MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, February 4, 2013

US Congressman Says Media "Afraid" To Report On China Nghị sĩ Mỹ nói rằng các phương tiện truyền thông sợ đưa tin về Trung Quốc

US Congressman Says Media "Afraid" To Report On China
Nghị sĩ Mỹ nói rằng các phương tiện truyền thông sợ đưa tin về Trung Quốc
           
US funded media like Radio Free Asia and Voice of America have been failing to report on major issues in China, according to US Congressman Dana Rohrabacher.

Các phương tiện truyền thông được Mỹ tài trợ như Đài phát thanh Châu Á Tự do, RFA và Đài tiếng nói Hoa Kỳ, VOA đã luôn không đưa tin về những vấn đề lớn ở Trung Quốc, theo Nghị sĩ Mỹ Dana Rohrabacher.

[Rep. Dana Rohrabacher, US Congressman, (R-CA)]:
"We also have China and the Chinese government exerting undue influence on our media because we have huge American corporations making quick and rapid profits from their association with this gangster regime in Beijing. And they're afraid to make the communists in Beijing mad at them."
Nghị sĩ Dana Rohrabacher, (Đảng Cộng hòa – từ California), nói:
 “Chúng ta cũng thấy Trung Quốc và chính quyền Trung Quốc tác động không đúng đắn lên các phương tiện truyền thông của chúng ta bởi vì chúng ta có những công ty Mỹ khổng lồ đang kiếm được những khoản lợi nhuận nhanh chóng từ mối quan hệ của họ với chế độ lưu manh ở Bắc Kinh này. Và họ sợ làm cho những người cộng sản ở Bắc Kinh tức giận.”

And that's has tremendous human rights implications. In an interview with NTD on Tuesday, Congressman Rohrabacher singled out China's practice of forced organ harvesting from still living prisoners of conscience.

Và điều đó có những hệ lụy lớn về mặt nhân quyền. Trong một cuộc phỏng vấn với NTD hôm thứ Ba, Nghị sĩ Rohrabacher đã nói riêng về việc Trung Quốc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm vẫn còn đang sống.

[Rep. Dana Rohrabacher, US Congressman, (R-CA)]:
"If they didn't feel that they could get away with it, they wouldn't be throwing religious believers in prison, they wouldn't be harvesting organs, and they think they can get away with it and even the media in the United States won't cover the issue.”
Nghị sĩ Dana Rohrabacher nói:
“Nếu như họ không cảm thấy rằng họ có thể chạy thoát tội, thì họ sẽ không quẳng những người có tín ngưỡng tôn giáo vào tù, họ sẽ không thu hoạch nội tạng, và họ nghĩ rằng họ có thể chạy thoát tội và thậm chí những phương tiện truyền thông ở Mỹ sẽ không đưa tin về vấn đề này.”

He believes there are two major reasons why media in the US and around the wrold are not reporting more about forced organ harvesting in China. Aside from the economic pressure, the other is the lucrativ organ tourism trade.
Ông tin rằng có hai lý do chính tại sao các phương tiện truyền thông ở Mỹ và trên khắp thế giới đang không đưa tin nhiều hơn về việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Ngoài sức ép về kinh tế, mặt khác còn vì ngành du lịch ghép tạng béo bở.

[Rep. Dana Rohrabacher, US Congressman, (R-CA)]:
"One of the reasons is there is profit making sale involved in this. There are a lot of westerners involved in this and getting organs from "Chinese donors", who are really nothing more than political prisoners, and some of them are religious prisoners. And that, number one, makes our media 'well we don't want to cover that where Americans are involved in it.:

Nghị sĩ Dana Rohrabacher nói:
“Một trong những lý do là có việc bán chác kiếm lời ở đây. Có rất nhiều người phương tây dính líu vào việc này và lấy tạng từ “những người hiến tạng Trung Quốc”, những người thực sự không gì khác hơn là những người tù chính trị, và một số trong số họ là những tù nhân tôn giáo. Và điều đó, số một, khiến các phương tiện truyền thông của chúng ta 'ồ chúng tôi không muốn đưa tin về điều đó khi có những người Mỹ dính líu trong đó.”

Rohrabacher hosted a US congressional hearing last September on the issue of organ harvesting. He also signed a letter to the US State Department demanding the US release any information it may have on the issue. NTD has obtained information from the offices of several Congress members, stating that the US State Department has not responded.

Nghị sĩ Rohrabacher đã chủ trì một cuộc điều trần của Quốc hội Mỹ tháng 9 năm ngoái về vấn đề thu hoạch nội tạng. Ông cũng đã ký tên vào một bức thư gửi Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu công bố bất cứ thông tin nào mà Bộ có thể có về vấn đề này. NTD đã có được thông tin từ văn phòng của một số thành viên Quốc hội Mỹ, nói rằng Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn chưa phản hồi.No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn