MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, February 15, 2013

Obama’s 2013 State of the Union Address Thông điệp Liên bang của Tổng Thống Obama năm 2013

Obama’s 2013 State of the Union Address

Thông điệp Liên bang của Tổng Thống Obama năm 2013


PRESIDENT OBAMA: Mr. Speaker, Mr. Vice President, Members of Congress, fellow citizens:
Tổng thống Obama: Kính thưa Chủ tịch Hạ Viện, Phó Tổng Thống, các thành viên Quốc hội, và các công dân:

Fifty-one years ago, John F. Kennedy declared to this Chamber that “the Constitution makes us not rivals for power but partners for progress…It is my task,” he said, “to report the State of the Union – to improve it is the task of us all.”

Năm mươi năm trước, Tổng Thống John F. Kennedy tuyên bố tại khán phòng này rằng "Hiến pháp làm cho chúng ta không phải trở thành các đối thủ tranh giành quyền lực mà trở thành các đối tác sự tiến bộ... Nhiệm vụ của tôi," ông nói, "chính là báo cáo về tình trạng Liên Bang - cải thiện nó là nhiệm vụ của tất cả chúng ta."


Tonight, thanks to the grit and determination of the American people, there is much progress to report. After a decade of grinding war, our brave men and women in uniform are coming home. After years of grueling recession, our businesses have created over six million new jobs. We buy more American cars than we have in five years, and less foreign oil than we have in twenty. Our housing market is healing, our stock market is rebounding, and consumers, patients, and homeowners enjoy stronger protections than ever before.

Tối nay, nhờ tính bền bĩlòng quyết tâm của nhân dân Mỹ, nên đã có nhiều tiến bộ để tôi báo cáo. Sau một thập kỷ chiến tranh cam go, những người lính dũng cảm của chúng ta, cả nam và nũ, đã được trở về nhà. Sau nhiều năm suy thoái kinh tế mệt mỏi, các doanh nghiệp của chúng ta đã tạo ra hơn 6.000.000 việc làm mới. Chúng ta mua nhiều xe hơi Mỹ hơn so với năm năm qua, và nhập khẩu ít dầu mỏ hơn so với hai mươi năm qua. Thị trường nhà đất đang lành bệnh, thị trường chứng khoán đang phục hồi, và người tiêu dùng, các bệnh nhân và các chủ nhà được hưởng sự bảo vệ mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Together, we have cleared away the rubble of crisis, and can say with renewed confidence that the state of our union is stronger.

Cùng nhau, chúng ta đã dọn sạch đống đổ nát của cuộc khủng hoảng, và có thể nói với sự tự tin mới mẻ rằng tình trạng liên bang của chúng ta đã mạnh mẽ hơn.

But we gather here knowing that there are millions of Americans whose hard work and dedication have not yet been rewarded. Our economy is adding jobs – but too many people still can’t find full-time employment. Corporate profits have rocketed to all-time highs – but for more than a decade, wages and incomes have barely budged.

Nhưng chúng ta tập trung ở đây, biết rằng có hàng triệu người Mỹ mà cần lao nhọc nhằn và cống hiến của họ chưa được đền đáp. Nền kinh tế của chúng ta đang tăng thêm công ăn việc làm, nhưng quá nhiều người vẫn không thể tìm được việc làm toàn thời gian. Lợi nhuận doanh nghiệp đã tăng vọt đến mức cao hơn mọi thời đại - nhưng trong hơn một thập kỷ, tiền lương và thu nhập hầu như không nhích lên được chút nào.

It is our generation’s task, then, to reignite the true engine of America’s economic growth – a rising, thriving middle class.

Cho nên nhiệm vụ của thế hệ chúng ta khởi dộng lại động cơ thực sự của tăng trưởng kinh tế Mỹ - đó chính là tầng lớp trung lưu đang phát triển và trỗi dậy.

It is our unfinished task to restore the basic bargain that built this country – the idea that if you work hard and meet your responsibilities, you can get ahead, no matter where you come from, what you look like, or who you love.

Nhiệm vụ chúng ta chưa hoàn thành khôi phục giao kèo cơ bản về dựng xây đất nước này - ý tưởng của nó là nếu bạn làm việc chăm chỉ và hoàn thành trách nhiệm của bạn, bạn có thể tiến lên phía trước, bất luận bạn xuất thân từ đâu, bạn thuộc màu da nào hay bạn thương yêu ai đi nữa.


It is our unfinished task to make sure that this government works on behalf of the many, and not just the few; that it encourages free enterprise, rewards individual initiative, and opens the doors of opportunity to every child across this great nation.
Nhiệm vụ mà chúng ta chưa hoàn thành là đảm bảo rằng chính phủ này hoạt động thay mặt cho nhiều người, chứ không phải chỉ một số ít người, và chính phủ khuyến khích doanh nghiệp tự do, khen thưởng sáng kiến cá nhân, và mở ra cánh cửa cơ hội cho mọi trẻ em trên toàn quốc gia vĩ đại này.

The American people don’t expect government to solve every problem. They don’t expect those of us in this chamber to agree on every issue. But they do expect us to put the nation’s interests before party. They do expect us to forge reasonable compromise where we can. For they know that America moves forward only when we do so together; and that the responsibility of improving this union remains the task of us all.

Người dân Mỹ không chờ chính phủ giải quyết mọi vấn đề cho họ. Họ không mong tất cả chúng ta trong khán phòng này đều nhất trí về mọi vấn đề. Nhưng họ mong chúng ta đặt lợi ích quốc gia trên lợi ích của đảng. Họ thực sự mong muốn chúng ta thỏa hiệp một cách hợp lý, khi chúng ta có thể. Bởi lẽ họ biết rằng nước Mỹ chỉ tiến về phía trước khi chúng ta cùng hợp tác với nhau; và trách nhiệm hoàn thiện liên bang này vẫn là nhiệm vụ của tất cả chúng ta.

Our work must begin by making some basic decisions about our budget – decisions that will have a huge impact on the strength of our recovery.

Công việc của chúng ta phải bắt đầu bằng cách thực hiện một số quyết định cơ bản về ngân sách của chúng ta – những quyết định sẽ có một tác động rất lớn vào sức mạnh của sự phục hồi của chúng ta.

Over the last few years, both parties have worked together to reduce the deficit by more than $2.5 trillion – mostly through spending cuts, but also by raising tax rates on the wealthiest 1 percent of Americans. As a result, we are more than halfway towards the goal of $4 trillion in deficit reduction that economists say we need to stabilize our finances.

Mấy năm qua, cả hai đảng đã làm việc với nhau để giảm thâm hụt hơn 2,5 nghìn tỷ đô la, chủ yếu thông qua cắt giảm chi tiêu, ngoài ra cũng nhờ tăng thuế suất thêm 1% lên những người Mỹ giàu có nhất. Kết quả là, chúng ta đã đi hơn nửa đường hướng tới mục tiêu giảm thâm hụt 4 nghìn tỷ USD mà các nhà kinh tế nói rằng chúng ta cần thực hiện để ổn định nền tài chính của chúng ta.

Now we need to finish the job. And the question is, how?

Bây giờ chúng ta cần phải hoàn thành công việc. Và câu hỏi là, làm thế nào để hoàn thành?
In 2011, Congress passed a law saying that if both parties couldn’t agree on a plan to reach our deficit goal, about a trillion dollars’ worth of budget cuts would automatically go into effect this year. These sudden, harsh, arbitrary cuts would jeopardize our military readiness. They’d devastate priorities like education, energy, and medical research. They would certainly slow our recovery, and cost us hundreds of thousands of jobs. That’s why Democrats, Republicans, business leaders, and economists have already said that these cuts, known here in Washington as “the sequester,” are a really bad idea.

Trong năm 2011, Quốc hội đã thông qua một đạo luật nêu rằng nếu một trong hai đảng không thể đồng ý về một kế hoạch để đạt được mục tiêu thâm hụt ngân sách của chúng ta, thì khoảng một nghìn tỷ đô la cắt giảm ngân sách sẽ tự động có hiệu lực trong năm nay. Những cắt giảm đột ngột, khắc nghiệt và võ đoán này sẽ gây nguy hiểm cho sự sẵn sàng về quân sự của chúng ta. Những cắt giảm này sẽ phá vỡ các ưu tiên như nghiên cứu về giáo dục, năng lượng, và y tế. Những cắt giảm này chắc chắn sẽ làm phục hồi của chúng ta bị chậm lại, và khiến chúng ta mất đi hàng trăm hàng ngàn công ăn việc làm. Đó là lý do tại sao những người Dân chủ, những người Cộng hòa, các lãnh đạo doanh nghiệp, và các nhà kinh tế đều đã nói rằng những cắt giảm này, mà ở đây tại Washington này được gọi là "sự tịch biên" lại là một ý tưởng thực sự tồi tệ.

Now, some in this Congress have proposed preventing only the defense cuts by making even bigger cuts to things like education and job training; Medicare and Social Security benefits.

Bây giờ, một số người trong Quốc hội đã đề xuất chỉ ngăn chặn cắt giảm quốc phòng bằng cách cắt giảm thậm chí còn lớn hơn đối với những thứ như giáo dục và dạy nghề; chăm sóc y tế (Medicare) và các lợi ích an sinh xã hội.

That idea is even worse. Yes, the biggest driver of our long-term debt is the rising cost of health care for an aging population. And those of us who care deeply about programs like Medicare must embrace the need for modest reforms – otherwise, our retirement programs will crowd out the investments we need for our children, and jeopardize the promise of a secure retirement for future generations.
Ý tưởng này thậm chí còn tồi tệ hơn. Vâng, nguyên nhân lớn nhất của nợ dài hạn của chúng ta là chi phí chăm sóc sức khỏe gia tăng cho một dân số lão hóa. Và những ai trong chúng ta quan tâm sâu sắc về những chương trình như Medicare phải nhìn nhận sự cần thiết phải cải cách khiêm tốn - nếu không, các chương trình hưu trí của chúng ta sẽ chèn ép các khoản đầu tư cần cho trẻ em của chúng ta, và gây nguy hiểm cho lời hứa về một quỹ hưu trí an toàn cho các thế hệ tương lai.

But we can’t ask senior citizens and working families to shoulder the entire burden of deficit reduction while asking nothing more from the wealthiest and most powerful. We won’t grow the middle class simply by shifting the cost of health care or college onto families that are already struggling, or by forcing communities to lay off more teachers, cops, and firefighters. Most Americans – Democrats, Republicans, and Independents – understand that we can’t just cut our way to prosperity. They know that broad-based economic growth requires a balanced approach to deficit reduction, with spending cuts and revenue, and with everybody doing their fair share. And that’s the approach I offer tonight.

Nhưng chúng ta không thể yêu cầu người cao tuổi và các gia đình lao động gánh vác toàn bộ gánh nặng của việc giảm thâm hụt ngân sách trong khi không đòi hỏi gì nhiều từ phía những người giàu có và mạnh mẽ nhất. Chúng ta sẽ không phát triển tầng lớp trung lưu chỉ đơn giản bằng cách chuyển các chi phí chăm sóc sức khỏe hoặc học tập đại học lên các gia đình đang phải vật lộn vất vả, hoặc bằng cách buộc cộng đồng phải cho nghỉ việc nhiều giáo viên, cảnh sát và lính cứu hỏa hơn. Hầu hết người Mỹ - Dân chủ, Cộng hòa, và người độc lập – đều hiểu rằng chúng ta không thể nào cắt đứt con đường đi tới thịnh vượng của chúng ta. Mọi người biết rằng tăng trưởng kinh tế trên diện rộng đòi hỏi một cách tiếp cận cân bằng để giảm thâm hụt, với cắt giảm chi tiêu và thu thuế, và với tất cả mọi người đều chia sẻ công bằng phần mình. Và đó là cách tiếp cận tôi đề nghị tối nay.

On Medicare, I’m prepared to enact reforms that will achieve the same amount of health care savings by the beginning of the next decade as the reforms proposed by the bipartisan Simpson-Bowles commission. Already, the Affordable Care Act is helping to slow the growth of health care costs. The reforms I’m proposing go even further. We’ll reduce taxpayer subsidies to prescription drug companies and ask more from the wealthiest seniors. We’ll bring down costs by changing the way our government pays for Medicare, because our medical bills shouldn’t be based on the number of tests ordered or days spent in the hospital – they should be based on the quality of care that our seniors receive. And I am open to additional reforms from both parties, so long as they don’t violate the guarantee of a secure retirement. Our government shouldn’t make promises we cannot keep – but we must keep the promises we’ve already made.

Về Medicare, tôi đang chuẩn bị để ban hành các cải cách mà sẽ đạt được cùng một khoản tiết kiệm chăm sóc sức khỏe vào đầu thập kỷ tới như những cải cách được đề xuất bởi ủy ban lưỡng đảng Simpson-Bowles. Đã có Luật chăm sóc y tế với chi phí vừa phải khiến chi phí chăm sóc sức khỏe chậm tăng lên. Những cải cách mà tôi đang đề xuất còn đi xa hơn nữa. Chúng ta sẽ giảm bao cấp đối tượng nộp thuế cho các công ty sản xuất thuốc kê đơn và yêu cầu nhiều hơn từ những người cao niên giàu có. Chúng ta sẽ thực hiện giảm chi phí bằng cách thay đổi cách thức chính phủ trả tiền cho Medicare, bởi vì các hóa đơn y tế của chúng ta không phải dựa trên số lượng các xét nghiệm được yêu cầu, hay ngày nằm viện – mà phải dựa trên chất lượng chăm sóc mà những người cao niên nhận được. Và tôi mở cửa cho cải cách bổ sung từ cả hai đảng, miễn là các cải cách đó không vi phạm sự bảo đảm một quỹ hưu trí an toàn. Chính phủ chúng ta không nên đưa ra những lời hứa mà chúng ta không thể giữ được, nhưng chúng ta phải giữ những lời hứa mà chúng ta đã đưa ra.

To hit the rest of our deficit reduction target, we should do what leaders in both parties have already suggested, and save hundreds of billions of dollars by getting rid of tax loopholes and deductions for the well-off and well-connected. After all, why would we choose to make deeper cuts to education and Medicare just to protect special interest tax breaks? How is that fair? How does that promote growth?

Để đạt phần còn lại của mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách, chúng ta nên làm những gì mà các nhà lãnh đạo ở cả hai đảng đã đề nghị, và tiết kiệm hàng trăm tỷ đô la bằng cách loại bỏ các lỗ hổng và các khoản khấu trừ thuế cho những người giàu có và  lắm quan hệ. Rốt cuộc thì, tại sao chúng ta lại chọn thực hiện cắt giảm sâu hơn đối với giáo dục và y tế chỉ để bảo vệ giảm thuế lợi tức đặc biệt? Làm thế nào để có công bằng? Làm thế nào để thúc đẩy tăng trưởng?

Now is our best chance for bipartisan, comprehensive tax reform that encourages job creation and helps bring down the deficit. The American people deserve a tax code that helps small businesses spend less time filling out complicated forms, and more time expanding and hiring; a tax code that ensures billionaires with high-powered accountants can’t pay a lower rate than their hard-working secretaries; a tax code that lowers incentives to move jobs overseas, and lowers tax rates for businesses and manufacturers that create jobs right here in America. That’s what tax reform can deliver. That’s what we can do together.

Bây giờ là cơ hội tốt nhất cho cả hai đảng thực hiện cải cách thuế toàn diện nhằm khuyến khích tạo việc làm và giúp giảm thâm hụt. Người Mỹ xứng đáng có một luật thuế giúp các doanh nghiệp nhỏ dành ít thời gian hơn để điền vào các biểu mẫu phức tạp, và nhiều thời gian hơn nữa để mở rộng và tuyển dụng, một luật thuế đảm bảo rằng các tỷ phú với kế toán đầy quyền lực không thể trả một mức thuế thấp hơn những thư ký phải làm việc vất vả, một luật thuế giảm những ưu đãi giúp chuyển việc làm ra nước ngoài, và giảm thuế suất cho các doanh nghiệp và các nhà sản xuất tạo việc làm ngay tại Hoa Kỳ. Đó là những gì cải cách thuế có thể mang lại. Đó là những gì chúng ta có thể cùng nhau thực hiện.

I realize that tax reform and entitlement reform won’t be easy. The politics will be hard for both sides. None of us will get 100 percent of what we want. But the alternative will cost us jobs, hurt our economy, and visit hardship on millions of hardworking Americans. So let’s set party interests aside, and work to pass a budget that replaces reckless cuts with smart savings and wise investments in our future. And let’s do it without the brinksmanship that stresses consumers and scares off investors. The greatest nation on Earth cannot keep conducting its business by drifting from one manufactured crisis to the next. Let’s agree, right here, right now, to keep the people’s government open, pay our bills on time, and always uphold the full faith and credit of the United States of America. The American people have worked too hard, for too long, rebuilding from one crisis to see their elected officials cause another.

Tôi nhận ra rằng cải cách thuế và cải cách quyền thụ hưởng sẽ không dễ dàng. Chính trị sẽ rất khó khăn cho cả hai đảng. Không ai trong chúng ta sẽ nhận được 100% những gì chúng ta mong muốn. Tuy nhiên, giải pháp thay thế sẽ lấy mất của chúng ta công ăn việc làm, gây tổn thương cho nền kinh tế của chúng ta, và gieo thêm khó khăn cho hàng triệu người Mỹ làm việc chăm chỉ. Vì vậy, hãy đặt lợi ích của đảng sang một bên, và làm việc để thông qua một ngân sách mà sẽ thay thế cắt giảm liều lĩnh bằng tiết kiệm thông minh và đầu tư khôn ngoan vào tương lai của chúng ta. Và chúng ta hãy làm điều đó mà không tạo miệng hố chiến tranh khiến người tiêu dùng căng thẳng và nhà đầu tư hoảng sợ bỏ đi. Quốc gia lớn nhất hành tinh này không thể tiếp tục hoạt động kinh doanh của mình bằng cách trôi dạt từ cuộc khủng hoảng sản xuất này tới cuộc khủng hoảng sản xuất khác. Chúng ta hãy nhất trí, ngay tại đây, ngay bây giờ, để giữ cho chính phủ của nhân dân được mở cửa, để chi trả các hóa đơn của chúng ta đúng hạn, và hãy luôn luôn duy trì đầy đủ lòng trung thành và niềm tin vào Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Người dân Mỹ đã làm việc quá chăm chỉ, quá lâu bền, để tái thiết từ một cuộc khủng hoảng, nên không thể chứng kiến các quan chức dân cử của họ gây ra một cuộc khủng hoảng khác.


Now, most of us agree that a plan to reduce the deficit must be part of our agenda. But let’s be clear: deficit reduction alone is not an economic plan. A growing economy that creates good, middle-class jobs – that must be the North Star that guides our efforts. Every day, we should ask ourselves three questions as a nation: How do we attract more jobs to our shores? How do we equip our people with the skills needed to do those jobs? And how do we make sure that hard work leads to a decent living?
Bây giờ, hầu hết chúng ta đồng ý rằng một kế hoạch giảm thâm hụt phải là một phần trong chương trình nghị sự của chúng ta. Nhưng hãy làm rõ: một mình giảm thâm hụt ngân sách không phải là một kế hoạch kinh tế. Một nền kinh tế phát triển tạo ra công ăn việc làm tốt, cho tầng lớp trung lưu - phải là sao Bắc Đẩu  dẫn đường cho những nỗ lực của chúng ta. Mỗi ngày, chúng ta nên tự hỏi mình ba câu hỏi với tư cách là một quốc gia: Làm thế nào để chúng ta thu hút thêm nhiều việc làm tới bờ biển của chúng ta? Làm thế nào để chúng ta trang bị cho người dân của chúng ta các kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc của mình? Và làm thế nào để chúng ta đảm bảo được rằng làm việc chăm chỉ sẽ dẫn đến một cuộc sống xứng đáng?

A year and a half ago, I put forward an American Jobs Act that independent economists said would create more than one million new jobs. I thank the last Congress for passing some of that agenda, and I urge this Congress to pass the rest. Tonight, I’ll lay out additional proposals that are fully paid for and fully consistent with the budget framework both parties agreed to just 18 months ago. Let me repeat – nothing I’m proposing tonight should increase our deficit by a single dime. It’s not a bigger government we need, but a smarter government that sets priorities and invests in broad-based growth.

Một năm rưỡi trước đây, tôi đã đưa ra đạo luật Việc làm Mỹ mà các nhà kinh tế độc lập cho biết sẽ tạo ra hơn một triệu việc làm mới. Tôi xin cảm ơn Quốc hội cuối cùng đã thông qua một phần chương trình nghị sự đó, và tôi xin hối thúc Quốc hội này thông qua phần còn lại. Tối nay, tôi sẽ trình bày đề nghị bổ sung được thanh toán đầy đủ và hoàn toàn phù hợp với khuôn khổ ngân sách cả hai đảng đã đồng ý chỉ mới 18 tháng trước đây. Hãy để tôi nói lại – Những gì tôi đề xuất tối nay không làm tăng thâm hụt ngân sách của chúng ta dù chỉ một xu duy nhất. Cái chúng ta cần không phải là một chính phủ to lớn hơn, mà một chính phủ thông minh hơn biết thiết lập các ưu tiên và đầu tư cho tăng trưởng trên diện rộng.

Our first priority is making America a magnet for new jobs and manufacturing.
Ưu tiên hàng đầu của chúng ta là làm cho nước Mỹ trở thành một nam châm thu hút việc làm mới và sản xuất mới.

After shedding jobs for more than 10 years, our manufacturers have added about 500,000 jobs over the past three. Caterpillar is bringing jobs back from Japan. Ford is bringing jobs back from Mexico. After locating plants in other countries like China, Intel is opening its most advanced plant right here at home. And this year, Apple will start making Macs in America again.

Sau khi để mất công ăn việc làm trong hơn 10 năm, các nhà sản xuất của chúng ta đã tạo ra thêm khoảng 500.000 việc làm trong thời gian qua. Caterpillar đã mang việc làm trở lại từ Nhật Bản. Ford mang công ăn việc làm về từ Mexico. Sau khi thành lập các nhà máy ở các nước khác như Trung Quốc, Intel mở nhà máy tiên tiến nhất ngay tại đây, ở trong nước. Và năm nay, Apple sẽ bắt đầu trở lại sản xuất Mac ở Mỹ.

There are things we can do, right now, to accelerate this trend. Last year, we created our first manufacturing innovation institute in Youngstown, Ohio. A once-shuttered warehouse is now a state-of-the art lab where new workers are mastering the 3D printing that has the potential to revolutionize the way we make almost everything. There’s no reason this can’t happen in other towns. So tonight, I’m announcing the launch of three more of these manufacturing hubs, where businesses will partner with the Departments of Defense and Energy to turn regions left behind by globalization into global centers of high-tech jobs. And I ask this Congress to help create a network of fifteen of these hubs and guarantee that the next revolution in manufacturing is Made in America.

Có những điều chúng ta có thể làm, ngay bây giờ, để đẩy nhanh xu hướng này. Năm ngoái, chúng ta đã thành lập Viện đổi mới sản xuất đầu tiên của chúng ta ở Youngstown, Ohio. Một nhà kho một thời kép cửa bây giờ là một phòng thí nghiệm tân kỳ nơi các công nhân mới đang làm chủ công nghệ in 3D có khả năng cách mạng hóa cách thức chúng ta chế tạo hầu như tất cả mọi thứ. Không có lý do gì khiến điều này không thể xảy ra ở các thị trấn khác. Vì vậy, đêm nay, tôi xin thông báo sự xuất hiện của ba trung tâm sản xuất khác nữa, nơi mà các doanh nghiệp sẽ là đối tác với bộ Quốc phòng và năng lượng để biến các khu vực bị toàn cầu hóa bỏ lại phía sau thành các trung tâm toàn cầu về việc làm công nghệ cao. Và tôi xin đề nghị Quốc hội này để giúp tạo ra một mạng lưới gồm 15 trung tâm như thế và đảm bảo rằng cuộc cách mạng tiếp theo trong lĩnh vực sản xuất là Made in America.*


* Chế tạo tại Mỹ

If we want to make the best products, we also have to invest in the best ideas. Every dollar we invested to map the human genome returned $140 to our economy. Today, our scientists are mapping the human brain to unlock the answers to Alzheimer’s; developing drugs to regenerate damaged organs; devising new material to make batteries ten times more powerful. Now is not the time to gut these job-creating investments in science and innovation. Now is the time to reach a level of research and development not seen since the height of the Space Race. And today, no area holds more promise than our investments in American energy.

Nếu chúng ta muốn làm ra các sản phẩm tốt nhất, chúng ta cũng phải đầu tư vào những ý tưởng tốt nhất. Mỗi đô la chúng ta đầu tư để lập bản đồ hệ gen của con người trả lại cho nền kinh tế của chúng ta 140 đô la. Ngày nay, các nhà khoa học của chúng ta đang lập bản đồ bộ não con người để mở ra các câu trả lời cho bệnh Alzheimer, phát triển các loại thuốc để tái tạo cơ quan bị tổn thương, chế ra những vật liệu mới để làm cho pin mạnh hơn mười lần. Bây giờ không phải thời gian để rút ruột các đầu tư tạo việc làm trong khoa học và sáng chế. Bây giờ là thời gian để đạt được tầm mức nghiên cứu và phát triển chưa từng thấy kể từ đỉnh cao của cuộc chạy đua không gian. Và hôm nay, không có khu vực nào tràn đầy hứa hẹn hơn so với đầu tư của chúng ta vào lĩnh vực năng lượng Mỹ.

After years of talking about it, we are finally poised to control our own energy future. We produce more oil at home than we have in 15 years. We have doubled the distance our cars will go on a gallon of gas, and the amount of renewable energy we generate from sources like wind and solar – with tens of thousands of good, American jobs to show for it. We produce more natural gas than ever before – and nearly everyone’s energy bill is lower because of it. And over the last four years, our emissions of the dangerous carbon pollution that threatens our planet have actually fallen.

Sau nhiều năm nói về việc này, cuối cùng chúng ta đã đủ tư thế để kiểm soát tương lai năng lượng của chúng ta. Chúng ta sản xuất nhiều dầu hơn ở trong nước so với chúng ta đã làm 15 năm qua. Chúng ta đã tăng gấp đôi đoạn đường xe hơi của chúng ta đi được trên một gallon nhiên liệu, và phần năng lượng tái tạo mà chúng ta tạo ra từ các nguồn như gió và năng lượng mặt trời với hàng chục ngàn việc làm tốt, cho người Mỹ đã cho thấy điều đó. Chúng ta sản xuất khí đốt tự nhiên nhiều hơn bao giờ hết - và nhờ đó hóa đơn năng lượng của hầu hết mọi người đều thấp xuống. Và trong bốn năm qua, lượng khí thải gây ô nhiễm carbon nguy hiểm đang đe dọa hành tinh của chúng ta đã thực sự giảm xuống.

But for the sake of our children and our future, we must do more to combat climate change. Yes, it’s true that no single event makes a trend. But the fact is, the 12 hottest years on record have all come in the last 15. Heat waves, droughts, wildfires, and floods – all are now more frequent and intense. We can choose to believe that Superstorm Sandy, and the most severe drought in decades, and the worst wildfires some states have ever seen were all just a freak coincidence. Or we can choose to believe in the overwhelming judgment of science – and act before it’s too late.

Nhưng vì lợi ích của con em chúng ta và tương lai của chúng ta, chúng ta phải làm nhiều hơn nữa để chống lại biến đổi khí hậu. Vâng, đúng là không có sự kiện duy nhất nào làm nên một xu hướng. Nhưng thực tế là 12 năm nóng kỷ lục đã xuất hiện trong 15 gần đây nhất. Các đợt nắng nóng, hạn hán, cháy rừng, và lũ lụt - tất cả đều thường xuyên hơn và dữ dội hơn. Chúng ta có thể chọn để tin rằng siêu bão Sandy, và đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua, và cháy rừng tồi tệ nhất mà một số tiểu bang đã đã từng chứng kiến tất cả chỉ là một sự trùng hợp kỳ quặc. Hoặc chúng ta có thể chọn để tin vào phán xét đáng tin của khoa học và hành động trước khi quá muộn.

The good news is, we can make meaningful progress on this issue while driving strong economic growth. I urge this Congress to pursue a bipartisan, market-based solution to climate change, like the one John McCain and Joe Lieberman worked on together a few years ago. But if Congress won’t act soon to protect future generations, I will. I will direct my Cabinet to come up with executive actions we can take, now and in the future, to reduce pollution, prepare our communities for the consequences of climate change, and speed the transition to more sustainable sources of energy.

Tin tốt lành là, chúng ta có thể làm nên các tiến bộ có ý nghĩa về vấn đề này trong khi thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Tôi kêu gọi Quốc hội này theo đuổi một giải pháp dựa trên thị trường của cả hai đảng về biến đổi khí hậu, giống như giải pháp mà John McCain và Joe Lieberman đã cùng nhau soạn thảo cách đây vài năm. Nhưng nếu Quốc hội không chịu hành động ngay để bảo vệ thế hệ tương lai, tôi sẽ hành động. Tôi sẽ chỉ đạo nội các của tôi nghĩ ra các hành động điều hành mà chúng ta có thể thực hiện, bây giờ và trong tương lai, nhằm giảm thiểu ô nhiễm, chuẩn bị cho các cộng đồng của chúng ta sẵn sàng đối phó với các hậu quả của biến đổi khí hậu, và tăng tốc độ chuyển đổi sang các nguồn năng lượng bền vững hơn.

Four years ago, other countries dominated the clean energy market and the jobs that came with it. We’ve begun to change that. Last year, wind energy added nearly half of all new power capacity in America. So let’s generate even more. Solar energy gets cheaper by the year – so let’s drive costs down even further. As long as countries like China keep going all-in on clean energy, so must we.

Bốn năm trước đây, các nước khác thống trị thị trường năng lượng sạch và các công ăn việc làm đi kèm với nó. Chúng ta đã bắt đầu thay đổi điều đó. Năm ngoái, năng lượng gió đã tạo ra khoảng một nửa trong số tất cả các công suất phát điện mới ở Mỹ. Vì vậy, chúng ta hãy tạo ra nhiều hơn. Tới năm nay thì năng lượng mặt trời trở nên rẻ hơn - vì vậy hãy đẩy mạnh giảm giá thành hơn nữa. Bởi vì các quốc gia như Trung Quốc còn tiếp tục đi theo đường dùng năng lượng sạch, do đó, chúng ta cũng phải tiếp tục.

In the meantime, the natural gas boom has led to cleaner power and greater energy independence. That’s why my Administration will keep cutting red tape and speeding up new oil and gas permits. But I also want to work with this Congress to encourage the research and technology that helps natural gas burn even cleaner and protects our air and water.

Trong khi đó, sự bùng nổ khí đốt tự nhiên đã dẫn đến nguồn năng lượng sạch hơn và độc lập năng lượng lớn hơn. Đó là lý do tại sao Chính phủ Hành pháp của tôi sẽ tiếp tục giảm tệ quan liêu và đẩy nhanh tiến độ cấp giấy phép mới về dầu khí. Nhưng tôi cũng muốn làm việc với Quốc hội này để khuyến khích các nghiên cứu và công nghệ giúp khí tự nhiên đốt sạch hơn và bảo vệ không khí và nước của chúng ta.


Indeed, much of our new-found energy is drawn from lands and waters that we, the public, own together. So tonight, I propose we use some of our oil and gas revenues to fund an Energy Security Trust that will drive new research and technology to shift our cars and trucks off oil for good. If a non-partisan coalition of CEOs and retired generals and admirals can get behind this idea, then so can we. Let’s take their advice and free our families and businesses from the painful spikes in gas prices we’ve put up with for far too long. I’m also issuing a new goal for America: let’s cut in half the energy wasted by our homes and businesses over the next twenty years. The states with the best ideas to create jobs and lower energy bills by constructing more efficient buildings will receive federal support to help make it happen.

Thật vậy, nhiều năng lượng mới tìm thấy của chúng ta được khai thác từ các vùng đất và nước mà chúng ta cùng sở hữu công cộng. Vì vậy, đêm nay, tôi đề nghị chúng ta sử dụng một số khoản thu thuế từ dầu khí để tài trợ cho một công ty an ninh năng lượng mà sẽ thúc đẩy nghiên cứu mới và công nghệ mới để thay đổi xe ô tô và xe tải của chúng ta vĩnh viễn không còn chạy bằng dầu nữa. Nếu một liên minh phi đảng phái gồm các CEO* và các tướng lĩnh và đô đốc đã nghỉ hưu có thể ủng hộ ý tưởng này, thì chúng ta có thể thực hiện được. Chúng ta hãy nghe theo lời khuyên của họ và giải phóng gia đình chúng ta và các doanh nghiệp khỏi những chiếc gai châm đau đớn của giá xăng, mà chúng ta đã chịu đựng quá lâu rồi. Tôi cũng ban hành một mục tiêu mới cho nước Mỹ: hãy cắt giảm một nửa năng lượng bị lãng phí bởi các gia đình và doanh nghiệp của chúng ta trong hai mươi năm tới. Các tiểu bang có những ý tưởng tốt nhất để tạo ra công ăn việc làm và có hóa đơn năng lượng thấp hơn bằng cách xây dựng các tòa nhà hiệu quả hơn sẽ nhận được sự hỗ trợ liên bang để giúp hiện thực hóa các ý tưởng đó.


CEO* giám đốc điều hành

America’s energy sector is just one part of an aging infrastructure badly in need of repair. Ask any CEO where they’d rather locate and hire: a country with deteriorating roads and bridges, or one with high-speed rail and internet; high-tech schools and self-healing power grids. The CEO of Siemens America – a company that brought hundreds of new jobs to North Carolina – has said that if we upgrade our infrastructure, they’ll bring even more jobs. And I know that you want these job-creating projects in your districts. I’ve seen you all at the ribbon-cuttings.

Lĩnh vực năng lượng của Mỹ chỉ là một phần của một cơ sở hạ tầng lão hóa rất cần được sửa chữa. Hãy hỏi bất kỳ giám đốc điều hành nào về việc họ muốn xây nhà máy và thuê nhân công ở đâu: một đất nước với những con đường và cầu cống hư hỏng, hay một nơi có đường sắt và internet tốc độ cao, có trường học công nghệ cao và lưới điện tự phục hồi. Giám đốc điều hành của Siemens Mỹ - một công ty đã mang lại hàng trăm việc làm mới tới Bắc Carolina - đã nói rằng nếu chúng ta nâng cấp cơ sở hạ tầng của chúng ta, họ sẽ mang lại công ăn việc làm nhiều hơn. Và tôi biết rằng các bạn muốn có những dự án tạo công ăn việc làm ở các quận huyện của bạn. Tôi đã nhìn thấy tất cả các bạn tại các buổi lễ cắt băng khánh thành.

Tonight, I propose a “Fix-It-First” program to put people to work as soon as possible on our most urgent repairs, like the nearly 70,000 structurally deficient bridges across the country. And to make sure taxpayers don’t shoulder the whole burden, I’m also proposing a Partnership to Rebuild America that attracts private capital to upgrade what our businesses need most: modern ports to move our goods; modern pipelines to withstand a storm; modern schools worthy of our children. Let’s prove that there is no better place to do business than the United States of America. And let’s start right away.

Tối nay, tôi đề xuất một chương trình "Sửa chữa Trước" để đưa mọi người bàn thảo càng sớm càng tốt về các sửa chữa cấp bách nhất của chúng ta, ví dụ như gần 70.000 cây cầu suy yếu về cấu trúc trên khắp đất nước chúng ta. Và để đảm bảo người nộp thuế không gánh vác toàn bộ gánh nặng này, tôi cũng đề nghị một Quan hệ đối tác Tái thiết nước Mỹ mà sẽ thu hút vốn tư nhân để nâng cấp những gì mà doanh nghiệp của chúng ta cần nhất: cảng hiện đại để di chuyển hàng hóa, đường ống hiện đại để chịu được bão; các trường học hiện đại xứng đáng với con em chúng ta. Hãy chứng minh rằng không có nơi nào tốt hơn để làm kinh doanh so với Hoa Kỳ. Và chúng ta hãy bắt đầu ngay lập tức.

Part of our rebuilding effort must also involve our housing sector. Today, our housing market is finally healing from the collapse of 2007. Home prices are rising at the fastest pace in six years, home purchases are up nearly 50 percent, and construction is expanding again.

Một phần nỗ lực tái thiết của chúng ta cũng phải liên quan đến lĩnh vực nhà ở. Hôm nay, thị trường nhà đất của chúng ta cuối cùng cũng đã lành bệnh từ vụ sụp đổ năm 2007. Giá nhà đang tăng lên với tốc độ nhanh nhất trong vòng sáu năm, mua nhà đã tăng gần 50%, và xây dựng đang mở rộng trở lại.


But even with mortgage rates near a 50-year low, too many families with solid credit who want to buy a home are being rejected. Too many families who have never missed a payment and want to refinance are being told no. That’s holding our entire economy back, and we need to fix it. Right now, there’s a bill in this Congress that would give every responsible homeowner in America the chance to save $3,000 a year by refinancing at today’s rates. Democrats and Republicans have supported it before. What are we waiting for? Take a vote, and send me that bill. Right now, overlapping regulations keep responsible young families from buying their first home. What’s holding us back? Let’s streamline the process, and help our economy grow.

Nhưng ngay cả với lãi suất thế chấp thấp gần 50-năm, vẫn có quá nhiều gia đình với tín dụng vững chắc muốn mua nhà đang bị từ chối. Quá nhiều gia đình vốn chưa bao giờ bỏ nhỡ một khoản thanh toán và mong muốn được tái cấp vốn thì đang bị từ chối. Điều đó đang kìm hãm toàn bộ nền kinh tế của chúng ta, và chúng ta cần phải sửa chữa nó. Ngay bây giờ, đã có một dự luật tại Quốc hội này mà sẽ cho tất cả các chủ sở hữu nhà có trách nhiệm ở Mỹ một cơ hội để tiết kiệm 3.000 đô la một năm bằng cách tái cấp vốn với lãi suất hiện tại. Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa trước đây đã ủng hộ nó. Chúng ta còn chờ gì nữa? Hãy bỏ phiếu, và gửi cho tôi dự luật đó. Ngay bây giờ, các quy định chồng chéo tiếp tục khiến các gia đình trẻ có trách nhiệm chưa mua được căn nhà đầu tiên của họ. Điều gì đang kìm hãm chúng ta? Hãy đơn giản hóa quy trình này, và giúp nền kinh tế của chúng ta phát triển.

These initiatives in manufacturing, energy, infrastructure, and housing will help entrepreneurs and small business owners expand and create new jobs. But none of it will matter unless we also equip our citizens with the skills and training to fill those jobs. And that has to start at the earliest possible age.

Những sáng kiến ​​trong sản xuất, năng lượng, cơ sở hạ tầng và nhà ở sẽ giúp các doanh nhân và chủ doanh nghiệp nhỏ mở rộng và tạo ra công ăn việc làm mới. Tuy nhiên, tất cả những cái đó sẽ chẳng có tác dụng gì, nếu chúng ta không trang bị cho các công dân của chúng ta các kỹ năng và đào tạo để làm công việc của họ. Và điều đó phải bắt đầu ở lứa tuổi sớm nhất có thể được.

Study after study shows that the sooner a child begins learning, the better he or she does down the road. But today, fewer than 3 in 10 four year-olds are enrolled in a high-quality preschool program. Most middle-class parents can’t afford a few hundred bucks a week for private preschool. And for poor kids who need help the most, this lack of access to preschool education can shadow them for the rest of their lives.

Từ nghiên cứu này đến nghiên cứu khác cho thấy rằng một đứa trẻ bắt đầu học tập càng sớm, thì nó càng giỏi hơn ở cuối đường học vấn. Nhưng hiện nay, có ít hơn 3 trong 10 trẻ bốn tuổi được ghi danh vào một chương trình giáo dục mầm non chất lượng cao. Hầu hết cha mẹ thuộc tầng lớp trung lưu không đủ khả năng chi vài trăm đô la một tuần để con đi học trường mầm non tư thục. Và đối với trẻ em nghèo, mà cần được giúp đỡ nhất, sự thiếu tiếp cận với giáo dục mầm non có thể phủ bóng đen lên chúng trong phần còn lại của cuộc đời.

Tonight, I propose working with states to make high-quality preschool available to every child in America. Every dollar we invest in high-quality early education can save more than seven dollars later on – by boosting graduation rates, reducing teen pregnancy, even reducing violent crime. In states that make it a priority to educate our youngest children, like Georgia or Oklahoma, studies show students grow up more likely to read and do math at grade level, graduate high school, hold a job, and form more stable families of their own. So let’s do what works, and make sure none of our children start the race of life already behind. Let’s give our kids that chance.

Tối nay, tôi đề xuất làm việc với các tiểu bang để làm cho trường mầm non chất lượng cao có sẵn với mọi trẻ em ở Mỹ. Mỗi đô la đầu tư vào giáo dục mầm non chất lượng cao có thể tiết kiệm nhiều hơn bảy đô la sau này - bằng cách nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp, giảm mang thai thiếu niên, thậm chí làm giảm tội phạm bạo lực. Ở các tiểu bang dành ưu tiên cho giáo dục trẻ em nhỏ tuổi nhất của chúng ta, như Georgia hay Oklahoma, các nghiên cứu cho thấy học sinh lớn lên có khả năng đọc và làm toán ở các cấp học, tốt nghiệp trung học, có công ăn việc làm, và tạo dựng gia đình của riêng mình ổn định hơn. Vì vậy, chúng ta hãy làm những gì hữu dụng, và chắc chắn rằng không ai trong số con cái của chúng ta vừa bắt đầu trường đua của cuộc sống mà đã bị tụt lại phía sau. Hãy dành cho trẻ em của chúng ta cơ hội đó.

Let’s also make sure that a high school diploma puts our kids on a path to a good job. Right now, countries like Germany focus on graduating their high school students with the equivalent of a technical degree from one of our community colleges, so that they’re ready for a job. At schools like P-Tech in Brooklyn, a collaboration between New York Public Schools, the City University of New York, and IBM, students will graduate with a high school diploma and an associate degree in computers or engineering.

Chúng ta cũng nên chắc chắn rằng tấm bằng trung học đưa trẻ em của chúng ta đi trên con đường dẫn đến một công ăn việc làm tốt. Ngay bây giờ, các quốc gia như Đức tập trung vào học sinh tốt nghiệp trường trung học của họ với trình độ kỹ thuật tương đương với trường cao đẳng cộng đồng của chúng ta, do đó, khi rời trường chúng đã sẵn sàng để làm việc. Ở các trường như P-Tech ở Brooklyn, với sự hợp tác giữa các trường công lập New York, Đại học New York, và IBM, học sinh sẽ tốt nghiệp với bằng trung học và bằng liên kết về máy tính hoặc kỹ thuật.


We need to give every American student opportunities like this. Four years ago, we started Race to the Top – a competition that convinced almost every state to develop smarter curricula and higher standards, for about 1 percent of what we spend on education each year. Tonight, I’m announcing a new challenge to redesign America’s high schools so they better equip graduates for the demands of a high-tech economy. We’ll reward schools that develop new partnerships with colleges and employers, and create classes that focus on science, technology, engineering, and math – the skills today’s employers are looking for to fill jobs right now and in the future.

Chúng ta cần phải cung cấp cho mỗi học sinh Mỹ những cơ hội như thế. Bốn năm trước, chúng ta bắt đầu Cuộc đua vào Hàng Đầu - một cuộc thi đã thuyết phục hầu như tất cả các tiểu bang phát triển các chương học trình thông minh hơn và tiêu chuẩn yêu cầu cao hơn, chỉ với khoảng 1% những gì chúng ta chi tiêu cho giáo dục hàng năm. Tối nay, tôi đang công bố một thách thức mới để thiết kế lại các trường trung học của Mỹ để các trường trang bị tốt hơn cho các sinh viên tốt nghiệp nhằm đáp ứng các nhu cầu của một nền kinh tế công nghệ cao. Chúng tôi sẽ khen thưởng những trường nào phát triển được quan hệ đối tác mới với các trường đại học và người sử dụng lao động, và tạo ra các lớp học tập trung vào khoa học, công nghệ, kỹ thuật, và toán học, các kỹ năng mà người sử dụng lao động ngày hôm nay đang tìm kiếm để trao công việc ngay bây giờ và trong tương lai.

Now, even with better high schools, most young people will need some higher education. It’s a simple fact: the more education you have, the more likely you are to have a job and work your way into the middle class. But today, skyrocketing costs price way too many young people out of a higher education, or saddle them with unsustainable debt.

Bây giờ, ngay cả với các trường trung học tốt hơn, hầu hết những người trẻ tuổi cũng cần giáo dục đại học. Đó là một thực tế đơn giản: bạn càng có nhiều giáo dục hơn, bạn càng có nhiều khả năng có việc làm và làm việc theo cách của bạn để bước vào tầng lớp trung lưu. Nhưng ngày nay, chi phí giáo dục tăng vọt đã đẩy quá nhiều những người trẻ tuổi ra khỏi giáo dục đại học, hoặc trút lên vai họ nợ nần bấp bênh.

Through tax credits, grants, and better loans, we have made college more affordable for millions of students and families over the last few years. But taxpayers cannot continue to subsidize the soaring cost of higher education. Colleges must do their part to keep costs down, and it’s our job to make sure they do. Tonight, I ask Congress to change the Higher Education Act, so that affordability and value are included in determining which colleges receive certain types of federal aid. And tomorrow, my Administration will release a new “College Scorecard” that parents and students can use to compare schools based on a simple criteria: where you can get the most bang for your educational buck.

Thông qua các khoản tín dụng thuế, trợ cấp, và các khoản vay tốt hơn, chúng ta đã làm cho giáo dục đại học giá cả phải chăng hơn cho hàng triệu học sinh và gia đình trong mấy năm qua. Nhưng người nộp thuế không thể tiếp tục trợ cấp cho chi phí tăng vọt của giáo dục đại học. Các trường đại học phải làm phần việc của mình để giảm chi phí, và công việc của chúng ta là đảm bảo rằng họ sẽ thực hiện. Tối nay, tôi đề nghị Quốc hội thay đổi Luật Giáo dục Đại học, sao cho giá cả phải chăng và giá trị giáo dục phải nằm trong tiêu chuẩn xác định trường đại học nào sẽ được nhận một số kiểu trợ cấp nhất định của liên bang. Và ngày mai, Chính phủ Hành pháp của tôi sẽ phát hành một "Phiếu thành tích Đại học” mới mà phụ huynh và học sinh có thể sử dụng để so sánh các trường học dựa trên một tiêu chí đơn giản: nơi nào bạn có thể nhận được tiếng vang lớn nhất cho đồng tiền giáo dục của bạn bỏ ra.

To grow our middle class, our citizens must have access to the education and training that today’s jobs require. But we also have to make sure that America remains a place where everyone who’s willing to work hard has the chance to get ahead.

Để phát triển tầng lớp trung lưu của chúng ta, các công dân của chúng ta phải được tiếp cận với giáo dục và đào tạo mà việc làm ngày nay đang đòi hỏi. Nhưng chúng ta cũng phải đảm bảo rằng nước Mỹ vẫn còn là một nơi mà tất cả những ai sẵn sàng làm việc chăm chỉ đều có cơ hội vượt lên phía trước.

Our economy is stronger when we harness the talents and ingenuity of striving, hopeful immigrants. And right now, leaders from the business, labor, law enforcement, and faith communities all agree that the time has come to pass comprehensive immigration reform.
Nền kinh tế của chúng ta là mạnh mẽ hơn khi chúng ta khai thác những tài năng và sự khéo léo của những người nhập cư đang phấn đấu và đầy hy vọng. Nên ngay bây giờ, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, lao động, thực thi pháp luật, và các động đồng tôn giáo tất cả phải đồng ý rằng đã đến lúc phải thông qua cải cách nhập cư toàn diện.

Real reform means strong border security, and we can build on the progress my Administration has already made – putting more boots on the southern border than at any time in our history, and reducing illegal crossings to their lowest levels in 40 years.

Cải cách thực sự có nghĩa là an ninh biên giới vững mạnh, và chúng ta có thể xây dựng trên sự tiến bộ mà Hành Pháp của tôi đã tạo ra – cứng rắn ở biên giới phía nam hơn ở bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử của chúng ta, và giảm đột nhập bất hợp pháp đến mức thấp nhất trong 40 năm qua.

Real reform means establishing a responsible pathway to earned citizenship – a path that includes passing a background check, paying taxes and a meaningful penalty, learning English, and going to the back of the line behind the folks trying to come here legally.

Cải cách thực sự có nghĩa là thiết lập một con đường có trách nhiệm để đạt được địa vị công dân - một con đường bao gồm trải qua kiểm tra lý lịch, nộp thuế và nộp phạt có ý nghĩa, học tiếng Anh, và sắp hàng phía sau dòng người đang cố gắng để đến đây một cách hợp pháp.
And real reform means fixing the legal immigration system to cut waiting periods, reduce bureaucracy, and attract the highly-skilled entrepreneurs and engineers that will help create jobs and grow our economy.

Và cải cách thực sự có nghĩa là sửa chữa các hệ thống nhập cư hợp pháp để cắt giảm thời gian chờ đợi, giảm tệ quan liêu, và thu hút các doanh nhân và các kỹ sư có tay nghề cao sẽ giúp tạo việc làm và phát triển nền kinh tế của chúng ta.
In other words, we know what needs to be done. As we speak, bipartisan groups in both chambers are working diligently to draft a bill, and I applaud their efforts. Now let’s get this done. Send me a comprehensive immigration reform bill in the next few months, and I will sign it right away.

Nói cách khác, chúng ta biết những gì cần phải được thực hiện. Như chúng ta đã nói, các nhóm lưỡng đảng tại cả hai viện đang làm việc siêng năng để soạn thảo một dự luật, và tôi hoan nghênh những nỗ lực của họ. Bây giờ chúng ta hãy hoàn thành nó. Gửi cho tôi một dự luật cải cách nhập cư toàn diện trong vài tháng tới, và tôi sẽ ký nó ngay lập tức.

But we can’t stop there. We know our economy is stronger when our wives, mothers, and daughters can live their lives free from discrimination in the workplace, and free from the fear of domestic violence. Today, the Senate passed the Violence Against Women Act that Joe Biden originally wrote almost 20 years ago. I urge the House to do the same. And I ask this Congress to declare that women should earn a living equal to their efforts, and finally pass the Paycheck Fairness Act this year.

Nhưng chúng ta không thể dừng lại ở đó. Chúng ta biết nền kinh tế của chúng ta chỉ mạnh mẽ hơn khi vợ, mẹ và con gái của chúng ta có thể sống cuộc sống của họ mà không bị phân biệt đối xử tại nơi làm việc, và không bị sợ hãi bởi bạo lực gia đình. Hôm nay, Thượng viện đã thông qua Luật Bạo hành đối với phụ nữ mà Joe Biden đã khởi thảo cách đây gần 20 năm. Tôi kêu gọi Quốc Hội cùng làm như thế. Và tôi yêu cầu Quốc hội này tuyên bố rằng phụ nữ phải có cuộc sống ngang bằng với những nỗ lực của họ, và cuối cùng là thông qua Luật Trả lương Công bằng năm nay.

We know our economy is stronger when we reward an honest day’s work with honest wages. But today, a full-time worker making the minimum wage earns $14,500 a year. Even with the tax relief we’ve put in place, a family with two kids that earns the minimum wage still lives below the poverty line. That’s wrong. That’s why, since the last time this Congress raised the minimum wage, nineteen states have chosen to bump theirs even higher.

Chúng ta biết rằng nền kinh tế của chúng ta mạnh mẽ hơn khi chúng ta trả công một ngày làm việc trung thực với mức lương trung thực. Nhưng ngày nay, một nhân viên toàn thời gian chỉ hưởng mức lương tối thiểu là 14.500 đô la một năm. Ngay cả với việc giảm thuế, mà chúng ta đã thực hiện rồi, thì một gia đình có hai con mà chỉ kiếm được mức lương tối thiểu thì gia đình đó vẫn còn sống dưới mức nghèo khổ. Đây là chuyện sai trái. Và đó là lý do tại sao, kể từ lần cuối Quốc hội này nâng mức lương tối thiểu, 19 tiểu bang đã chọn nâng mức lương tối thiểu của họ thậm chí còn cao hơn.

Tonight, let’s declare that in the wealthiest nation on Earth, no one who works full-time should have to live in poverty, and raise the federal minimum wage to $9.00 an hour. This single step would raise the incomes of millions of working families. It could mean the difference between groceries or the food bank; rent or eviction; scraping by or finally getting ahead. For businesses across the country, it would mean customers with more money in their pockets. In fact, working folks shouldn’t have to wait year after year for the minimum wage to go up while CEO pay has never been higher. So here’s an idea that Governor Romney and I actually agreed on last year: let’s tie the minimum wage to the cost of living, so that it finally becomes a wage you can live on.
Tối nay, chúng ta hãy tuyên bố rằng trong quốc gia giàu có nhất trên trái đất này, không có một người nào làm việc toàn thời gian mà phải sống trong cảnh nghèo đói, và hãy nâng mức lương tối thiểu của liên bang lên 9,00 USD một giờ. Chỉ riêng bước đi này sẽ làm tăng thu nhập của hàng triệu gia đình lao động. Nó có thể có nghĩa là sự khác biệt giữa các cửa hàng tạp hóa hay ngân hàng thực phẩm, trả tiền thuê nhà hay bị đuổi nhà, sống đắp đổi qua ngày hay cuối cùng tiến lên phía trước. Đối với các doanh nghiệp trên khắp đất nước, nó sẽ có nghĩa là khách hàng có nhiều tiền hơn trong túi của họ. Trong thực tế, người làm việc không nên phải chờ đợi nhiều năm liền với   mức lương tối thiểu để được tăng lương, trong khi tiền lương của Giám đốc điều hành chưa bao giờ cao đến thế. Vì vậy, đây là một ý tưởng mà Thống đốc Romney và tôi đã thực sự nhất trí vào năm ngoái: hãy gắn mức lương tối thiểu với chi phí sinh hoạt, để nó trở thành một mức lương mà bạn có thể sống được.

Tonight, let’s also recognize that there are communities in this country where no matter how hard you work, it’s virtually impossible to get ahead. Factory towns decimated from years of plants packing up. Inescapable pockets of poverty, urban and rural, where young adults are still fighting for their first job. America is not a place where chance of birth or circumstance should decide our destiny. And that is why we need to build new ladders of opportunity into the middle class for all who are willing to climb them.

Tối nay, chúng ta cũng hãy nhận ra rằng có những cộng đồng ở đất nước này nơicho dù bạn chăm chỉ làm việc đến mấy, bạn hầu như không thể tiến lên được. Các thị trấn nhà máy suy tàn từ những năm còn công xưởng chen chúc. Những khu vực không thể tránh được đói nghèo, cả ở thành thị và nông thôn, nơi mà thanh niên vẫn đang vật lộn để có công việc đầu tiên của họ. Nước Mỹ không phải là một nơi mà xuất thân hoặc hoàn cảnh sẽ quyết định số phận của chúng ta. Và đó là lý do tại sao chúng ta cần phải xây dựng những nấc thang mới tạo cơ hội bước vào tầng lớp trung lưu để tất cả những ai sẵn sàng có thể leo lên những nấc thang đó.

Let’s offer incentives to companies that hire Americans who’ve got what it takes to fill that job opening, but have been out of work so long that no one will give them a chance. Let’s put people back to work rebuilding vacant homes in neighborhoods. And this year, my Administration will begin to partner with 20 of the hardest-hit towns in America to get these communities back on their feet. We’ll work with local leaders to target resources at public safety, education, and housing. We’ll give new tax credits to businesses that hire and invest. And we’ll work to strengthen families by removing the financial deterrents to marriage for low-income couples, and doing more to encourage fatherhood – because what makes you a man isn’t the ability to conceive a child; it’s having the courage to raise one.

Hãy dành ưu đãi cho các công ty tuyển dụng những người Mỹ đã có những kỹ năng cần thiết để đảm trách công việc, nhưng đã mất việc quá lâu khiến không ai cho họ một cơ hội nào nữa cả. Hãy đưa người dân trở lại làm việc, xây dựng lại những ngôi nhà bỏ hoang trong những khu dân cư đổ nát. Và năm nay, Chính phủ Hành pháp của tôi sẽ bắt đầu hợp tác với 20 trong số những thị trấn bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Mỹ để đưa những cộng đồng này trở lại đứng trên đôi chân của mình. Chúng ta sẽ làm việc với các lãnh đạo địa phương để hướng các nguồn lực vào chăm lo an toàn công cộng, giáo dục, và nhà ở. Chúng ta sẽ cung cấp các khoản tín dụng thuế mới để các doanh nghiệp tuyển dụng và đầu tư. Và chúng ta sẽ làm việc để củng cố các gia đình bằng cách loại bỏ các ngăn chặn tài chính đối với kết hôn của các cặp vợ chồng có thu nhập thấp, và làm nhiều hơn nữa để khuyến khích việc làm cha - bởi vì cái làm cho bạn trở thànhmột người đàn ông không phải là khả năng có con, mà là có đủ can đảm để nuôi dạy con cái.

Stronger families. Stronger communities. A stronger America. It is this kind of prosperity – broad, shared, and built on a thriving middle class – that has always been the source of our progress at home. It is also the foundation of our power and influence throughout the world.

Các gia đình mạnh mẽ hơn. Các cộng đồng mạnh mẽ hơn. Một nước Mỹ hùng mạnh hơn. Chính kiểu thịnh vượng này – mở rộng, chia sẻ, và xây dựng trên một tầng lớp trung lưu phát triển mạnh - luôn luôn là nguồn gốc của sự tiến bộ của chúng ta ở trong nước. Đây cũng là nền tảng của quyền lực và ảnh hưởng của chúng ta trên toàn thế giới.

Tonight, we stand united in saluting the troops and civilians who sacrifice every day to protect us. Because of them, we can say with confidence that America will complete its mission in Afghanistan, and achieve our objective of defeating the core of al Qaeda. Already, we have brought home 33,000 of our brave servicemen and women. This spring, our forces will move into a support role, while Afghan security forces take the lead. Tonight, I can announce that over the next year, another 34,000 American troops will come home from Afghanistan. This drawdown will continue. And by the end of next year, our war in Afghanistan will be over.
Tối nay, chúng ta đứng kết đoàn chào mừng các binh sỹ và thường dân đã hy sinh từng ngày để bảo vệ chúng ta. Bởi có họ, chúng ta mới có thể tự tin nói rằng nước Mỹ sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình tại Afghanistan, và đạt được mục tiêu đánh bại bộ phận cốt lõi của al Qaeda. Vừa rồi, chúng ta đã đưa về nhà  33.000 nam nữ binh sĩ dũng cảm của chúng ta. Mùa xuân này, lực lượng của chúng ta sẽ chuyển sang vai trò hỗ trợ, trong khi lực lượng an ninh Afghanistan đi đầu. Tối nay, tôi có thể thông báo rằng trong năm tới, 34.000 lính Mỹ khác sẽ từ Afghanistan trở về nhà. Việc giảm quân này sẽ tiếp tục. Và vào cuối năm tới, cuộc chiến tại Afghanistan sẽ kết thúc.

Beyond 2014, America’s commitment to a unified and sovereign Afghanistan will endure, but the nature of our commitment will change. We are negotiating an agreement with the Afghan government that focuses on two missions: training and equipping Afghan forces so that the country does not again slip into chaos, and counter-terrorism efforts that allow us to pursue the remnants of al Qaeda and their affiliates.

Sau năm 2014, cam kết của Mỹ về một Afghanistan thống nhất và có chủ quyền sẽ còn đó, nhưng bản chất của cam kết của chúng ta sẽ thay đổi. Chúng ta đang đàm phán về một thỏa thuận với chính phủ Afghanistan tập trung vào hai nhiệm vụ: đào tạo và trang bị cho các lực lượng Afghanistan để quốc gia này không một lần nữa sa vào hỗn loạn, và các nỗ lực chống khủng bố cho phép chúng ta theo đuổi tàn quân của al Qaeda và các nhánh của chúng.

Today, the organization that attacked us on 9/11 is a shadow of its former self. Different al Qaeda affiliates and extremist groups have emerged – from the Arabian Peninsula to Africa. The threat these groups pose is evolving. But to meet this threat, we don’t need to send tens of thousands of our sons and daughters abroad, or occupy other nations. Instead, we will need to help countries like Yemen, Libya, and Somalia provide for their own security, and help allies who take the fight to terrorists, as we have in Mali. And, where necessary, through a range of capabilities, we will continue to take direct action against those terrorists who pose the gravest threat to Americans.

Hôm nay, tổ chức đã tấn công chúng ta vào ngày 11/9 chỉ còn là cái bóng của bản thân trước đây. Các nhánh khác nhau của al Qaeda và các nhóm cực đoan đã xuất hiện từ bán đảo Ả Rập đến châu Phi. Các mối đe dọa mà các nhóm này đặt ra đang gia tăng. Tuy nhiên, để đối phó mối đe dọa này, chúng ta không cần phải gửi hàng chục ngàn những người nam nữ thanh niên của chúng ta ra nước ngoài, hoặc chiếm đóng các quốc gia khác. Thay vào đó, chúng ta sẽ cần phải giúp đỡ các nước như Yemen, Libya, và Somalia tự bảo vệ được an ninh của họ, và giúp đỡ đồng minh chiến đấu chống khủng bố, như chúng ta đã làm ở Mali. Và khi cần thiết, thông nhiều khả năng, chúng ta sẽ tiếp tục có các hành động trực tiếp chống lại những kẻ khủng bố đang đặt ra mối đe dọa lớn nhất đối với người Mỹ.

As we do, we must enlist our values in the fight. That is why my Administration has worked tirelessly to forge a durable legal and policy framework to guide our counterterrorism operations. Throughout, we have kept Congress fully informed of our efforts. I recognize that in our democracy, no one should just take my word that we’re doing things the right way. So, in the months ahead, I will continue to engage with Congress to ensure not only that our targeting, detention, and prosecution of terrorists remains consistent with our laws and system of checks and balances, but that our efforts are even more transparent to the American people and to the world.


Khi chúng ta hành động, chúng ta phải gắn kết các giá trị của chúng ta vào cuộc chiến này. Đó là lý do tại sao Chính phủ Hành pháp của tôi đã làm việc không mệt mỏi để tạo ra một khuôn khổ pháp lý và chính sách bền vững nhằm hướng dẫn các hoạt động chống khủng bố của chúng ta. Luôn luôn, chúng tôi đã thông báo đầy đủ cho Quốc hội về những nỗ lực của chúng tôi. Tôi công nhận rằng trong nền dân chủ của chúng ta, không ai chỉ làm mỗi việc là nghe lời tôi nói rằng chúng ta đang làm công việc một cách đúng đắn là xong. Vì vậy, trong những tháng tới, tôi sẽ tiếp tục tham gia với Quốc hội để đảm bảo không những việc chúng ta nhắm đối tượng, bắt giam và truy tố những kẻ khủng bố vẫn còn phù hợp với pháp luật và hệ thống kiểm soát và cân bằng của chúng ta, mà những nỗ lực của chúng ta thậm chí còn minh bạch hơn nữa đối với người dân Mỹ và cả thế giới.

Of course, our challenges don’t end with al Qaeda. America will continue to lead the effort to prevent the spread of the world’s most dangerous weapons. The regime in North Korea must know that they will only achieve security and prosperity by meeting their international obligations. Provocations of the sort we saw last night will only isolate them further, as we stand by our allies, strengthen our own missile defense, and lead the world in taking firm action in response to these threats.

Tất nhiên, những thách thức của chúng tôi không kết thúc với al Qaeda. Mỹ sẽ tiếp tục dẫn đầu các nỗ lực để ngăn chặn sự phổ biến các loại vũ khí nguy hiểm nhất của thế giới. Chế độ ở Bắc Triều Tiên phải biết rằng họ sẽ chỉ đạt được an ninh và thịnh vượng bằng cách đáp ứng các nghĩa vụ quốc tế của họ. Hành động khiêu khích theo kiểu như chúng ta đã thấy đêm qua sẽ chỉ cô lập họ hơn nữa, khi chúng ta đứng cạnh các đồng minh của chúng ta, tăng cường phòng thủ tên lửa của riêng của chúng ta, và lãnh đạo thế giới thực hiện các hành động vững chắc để đáp lại  những mối đe dọa này.Likewise, the leaders of Iran must recognize that now is the time for a diplomatic solution, because a coalition stands united in demanding that they meet their obligations, and we will do what is necessary to prevent them from getting a nuclear weapon. At the same time, we will engage Russia to seek further reductions in our nuclear arsenals, and continue leading the global effort to secure nuclear materials that could fall into the wrong hands – because our ability to influence others depends on our willingness to lead.

Tương tự như vậy, các nhà lãnh đạo Iran phải nhận ra rằng bây giờ là lúc phải có một giải pháp ngoại giao, bởi vì một liên minh đã thống nhất trong việc yêu cầu họ phải đáp ứng các nghĩa vụ của mình, và chúng ta sẽ làm những gì cần thiết để ngăn cản họ có được vũ khí hạt nhân. Đồng thời, chúng ta sẽ hợp tác với Nga để tìm cách tiếp tục cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của chúng ta, và tiếp tục dẫn đầu các nỗ lực toàn cầu để bảo vệ an toàn các nguyên liệu hạt nhân mà có thể rơi vào tay kẻ xấu - bởi vì khả năng ảnh hưởng đến những nước khác phụ thuộc vào sự sẵn sàng dẫn đầu của chúng ta.

America must also face the rapidly growing threat from cyber-attacks. We know hackers steal people’s identities and infiltrate private e-mail. We know foreign countries and companies swipe our corporate secrets. Now our enemies are also seeking the ability to sabotage our power grid, our financial institutions, and our air traffic control systems. We cannot look back years from now and wonder why we did nothing in the face of real threats to our security and our economy.

Mỹ cũng phải đối mặt với những mối đe dọa ngày càng tăng nhanh từ cuộc tấn công mạng. Chúng ta biết tin tặc ăn cắp danh tính của người dân và xâm nhập e-mail cá nhân. Chúng ta biết các nước và các công ty nước ngoài đánh cắp các bí mật công ty của chúng ta. Bây giờ các kẻ thù của chúng ta cũng đang tìm kiếm khả năng phá hoại lưới điện của chúng ta, các tổ chức tài chính của chúng ta, và hệ thống điều khiển không lưu của chúng ta. Kể từ bây giờ, chúng ta không thể nhìn lại những năm đã qua và tự hỏi lý do tại sao chúng ta đã không làm gì để đáp trả các mối đe dọa thực sự đối với an ninh và nền kinh tế của chúng ta.That’s why, earlier today, I signed a new executive order that will strengthen our cyber defenses by increasing information sharing, and developing standards to protect our national security, our jobs, and our privacy. Now, Congress must act as well, by passing legislation to give our government a greater capacity to secure our networks and deter attacks.
Đó là lý do tại sao, đầu ngày hôm nay, tôi đã ký một sắc lệnh mới tăng cường bảo vệ không gian mạng của chúng ta bằng cách tăng cường chia sẻ thông tin và phát triển các tiêu chuẩn để bảo vệ an ninh quốc gia của chúng ta, công việc của chúng ta, và sự riêng tư của chúng ta. Bây giờ, Quốc hội cũng phải hành động bằng cách thông qua luật để tạo cho chính phủ của chúng ta một năng lực lớn hơn nhằm đảm bảo an toàn cho các mạng lưới thông tin của chúng ta và ngăn chặn các cuộc tấn công.

Even as we protect our people, we should remember that today’s world presents not only dangers, but opportunities. To boost American exports, support American jobs, and level the playing field in the growing markets of Asia, we intend to complete negotiations on a Trans-Pacific Partnership. And tonight, I am announcing that we will launch talks on a comprehensive Transatlantic Trade and Investment Partnership with the European Union – because trade that is free and fair across the Atlantic supports millions of good-paying American jobs.
Ngay cả khi chúng ta bảo vệ người dân của chúng ta, chúng ta cũng nên nhớ rằng thế giới ngày nay thể hiện không chỉ nguy cơ, mà còn cả cơ hội. Để thúc đẩy xuất khẩu của Mỹ, hỗ trợ việc làm tại Mỹ, và tạo một sân chơi ở các thị trường đang phát triển của châu Á, chúng ta dự định hoàn thành các cuộc đàm phán về quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương. Và đêm nay, tôi thông báo rằng chúng ta sẽ khởi động các cuộc đàm phán về Quan hệ Đối tác Thương mại và Đầu tư xuyên Đại Tây Dương với Liên minh châu Âu -  bởi vì thương mại tự do và công bằng qua Đại Tây Dương hỗ trợ hàng triệu việc làm được trả lương tốt tại Mỹ.

We also know that progress in the most impoverished parts of our world enriches us all. In many places, people live on little more than a dollar a day. So the United States will join with our allies to eradicate such extreme poverty in the next two decades: by connecting more people to the global economy and empowering women; by giving our young and brightest minds new opportunities to serve and helping communities to feed, power, and educate themselves; by saving the world’s children from preventable deaths; and by realizing the promise of an AIDS-free generation.
Chúng ta cũng biết rằng tiến bộ trong các bộ phận dân cư nghèo nhất của thế giới cũng làm giàu thêm  cho tất cả chúng ta. Ở nhiều nơi, người dân sống với ít hơn một đô la một ngày. Vì vậy, Hoa Kỳ sẽ hợp tác với các đồng minh của chúng ta để xóa bỏ tình trạng nghèo khổ cùng cực đó trong hai thập kỷ tới: bằng cách kết nối nhiều người hơn vào nền kinh tế toàn cầu và trao quyền cho phụ nữ, bằng cách trao cho những tâm hồn trẻ trung và minh mẫn các cơ hội mới để phục vụ và giúp đỡ cộng đồng trong việc tự nuôi sống, cai quản và giáo dục chính họ, bằng cách bảo vệ trẻ em trên toàn thế giới khỏi những tử vong có thể phòng ngừa được, và bằng cách thực hiện lời hứa của một thế hệ không có AIDS.

Above all, America must remain a beacon to all who seek freedom during this period of historic change. I saw the power of hope last year in Rangoon – when Aung San Suu Kyi welcomed an American President into the home where she had been imprisoned for years; when thousands of Burmese lined the streets, waving American flags, including a man who said, “There is justice and law in the United States. I want our country to be like that.”

Trên tất cả, nước Mỹ phải vẫn là một ngọn hải đăng cho tất cả những người tìm kiếm tự do trong giai đoạn thay đổi lịch sử này. Tôi đã nhìn thấy sức mạnh của hy vọng năm ngoái ở Rangoon - khi bà Aung San Suu Kyi hoan nghênh chào đón một Tổng thống Mỹ vào ngôi nhà nơi bà bị giam cầm trong nhiều năm, khi hàng ngàn người Miến Điện xếp hàng trên đường phố, vẫy cờ Mỹ, trong đó có một người đàn ông đã nói, "Có công lý và pháp luật ở Hoa Kỳ. Tôi muốn đất nước của chúng tôi cũng được như thế. "

In defense of freedom, we will remain the anchor of strong alliances from the Americas to Africa; from Europe to Asia. In the Middle East, we will stand with citizens as they demand their universal rights, and support stable transitions to democracy. The process will be messy, and we cannot presume to dictate the course of change in countries like Egypt; but we can – and will – insist on respect for the fundamental rights of all people. We will keep the pressure on a Syrian regime that has murdered its own people, and support opposition leaders that respect the rights of every Syrian. And we will stand steadfast with Israel in pursuit of security and a lasting peace. These are the messages I will deliver when I travel to the Middle East next month.

Trong công cuộc bảo vệ tự do, chúng ta vẫn sẽ là mỏ neo cho các đồng minh mạnh mẽ từ châu Mỹ đến châu Phi, từ châu Âu sang châu Á. Tại Trung Đông, chúng ta sẽ đứng về phía các công dân khi họ đòi hỏi các quyền phổ quát của họ, và hỗ trợ quá trình chuyển đổi ổn định tới nền dân chủ. Quá trình này sẽ đầy nhiễu nhương, và chúng ta không thể lường trước để vạch ra quá trình thay đổi ở các quốc gia như Ai Cập, nhưng chúng ta có thể và sẽ - khẳng định việc tôn trọng các quyền căn bản của tất cả mọi người. Chúng ta sẽ gây áp lực lên một chế độ ở Syria đã giết hại người dân của họ, và ủng hộ các nhà lãnh đạo đối lập nào tôn trọng các quyền của mỗi người dân Syria. Và chúng ta sẽ giữ lập trường kiên định với Israel trong việc theo đuổi an ninh và hòa bình lâu dài. Đây là những thông điệp tôi sẽ đưa ra khi đến thăm Trung Đông vào tháng tới.

All this work depends on the courage and sacrifice of those who serve in dangerous places at great personal risk – our diplomats, our intelligence officers, and the men and women of the United States Armed Forces. As long as I’m Commander-in-Chief, we will do whatever we must to protect those who serve their country abroad, and we will maintain the best military in the world. We will invest in new capabilities, even as we reduce waste and wartime spending. We will ensure equal treatment for all service members, and equal benefits for their families – gay and straight. We will draw upon the courage and skills of our sisters and daughters, because women have proven under fire that they are ready for combat. We will keep faith with our veterans – investing in world-class care, including mental health care, for our wounded warriors; supporting our military families; and giving our veterans the benefits, education, and job opportunities they have earned. And I want to thank my wife Michelle and Dr. Jill Biden for their continued dedication to serving our military families as well as they serve us.

Tất cả các công việc này phụ thuộc vào sự can đảm và hy sinh của những người phục vụ ở những nơi nguy hiểm có nguy cao đối với cá nhân - các nhà ngoại giao, các sĩ quan tình báo của chúng ta, và những người nam nữ quân nhân của Lực lượng vũ trang Hoa Kỳ. Chừng nào tôi còn là Tổng Tư Lệnh, chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì chúng ta phải làm để bảo vệ những người phục vụ đất nước mình ở nước ngoài, và chúng ta vẫn sẽ là quân đội tốt nhất thế giới. Chúng ta sẽ đầu tư vào các năng lực mới, ngay cả giảm thiểu chất thải và tổn phí chiến tranh. Chúng ta sẽ đảm bảo đối xử bình đẳng với tất cả các thành viên thực hiện nhiệm vụ quân sự, và quyền lợi bình đẳng cho gia đình họ - cả người đồng tính cũng như người bình thường. Chúng ta sẽ dựa vào lòng can trường và kỹ năng chiến đấu của các chị em và con gái của chúng ta, bởi vì phụ nữ trong chiến trận đã chứng tỏ rằng họ đã sẵn sàng để trực tiếp chiến đấu. Chúng ta sẽ trung thành với các cựu chiến binh của chúng ta với việc đầu tư chăm sóc đẳng cấp thế giới, bao gồm cả chăm sóc sức khỏe tâm thần, chăm sóc cho các chiến binh bị thương tật; hỗ trợ các gia đình quân nhân của chúng ta; và dành cho cựu chiến binh của chúng ta những quyền lợi, giáo dục, và cơ hội việc làm mà họ đã kiếm được. Và tôi muốn cảm ơn Michelle, vợ tôi và Tiến sĩ Jill Biden vì đã liên tục cống hiến cho việc phục vụ các gia đình quân nhân một cách tốt đẹp như họ đã phục vụ chúng ta.


But defending our freedom is not the job of our military alone. We must all do our part to make sure our God-given rights are protected here at home. That includes our most fundamental right as citizens: the right to vote. When any Americans – no matter where they live or what their party – are denied that right simply because they can’t wait for five, six, seven hours just to cast their ballot, we are betraying our ideals. That’s why, tonight, I’m announcing a non-partisan commission to improve the voting experience in America. And I’m asking two long-time experts in the field, who’ve recently served as the top attorneys for my campaign and for Governor Romney’s campaign, to lead it. We can fix this, and we will. The American people demand it. And so does our democracy.

Tuy nhiên, bảo vệ nền tự do của chúng ta không phải là công việc của chỉ một mình quân đội. Tất cả chúng ta đều phải góp phần của mình để đảm bảo những quyền Thương đế ban cho chúng ta được bảo vệ ở đây, tại nước Mỹ. Nó bao gồm quyền cơ bản nhất của công dân: quyền bỏ phiếu. Khi bất kỳ người Mỹ nào - bất luận họ sinh sống ở đâu hoặc theo đảng phái nào – bị chối bỏ quyền đó chỉ vì họ không thể chờ đợi trong năm, sáu, bảy giờ chỉ để bỏ phiếu của họ, thì đó là lúc chúng ta đang phản bội lại lý tưởng của chúng ta. Đó là lý do tại sao, tối nay, tôi sẽ công bố một ủy ban phi đảng phái để cải thiện kinh nghiệm bầu cử ở Mỹ. Và tôi yêu cầu hai chuyên gia dài hơi  trong lĩnh vực này, hai người gần đây đã đóng vai trò luật sư hàng đầu trong chiến dịch tranh cử của tôi và của Thống đốc Romney, lãnh đạo ủy ban này. Chúng ta có thể sửa chữa, và chúng ta sẽ sử chữa điều này. Người dân Mỹ đòi hỏi điều đó. Và nền dân chủ của chúng ta cũng đòi hỏi điều đó.

Of course, what I’ve said tonight matters little if we don’t come together to protect our most precious resource – our children.
It has been two months since Newtown. I know this is not the first time this country has debated how to reduce gun violence. But this time is different. Overwhelming majorities of Americans – Americans who believe in the 2nd Amendment – have come together around commonsense reform – like background checks that will make it harder for criminals to get their hands on a gun. Senators of both parties are working together on tough new laws to prevent anyone from buying guns for resale to criminals. Police chiefs are asking our help to get weapons of war and massive ammunition magazines off our streets, because they are tired of being outgunned.

Tất nhiên, những gì tôi đã nói tối nay chỉ là vấn đề nhỏ nếu chúng ta không hợp tác với nhau để bảo vệ tài nguyên quý giá nhất của chúng ta - trẻ em của chúng ta.
Đã hai tháng kể từ vụ Newtown. Tôi biết đây không phải là lần đầu tiên đất nước này tranh luận làm thế nào để giảm bạo lực có súng. Nhưng lần này thì khác. Đa số áp đảo người Mỹ - những người Mỹ tin vào Tu chính án thứ 2 - đã đến với nhau xung quanh cải cách vì lợi ích chung như kiểm tra lý lịch mà sẽ làm cho bọn tội phạm khó khăn hơn để đặt tay chúng lên một khẩu súng. Thượng nghị sĩ của cả hai đảng đang cùng nhau soạn thảo các luật mới khắt khe hơn để ngăn chặn bất cứ ai  mua súng để bán lại cho bọn tội phạm. Các cảnh sát trưởng đang yêu cầu chúng ta giúp đỡ để các vũ khí chiến tranh và vô số băng đạn phải rời khỏi các khu phố của chúng ta, bởi vì họ đã chán cảnh bị bắn hạ.

Each of these proposals deserves a vote in Congress. If you want to vote no, that’s your choice. But these proposals deserve a vote. Because in the two months since Newtown, more than a thousand birthdays, graduations, and anniversaries have been stolen from our lives by a bullet from a gun.
Mỗi đề nghị này xứng đáng một cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội. Nếu bạn muốn bỏ phiếu chống, đó là lựa chọn của bạn. Tuy nhiên, những đề xuất này xứng đáng một cuộc bỏ phiếu. Bởi vì trong hai tháng kể từ vụ Newtown, hơn một ngàn ngày sinh nhật, một ngàn lễ tốt nghiệp, và một ngàn lễ kỷ niệm hằng năm đã bị đánh cắp khỏi cuộc sống của chúng ta chỉ với một viên đạn từ một khẩu súng.

One of those we lost was a young girl named Hadiya Pendleton. She was 15 years old. She loved Fig Newtons and lip gloss. She was a majorette. She was so good to her friends, they all thought they were her best friend. Just three weeks ago, she was here, in Washington, with her classmates, performing for her country at my inauguration. And a week later, she was shot and killed in a Chicago park after school, just a mile away from my house.

Một trong những người chúng ta đã mất là một gái tên là Hadiya Pendleton. Cô bé mới 15 tuổi. Cô bé thích ăn bánh Fig Newton và tô môi với son bóng. Cô bé là một học sinh chuyên. Cô bé rất tốt với bạn bè, và ai cũng đều nghĩ rằng họ là bạn thân thiết của cô bé. Chỉ ba tuần trước đây, cô bé đã ở đây, tại Washington này, với các bạn cùng lớp, biểu diễn cho đất nước mình nghe trong lễ nhậm chức của tôi. Và một tuần sau đó, cô bé đã bị bắn chết trong một công viên ở Chicago sau giờ tan trường, chỉ cách nhà tôi có một dặm.

Hadiya’s parents, Nate and Cleo, are in this chamber tonight, along with more than two dozen Americans whose lives have been torn apart by gun violence. They deserve a vote.

Cha mẹ của Hadiya, Nate và Cleo, đang ở trong căn phòng này tối nay, cùng với hơn hai chục người Mỹ mà cuộc sống đã bị xé nát bởi bạo lực có súng. Họ xứng đáng được hưởng một cuộc bỏ phiếu.
Gabby Giffords deserves a vote.
The families of Newtown deserve a vote.
The families of Aurora deserve a vote.
Gabby Giffords xứng đáng một cuộc bỏ phiếu.
Gia đình của Newtown xứng đáng một cuộc bỏ phiếu.
Gia đình của Aurora xứng đáng một cuộc bỏ phiếu.

The families of Oak Creek, and Tucson, and Blacksburg, and the countless other communities ripped open by gun violence – they deserve a simple vote.

Các gia đình của Oak Creek, Tucson, và Blacksburg, và vô số các cộng đồng khác bị cào xé bởi bạo lực súng - họ xứng đáng được hưởng một cuộc bỏ phiếu đơn giản.
Our actions will not prevent every senseless act of violence in this country. Indeed, no laws, no initiatives, no administrative acts will perfectly solve all the challenges I’ve outlined tonight. But we were never sent here to be perfect. We were sent here to make what difference we can, to secure this nation, expand opportunity, and uphold our ideals through the hard, often frustrating, but absolutely necessary work of self-government.

Hành động của chúng ta sẽ không ngăn chặn hết tất cả bạo lực vô nghĩa ở đất nước này. Thật vậy, không có luật pháp nào, không có sáng kiến nào, không có điều luật hành chính nào giải quyết được một cách hoàn hảo tất cả những thách thức tôi đã vạch ra tối nay. Nhưng chúng ta không bao giờ được đưa đến đây để làm người hoàn hảo. Chúng ta được đưa đến đây để tạo ra khác biệt mà chúng ta có thể làm, để bảo vệ đất nước này, mở rộng cơ hội, và duy trì lý tưởng của chúng ta thông qua công việc tự-quản khó khăn, thường gây bực bội, nhưng lại hoàn toàn cần thiết.

We were sent here to look out for our fellow Americans the same way they look out for one another, every single day, usually without fanfare, all across this country. We should follow their example.

Chúng ta được đưa tới đây để lưu tâm đến nhân dân Mỹ của chúng ta giống như cách nhân dân lưu tâm đến nhau mỗi ngày, thường không có sự phô trương, trên khắp đất nước này. Chúng ta nên theo gương họ.

We should follow the example of a New York City nurse named Menchu Sanchez. When Hurricane Sandy plunged her hospital into darkness, her thoughts were not with how her own home was faring – they were with the twenty precious newborns in her care and the rescue plan she devised that kept them all safe.

Chúng ta nên noi gương một y tá thành phố New York tên là Menchu ​​Sanchez. Khi cơn bão Sandy khiến bệnh viện của cô chìm trong bóng tối, cô đã không nghĩ đến ngôi nhà riêng của mình lúc đó ra sao – cô chỉ nghĩ đến 20 trẻ sơ sinh quý báu mà cô đang chăm sóc và kế hoạch giải cứu mà cô nghĩ ra đã giữ tất cả cháu bé an toàn.
We should follow the example of a North Miami woman named Desiline Victor. When she arrived at her polling place, she was told the wait to vote might be six hours. And as time ticked by, her concern was not with her tired body or aching feet, but whether folks like her would get to have their say. Hour after hour, a throng of people stayed in line in support of her. Because Desiline is 102 years old. And they erupted in cheers when she finally put on a sticker that read “I Voted.”

Chúng ta nên noi gương một phụ nữ ở Bắc Miami tên là Desiline Victor. Khi bà đến địa điểm bầu cử của mình, bà được bảo là phải chờ đợi sáu giờ mới có thể bỏ phiếu.  Và khi thời gian chậm chạp trôi qua, mối quan tâm của bà không phải là cơ thể mệt mỏi hoặc đôi chân đau, mà liệu những người như bà có nên có tiếng nói của mình hay không. Nhiều giờ trôi qua, một đám đông những đứng xếp hàng để hỗ trợ bà. Bởi vì bà Desiline đã 102 năm tuổi. Và tất cả họ đã reo hò cổ vũ khi cuối cùng bà viết lên mẫu giấy nhắn  "Tôi đã bỏ phiếu rồi."

We should follow the example of a police officer named Brian Murphy. When a gunman opened fire on a Sikh temple in Wisconsin, and Brian was the first to arrive, he did not consider his own safety. He fought back until help arrived, and ordered his fellow officers to protect the safety of the Americans worshiping inside – even as he lay bleeding from twelve bullet wounds.

Chúng ta nên theo gương một sĩ quan cảnh sát tên là Brian Murphy. Khi một tay súng nã đạn vào một ngôi đền Sikh ở Wisconsin, và Brian là người đầu tiên đến nơi, ông đã không suy tính về sự an toàn của mình. Ông đã chiến đấu chống lại cho đến khi có trợ giúp đến, và ra lệnh cho các sĩ quan đồng nghiệp của mình bảo vệ sự an toàn của người Mỹ đang cầu nguyện bên trong - ngay cả khi đang nằm vì vết thương chảy máu từ mười hai viên đạn.

When asked how he did that, Brian said, “That’s just the way we’re made.”
That’s just the way we’re made.

Khi được hỏi vì sao ông đã làm điều đó, Brian nói: "Chúng tôi được tạo ra chỉ để hành động như thế."*
"Chúng ta được tạo ra cũng chỉ để hành động như thế."*


Nguyên văn: “Đó là cách chúng tôi được tạo ra.”

We may do different jobs, and wear different uniforms, and hold different views than the person beside us. But as Americans, we all share the same proud title:

Chúng ta có thể làm các công việc khác nhau, mặc các đồng phục khác nhau, và giữ quan điểm khác biệt  với người bên cạnh chúng ta. Tuy nhiên, là người Mỹ, tất cả chúng ta đều chia sẻ cùng một danh hiệu tự hào:

We are citizens. It’s a word that doesn’t just describe our nationality or legal status. It describes the way we’re made. It describes what we believe. It captures the enduring idea that this country only works when we accept certain obligations to one another and to future generations; that our rights are wrapped up in the rights of others; and that well into our third century as a nation, it remains the task of us all, as citizens of these United States, to be the authors of the next great chapter in our American story.

Chúng ta là công dân Mỹ. Đây là từ ngữ không chỉ thể hiện quốc tịch hoặc tư cách pháp lý của chúng ta. Nó còn mô tả chúng ta sẽ hành động như thế nào*. Nó mô tả những gì chúng ta tin tưởng. Nó thu nạp ý tưởng lâu bền rằng đất nước này chỉ hoạt động khi chúng ta chấp nhận một số nghĩa vụ với nhau và với các thế hệ tương lai, rằng các quyền của chúng ta được gói trong quyền của những người khác, và vào thế kỷ thứ ba của chúng ta với tư cách một quốc gia, thì  nhiệm vụ của tất cả chúng ta, các công dân của nước Mỹ vẫn là tác giả của chương sách tiếp theo trong câu chuyện nước Mỹ của chúng ta.Nguyên văn: “Nó còn mô tả cách chúng ta được tạo ra.”

Thank you, God bless you, and God bless the United States of America.
Cảm ơn các bạn, cầu Chúa ban ơn phước cho các bạn, và cầu Chúa ban phúc lành cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.


Translated by nguyenquang


http://www.nytimes.com/2013/02/13/us/politics/obamas-2013-state-of-the-union-address.html?pagewanted=1&_r=1

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn