MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, January 4, 2013

MiG-21 units of the Vietnam war Những chiếc MiG-21 trong chiến tranh Việt Nam

MiG-21 units of the Vietnam war
Những chiếc MiG-21 trong chiến tranh Việt Nam
By Istvan Toperczer
Istvan Toperczer

VU DINH RANG
“Air force commanders picked verteran Mig- 21 pilot Dinh Ton to take part in the action, for they believed his vast experience would allow him to cope with the poor weather conditions that plagues the area. On one of his early flight his departed from Noi Bai at 17:00 hours then recovered at Dong Hoi to refuel. Taking off again at 19:00 hrs, he headed for Route 9, but the Americans had by then become aware of his flight and pulled all of their AC-130s out of the area for good.

Chỉ huy lực lượng Không quân Việt Nam chọn MiG-21 thí điểm Đinh Tôn tham gia chiến dịch, vì họ tin rằng kinh nghiệm của anh sẽ cho phép anh ta đối phó với các điều kiện thời tiết xấu trong khu vực hoạt động. Lúc đầu anh cất cánh từ Nội Bài lúc 17 giờ sau đó hạ cánh tại Đồng Hới để nạp nhiên liệu. Lúc 19 giờ anh cất cánh trở lại và bay về phía đường 9 nhưng người Mỹ trước đó đã nhận thấy chuyến bay của anh nên đã đưa tất cả AC-130 của họ ra khỏi khu vực rồi.

VPAF missions against the B-52s met with less success in the first  half of 1971, however, so several air force officers were sent to Mu Gia Pass to observe B-52 attack patterns both during the day and at night. In September of that year, radar units were sent to Ba Don, in Quang Binh province, and to Vinh Linh to track B-52 activities.

Trong thời gian nửa đầu năm 1971, Không quân Việt Nam đối phó với B-52 kém thành công, vì vậy một số sĩ quan quân lực đã được gửi đến đèo Mụ Giạ để quan sát các kiểu tấn công của B-52 cả ban ngày lẫn ban đêm. Tháng chín năm đó, các đơn vị ra-đa được gửi đến Ba Đồn, Quảng Bình, và Vĩnh Linh  để theo dõi B-52 hoạt động.

On 4 October, commanders of 921st sent Dinh Ton to Đong Hoi, from where he would go “hunting” B-52s. The pilot took off after sunset, but the USAF crews were effectively jamming all communications in the area and he had to fly without ground radio contact. Dinh Ton soon found two B-52s in front of him, but judged the situation unsuitable for combat and diverted to Tho Xuan.

Ngày 04 Tháng Mười, chỉ huy của Biên đội 921 cử  của Đinh Tôn tới Đồng Hới, từ đó phi công này sẽ đi “săn” B-52. Anh cất cánh sau lúc hoàng hôn, nhưng quân đội Hoa Kỳ đã gây nhiễu rất hiệu quả tất cả các liên lạc trong khu vực này khiến cho anh phải bay mà không liên lạc được với đài mặt đất. Đinh Tôn sớm phát hiện ra hai chiếc B-52 ở phía trước, nhưng anh đánh giá tình hình không thích hợp để tấn công liền chuyển hướng đến Thọ Xuân.

On 20 November, two more Mig- 21s were sent to Vinh, and another jet to Anh Son. At 20:00 hrs that same day, B-52s were reported 60 ki-lô-mét to the north of Xam Nua. Pilot Vu Dinh Rang was about to become the first fighter pilot within the VPAF to intercept a B-52s.

Ngày 20 tháng 11, thêm hai chiếc MiG-21 được gửi đến Vinh, và máy bay phản lực khác tới Anh Sơn. 20 giờ cùng ngày, B-52s được phát hiện ở phía bắc Xam Nua 60 ki-lô-mét. Phi công Vũ Đình Rạng trở thành phi công máy bay chiến đấu đầu tiên của Không quân Việt Nam đánh chặn B-52.

At 2046 hrs he scrambled from Anh son airfield, and once aloft he was informed by ground control that his three targets were 100 kilometers away. He dropped his fuel tank and climbed to 10,000 meters, and at a distance of 15 kilometers, Vu Dinh Rang switched on his radar and applied full throttle. At eight kilometers he fired an AAM at one of the B-52s, and as he broke away from his attack, he spotted another bomber in front of him. Vu Dinh Rang launched his second missile, and at 21:15 hrs he landed at Anh Son. There, he was told that the first B-52 had been damaged and had to make an emergency landing in Thailand.

Lúc 20 giờ 46 phút, Vũ Đình Rạng cất cánh từ sân bay Anh Sơn. Lúc ở trên trời, anh được sở chỉ huy mặt đất thông báo có ba mục tiêu cách anh 100 ki-lô-mét. Anh vứt thùng dầu phụ và leo lên độ cao 10.000 mét và ở khoảng cách 15 ki-lô-mét Vũ Đình Rạng bật ra-đa, và tăng tốc tối đa. Lúc chỉ còn cách 8 ki-lô-mét anh bắn một quả tên lửa không đối không trúng một trong những chiếc B-52 rồi tìm cách thoát, lúc đó anh đã phát hiện một máy bay ném bom ở phía trước. Vũ Đình Rạng phóng tên lửa thứ hai, và lúc 21 giờ 15 phút anh đã hạ cánh tại Anh Sơn. Ở đó, anh nghe nói rằng lần chiếc B-52 đầu tiên đã bị thương, và phải hạ cánh khẩn cấp tại Thái Lan.

The attempt to shoot down B-52s, as well as an increased movement of North Vietnamese troops towards the south, prompted President Richard Nixon to warn Ha Noi that bombing strike would re-commence if such activities continued. As part of this threat, fighter-bombers started penetrating North Vietnamese airspace once again, and on 18 December the VPAF struck back then Le Thanh Do and Vo Si Giap downed F-4Ds 66-0241 and 65-0799 of the 432nd TRW.

Những nỗ lực bắn hạ B-52, cũng như  sự chuyển quân ngày một tăng của quân đội Bắc Việt Nam hướng về phía nam đã nhắc Tổng thống Richard Nixon phải cảnh báo Hà Nội việc ném bom sẽ nối lại nếu các hoạt động này vẫn tiếp diễn. Theo lời đe dọa này, các máy bay Mỹ bắt đầu thâm nhập Không phận Bắc Việt Nam trở lại và vào ngày 18 tháng 12 năm 1972 Lê Thành Đô và Võ Sĩ Giáp của Không quân Việt Nam đã bắn hạ hai chiếc F4D số hiệu 66-0241 và 65-0799 của TRW 432.

The air war in Vietnmese was about to reach a dramatic climax”

Tới thời điểm này, những cuộc không chiến tại Bắc Việt Nam sắp sửa trở nên khốc liệt.


Translated by Thủy Hướng Dương

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn