MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, January 28, 2013

Vietnam Seeks Constitutional Revision to Support Economic Change Việt Nam sửa đổi hiến pháp nhằm hỗ trợ cải cách kinh tế
Vietnam Seeks Constitutional Revision to Support Economic Change

Việt Nam sửa đổi hiến pháp nhằm hỗ trợ cải cách kinh tế

By Bloomberg News - Jan 24, 2013
Bloomberg News - Jan 24/01 2013


Vietnam will amend its constitution to allow for changes to the economy, as it seeks to extend the growth dividends of a shift from Soviet-style central planning to a market-oriented model more than two decades ago.

Việt Nam sẽ sửa đổi hiến pháp để hỗ trợ cho việc cải cách kinh tế giữa lúc nước này đang tìm cách mở rộng tăng trưởng từ kế hoạch kinh tế tập trung theo kiểu Liên Xô sang mô hình định hướng thị trường từ hơn hai thập kỷ trước.

The goal is to ensure synchronized political and economic change, Deputy Minister of Justice Hoang The Lien said in a question-and-answer session on the draft revisions, according to a transcript on the government's website. Adjustments will be made in articles on the economy, education, environment and culture, according to Nguyen Van Phuc, deputy head of the National Assembly's Economic Committee and the team drafting the amendments, the second set since a new constitution in 1992.

Theo bản tin trên trang web chính phủ thì mục đích là để đảm bảo sự đồng bộ trong việc cải cách chính trị và kinh tế, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên cho biết trong một phiên họp và trả lời các câu hỏi liên quan đến các phiên bản dự thảo [sửa đổi hiến pháp]. Một số điều sẽ được sửa đổi bao gồm các mảng kinh tế, giáo dục, môi trường và văn hóa, theo ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội khóa XII và Phó Trưởng Ban Biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 nói.


“The 1992 constitution was built when we were at the start of the economic reform process,” Lien said. “The 1992 constitution targeted economic changes, with an important switch from a centrally-planned economy to a market-oriented economy. We obtained great developmental achievements in the past 20 years. In reviewing the past 20 years implementing the 1992 constitution, we realized that there are still many issues.”


“Hiến pháp năm 1992 đã được xây dựng khi chúng tôi bắt đầu quá trình cải cách kinh tế”, ông Liên nói. “Hiến pháp năm 1992 nhắm mục tiêu thay đổi kinh tế, với sự chuyển đổi quan trọng từ nền kinh tế kế hoạch tập trung sang nền kinh tế định hướng thị trường. Chúng tôi đã đạt được những thành tựu to lớn trong vòng 20 năm qua. Tổng kết thực hiện Hiến pháp 1992 trong 20 năm qua, chúng tôi nhận ra rằng vẫn còn nhiều vướng mắc.


Once Southeast Asia 's fastest-rising destination for foreign investment, Vietnam's expansion has eased since the early boom from the 1986 “Doi Moi” economic renovation that allowed private business. The Communist Party government has pledged to restructure banks, curb corruption and reorganize the public sector as the country loses out to faster-growing rivals such as Indonesia in recent years.

Sau khi khu vực Đông Nam Á trở thành điểm đến của giới đầu tư nước ngoài, Việt Nam đã nhanh chóng nới lỏng hơn qua chính sách “Đổi mới” từ đầu năm 1986, cho phép đổi mới kinh tế và doanh nghiệp tư nhân. Chính phủ do Đảng Cộng sản Việt Nam điều hành đã cam kết cơ cấu lại ngành ngân hàng, hạn chế tham nhũng và tổ chức lại lĩnh vực công khi tăng trưởng đang trên đà sụt giảm, bị các đối thủ như Indonesia bỏ lại phía sau trong những năm gần đây.

`Low' Growth

Vietnam must accept “low” economic growth while it restructures its economy and should aim for annual expansion of at least 5 percent, according to President Truong Tan Sang. The economy expanded 5.03 percent in 2012, the slowest pace in 13 years, as a slump in bank lending damped domestic demand, adding pressure on the government to revamp the financial system and attract more foreign investment.

Tăng trưởng 'thấp'

Việt Nam phải chấp nhận tăng trưởng kinh tế “thấp” trong lúc tái cấu trúc lại nền kinh tế và nhắm mục tiêu tăng trưởng hàng năm ít nhất là 5%, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói . Kinh tế tại Việt Nam chỉ tăng trưởng 5,03% trong năm 2012, mức thấp nhất trong 13 năm qua do vốn vây từ ngành ngân hàng cũng như nhu cầu nội địa suy giảm, gây thêm áp lực lên chính phủ đối với việc cải cách lại hệ thống tài chính để thu hút đầu tư nước ngoài nhiều hơn.

A draft of the revised constitution removes language stipulating that the state sector will “assume the leading role” in the national economy.

Bản dự thảo hiến pháp sửa đổi đã loại bỏ ngôn ngữ quy định rằng khu vực nhà nước sẽ “đảm nhận vai trò chủ đạo” trong nền kinh tế quốc gia.


“It shows a huge advance and change in thinking,” said economist Le Dang Doanh, who has advised Prime Minister Nguyen Tan Dung. “If it's approved, there'll be no ground for state enterprises to continue being overly pumped with state money and receiving special treatment.”

“Việc này cho thấy một bước tiến rất lớn và sự thay đổi trong tư duy”, kinh tế gia Lê Đăng Doanh, cố vấn cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cho biết. “Nếu bản dự thảo này được phê duyệt thì các doanh nghiệp nhà nước sẽ không còn cơ sở nào để tiếp tục nhận tiền cũng như sự quan tâm đặc biệt từ phía chính phủ”.


The draft also indirectly acknowledges the role of the private sector.

Bản dự thảo cũng gián tiếp thừa nhận vai trò của khu vực kinh tế tư nhân.

Equal Treatment

“Vietnam's economy is a socialist-oriented market economy with many forms of ownership and economic sectors,” according to the draft. “All economic sectors are important components of the national economy, and together, will be developed in the long term,” operating equally and competitively under the law, according to the draft, which was posted on the government website for public feedback this month.

Đối xử công bằng

“Nền kinh tế Việt Nam là một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu và thành phần kinh tế”, bản dự thảo viết. “Tất cả các thành phần kinh tế đều là những thành phần quan trọng của nền kinh tế quốc gia, và tất cả sẽ được phát triển trong thời gian dài hạn”. Theo bản dự thảo thì tất cả những thành phần này sẽ hoạt động bình đẳng và cạnh tranh theo quy định của pháp luật. Thông tin về sự thay đổi này đã được đăng trên trang web của chính phủ để lấy thêm ý kiến từ công chúng trong tháng này.


The revised constitution will include an emphasis on human rights and citizens' rights, Phuc said, according to the transcript released on the government's website yesterday. Changes to the constitution will provide the “political premise for economic development,” Lien said.


Bản hiến pháp sửa đổi sẽ nhấn mạnh về quyền con người và quyền công dân, ông Phúc cho biết kèm các thông tin được đưa ra trên trang web của chính phủ ngày 23 tháng Một vừa qua. Thay đổi hiến pháp lần này sẽ là “tiền đề chính trị để phát triển kinh tế”, ông Liên nói.


The draft amendments will be submitted to the National Assembly for approval following public consultation. The assembly will complete the revised constitution draft by March 31 and it will be discussed at the next legislative meeting in May. A final version will be reviewed and approved at the end of the year, Nguyen Si Dung, the National Assembly's deputy chief administrator, said by phone today.


Bản dự thảo sửa đổi sẽ được trình lên Quốc hội để phê duyệt sau khi tham khảo ý kiến ​​công chúng. Quốc hội sẽ hoàn chỉnh bản dự thảo hiến pháp sửa đổi vào ngày 31 tháng Ba và sẽ tiếp tục được thảo luận tại cuộc họp tiếp theo vào tháng Năm. Phiên bản cuối cùng sẽ được xem xét và phê duyệt vào cuối năm nay, ông Nguyễn Sĩ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết qua điện thoại ngày 24 tháng Một, 2013.Translated by Thanh Ngân

To contact Bloomberg News staff for this story: Nick Heath in Hanoi at nheath2@bloomberg.net ; Nguyen Dieu Tu Uyen in Hanoi at uyen1@bloomberg.net

To contact the editor responsible for this story: Stephanie Phang at sphang@bloomberg.net
Liên hệ với nhân viên của Bloomberg News về  này: Nick Heath tại Hà Nội tại nheath2@bloomberg.net; Nguyễn Diệu Tú Uyên tại Hà Nội uyen1@bloomberg.net
Liên hệ với biên tập viên chịu trách nhiệm về bài viết này: Stephanie Phang qua email sphang@bloomberg.net
http://www.bloomberg.com/news/2013-01-24/vietnam-seeks-constitutional-revision-to-support-economic-change.html


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn