MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, February 21, 2013

China’s Cybergames Trò tỷ thí trên mạng của Trung Quốc


China’s Cybergames

Trò tỷ thí trên mạng của Trung Quốc

The New York’s Times, editorial
Xã luận trên New York’s Times
February 19, 2013
ngày 19 tháng 2 năm 2013


Washington has not had much success persuading Beijing to rein in its hackers even though American officials and security experts have long known that China is the main source of cyberattacks on the United States. Two recent developments, however, should raise the political costs for China and may cause it to alter its calculus. Refusal to change its conduct could make its relations with the United States even more difficult than they are.

Washington đã không tạo được thành tích nào trong việc thuyết phục Bắc Kinh kìm cương các tin tặc của họ mặc dù các quan chức Mỹ và các chuyên gia bảo mật từ lâu đã biết rằng Trung Quốc là nguồn tấn công chính nhắm vào Hoa Kỳ. Tuy nhiên, hai phát triển gần đây hẳn đã tăng thêm chi phí chính trị đối với Trung Quốc và có thể khiến Trung Quốc phải thay đổi tính toán của mình. Từ chối thay đổi hành vi của nó có thể khiến mối quan hệ với Hoa Kỳ thậm chí còn khó khăn hơn hiện nay.
On Tuesday, a new report from Mandiant, an American computer security firm, publicly documented an explicit link between Chinese hackers and the People’s Liberation Army. The report cites a growing body of digital forensic evidence that most of the attacks on American corporations, organizations and government agencies originate in and around a 12-story office tower on the outskirts of Shanghai that is the headquarters of P.L.A. Unit 61398.

Hôm thứ ba, một báo cáo mới từ Mandiant, một công ty an ninh máy tính Mỹ, đã công khai một tài liệu cho thấy có liên hệ rõ ràng giữa các tin tặc Trung Quốc và Quân đội Giải phóng nhân dân (PLA). Báo cáo này trích dẫn một khối lượng lớn đang gia tăng về các bằng chứng điều tra vụ án kỹ thuật số cho thấy rằng hầu hết các cuộc tấn công vào các tập đoàn, các tổ chức và các cơ quan chính phủ Mỹ đều có nguồn gốc trong và xung quanh tòa tháp văn phòng 12 tầng ở ngoại ô của Thượng Hải, là trụ sở của Đơn vị 61.398 thuộc PLA.Mandiant tracked individual members of the most sophisticated of the Chinese hacking groups, known as “Comment Crew” or “Shanghai Group,” to the headquarters of the military unit, which is central to China’s computer espionage operations. It followed “Comment Crew” for six years, monitoring 141 attacks by looking at Web domains, malware, Internet protocol addresses and embedded codes.

Mandiant đã theo dõi các cá nhân là thành viên tinh vi nhất của các nhóm hacker Trung Quốc, được gọi là "Crew Comment" hoặc " Tập đoàn Thượng Hải," thuộc bộ chỉ huy của đơn vị quân sự này, là trung tâm đàu não chỉ huy các hoạt động gián điệp máy tính của Trung Quốc. Mandiant đã theo dõi "Crew Comment" trong sáu năm, giám sát 141 cuộc tấn công bằng cách nhắm vào các miền Web, Internet, phần mềm độc hại, các địa chỉ giao thức và mã nhúng.Reporters for The Times confirmed the evidence contained in the report with American intelligence officials who say they have tapped into the activity of the army unit for years.

Phóng viên The Times khẳng định bằng chứng có trong báo cáo với các quan chức tình báo Mỹ. Các quan chức này cho biết họ đã đề cập tới các hoạt động của đơn vị quân đội này trong nhiều năm.

Chinese officials denounced the report, but their reaction was hardly a denial. “Hacking attacks are transnational and anonymous. Determining their origins are extremely difficult. We don’t know how the evidence in this so-called report can be tenable,” said Hong Lei, a Foreign Ministry spokesman.


Các quan chức Trung Quốc lên án báo cáo này, nhưng phản ứng của họ hầu như không phải là một sự bác bỏ. "Các cuộc tấn công hacking có tính xuyên quốc gia và vô danh. Việc xác định nguồn gốc của chúng là vô cùng khó khăn. Chúng tôi không biết làm thế nào mà các bằng chứng trong nêu trong cái gọi là báo cáo này là có thể đứng vững được", ông Hồng Lỗi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói.In a second development that could further raise the stakes for Beijing, Washington decided to share with American Internet providers and antivirus vendors information about the unique signatures of the largest of the Chinese groups, including those originating from the area where Unit 61398 is based. The government warnings will not link the hackers and their computers to the Chinese Army per se, but the effects will be felt when the hackers and computers are denied access to American networks, as many of the Internet providers and antivirus vendors are expected to do.

Trong một phát triển thứ hai mà có thể làm gia tăng hơn nữa lo lắng của Bắc Kinh, Washington đã quyết định chia sẻ với các nhà cung cấp dịch vụ Internet Mỹ và các nhà cung cấp phần mềm chống virus các thông tin về chữ ký duy nhất của những nhóm trong các các nhóm Trung Quốc, bao gồm cả những nhóm có nguồn gốc từ khu vực thuộc Đơn vị 61.398 trú đóng. Cảnh báo của chính phủ sẽ không liên hệ các tin tặc và máy tính của họ với quân đội Trung Quốc về thực chất, nhưng hiệu quả sẽ được cảm nhận khi các tin tặc máy tính bị từ chối truy cập vào mạng Mỹ, như nhiều người trong số các nhà cung cấp dịch vụ Internet và các nhà cung cấp phần mềm chống virus dự định thực hiện.American officials are increasingly concerned about cyberattacks intended not just to steal corporate secrets but also, as President Obama said in his recent State of the Union address, to “sabotage our power grid, our financial institutions, our air traffic control systems.”

Các quan chức Mỹ đang ngày càng lo ngại về các cuộc tấn công nhằm mục đích không chỉ để ăn cắp bí mật công ty mà còn, như Tổng thống Obama nói trong Thông điệp LIên Bang gần đây nhằm "phá hoại lưới điện của chúng ta, các tổ chức tài chính của chúng ta, hệ thống kiểm soát không lưu của chúng ta."

As a defensive measure, Mr. Obama last week signed an executive order promoting increased information-sharing about cyberthreats between the government and private companies that oversee the country’s critical infrastructure, including its electrical power grid, gas lines and waterworks. Congress still has not acted on legislation setting minimum requirements for how this infrastructure should be protected. A reasonably strong bill offered in the Senate last summer has been stymied by objections from some legislators that it would be too intrusive. So far, Mr. Obama has chosen not to have a public collision with China. He and his aides have largely raised their concerns in private. But patience is wearing thin as China-emanated attacks have grown and the administration pursues a more aggressive response.


Như một biện pháp phòng thủ, tuần trước ông Obama đã ký một sắc lệnh thúc đẩy tăng cường chia sẻ thông tin về đe dọa mạng giữa chính phủ và các công ty tư nhân đang giám sát các cơ sở hạ tầng  trọng yếu của đất nước, bao gồm lưới điện, đường ống khí đốt và hệ thống cấp nước. Quốc hội vẫn chưa có hành động lập pháp để thiết lập các yêu cầu tối thiểu về việc các cơ sở hạ tầng này phải được bảo vệ như thế nào. Một dự luật đủ mạnh được trình tại Thượng viện vào mùa hè năm ngoái đã bị cản trở bởi sự phản đối từ một số nhà lập pháp rằng nó có tính chất quá xâm nhập. Cho đến nay, ông Obama đã chọn không va chạm công khai với Trung Quốc. Ông và các phụ tá của ông phần lớn đã dấy lên mối quan ngại của họ theo kiểu riêng tư. Nhưng kiên đã mòn mỏi khi các cuộc tấn công phát ra từ Trung Quốc đã gia tăng và chính phủ phải theo đuổi một phản ứng mạnh mẽ hơn.China and the United States have to cooperate on numerous international security issues. But that won’t happen if they end up in a cyberwar. Publicizing China’s transgressions and blocking Internet access to hackers should be a warning to Beijing. Washington is right to defend its interests. But the two nations need to take the lead in negotiating new international understandings about what constitutes cyberaggression and how governments should respond.

Trung Quốc và Hoa Kỳ phải hợp tác về nhiều vấn đề an ninh quốc tế. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra nếu họ kẹt cứng trong một cuộc chiến tranh không gian mạng. Công khai sự vi phạm của Trung Quốc và ngăn chặn truy cập Internet với tin tặc phải là một cảnh báo đối với Bắc Kinh. Washington đúng khi bảo vệ lợi ích của mình. Tuy nhiên, hai nước cần phải đi đầu trong việc đàm phán những hiểu biết quốc tế mới về những gì tạo ra xâm lược không gian mạng và các chính phủ nên phản ứng như thế nào.


Translated by nguyenquang
http://www.nytimes.com/2013/02/20/opinion/chinas-cybergames.html

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn