MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, February 4, 2013

Chinese Official Posts Sold for Millions MUA QUAN BÁN CHỨC Ở TRUNG QUỐC GIÁ HÀNG TRIỆU ĐÔ

Former Chinese regime head Jiang Zemin attends the 18th Party Congress on Oct. 15, 2007, in Beijing, China.

Nguyên lãnh đạo chế độ Trung Quốc, Giang Trạch Dân tham dự Đại hội Đảng lần thứ 18 vào ngày 15 Tháng Mười, 2007, tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Chinese Official Posts Sold for Millions

MUA QUAN BÁN CHỨC Ở TRUNG QUỐC GIÁ HÀNG TRIỆU ĐÔ

By Wen Jun
The Epoch Times
January 20, 2013

Wen Jun
The Epoch Times
20 tháng một năm 2013
A high ranking Chinese Communist Party (CCP) official attempted to buy a promotion from former CCP leader Jiang Zemin, with at least 30 million yuan (US$4.8 million), according to recent reports.

Một viên chức cao cấp Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tìm cách mua một chức vụ từ cựu lãnh đạo đảng Giang Trạch Dân, với giá ít nhất 30 triệu nhân dân tệ (4,8 triệu USD), một báo cáo gần đây cho biết.

According to a February 2011 article published online by the China-based newspaper the Economic Observer, Liu Zhijun, China's former railway minister who was expelled from the CCP over serious disciplinary violations, had colluded with a businesswoman named Ding Shumiao in a railway bidding project and received a US$132 million commission from her. Later reports by other news agencies put the sum at an even higher US$320 million.

Theo một bài báo đăng trực tuyến hồi tháng Hai   2011 trên tờ Nhà quan sát Kinh tế có trụ sở tại Trung Quốc, Liu Zhijun, cựu Bộ trưởng đường sắt của Trung Quốc đã bị khai trừ khỏi ĐCSTQ vì vi phạm nghiêm trọng kỷ luật, đã thông đồng với một nữ doanh nhân tên là Ding Shumiao trong một dự án đấu thầu đường sắt và nhận được một khoản hoa hồng 132 triệu USD từ bà ta. Các báo cáo sau đó của các cơ quan thông tấn khác cho biết số tiền thậm chí còn cao hơn 320 triệu USD.


According to an insider, Liu had planned to use the money to buy the position of Vice Premier of the State Department, which would also make him a member of the Political Bureau, reported Hong Kong newspaper Mingpao.

Theo một người trong cuộc, Liu đã có kế hoạch sử dụng tiền để mua chức Thứ trưởng Bộ trưởng Ngoại giao, mà cũng sẽ làm cho y được trở thành Thành viên Bộ Chính trị, tờ  Minh Báo Hồng Kông cho hay.

Hong Kong's Dongxiang Magazine published a recent article titled “The CCP Faces a Loyalty Crisis.” The article said, “There is an unanswered question in Liu's ongoing corruption trial: Liu is a ministry-level official who wants to buy a promotion and become a vice premier. Who can he buy it from? The answer is simple. A ministry level official who wants to be promoted has to bribe at least half of the standing members in the Political Bureau, at a price of no less than 10 million yuan (US$1.6 million) per standing member. And should Liu choose to ask the favor of a retired heavy-weight leader who has the power to intervene or suggest his promotion, he will have to pay upwards of 30 million yuan (US$4.8 million).”

Tạp chí Dongxiang của Hồng Kông xuất bản một bài viết gần đây có tiêu đề   "ĐCSTQ Đối mặt với một cuộc Khủng hoảng lòng trung thành". Bài báo cho biết, "Có một câu hỏi chưa được trả lời trong phiên tòa xử   Liu  về tội tham nhũng đang diễn ra: Liu là một quan chức cấp Bộ trưởng muốn mua một chức quan và muốn   trở   thành một phó Thủ tướng. Ông ta có thể mua nó từ đâu? Câu trả lời là đơn giản. Một quan chức cấp Bộ muốn được thăng chức phải hối lộ ít nhất một nửa số thành viên thường trực Bộ Chính trị, ở một mức giá không ít hơn 10 triệu nhân dân tệ (1.6 triệu USD) cho mỗi thành viên. Và nếu Liu chọn cách xin ơn huệ của một nhà lãnh đạo đã nghỉ hưu mà tiếng nói còn trọng lượng và có khả năng can thiệp hoặc đề nghị thăng chức cho mình, y sẽ phải trả lên tới 30 triệu nhân dân tệ (4.8 triệu USD). "

The article added that “the CCP General Secretary also sold government positions.” This open secret of the CCP took place during Jiang Zemin's tenure as CCP General Secretary and Party leader, lasting from the time Deng Xiaoping died until Jiang stepped down.

Bài báo nói thêm rằng "Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng mua quan bán chức trong chính phủ." Bí mật để mở này của ĐCSTQ đã diễn ra trong suốt nhiệm kỳ của Giang Trạch Dân là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc và lãnh đạo Đảng, kéo dài từ khi Đặng Tiểu Bình qua đời cho đến khi Giang xuống.

The crisis of cadre's loyalty to the Party formed a few years after the Tiananmen Massacre on June 4th 1989, and became an open issue when Deng died in 1997. Despite the unsolved loyalty crisis, Jiang still went ahead with the persecution of Falun Gong in 1999, and continued to suppress religious beliefs such as underground Christianity, Tibetan Buddhism, and Uyghurs, the article said. Jiang also actively promoted his personal belief inside and outside the CCP: Quietly make a fortune and never mind the politics.

Cuộc khủng hoảng về lòng trung thành của cán bộ đảng hình thành vài năm sau cuộc thảm sát Thiên An Môn vào ngày 04 tháng 6 năm 1989, và đã trở thành một vấn đề công khai khi Đặng Tiểu Bình qua đời năm 1997. Bất chấp cuộc khủng hoảng lòng trung thành chưa được giải quyết, Giang vẫn tiến hành chính sách đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, và tiếp tục đàn áp các tín ngưỡng tôn giáo như Thiên Chúa giáo, Phật giáo Tây Tạng, và người Duy Ngô Nhĩ, bài báo cho biết. Giang cũng tích cực thúc đẩy niềm tin cá nhân của mình trong và ngoài Đảng Cộng sản Trung Quốc: Lặng lẽ thu tóm của cải và không quan tâm về chính trị.

The article commented that as a result, the ability of current Party leader Xi Jinping to accomplish Hu Jintao's last wish will rely largely upon whether he will be able to change this view among Party officials.
Bài báo nhận xét rằng, do hậu quả đó, khả năng của lãnh đạo hiện thời Tập Cận Bình về thực hiện ước muốn cuối cùng của Hồ Cẩm Đào, sẽ phụ thuộc phần lớn vào việc liệu ông có thể thay đổi quan điểm này trong số các quan chức Đảng hay không.


http://www.theepochtimes.com/n2/china-news/chinese-official-post-sold-for-millions-337992.html

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn