp luật. Tư pháp bao gồm một ban thẩm phán do Tổng thống bổ nhiệm và Thượng Viện phê chuẩn. Nghành này cũng giải thích và bảo vệ Hiến pháp, và bị ràng buộc theo quy định của pháp luật ngành này chống những luật đi ngược lại mục đích của Hiến pháp. Những hành động của ngành tư pháp được kiểm tra thông qua quá trình bổ nhiệm, và các thẩm phán giữ cương vị của mình với điều kiện hành vi tốt, nghĩa là lạm dụng quyền lực sẽ dẫn đến bị loại bỏ khỏi chức vị.The executive branch serves as the head of state, commanding the military and making political appointments. It has the power of veto over the legislative branch, and the vice president is the President of the Senate. Members of the judiciary are appointed by the executive branch, which can also issue pardons. In turn, Congress can determine that a president is unfit for office and remove him or her, and the chief justice of the Supreme Court becomes head of the Senate during impeachment proceedings.

Ngành hành pháp đóng vai trò nguyên thủ quốc gia, chỉ huy quân sự và bổ nhiệm chính trị. Hành pháp có quyền phủ quyết đối với ngành lập pháp, và phó Tổng Thống là Chủ tịch Thượng viện. Các thành viên của ngành tư pháp được chỉ định bởi ngành hành pháp, ngành hành pháp cũng có thể ra lệnh ân xá. Về phía mình, Quốc hội có thể xác định rằng một vị tổng thống là không thích hợp để tại nhiệm và loại bỏ Tổng thổng, và Chánh án Tòa án tối cao sẽ trở thành người đứng đầu của Thượng viện trong quá trình tố tụng.
The checks and balances system distributes power, rather than concentrating it in one location. It is extremely difficult to circumvent, which ensures that the interests of the people are represented. Many other governments and organizations have included such a structure in their systems of governance to maintain the integrity of their leaders.

Hệ thống kiểm tra và cân bằng phân chia quyền lực, thay vì tập trung vào một chỗ. Vô cùng khó khăn để phá vỡ hệ thống đó, và điều này đảm bảo lợi ích của người dân được thực hiện. Nhiều chính phủ và các tổ chức khác đã đưa vào một cấu trúc tương tự như thế trong hệ thống quản trị của họ để duy trì sự liêm chính của các nhà lãnh đạo của họ.
http://www.wisegeek.org/what-are-checks-and-balances.htm

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn