MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, January 3, 2013

Heirs of Mao’s Comrades Rise as New Capitalist Nobility Con cháu các đồng chí của Mao nổi lên quý tộc Tư bản mới
Heirs of Mao’s Comrades Rise as New Capitalist Nobility
Con cháu các đồng chí của Mao nổi lên quý tộc Tư bản mới

By Bloomberg News - Dec 27, 2012
Bloomberg News – 27/12/2012


Lying in a Beijing military hospital in 1990, General Wang Zhen told a visitor he felt betrayed. Decades after he risked his life fighting for an egalitarian utopia, the ideals he held as one of Communist China’s founding fathers were being undermined by the capitalist ways of his children -- business leaders in finance, aviation and computers.


Nằm trong một bệnh viện quân sự Bắc Kinh năm 1990, tướng Vương Chấn (Wang Zhen) nói với một khách tới thăm rằng ông cảm thấy bị phản bội. Nhiều thập kỷ sau khi ông đã xả thân chiến đấu vì một xã hội hoàn thiện, bình đẳng không tưởng, lý tưởng mà ông theo đuổi với cương vị là một trong các vị cha đẻ của Trung Hoa Cộng sản, đã bị những phương cách tư bản chủ nghĩa của các con ông – lãnh đạo doanh nghiệp trongcác ngành hàng không, tài chính và máy tính – huỷ hoại.

“Turtle eggs,” he said to the visiting well-wisher, using a slang term for bastards. “I don’t acknowledge them as my sons.”
“Bọn lai căng”, ông nói với người khách đến thăm, dùng từ lóng chỉ bọn vô lại, “Tôi chẳng nhận chúng là con đâu”.

Two of the sons now are planning to turn a valley in northwestern China where their father once saved Mao Zedong’s army from starvation into a $1.6 billion tourist attraction. The resort in Nanniwan would have a revolution-era theme and tourist-friendly versions of the cave homes in which cadres once sheltered from the cold.


Hai trong số con trai ông bây giờ đang có kế hoạch biến một thung lũng ở phía tây bắc Trung Quốc, nơi mà cha của họ có lần đã cứu quân đội của Mao Trạch Đông khỏi chết đói, thành một điểm thu hút khách du lịch trị giá $1,6 tỉ. Khu nghỉ mát tại Nam Nê Loan (Nanniwan) sẽ có chủ đề về thời cách mạng và các phiên bản thu hút du khách về những chỗ trú trong hang mà các cán bộ cộng sản đã từng tránh lạnh trong đó.


One son behind the project, Wang Jun, helped build two of the country’s biggest state-owned empires: Citic (6030) Group Corp., the state-run investment behemoth that was the first company to sell bonds abroad since the revolution; and China Poly Group Corp., once an arm of the military, that sold weapons and drilled for oil in Africa.


Vương Quân (Wang Jun), một người con trai đứng đằng sau dự án đã giúp xây dựng hai xí nghiệp nhà nước lớn nhất: Tập đoàn Trung Tín Thái Phú (Citic (6030) Group Corp.), công ty đầu tư khổng lồ do nhà nước điều hành, là công ty đầu tiên bán trái phiếu ra nước ngoài kể từ thời cách mạng; và tập đoàn Bảo Lợi Trung Quốc (China Poly Group Corp), từng là cánh tay của quân đội, chuyên bán vũ khí và khoan dầu ở châu Phi.


Today, the 71-year-old Wang Jun is considered the godfather of golf in China. He’s also chairman of a Hong Kong-listed company that jointly controls a pawnshop operator and of a firm providing back-office technology services to Chinese police, customs and banks.
Hiện nay, Vương Quân ở tuổi 71 tuổi được coi là cha đỡ đầu của các sân golf ở Trung Quốc. Ông cũng là chủ tịch của một công ty niêm yết ở Hong Kong cùng kiểm soát việc điều hành một hiệu cầm đồ và một công ty cung cấp các dịch vụ công nghệ sau hậu trường cho công an, hải quan và các ngân hàng Trung Quốc.Deng Xiaoping, center row third left, Yang Shangkun, center row second left, and Wang Zhen (center row third right) pose for a photograph with naval officers of the South China Sea Fleet at an undisclosed location on Jan. 26, 1984.

Đặng Tiểu Bình, ở giữ thứ ba từ bên trái, Yang Shangkun, hàng giữa thứ hai từ bên trái, và Wang Zhen (hàng giữa thứ ba từ bên phải) chụp ảnh với các sĩ quan hải quân của Hạm đội Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) tại một địa điểm không được tiết lộ vào ngày 26 tháng Giêng, 1984.
Swiss School

His Australia-educated daughter, Jingjing, gives her home address in business filings as a $7 million Hong Kong apartment partly owned by Citic. Her daughter, 21-year-old Clare, details her life on social media, from the Swiss boarding school she attended to business-class airport lounges. Her “look of the day” posted on Aug. 24 featured pictures of a Lady Dior (CDI) handbag, gold-studded Valentino shoes and an Alexander McQueen bracelet. Those accessories would cost about $5,000, more than half a year’s wages for the average Beijing worker.


Học trường Thụy Sĩ

Nguyên Nguyên, cô con gái học ở Úc, ghi địa chỉ nhà trong hồ sơ kinh doanh là một căn hộ ở Hong Kong trị giá $7 triệu do Citic sở hữu một phần. Con gái bà, Clare 21 tuổi, mô tả chi tiết cuộc sống của mình trên phương tiện truyền thông xã hội, từ trường nội trú Thụy sĩ cô tới các phòng chờ sân bay hạng thương gia. Mục “cái nhìn trong ngày” đăng hôm 24/8 trưng lên hình ảnh của một chiếc túi xách Lady Dior (CDI), giày Valentino nạm vàng và một vòng đeo tay Alexander McQueen. Những món trang sức này có giá khoảng $ 5.000, cao hơn nửa năm tiền lương của người lao động trung bình ở Bắc Kinh.


The family’s wealth traces back to a gamble taken by General Wang and a group of battle-hardened revolutionaries, who are revered in China as the “Eight Immortals.” Backing Deng Xiaoping two years after Mao’s death in 1976, they wagered that opening China to the outside world would raise living standards, while avoiding social upheaval that would threaten the Communist Party’s grip on power.
Sự giàu có của gia đình này bắt nguồn từ canh bạc do tướng Chấn và một nhóm chiến sĩ cách mạng dày dạn chiến trường, những người được tôn kính ở Trung Quốc như “Bát Đại Công Thần” thực hiện. Hậu thuẫn Đặng Tiểu Bình hai năm sau cái chết của Mao Trạch Đông vào năm 1976, họ đánh cược rằng, mở cửaTrung Quốc ra thế giới bên ngoài sẽ nâng cao mức sống, đồng thời tránh được biến động xã hội có thể đe dọa việc cầm quyền của Đảng Cộng sản.Top leaders of the Communist Party of China, from left: Zhou Enlai, Chen Yun, Liu Shaoqi, Mao Zedong, Deng Xiaoping, and Peng Zhen, chat during a meeting of the Central Committee of the CPC in Beijing in 1962.

Lãnh đạo hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, từ trái sang: Chu Ân Lai, Trần Vân, Lưu Thiếu Kỳ, Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, và Peng Zhen, trò chuyện trong một cuộc họp của Ủy ban Trung ương ĐCSTQ ở Bắc Kinh vào năm 1962.Deng Xiaoping, China's former leader, center, during a visit to Nanjing, Jiangsu Province, China, in 1985.

Đặng Tiểu Bình, cựu lãnh đạo Trung Quốc, ở giữa, trong chuyến thăm Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, vào năm 1985.Zhuo Lin, center, the widow of Deng Xiaoping, with sons Deng Pufang, left, and Deng Zhifang, third left, daughters Deng Nan, fourth left, and Deng Rong, third right, and Politburo Standing Comittee member Hu Jintao, right, attend a final rites ceremony for Deng Xiaoping off the eastern coast of China on March 2, 1997.

Zhuo Lin, ở giữa, vợ góa của Đặng Tiểu Bình, với con trai Đặng Pufang, trái, và Đặng Zhifang, thứ ba bên trái, con gái Đặng Nan, thứ tư bên trái, và Đặng Rong, thứ ba bên phải, và  thành viên ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tham dự một nghi lễ cuối cùng cho Đặng Tiểu Bình ngoài khơi bờ biển phía đông của Trung Quốc ngày 02 tháng 3 năm 1997.

New Class

In three decades, they and their successors lifted more than 600 million people out of poverty and created a home-owning middle class as China rose to become the world’s second-biggest economy. Chinese on average now eat six times more meat than they did in 1976, and 100 million people have traded in their bicycles for automobiles.


Giai cấp mới

Trong ba thập kỷ qua, họ và những người kế tục đã nâng cuộc sống hơn 600 triệu người thoát khỏi đói nghèo và tạo ra một giai cấp trung lưu có nhà riêng khi Trung Quốc vươn lên thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Trung bình người Trung Quốc hiện nay ăn thịt gấp sáu lần năm 1976, và 100 triệu người đã đổi xe đạp mua xe hơi.


The Immortals also sowed the seeds of one of the biggest challenges to the Party’s authority. They entrusted some of the key assets of the state to their children, many of whom became wealthy. It was the beginning of a new elite class, now known as princelings. This is fueling public anger over unequal accumulation of wealth, unfair access to opportunity and exploitation of privilege -- all at odds with the original aims of the communist revolution.
Nhóm Đại Công Thần cũng gieo mầm cho một trong những thách thức lớn nhất đối với thẩm quyền của Đảng. Họ đã giao một số tài sản chính yếu của nhà nước cho con cái mình, nhiều người trong số này đã trở nên giàu có. Đó là sự khởi đầu của một tầng lớp thương lưu (elite) mới, bây giờ được gọi là các thái tử đảng. Điều này thổi bùng ngọn lửa giận dữ của công chúng đối với việc tích tụ của cải không đồng đều, việc tiếp cận cơ hội không công bằng và việc khai thác đặc quyền – tất cả đều xa lạ với những mục tiêu ban đầu của cuộc cách mạng cộng sản.


To reveal the scale and origins of this red aristocracy, Bloomberg News traced the fortunes of 103 people, the Immortals’ direct descendants and their spouses. The result is a detailed look at one part of China’s elite and how its members reaped benefits from the country’s boom.
Để phát hiện quy mô và nguồn gốc của tầng lớp quý tộc đỏ này, Bloomberg News đã truy tìm tài sản của 103 người, những con cháu trực tiếp của 8 Đại Công Thần và vợ/ chồng của họ. Kết quả cho ra một cái nhìn chi tiết một bộ phận của tầng lớp đặc quyền Trung Quốc và cách thức mà các thành viên của tầng lớp này thu vén lợi lộc từ sự phát triển của đất nước.Chen Yun, left, China's former economic planner, left, speaks with Bo Yibo, China's former vice premier, center, and Yao Yilin, then vice premier of the State Council, at an undisclosed location in 1984.

Chen Yun, bên trái, người vạch kế hoạch kinh tế của Trung Quốc trước đây, bên trái, nói chuyện với Bạc Nhất Ba, cựu phó thủ tướng Trung Quốc, ở giữa, và Yao Yilin, lúc đó là phó thủ tướng Hội đồng Nhà nước, tại một địa điểm không được tiết lộ vào năm 1984.Li Xiannian, then vice premier of China, second right, looks on as Zhou Enlai, then premier, third right, addresses workers in Siyang county, Jiangsu Province, China, on May 1, 1965.

Lý Tiên Niệm, lúc đó là phó thủ tướng của Trung Quốc, thứ hai bên phải, nhìn lên Chu Ân Lai, lúc đó là thủ tướng, thứ ba bên phải, đang nói chuyện với người lao động trong huyện Siyang, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, ngày 01 Tháng 5 năm 1965

State Control

In the 1980s, they were chosen to run the new state conglomerates. In the 1990s, they tapped into real estate and the nation’s growing hunger for coal and steel. Today the Immortals’ grandchildren are players in private equity amid China’s integration into the global economy.


Kiểm soát của  Nhà nước

Trong những năm 1980, họ đã được chọn để lãnh đạo các tập đoàn nhà nước mới. Trong những năm 1990, họ khai thác bất động sản và cơn đói ngày càng tăng của quốc gia về than và thép. Hôm nay con cháu Bát Đại Công Thần là những đại gia chủ sở hữu tư nhân trong bối cảnh hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu của Trung Quốc.
Twenty-six of the heirs ran or held top positions in state- owned companies that dominate the economy, data compiled by Bloomberg News show. Three children alone -- General Wang’s son, Wang Jun; Deng’s son-in-law, He Ping; and Chen Yuan, the son of Mao’s economic tsar -- headed or still run state-owned companies with combined assets of about $1.6 trillion in 2011. That is equivalent to more than a fifth of China’s annual economic output.


26 hậu duệ này điều hành hoặc nắm giữ các chức vụ hàng đầu trong các công ty nhà nước thống trị nền kinh tế. Chỉ riêng 3 người con – con trai tướng Chấn, Vương Quân, con rể Đặng Tiểu Bình, Hà Bình (He Ping), và Trần Nguyên (Chen Yuan), con trai lãnh chúa (tsar) kinh tế của Mao (Trần Vân – ND) – đứng đầu hoặc vẫn điều hành các công ty thuộc sở hữu nhà nước với tài sản cộng chung khoảng $ 1,6 ngàn tỉ năm 2011. Con số này tương đương với hơn 1/5 tổng sản lượng kinh tế hàng năm của Trung Quốc.

The families benefited from their control of state companies, amassing private wealth as they embraced the market economy. Forty-three of the 103 ran their own business or became executives in private firms, according to Bloomberg data.
Các gia đình này được hưởng lợi từ việc họ kiểm soát các công ty nhà nước, tích cóp của riêng khi họ đi theo nền kinh tế thị trường. Theo dữ liệu của Bloomberg, 43 trong số 103 người đã điều hành doanh nghiệp riêng hoặc trở thành giám đốc điều hành trong các công ty tư nhân.An undated photo of a statue on display in Nanniwan, Shaanxi Province, China.

Một hình ảnh không ghi ngày tháng chụp một bức tượng trưng bày tại Nanniwan, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.


Deng Rong, left, daughter of Deng Xiaoping, meets with Vladimir Putin, Russia's president, in Moscow on Oct. 20, 2005.

Deng Rong, trái, con gái của Đặng Tiểu Bình, gặp gỡ Vladimir Putin, Tổng thống Nga tại Moscow vào ngày 20 tháng Mười, 2005


He Ping, right, chairman of China Poly Group Corp. and son-in-law of Deng Xiaoping, seen here with Manabe Kunio, president of Sagawa Express Co., at an undisclosed location on July 30, 2003.

Hà Bình, phải, chủ tịch tập đoàn Poly Group Corp Trung Quốc  và con trai rể của Đặng Tiểu Bình, cùng với Manabe Kunio, chủ tịch của Sagawa Express Co, tại một địa điểm không được tiết lộ ngày 30 tháng bảy năm 2003.Bo Xilai, back left, then China's Minister of Commerce, stands with Deng Pufang, foreground, and Deng Nan, right, children of Deng Xiaoping, during a memorial ceremony for Bo's father Bo Yibo in Beijing on Jan. 17, 2007.

Bạc Hy Lai, phía sau bên trái, lúc này là Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc, đứng cùng với Đặng Pufang, phía trước, và Đặng Nan, bên phải, các con của Đặng Tiểu Bình, trong một buổi lễ tưởng niệm  bố mình, Bạc Nhất Ba Bo ở Bắc Kinh vào ngày 17 tháng Giêng, 2007.

Wall Street

He Ping, who was chairman of Poly Group until 2010, held 22.9 million shares in the group’s Hong Kong-listed real estate unit, Poly Property Group Co. (119), as of April 29, 2008. Wang Xiaochao, the son-in-law of former President Yang Shangkun, another Immortal, owned about $32 million worth of shares in another property unit listed in Shanghai, Poly Real Estate Group Co. (600048), as of the end of June. Wang Jun owns 20 percent of a golf venture that counts Citic, the company he previously ran, as one of its main clients.


Wall Street

Hà Bình là Chủ tịch Tập đoàn Poly cho đến năm 2010, nắm 22,9 triệu cổ phiếu của đơn vị kinh doanh bất động sản thuộc tập đoàn niêm yết ở Hong Kong, Poly Property Group Co (119), từ 29/4/2008. Vương Tiểu Sao (Wang Xiaochao), con rể cựu Chủ tịch Dương Thượng Côn (Yang Shangkun), một Đại Công Thần khác, sở hữu cổ phần trị giá khoảng $32 triệu trong một đơn vị bất động sản niêm yết ở Thượng Hải, Poly Real Estate Group Co (600048), tính từ cuối tháng 6. Vương Quân sở hữu 20% cổ phần của liên doanh về sân golf. Liên doanh này tính Citic, công ty mà ông điều hành trước đó, là một trong những khách hàng chính.


The third generation -- grandchildren of the Eight Immortals and their spouses, many of whom are in their 30s and 40s -- have parlayed family connections and overseas education into jobs in the private sector. At least 11 of the 31 members of that generation tracked by Bloomberg News ran their own businesses or held executive posts, most commonly in finance and technology.
Thế hệ thứ ba – lớp cháu của 8 Đại Công Thần và vợ/chồng của họ, nhiều người trong số họ đang ở độ tuổi 30 và 40 – đã khai thác các mối quan hệ gia đình và việc học ở nước ngoài vào công việc làm ăn trong khu vực tư nhân. Ít nhất 11 trong tổng số 31 thành viên thuộc thế hệ này mà Bloomberg News truy được, đang điều hành các doanh nghiệp riêng hay giữ các chức vụ điều hành, phổ biến nhất là trong lĩnh vực tài chính và công nghệ.

Some were hired by Wall Street banks, including Citigroup Inc. (C) and Morgan Stanley. (MS) At least six worked for private equity and venture capital firms, which sometimes recruit princelings with the intention of using their connections for winning business.
Một số đã được các ngân hàng ở Wall Street thuê, có cả Citigroup Inc (C). và Morgan Stanley. (MS). Ít nhất 6 người làm việc cho các công ty cổ phần tư nhân và liên doanh vốn (các công ty này đôi khi tuyển dụng các thái tử đảng với ý định sử dụng các quan hệ của họ để giành được mối làm ăn).Chen Yuan, chairman of China Development Bank Corp. and son of Chen Yun, speaks with reporters in Beijing on June 6, 2012.

Chen Yuan, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Trung Quốc và con trai của Chen Yun, nói chuyện với các phóng viên tại Bắc Kinh vào ngày 06 tháng 6 năm 2012.


Wang Jun, second right in glasses, former chairman of Citic Group Corp. and son of Wang Zhen, at the Dongfeng Nissan Cup at the CTS Tycoon Golf Club in Shenzhen, China, on Dec. 1, 2012.

Wang Jun, thứ hai bên phải, đeo kính, cựu chủ tịch của Citic Group Corp và con trai của Wang Zhen, tại Nissan Dongfeng Cup, Câu lạc bộ CTS Golf Tycoon ở Thâm Quyến, Trung Quốc, vào ngày 1 Tháng Mười Hai, 2012.

Resentment Rises

“The Chinese Communist Party, pretty much led by these eight people, established their legitimacy as rulers of China because they were stronger and tougher than the other guys,” said Barry Naughton, a professor of Chinese economy at the University of California, San Diego. “And now they’re losing it, because they haven’t been able to control their own greed and selfishness.”


Oán giận gia tăng

Barry Naughton, một giáo sư về kinh tế Trung Quốc tại Đại học California, San Diego cho biết: "Đảng Cộng sảnTrung Quốc, bị lãnh đạo khá nhiều bởi Bát Gia, tạo nên tính chính danh của họ như là người cai trị của Trung Quốc bởi vì họ đã mạnh mẽ hơn và cứng rắn hơn so với những kẻ khác. Nhưng bây giờ họ đang mất đi tính chính danh đó, bởi vì họ đã không thể kiểm soát lòng tham lam và ích kỷ của mình."

China’s rich-poor divide is one of the widest in the world -- 50 percent above a level analysts use to predict potential unrest, according to a Chinese central bank-backed survey published this month. Protests, riots and other disturbances, often linked to local corruption and environmental degradation, doubled in five years to almost 500 a day in 2010.


Theo một cuộc khảo sát được ngân hàng trung ương Trung Quốc ủng hộ, công bố tháng này, cách biệt giàu nghèo của Trung Quốc là một trong những cách biệt rộng nhất thế giới – trên mức mà nhà phân tích dùng để dự đoán sự bất ổn tiềm năng 50%. Các cuộc biểu tình, bạo loạn và biến động khác, thường liên quan đến tham nhũng địa phương và suy thoái môi trường, tăng gấp đôi trong 5 năm, lên tới gần 500 vụ mỗi ngày trong năm 2010.

“Ordinary people in China are very aware of these princelings, and when they think about changing the country, they feel a sense of despair because of the power of such entrenched interest groups,” Naughton said.
“Người dân bình thường ở Trung Quốc biết rõ những thái tử đảng này, và khi họ nghĩ về việc thay đổi đất nước, họ có một cảm giác tuyệt vọng vì sức mạnh của các nhóm lợi ích thâm căn cố đế như thế”, Naughton nói.Chen Xiaoxin, a former board member of Abax Global Capital Ltd. and grandson of Chen Yun, seen in this undated photograph.

Chen Xiaoxin, một cựu thành viên hội đồng quản trị Capital Ltd Abax toàn cầu và cháu trai của Chen Yun, trong bức ảnh không ghi ngày tháng.
Robber Barons

The lives of many of China’s 1.3 billion people have improved under state-controlled capitalism. Princelings such as Wang Jun have also played a central role in building the institutions that have underpinned these gains.


Các ông trùm ăn cướp

Cuộc sống của nhiều người trong số 1,3 tỉ người của Trung Quốc đã được cải thiện dưới chủ nghĩa tư bản nhà nước kiểm soát. Các thái tử đảng như Vương Quân cũng đã đóng một vai trò trung tâm trong việc xây dựng các thể chế củng cố những cái được này.


And some of China’s richest people didn’t need a famous bloodline to become wealthy. That includes self-made billionaires such as Liu Yonghao, chairman of animal-feed company New Hope Group Co., and Cheung Yan, one of China’s richest women as chairwoman of Nine Dragons Paper Holdings Ltd. (2689)


Và một số người giàu có nhất Trung Quốc không cần xuất thân từ dòng dõi nổi tiếng để trở nên giàu có. Trong số đó có các tỉ phú tự làm giàu như Lưu Vĩnh Hảo (Liu Yonghao), Chủ tịch công ty thức ăn chăn nuôi Tân Hy vọng (New Hope Group Co.), và Trương Nhân (Cheung Yan/Zhang Yin), một trong những phụ nữ giàu nhất Trung Quốc là chủ tịch Công ty giấy Cửu Long (Nine Dragons Paper Holdings Ltd. (2689).


Also, it isn’t unusual for rapid economic change to be shared unequally. The robber barons of the 19th-century U.S. and the rise of Russia’s post-communist oligarchs are two other cases. In China, however, where leaders still espouse the ideals of Marx and Mao, there is resentment over unequal opportunity and the privilege of the elite.


Ngoài ra, sự thay đổi kinh tế nhanh chóng được chia sẻ không đồng đều không phải là điều bất thường. Các ông trùm tướt đoạt của Mỹ thế kỷ 19 và sự nổi lên của các tay đầu sỏ Nga hậu cộng sản là hai trường hợp khác. Tuy nhiên, ở Trung Quốc, nơi các nhà lãnh đạo vẫn còn theo đuổi những lý tưởng của Marx và Mao, thì có sự oán giận đối với sự bất bình đẳng về cơ hội và đặc quyền của tầng lớp thượng lưu.


China’s new leader, Xi Jinping, 59, is himself a princeling, as a descendant of a revolutionary fighter and vice premier. So are three other members of the newly installed seven-member ruling Politburo Standing Committee.
Nhà lãnh đạo mới của Trung Quốc, Tập Cận Bình, 59 tuổi, cũng là một thái tử đảng, vốn là con của một chiến sĩ cách mạng và phó thủ tướng [Tập Trọng Quân]. Có ba uỷ viên khác trong số 7 người ở ban Thường vụ Bộ Chính trị mới được bầu lên cũng là thái tử đảng.
Chen Xiaodan, granddaughter of Chen Yun, at a debutante ball in Paris in November, 2006.

Chen Xiaodan, cháu gái của Chen Yun, tại một vũ hội, tại Paris vào tháng Mười, 2006.


A screen grab shows the Weibo page of Wang Jixiang, also known as Clare, great-granddaughter of Wang Zhen, with pictures of shoes, handbags and jewelry.

Ảnh màn hình trang Weibo của Wang Jixiang, còn được gọi là Clare, cháu gái của Wang Zhen, cho thấy hình ảnh giày dép, túi xách và đồ trang sức của cô nàng.


Bo Guagua, left, grandson of Bo Yibo, with Chen Xiaodan, granddaughter of Chen Yun, in an undisclosed location in this undated photograph.

Bạc Quaqua, trái, cháu trai của Bạc Nhất Ba, Chen Xiaodan, cháu gái của Chen Yun, tại một địa điểm không được tiết lộ trong bức ảnh không ghi ngày tháng.

Princeling Peers

Xi’s extended family amassed a fortune, including investments in companies with total assets of $376 million and Hong Kong real estate worth $55.6 million, Bloomberg News reported June 29. Bloomberg’s website has been blocked in China since the publication of the story.

Các thái tử đảng đồng trang lứa

Gia tộc của Xi đã tích tụ được một gia tài lớn, bao gồm cả các khoản đầu tư vào các công ty có tổng tài sản khoảng 376.000.000$  và bất động sản Hồng Kông trị giá 55.600.000$, Bloomberg News đưa tin ngày 29 tháng 6. Trang web của Bloomberg đã bị chặn ở Trung Quốc kể từ khi xuất bản câu chuyện này.

Even some of the Immortals’ descendants say they are concerned about what they call the greed of their princeling peers.

Ngay cả một số con cháu của 8 Đại Công Thần cũng nói rằng, họ lo ngại về cái mà họ gọi là sự tham lam của các thái tử đảng đồng trang lứa.

“My generation and the next generation made no contribution to China’s revolution, independence and liberation,” said Song Kehuang, 67, a businessman whose Immortal father, Song Renqiong, oversaw China’s northeastern provinces after the revolution in 1949. “Now, some people use their parents’ positions to scoop up hundreds of millions of yuan. Of course the public is angry. Their anger is justified.”
“Thế hệ của tôi và thế hệ kế không có đóng góp gì cho cách mạng, độc lập và giải phóng của Trung Quốc”, ông Tống Khắc Hoang (Song Kehuang), 67 tuổi, một doanh nhân mà cha ông cũng thuộc nhóm Đại Công Thần, Tống Nhậm Cùng (Song Renqiong), người giám sát các tỉnh Đông Bắc của Trung Quốc sau cách mạng 1949. “Bây giờ, một số người lơi dụng địa vị của cha mẹ để vơ vét tới hàng trăm triệu nhân dân tệ. Dĩ nhiên công chúng nổi giận. Sự căm giận của họ là hợp lý”.

Bo’s Downfall

In addition, people are angry about corruption among public officials, who are seen as taking advantage of their positions. At least 10 local government officials “have fallen” in corruption and sex scandals since Xi took office last month, the official Xinhua News Agency reported Dec. 13.


Bạc gia sụp đổ

Ngoài ra, người dân tức giận về tham nhũng trong đám công chức, bị xem là lợi dụng chức vụ của mình. Theo tường thuật của Tân Hoa Xã ngày 13 tháng 12, có ít nhất 10 viên chức chính quyền địa phương “đã bị đổ” trong các vụ  bê bối về tham nhũng và quan hệ tình dục từ ngày Tập Cận Bình nhậm chức tháng rồi.

High-level corruption snapped into focus this year when Bo Xilai -- son of Immortal Bo Yibo and a member of China’s ruling Politburo -- was ousted from the Communist Party and accused of taking bribes, after his wife was found guilty of murdering a British businessman. Unless corruption is stamped out, “it will ultimately and inevitably lead the party and the nation to perish!” Xi said last month, according to the People’s Daily, a Communist Party newspaper.

Tham nhũng ở cấp cao đã thành tiêu điểm năm nay khi Bạc Hy Lai – con trai của Đại Công Thần Bạc Nhất Ba và đang là uỷ viên Bộ Chính trị  – đã bị loại khỏi Đảng Cộng sản và bị cáo buộc nhận hối lộ, sau khi vợ ông bị kết tội giết một doanh nhân Anh. Trừ khi tham nhũng bị loại đi, “cuối cùng và chắc chắn nó sẽ dẫn đảng và đất nước tới chỗ diệt vong!” Tập Cận Bình phát biểu tháng trước, theo báo Nhân Dân, một tờ báo của Đảng Cộng sản.

The foreign ministry in Beijing didn’t respond to questions sent by fax asking how the government plans to deal with the influence of the princelings and whether their actions are fueling public resentment.

Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh đã không trả lời các câu hỏi được gửi bằng fax hỏi rằng Chính phủ có kế hoạch như thế nào để đối phó với ảnh hưởng của các thái tử đảng và liệu các hành động của họ có đang thổi bùng sự oán giận của công chúng hay không.

“When the top is corrupt, this is how it will be all the way down,” said Dai Qing, an environmentalist who grew up with many of the princelings in Beijing after being adopted by a famous general. “We don’t have a free press. There’s no independent supervision to prevent it.”
“Khi tham nhũng xảy ra từ trên chóp bu, nó sẽ chạy thẳng xuống dưới”, Đái Tình (Dai Qing), một nhà môi trường học từng sinh hoạt từ nhỏ với nhiều thái tử đảng ở Bắc Kinh sau khi được một vị tướng nổi tiếng nhận làm con nuôi. “Chúng tôi không có tự do báo chí. Không có giám sát độc lập để ngăn chặn nó”.

Offshore Havens

State controls over the media and Internet limit what is written about the families, cloaking their business dealings from the view of ordinary Chinese. What can be found in public documents often remains obscured by the use of multiple names in Mandarin, Cantonese and English.


Thiên đường hải ngoại

Theo cái nhìn của người Trung Quốc bình thường việc kiểm soát của Nhà nước đối với các phương tiện truyền thông và Internet, hạn chế những thứ được viết về các gia đình này, che đậy các giao dịch làm ăn của họ. Những gì có thể tìm thấy được trong các tài liệu công khai thường vẫn còn bị che khuất do việc [một người] sử dụng nhiều tên bằng tiếng phổ thông, tiếng Quảng Đông và tiếng Anh.

To document these identities and business interests, Bloomberg News scoured thousands of pages of corporate documents, property records and official websites, and conducted dozens of interviews -- from a golf course in southern China to the Deng family compound in Beijing to a suburban home in Ann Arbor, Michigan.

Để lập hồ sơ nhận dạng và lợi ích kinh doanh của họ, Bloomberg News đã lùng sục hàng ngàn trang tài liệu công ty, hồ sơ tài sản và các trang web chính thức, và tiến hành hàng chục cuộc phỏng vấn – từ một sân golf ở miền nam Trung Quốc, tới khu nhà ở của gia đình Đặng Tiểu Bình ở Bắc Kinh, tới một ngôi nhà vùng ngoại ô Ann Arbor, Michigan.
At least 18 of the Immortals’ descendants own or run entities linked to companies registered offshore, including the British Virgin Islands and the Cayman Islands, as well as Liberia and other jurisdictions that offer secrecy, the reporting showed.
Báo cáo cho thấy có ít nhất 18 con cháu của 8 Đại Công Thần sở hữu hoặc điều hành các cơ sở liên kết với các công ty đăng ký ở nước ngoài, bao gồm cả nhóm đảo British Virgin Islands và quần đảo Cayman, cũng như Liberia và các thể chế khác bảo đảm được bí mật.

U.S. Attraction

While the Immortals vilified the “bourgeois individualism” of capitalist nations, almost half of their heirs lived, studied or worked abroad, some in Australia, England and France. The princelings were among the first to travel and study overseas, giving them an advantage not available to ordinary Chinese.


Sự thu hút của Hoa Kỳ

Trong lúc 8 Đại Công Thần này phỉ báng “chủ nghĩa cá nhân tư sản” của các nước TBCN, thì gần một nửa con cháu của họ sống, học tập hoặc làm việc ở nước ngoài, một số ở Úc, Anh và Pháp. Các thái tử đảng là những người đi du lịch và du học ở nước ngoài đầu tiên, mang lại cho họ một lợi thế không có được đối với người Trung Quốc bình thường.

The U.S., which established diplomatic ties with Communist China in 1979, was the top destination: At least 23 of the Immortals’ descendants and their spouses studied there, including three at Harvard University and four at Stanford University, according to the Bloomberg data. At least 18 worked for U.S. entities, including American International Group Inc. (AIG) and the law firm White & Case LLP, which hired one of Deng’s grandsons. Twelve owned property in the U.S.

Hoa Kỳ, nước thiết lập quan hệ ngoại giao với Cộng sản Trung Quốc vào năm 1979, là điểm đến hàng đầu: Ít nhất 23 con cháu của nhóm 8 Đại Công Thần và vợ/chồng của họ từng học ở đó, với 3 người ở Đại học Harvard và 4 tại Đại học Stanford, theo dữ liệu của Bloomberg. Có ít nhất 18 người làm việc cho các cơ sở của Mỹ, gồm American International Group Inc (AIG) và công ty luật White & Case LLP, công ty này đã thuê một trong những cháu trai của Đặng Tiểu Bình. Mười hai người có tài sản ở Hoa Kỳ.

There is no accepted measure for the degree of control the princelings exert on the economy. Academics who study China estimate that wealth and influence is concentrated in the hands of as few as 14 and as many as several hundred families.
Không có biện pháp nào được chấp nhận về mức độ kiểm soát mà các thái tử đảng tác động đối với nền kinh tế. Các học giả nghiên cứu về Trung Quốc ước tính rằng, của cải và ảnh hưởng tập trung trong tay của khoảng từ 14 và đến vài trăm gia đình này.

Family Control

“There were four families under Chiang Kai-shek; now we have 44,” said Roderick MacFarquhar, a Harvard historian who studies elite Chinese politics, referring to the Nationalist leader who lost to Mao. “To change the system will demand some traumatic national experience, when people say, ‘enough is enough.’”


Sự khống chế của các gia tộc

“Dưới thời Tưởng Giới Thạch có 4 gia đình [có thế lực], bây giờ chúng ta có 44,” Roderick MacFarquhar, một nhà sử học Harvard nghiên cứu chính trị của giới thượng lưu Trung Quốc, nói có đối chiếu tới nhà lãnh đạo Quốc Dân Đảng bị thua Mao. “Để thay đổi hệ thống sẽ đòi hỏi một trãi nghiệm đớn đau nào đó tầm vóc quốc gia, khi mà người dân nói, ‘quá đủ rồi’.


The people generally known as the Eight Immortals are now all dead, though all but three lived into their 90s. Their stature in China is on a par with that of George Washington and Thomas Jefferson in the U.S. They are:

Những người thường được coi như 8 Đại Công Thần bây giờ đều đã chết, dù có 3 người sống tới độ tuổi 90. Tầm vóc của họ ở Trung Quốc sánh ngang hàng với George Washington và Thomas Jefferson ở Mỹ. Họ là:

-- Deng;
-- General Wang, who fed Mao’s troops;
-- Chen Yun, who took charge of the economy when Mao assumed power in 1949;

- Đặng Tiểu Bình;
- Tướng Vương Chấn (Wang Zhen), người lo chuyện ăn cho quân đội của Mao Trạch Đông;
- Trần Vân (Chen Yun), người phụ trách kinh tế khi Mao Trạch Đông lên nắm quyền vào năm 1949;

-- Li Xiannian, who was instrumental in the plot that ended the Cultural Revolution;
-- Peng Zhen, who helped rebuild China’s legal system in the 1980s;
-- Song Renqiong, the Party personnel chief who oversaw the rehabilitation of purged cadres after the Cultural Revolution;
-- President Yang, who backed Deng’s order to carry out the 1989 Tiananmen Square crackdown;
-- Bo Yibo, a former vice premier and the last of the Immortals to die, at 98, in 2007.


- Lý Tiên Niệm (Li Xiannian), người có vai trò cốt cán trong mưu đồ làm kết thúc Cách mạng Văn hóa;
- Bành Chân (Peng Zhen), người đã giúp xây dựng lại hệ thống luật pháp của Trung Quốc trong thập niên 1980;
- Tống Nhậm Cùng (Song Renqiong), Trưởng ban tổ chức Đảng; người giám sát việc phục hồi các cán bộ bị thanh trừng sau Cách mạng Văn hoá;
- Chủ tịch Dương Thượng Côn (Yang Shangkun), người ủng hộ Đặng Tiểu Bình ra lệnh tiến hành vụ đàn áp ở quảng trường Thiên An Môn năm 1989;
- Bạc Nhất Ba, cựu phó thủ tướng và là người trong 8 Đại Công Thần chết cuối cùng, ở tuổi 98, năm 2007.

They emerged from the Cultural Revolution after Mao’s death in 1976, during which many of them had been in internal exile, to find an economy in ruins. Gross domestic product in 1978 was $165 a person, compared with $22,462 in the U.S. With Japan, South Korea, Taiwan and Hong Kong booming, the Immortals were surrounded by capitalist success stories.

Họ trồi dậy từ cuộc Cách mạng Văn hóa sau khi Mao chết năm 1976, trong giai đoạn đó, nhiều người trong số họ đã bị đày trong nước, thấy một nền kinh tế điêu tàn. Tổng sản phẩm quốc nội vào năm 1978 là $165 đầu người, so với $22 462 ở Mỹ. Với sự phát triển nổ bùng của Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Hồng Kông, nhóm Đại Công Thần bị bủa vây bởi những câu chuyện thành công của chủ nghĩa tư bản.


The victorious Communists had executed landlords after 1949. Farms had become People’s Communes. Factories belonged to the state.

Những người Cộng sản chiến thắng đã xử tử các địa chủ sau năm 1949. Đồng ruộng đã trở thành Công xã Nhân dân. Các nhà máy thuộc về nhà nước.


The Immortals turned that on its head in the 1980s: Farmers could lease land. Private enterprise -- at first on a small scale, later bigger -- was tolerated, then encouraged. Deng took the gamble that in order to stoke growth, some “flies and mosquitoes” could be tolerated, said Ezra Vogel, an emeritus professor at Harvard, in Cambridge, Massachusetts, who wrote a 2011 biography of Deng.
Nhóm Đại Công Thần xoay ngược điều đó trong thập niên 1980: Nông dân có thể cho thuê đất. Doanh nghiệp tư nhân – lúc đầu ở quy mô nhỏ, sau đó lớn hơn – đã được dung nạp, sau đó được khuyến khích. Đặng Tiểu Bình đã đánh liều rằng để có tăng trưởng lớn, có thể chấp nhận một số “ruồi muỗi”, ông Ezra Vogel, giáo sư danh dự tại Đại học Harvard, ở Cambridge, Massachusetts, người đã viết tiểu sử của Đặng Tiểu Bình năm 2011, nói.

‘More Trustworthy’

“We should allow some regions and enterprises and some workers and peasants to earn more and enjoy more benefits sooner than others,” Deng told a gathering of the party’s top leaders in Beijing in December 1978, according to a collection of his speeches. “If the standard of living of some people is raised first, this will inevitably be an impressive example to their ‘neighbors.’”

‘Đáng tin hơn’
Theo sưu tập các bài phát biểu của Đặng Tiểu Bình, ông đã nói trong cuộc họp của các nhà lãnh đạo hàng đầu của đảng ở Bắc Kinh vào tháng 12 năm 1978 “Chúng ta nên cho phép một số vùng và các doanh nghiệp và một số công nhân và nông dân kiếm được nhiều hơn và hưởng nhiều lợi ích hơn trước những người khác. Nếu mức sống của một số người được nâng lên trước, điều này chắc chắn sẽ là một ví dụ ấn tượng đối với ‘hàng xóm’ của họ.”

Chen Yun, the architect of China’s planned economy, wanted to keep control of the state in the hands of Party veterans and their families, and Deng agreed, according to Vogel.

Theo Vogel thì Trần Vân, kiến trúc sư của nền kinh tế kế hoạch Trung Quốc, muốn giữ quyền kiểm soát của nhà nước trong tay của các đảng viên kỳ cựu và gia đình của họ, và Đặng đã đồng ý với ông.


“He really did feel that because these people had more party connections, they were likely to be more trustworthy,” Vogel said. “These people would be absolutely committed to the Party and they should be relied on in a pinch.”

Vogel nói “Ông ta quả thật cảm nhận rằng vì những người này có nhiều liên hệ với Đảng hơn nên họ có thể đáng tin hơn, những người này sẽ tuyệt đối hết lòng với Đảng và nên dựa vào họ khi cần kíp”.

Sprawling Empire

Within months, Wang Jun, the general’s son, was made head of business operations at the newly formed Citic, known then as China International Trust & Investment Corp. The group, founded by Rong Yiren, was set up to attract overseas investment at a time when the country’s foreign exchange reserves were $840 million. He turned it into a sprawling empire to drive China’s growth. Citic now runs China’s biggest listed securities firm, backs a Beijing soccer team and develops luxury real estate projects. China’s reserves today stand at $3.3 trillion.

Siêu công ty nhiều sắc màu (Sprawling Empire)

Trong vòng vài tháng, Vương Quân, con trai của tướng Chấn, đã được sắp đặt làm người đứng đầu các hoạt động kinh doanh tại công ty Citic mới được thành lập, lúc đó có tên là Công ty Tín thác và đầu tư quốc tế Trung Quốc (International Trust và Đầu tư Corp.), do Vinh Nghị Nhân (Rong Yiren) sáng lập. Công ty này được thành lập để thu hút đầu tư nước ngoài vào một thời điểm mà dự trữ ngoại hối của nước này là $840 triệu. Ông đã biến nó thành một siêu công ty nhiều sắc màu để thúc đẩy tăng trưởng của Trung Quốc. Hiện nay Citic điều hành công ty chứng khoán niêm yết lớn nhất của Trung Quốc, ủng hộ đội bóng đá Bắc Kinh và phát triển các dự án bất động sản cao cấp. Dự trữ của Trung Quốc hiện nay đạt tới mức $3,3 nghìn tỉ.

In an interview at the CTS Tycoon golf club in southern China’s Shenzhen, Wang Jun said the country today fulfills the hopes of his father’s generation.

Trong một cuộc phỏng vấn tại câu lạc bộ golf CTS Tycoon ở Thẩm Quyến, thuộc miền nam Trung Quốc, Vương Quân cho biết nước này hiện nay hoàn thành các hy vọng của thế hệ cha của ông.

“The Communist Party wanted all the people to be rich so their lives could be better,” Wang Jun said Nov. 30, as he smoked a cigarette and sipped tea in the clubhouse at the Dongfeng Nissan Cup. “During the revolution, if they were full after eating and they had enough clothes to stay warm, they were very satisfied.
‘‘But now people’s desires just keep getting greater and greater,’’ he said.

“Đảng Cộng sản muốn tất cả mọi người đều được giàu có để cuộc sống của họ có thể tốt hơn”, Vương Quân cho biết hôm 30 tháng 11, khi ông hút thuốc và nhấm nháp trà trong câu lạc bộ tại Nissan Dongfeng Cup. Ông nói “Trong thời cách mạng, nếu được ăn no bụng và có đủ quần áo để mặc ấm, thì người ta rất hài lòng. Nhưng bây giờ nhu cầu của người ta ngày càng tiếp tục lớn hơn”.

Team China
Out on the course, Wang Jun surveyed the players from a vantage point above one of the greens, a colleague holding an umbrella over his head to shield him from the rain. The captain of Team China at the tournament, he was ranked by Golf Inc. magazine this year as the 16th most influential in the sport globally -- higher than Tiger Woods.

Đội Trung Quốc
Trên sân gôn, Wang Jun khảo sát các cầu thủ từ một điểm thuận lợi trên một trong những bãi cỏ xanh, một đồng nghiệp đang đứng che ô trên đầu cho ông để bảo vệ ông khỏi những cơn mưa. Đội trưởng của đội Trung Quốc tại giải đấu, ông được xếp hạng của tạp chí Golf Inc trong năm nay người đứng thứ 16 có ảnh hưởng trong các môn thể thao trên toàn thế giới - cao hơn so với Tiger Woods.

Wang said he started playing golf in 1986 because a Japanese bank that had invested in Beijing’s second golf course gave him an honorary membership.
‘‘China was opening up and wanted foreign investors to come,’’ he said. ‘‘If a city didn’t have a golf course, they wouldn’t come.”

Vương Quân cho biết, ông bắt đầu chơi golf vào năm 1986 vì một ngân hàng Nhật Bản có đầu tư cho sân golf thứ hai của Bắc Kinh đã cho ông làm thành viên danh dự.
Ông nói: “Trung Quốc mở cửa và muốn có các nhà đầu tư nước ngoài. Nếu một thành phố thiếu sân golf, họ sẽ không đến”.

Citic became a leading sponsor of golf in China and even went into the design and management of courses. In 2008, Wang Jun became chairman of Shenzhen Forward Sports Management Ltd., a joint venture set up by a subsidiary of Citic five years earlier, according to a corporate filing. He acquired a 20 percent stake in the venture from Citic.

Citic đã trở thành nhà tài trợ hàng đầu cho các sân golf ở Trung Quốc và thậm chí đã đi vào thiết kế và quản lý các sân golf. Trong năm 2008, Vương Quân đã trở thành chủ tịch Công ty quản lý Thể thao Thẩm Quyến (Shenzhen Sports Management Ltd), một liên doanh được một chi nhánh của Citic lập ra 5 năm trước đó, theo hồ sơ của công ty. Ông đã mua lại của Citic 20% phần hùn trong liên doanh.Revolutionary Fold
Wang Jun didn’t respond to an e-mail addressed to him and sent to Forward Group with further questions, including whether his father had ever expressed disapproval over his business dealings. The 1990 visitor to Wang Zhen’s hospital bedside when he was recovering from a broken leg said the general explained he was upset because his children had strayed from the revolutionary fold. The well-wisher asked not to be named for fear of retribution.

Đội ngũ cách mạng
Vương Quân đã không trả lời một email gửi đến ông và gửi tới Nhóm Chuyển tiếp với những câu hỏi thêm, bao gồm cả việc liệu cha ông có từng tỏ ra không chấp thuận đối với các giao dịch làm ăn của ông hay không. Người khách thăm năm 1990 bên giường bệnh của Vương Chấn khi ông đang hồi phục từ vụ gãy chân nói, ông tướng giải thích rằng ông rất buồn vì các con của ông đã đi lạc khỏi đội ngũ cách mạng. Người khách đồng cảm này yêu cầu không được nêu tên vì sợ bị trả thù.

The general’s other two sons, Wang Zhi and Wang Bing, didn’t respond to questions sent to Forward Group, which is linked to their golf team.

Hai người con trai khác của tướng Chấn, Vương Chi (Wang Zhi) và Vương Binh (Wang Bing), đã không trả lời cho các câu hỏi gửi đến Nhóm Chuyển tiếp có liên hệ với đội golf của họ.

Citic didn’t respond to telephone calls and to questions sent by fax asking about its business relationship with Wang Jun.

Citic đã không trả lời các cuộc điện thoại và câu hỏi gửi bằng fax, hỏi về mối quan hệ kinh doanh với Vương Quân.

The descendants or spouses of six of the Eight Immortals have worked at Citic or its units, Bloomberg found. The late President Yang’s daughter, Yang Li, was honorary chairman of a company partly owned by Citic. She gave her address in corporate filings as a Hong Kong apartment owned by another Citic unit. Peng Zhen’s son, Fu Liang, is on the board of a Citic-owned television broadcaster and property developer.

Bloomberg đã thấy có con cháu của 6 trong 8 Đại Công Thần hay vợ/chồng họ đang làm việc tại Citic hoặc các đơn vị của nó. Con gái cố Chủ tịch Dương Thượng Côn tên Dương Lực (Yang Li), là Chủ tịch danh dự của một công ty do Citic sở hữu một phần. Bà ta đã ghi địa chỉ của mình trong hồ sơ của công ty là một căn hộ ở Hong Kong thuộc sở hữu của một đơn vị khác của Citic. Con trai của Bành Chân, Phó Lượng (Fu Liang), nằm trong hội đồng quản trị của một đài truyền hình truyền hình và phát triển bất động sản do Citic làm chủ.

Attempts to reach Yang and Fu through their respective Citic units were unsuccessful.

Các nỗ lực để tiếp xúc với bà Lực và ông Lượng qua các đơn vị Citic tương ứng của họ đều không thành.

Arms Industry
In 1983, Wang Jun plunged into the arms industry, turning China’s army-run weapons factories into commercial enterprises. He was among the founders of Poly along with Deng’s son-in-law He Ping, a major general in the People’s Liberation Army. The company earned hundreds of millions of dollars selling weapons to Iran, Burma and Pakistan, according to a report published by the Strategic Studies Institute of the U.S. Army War College.

Công nghiệp vũ khí
Năm 1983, Vương Quân nhảy vào ngành công nghiệp vũ khí, biến các nhà máy vũ khí do quân đội Trung Quốc điều hành thành các xí nghiệp thương mại. Ông là một trong những người sáng lập Poly cùng với con rể Đặng Tiểu Bình là Hà Bình, thiếu tướng trong Quân đội Giải phóng Nhân dân. Công ty thu được hàng trăm triệu đô la qua bán vũ khí cho Miến Điện, Iran và Pakistan, theo một báo cáo được công bố bởi Viện Nghiên cứu chiến lược Trường Cao đẳng Lục quân Hoa Kỳ.

It expanded to run coal mines, an auction house and a joint venture with Ferrari SpA, and to build roads in Sudan and villas for expatriates in Beijing, according to the company’s website. It also has a travel television channel and a chain of movie theaters.

Theo trang web của công ty, công ty đã mở rộng để điều hành các mỏ than, một nhà đấu giá và một liên doanh với Ferrari SpA, và xây dựng đường xá ở Sudan, biệt thự cho người nước ngoài ở Bắc Kinh. Công ty cũng có một kênh truyền hình du lịch và một chuỗi các rạp chiếu phim.

At least three relatives of the Immortals worked at Poly. Former President Yang’s son-in-law, Wang Xiaochao, is a top executive.

Ít nhất 3 người thân của các Đại Công Thần làm việc tại Poly. Vương Tiểu Sao, con rể của cựu Chủ tịch Dương Thượng Côn, là giám đốc điều hành tối cao.

Chinese Windows
Poly Group didn’t respond to a fax sent to their Beijing headquarters seeking an interview with He Ping and Wang Xiaochao. Three calls to Wang Xiaochao’s secretary went unanswered. A woman who answered the phone at the Beijing headquarters said He Ping had retired and could not be reached.

Windows tiếng Trung
Tập đoàn Poly đã không trả lời một bản fax gửi đến trụ sở chính của họ ở Bắc Kinh, thu xếp một một cuộc phỏng vấn với Hà Bình và Vương Tiểu Sao. Ba cuộc gọi cho thư ký của Vương Tiểu Sao đều không được trả lời. Một phụ nữ trả lời điện thoại tại trụ sở Bắc Kinh cho biết, Hà Bình đã nghỉ hưu và không thể tiếp xúc được.

“The entire country was in business -- the Party, the military, the courts, the prosecutor’s office, the police,” said Yang Dali, a professor of politics at the University of Chicago who has written books on China’s economy and politics. “Insiders could get rich very quickly.”

Dương Đại Lý (Yang Dali), giáo sư chính trị Đại học Chicago, người đã viết cuốn sách về kinh tế và chính trị của Trung Quốc, nói “Toàn bộ đất nước đều đang làm ăn -Đảng, quân đội, tòa án, văn phòng công tố, cảnh sát. Người trong cuộc có thể làm giàu rất nhanh chóng”.

Wang Zhi, General Wang’s third son, used 300,000 yuan ($48,112) from his employer, the Ministry of Electronics, to build personal computers. He later partnered with Bill Gates to develop a Chinese version of Windows software.

Vương Chi, con trai thứ ba của tướng Chấn, sử dụng 300.000 nhân dân tệ ($48 112) từ Bộ Điện tử chủ quản, làm ra các máy tính cá nhân. Sau đó, ông hợp tác với Bill Gates để phát triển phần mềm Windows, phiên bản tiếng Trung.


Tax Evasion

“It’s no surprise those with connections got the best stuff in the ’80s,” said Fraser Howie, co-author of “Red Capitalism: The Fragile Financial Foundation of China’s Extraordinary Rise.” “The problem is that 20 years on, they’re still getting the best access because the playing field has not been leveled.”

Trốn thuế

Fraser Howie, đồng-tác giả quyển: “Chủ nghĩa tư bản đỏ: Nền móng tài chính mong manh của sự trỗi dậy thần kỳ của TQ” (Red Capitalism: The Fragile Financial Foundation of China’s Extraordinary Rise) nói: “Không có gì ngạc nhiên là những người có nhiều quan hệ có được những thứ tốt nhất trong thập niên 80. Vấn đề là sau 20 năm, họ vẫn có được tiếp cận tốt nhất bởi vì sân chơi chưa được san bằng”.

Tax evasion and profiteering were so endemic at state-owned companies by 1988 that five of the biggest were investigated by the government and later fined for those offenses, the People’s Daily reported in August the following year. They included Citic and China Kanghua Development Corp., a business that had dozens of subsidiaries and was founded by the charity run by Deng Xiaoping’s son, Pufang, now 68.

Trốn thuế và trục lợi quá tràn lan tại các công ty nhà nước vào năm 1988, đến nỗi 5 trong số công ty lớn nhất đã bị chính phủ điều tra và sau đó bị phạt vì các vi phạm này, báo Nhân Dân đưa tin vào tháng 8 năm sau đó. Trong các công ty [vi phạm] có cả Citic và Tổng công ty Phát triển Khang Hoa Trung Quốc (China Kanghua Development Corp), một doanh nghiệp có hàng chục công ty con và được thành lập bởi các tổ chức từ thiện, do con trai của Đặng Tiểu Bình là Phát Phương (Pufang), 68 tuổi, điều hành.


Unrest was growing among students and workers angry at the privilege and rising wealth of the princelings. The economic changes pioneered by Deng had revitalized China’s countryside. In the cities, people’s work units still provided everything from housing to medical care and schooling. Inflation was running at 18.8 percent in 1988, eroding incomes. The resentment even reached into the U.S. Embassy in Beijing.

Bất ổn ngày càng tăng trong sinh viên, và công nhân tức giận với đặc quyền và việc gia tăng của cải của các thái tử đảng. Những thay đổi kinh tế do Đặng Tiểu Bình mở đường đã hồi sinh nông thôn Trung Quốc. Ở các thành phố, các đơn vị công tác nhân dân vẫn còn cung cấp tất cả mọi thứ từ nhà cửa đến chăm sóc y tế và giáo dục. Lạm phát đã chạy lên tới mức 18,8% vào năm 1988, xói mòn các nguồn thu nhập. Sự tức giận thậm chí còn lọt được vào Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Bắc Kinh.

Coveted Visa
On the eve of the Tiananmen Square protests, Immortal Chen Yun’s son, Chen Yuan, then a deputy governor at China’s central bank and now the chairman of China’s biggest policy bank, used White House connections to help win his son a coveted visa and a place at a prestigious private boarding school in the U.S. at a time when most Chinese people weren’t allowed to leave the country.

Visa mong ước
Vào đêm trước của vụ biểu tình ở Quảng trường Thiên An Môn,Trần Nguyên (con trai của Đại Công Thần Trần Vân), lúc đó là phó thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc và bây giờ là chủ tịch ngân hàng chính sách lớn nhất của Trung Quốc, sử dụng mối quan hệ với Nhà Trắng để giúp con trai ông có được một visa mong muốn và một chỗ ngồi tại một trường tư nội trú có uy tín ở Mỹ vào thời điểm mà hầu hết người dân Trung Quốc không được phép rời khỏi đất nước này.

Chen’s contact, Douglas Paal, the Asia specialist on President George H.W. Bush’s National Security Council, said he would help and contacted then Ambassador James Lilley, now deceased. Paal said he was surprised at the reaction. Doing this favor would spark anger among the embassy’s Chinese employees, Lilley told him.

Người ông Nguyên tiếp xúc, Douglas Paal, chuyên gia châu Á trong Hội đồng An ninh Quốc gia của Tổng thống H.W. Bush, cho biết, ông sẽ giúp đỡ và đã liên hệ với Đại sứ lúc đó là James Lilley, nay đã mất. Paal nói rằng ông ta ngạc nhiên về sự phản ứng. Lilley đã nói với ông rằng sự giúp đỡ này sẽ làm nổ ra sự tức giận từ các nhân viên Trung Quốc trong Đại sứ quán.

Tiananmen Square
“I discovered just how much the staff within the embassy, especially the Chinese, hated seeing princelings getting benefits,” said Paal, now vice president for studies at the Carnegie Endowment for International Peace in Washington.

Quảng trường Thiên An Môn
“Tôi mới phát hiện có bao nhiêu là nhân viên trong đại sứ quán, nhất là nhân viên Trung Quốc, rất ghét khi thấy các thái tử đảng có được các  lợi lộc,” Paal, hiện là Phó Chủ tịch nghiên cứu tại Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie ở Washington, nói.

Public anger exploded in the spring of 1989. Students took to the streets and burst onto Tiananmen Square. While observers watching on TV outside China mainly saw the marches as a call for democracy, the privileged children of top cadres were also a target, according to Yang, the University of Chicago professor. The protesters even dared challenge Deng’s son, Pufang, who had been crippled during the Cultural Revolution, by distributing leaflets alleging tax dodges and smuggling by his companies, according to accounts including a collection of speeches and other writings published by Princeton University Press.

Sự giận dữ của công chúng bùng nổ trong mùa xuân năm 1989. Sinh viên đã xuống đường và đổ xô vào Quảng trường Thiên An Môn. Trong khi các nhà quan sát xem truyền hình ngoài Trung Quốc chủ yếu nhìn thấy cuộc tuần hành như là một đòi hỏi về dân chủ, thì con cái có đặc quyền đặc lợi của cán bộ chóp bu cũng là một mục tiêu, theo Dương Đại Lý, giáo sư Đại học Chicago. Những người biểu tình thậm chí còn dám thách thức cả Phát Phương, con trai của Đặng Tiểu Bình, người đã bị liệt trong cuộc Cách mạng Văn hóa, qua việc phân phát tờ rơi cáo buộc các công ty của ông này trốn thuế và buôn lậu, theo các ghi nhận bao gồm một bộ sưu tập các bài phát biểu và các tác phẩm khác do Princeton University Press xuất bản.

It was the biggest threat to the Immortals’ plans for China since they had bet on an economic overhaul a decade earlier.

Đó là mối đe dọa lớn nhất đối với kế hoạch cho Trung Quốc của nhóm Đại Công Thần kể từ khi họ đặt cược vào một cuộc chỉnh sửa lớn nền kinh tế một thập kỷ trước đó.

Deng summoned some of his fellow Immortals to his home in late May. Facing the possible ruin of everything they’d built, Deng and the other revolutionary veterans turned to the army to restore order. Tanks rolled into central Beijing and the pro- democracy movement was violently crushed on June 4.

Đặng Tiểu Bình đã triệu tập một số Đại Công Thần đồng bạn đến nhà ông vào cuối tháng 5. Đối mặt với sự phá hỏng có thể có tất cả mọi thứ họ muốn xây dựng, Đặng Tiểu Bình và các nhà cách mạng kỳ cựu khác đã quyết định dùng quân đội để lập lại trật tự. Xe tăng đổ vào trung tâm Bắc Kinh và phong trào ủng hộ dân chủ đã bị nghiền nát mạnh bạo ngày 04 tháng 6.

The suppression effectively extinguished public campaigns against corruption, said Bao Tong, a senior party official who was arrested days before the crackdown on charges of being a counter-revolutionary and spent seven years in prison.

Cuộc đàn áp đã dập tắt có hiệu quả các chiến dịch của công chúng chống tham nhũng, Bảo Đồng (Bao Tong), một quan chức cao cấp của đảng đã bị bắt vài ngày trước khi chiến dịch truy quét về tội phản cách mạng và đã chịu bảy năm tù giam, cho biết.

Moutai, Cigarettes
“It covered up, tolerated, turned a blind eye to corruption and encouraged it,” Bao said in a Dec. 11 telephone interview from his home in Beijing.

Rượu Mao Đài, Thuốc lá
“Nó che đậy, dung dưỡng, làm ngơ với tham nhũng và khuyến khích điều đó,” Bảo Đồng cho biết trong một cuộc phỏng vấn điện thoại ngày 11 tháng 12 từ nhà ông ở Bắc Kinh.

Corruption today is far worse than it was in the 1980s, said Bao.
“A bottle of Moutai, two cartons of Chunghwa cigarettes -- corruption was no more than that at the beginning,” said Bao, 80. “Now an enterprise worth 10 billion yuan can be purchased with 1 billion. This would have been appalling to people back then.”

Tham nhũng hiện nay tồi tệ hơn rất nhiều so với thập niên 1980, ông Bảo nói.
Ông Bảo, 80 tuổi cho biết: “Một chai Mao Đài, hai thùng thuốc lá Trung Hoa – tham nhũng chỉ ở mức như thế vào lúc đầu. Bây giờ một doanh nghiệp trị giá 10 tỉ nhân dân tệ có thể được mua với 1 tỉ đồng. Đây sẽ là điều kinh hoàng đối với người dân thời đó”.
China’s leaders did address some of the protesters’ grievances. Citic was audited and fined. Kanghua Development was dismantled. The party issued a directive barring the children of high-level cadres from doing business.

Các lãnh đạo Trung Quốc đã có giải quyết một số bất bình của những người biểu tình. Citic đã bị kiểm toán và bị phạt. Kanghua Development đã bị giải tán. Đảng đã ban hành một chỉ thị cấm con cái các cán bộ cao cấp tham gia hoạt động kinh doanh.

Princelings Rebound
The ban didn’t hold the Immortals’ children back for long. Opportunities for the princelings surged in the 1990s after Deng kick-started another wave of economic changes. They jumped into booming industries including commodities and real estate as new factories and expanding cities transformed China’s landscape.

Thái tử đảng bật dậy trở lại
Lệnh cấm không kềm giữ con cái của nhóm Đại Công Thần quá lâu. Cơ hội cho các thái tử đảng đã tăng mạnh trong thập niên 1990 sau khi Đặng Tiểu Bình khởi động một làn sóng thay đổi kinh tế khác. Họ nhảy vào các ngành công nghiệp đang bùng nổ, bao gồm cả hàng tiêu dùng và bất động sản như nhà máy mới, mở rộng đô thị làm chuyển đổi cảnh quan của Trung Quốc.

Two of Deng’s children -- Deng Rong, 62, and her brother, Deng Zhifang -- were among the first to enter real estate, even before new rules in 1998 commercialized the mainland’s mass housing market. Two years after Deng Rong accompanied her father on his famous 1992 tour of southern China to showcase the success of emerging export center Shenzhen, she was in Hong Kong to promote a new development she headed in Shenzhen.


Hai trong số các con của Đặng Tiểu Bình – Đặng Dung (Dang Rong), 62 tuổi, và anh trai bà, Đặng Thực Phương (Dang Zhifang) – là những người đầu tiên đi vào bất động sản, thậm chí trước khi có các quy định mới thương mại hóa thị trường nhà ở cho công chúng đại lục vào năm 1998. Hai năm sau khi Đặng Dung tháp tùng cha bà trong chuyến đi nổi tiếng về miền nam Trung Quốc năm 1992, để giới thiệu sự thành công của trung tâm xuất khẩu mới nổi Thẩm Quyến, bà đã ở Hồng Kông để quảng bá công ty phát triển mới do bà lãnh đạo ở Thẩm Quyến.

Some apartments in the 32-story complex were priced at about $240,000 each, according to a front-page story in the South China Morning Post. Corporate records show that by the late 1990s half of the company was owned by two people with the same names as Deng Rong’s sister-in-law, Liu Xiaoyuan, and the granddaughter of Wang Zhen, Wang Jingjing.

Một số căn hộ trong khu phức hợp 32 tầng đã được bán với giá khoảng $240.000 một căn, theo một mục trên trang nhất báo Bưu Điện Hoa Nam buổi sáng (South China Morning Post). Hồ sơ công ty cho thấy vào nửa cuối thập niên 1990 hai người có cùng tên với em dâu của Đặng Dung, Lưu Hiểu Nguyên (Liu Xiaoyuan), và cháu gái của Vương Chấn, Vương Nguyên Nguyên sở hữu phân nửa công ty này.


Deng Rong and Deng Zhifang didn’t respond to questions sent by fax to their respective offices in Beijing. Liu couldn’t be reached for comment through one of the companies with which she’s associated. Wang Jingjing didn’t respond to questions couriered to her office in the Chinese capital and a reporter who visited on two occasions was told she wasn’t there.

Đặng Dung và Đặng Thực Phương đã không trả lời các câu hỏi gửi bằng fax tới văn phòng của họ ở Bắc Kinh. Không tiếp xúc được Lưu Hiểu Nguyên thông qua một trong những công ty có liên quan để có được ý kiến phản hồi. Vương Nguyên Nguyên đã không trả lời các câu hỏi gửi tới văn phòng của bà ở thủ đô Trung Quốc và một phóng viên đã đến đó hai lần, được cho biết là bà ấy không ở đó.

Government Entrepreneurs
“After Deng’s southern inspection tour, many state-owned enterprises, government offices, police and military began to develop service industries like hotels, tourism, and housing,” said Ding Xueliang, a professor at the Hong Kong University of Science and Technology who studied how a provincial police department set up a real-estate firm with billions of yuan in state assets in the 1990s. He said he stopped his research after officials warned him he might be killed. “When you come to the level of leaders’ children or relatives of the most senior leaders you are basically at the core. You cannot investigate.”

Doanh nhân Chính phủ
Giáo sư Đinh Học Lương (Ding Xueliang) thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong, người từng nghiên cứu cách thức mà một sở cảnh sát tỉnh lập ra công ty bất động sản với hàng tỉ nhân dân tệ, thuộc tài sản nhà nước vào thập niên 1990, cho biết, “sau chuyến đi kiểm tra phía nam của Đặng Tiểu Bình, nhiều doanh nghiệp nhà nước, văn phòng chính phủ, cảnh sát và quân đội đã bắt đầu phát triển các ngành công nghiệp dịch vụ như khách sạn, du lịch, và nhà ở”. Ông nói ông đã dừng nghiên cứu của mình sau khi các quan chức cảnh báo là ông có thể bị giết. “Khi bạn đi đến độ con cái hoặc người thân của các lãnh đạo cấp cao nhất thì về cơ bản bạn đã đến chỗ cốt lõi. Bạn không thể điều tra được”.

The growth of markets turned more bureaucrats into free- market capitalists as government agencies launched companies to list on the mainland’s newly created stock markets. There was also a wave of listings over the border in Hong Kong.

Sự tăng trưởng của thị trường đã chuyển nhiều quan chức thành các nhà tư bản thị trường tự do khi các cơ quan chính phủ đưa các công ty lên niêm yết trên thị trường chứng khoán mới lập của đại lục. Ngoài ra còn có một làn sóng của các công ty niêm yết ngoài biên giới ở Hong Kong.

Rare Earths
Deng’s son-in-law Wu Jianchang, who was a senior executive in a state-owned metals company, in 1993 became chairman of a subsidiary that was listed in Hong Kong.

Đất hiếm
Con rể của Đặng Tiểu Bình là Ngô Kiến Thường (Wu Jianchang), giám đốc điều hành cao cấp trong một công ty kim loại thuộc sở hữu nhà nước, năm 1993 trở thành chủ tịch của một công ty con được niêm yết ở Hong Kong.

He went on to become a vice minister of metallurgy and headed the China Iron and Steel Association, while also becoming honorary chairman of Oslo-listed Jinhui Shipping & Transportation and a director of Jiangxi Copper (358) in Hong Kong, among other public companies.

Ông tiếp tục đi lên thành Thứ trưởng Bộ Luyện kim và đứng đầu Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc, đồng thời cũng là Chủ tịch danh dự của Công ty thuỷ vận & chuyên chở Kim Huy (Jinhui Shipping & Transportation) niêm yết ở Oslo và là giám đốc củaCông ty đồng Giang Tây (Jiangxi Copper (358)) ở Hồng Kông, và các công ty công khác nữa.

Companies run by Wu and a firm run by another of Deng’s sons-in-law, Zhang Hong, teamed up to buy up one of the key producers of material for rare-earth magnets from General Motors Co. (GM) The purchase of Magnequench and the subsequent closing of its U.S. manufacturing helped China fulfill Deng’s aim of dominating the market for the minerals, now used in U.S. smart bombs, wind turbines and hybrid cars.

Công ty do ông Thường điều hành và một công ty do một con rể khác của Đặng Tiểu Bình, Trương Hồng (Zhang Hong), điều hành hợp nhau mua một trong những nhà sản xuất chính vật liệu cho nam châm đất hiếm của General Motors Co (GM). Việc mua Magnequench và việc đóng cửa xưởng sản xuất Hoa Kỳ tiếp theo của nó đã giúp Trung Quốc hoàn thành mục tiêu của Đặng Tiểu Bình về thống trị thị trường khoáng sản này, bây giờ được sử dụng trong bom thông minh của Mỹ, tua bin gió và xe hybrid (xe lai: có động cơ chạy bằng 2 hay nhiều nguồn năng lượng).

“The evidence is unambiguously clear: The descendants and the immediate families of those Eight Immortals have derived enormous wealth, enormous power and enormous privilege from the market reforms of the state-owned enterprises in the 1990s and into the 2000s,” said Glenn Maguire, former chief Asia economist at Societe Generale SA in Hong Kong.
Glenn Maguire, cựu giám đốc kinh tế châu Á của Societe Generale SA tại Hong Kong nói, “Bằng chứng rõ mồn một: Con cháu và các gia đình trực hệ của 8 Đại Công Thần đã rút rỉa tài sản khổng lồ, quyền lực khổng lồ và đặc quyền khổng lồ từ các cải cách thị trường của các doanh nghiệp nhà nước trong thập niên 1990 và vào những năm 2000″.

Father’s Footsteps

Only two of the grandchildren’s generation took state jobs as most went straight into private business. China’s entry into the World Trade Organization in 2001 sparked a decade of growth averaging 10.6 percent a year that the princelings could tap into.

Theo bước cha ông

Chỉ có hai người thuộc thế hệ cháu nhận việc làm nhà nước trong khi hầu hết đều đi thẳng vào doanh nghiệp tư nhân. Việc Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2001 đã dấy lên một thập kỷ tăng trưởng với mức trung bình 10,6% một năm mà các thái tử đảng có thể nhảy vào.

Deng’s 38-year-old grandson, Zhuo Su, followed his father, Wu Jianchang, into the metals business. He headed a company that bought a stake in an Australian iron-ore business.

Cháu trai 38 tuổi của Đặng Tiểu Bình, Trác Tô (Zhuo Su), theo bước cha mình, Ngô Kiến Thường, đi vào kinh doanh kim loại. Tô lãnh đạo một công ty mua cổ phần thuộc một doanh nghiệp quặng sắt của Úc.

Zhuo Su is chairman of Yijian Investment, according to his business card and corporate records in China and Hong Kong linking him to the company. Yijian held 1.6 million shares, or 0.83 percent of Golden West Resources (GWR), as part of a deal struck in 2008, the Australian company’s 2012 annual report shows.

Trác Tô là Chủ tịch Công ty Nhất tiễn Đầu tư (Yijian Investment), theo danh thiếp và hồ sơ của công ty tại Trung Quốc và Hồng Kông liên kết Tô với công ty. Báo cáo thường niên năm 2012 của công ty Úc Golden West Resources (GWR) cho thấy, Yijian nắm 1,6 triệu cổ phiếu, hay 0,83% phần hùn của công ty này, như là một phần của thỏa thuận đạt được vào năm 2008.

The princelings also used their overseas educations and connections back home to get into finance and deal making. At least 12 of the 31 grandchildren and their spouses worked in finance, including six in private equity or venture capital, according to the Bloomberg data.

Các thái tử đảng cũng sử dụng việc đào tạo và các quan hệ ở nước ngoài khi về nước để đi vào lĩnh vực tài chính và thực hiện các thỏa thuận làm ăn. Theo dữ liệu của Bloomberg, có ít nhất 12 trong số 31 cháu và vợ/ chồng của họ làm việc trong lĩnh vực tài chính, trong đó có 6 người trong cổ phần tư nhân hay vốn liên doanh.

Prestigious Schools
As Chen Yuan’s children were growing into adults, he oversaw the expansion of the state-owned bank he has run since 1998, China Development Bank Corp. It has assets of more than $1 trillion.

Các trường học có uy tín
Khi các con của Trần Nguyên bước vào tuổi trưởng thành, ông đang giám sát việc mở rộng ngân hàng nhà nước mà ông điều hành từ năm 1998, Ngân hàng Phát triển Trung Quốc (China Development Bank Corp). Tài sản của ngân hàng này trị giá hơn $1 nghìn tỉ.

After attending Concord Academy in Massachusetts, his son, Chen Xiaoxin, also known as Charles, went on to Cornell University, and later to Stanford for a master’s degree in business administration. He has worked at Citigroup in Hong Kong and at Abax Global Capital Ltd., a private equity company.

Sau khi theo học ở Concord Academy, bang Massachusetts, con trai ông, Trần Tiếu Hân (Chen Xiaoxin), còn có tên là Charles, học tiếp ở Đại học Cornell, và sau đó ở Stanford để lấy bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA). Hân đã làm việc cho Citigroup ở Hồng Kông và cho Abax Global Capital Ltd, một công ty cổ phần tư nhân.


His sister, Chen Xiaodan, also known as Sabrina, attended Tabor Academy in Massachusetts, where annual tuition today for boarding students is about $50,000. She then went to Duke University in North Carolina, and finally Harvard for her MBA, graduating earlier this year, according to school records.

Em gái Hân, Trần Hiểu Đan (Chen Xiaodan), còn có tên là Sabrina, theo học ở Tabor Academy bang Massachusetts, nơi mà hiện nay học phí hàng năm cho học sinh nội trú là khoảng $50.000. Sau đó, cô học tiếp ở Đại học Duke, Bắc Carolina, và cuối cùng ở Harvard để lấy bằng MBA , tốt nghiệp vào đầu năm nay, theo hồ sơ nhà trường.

Sabrina Chen
She has worked at Morgan Stanley in New York. This year Permira Advisers LLP, a European private equity firm, hired her in Hong Kong. Permira last year signed a partnership with China Development Bank, run by her father. The companies agreed to pursue investment opportunities in China and support Chinese firms as they look to expand in Europe.


Sabrina Trần
Cô đã làm việc cho Morgan Stanley ở New York. Năm nay, Permira Advisers LLP, một công ty cổ phần tư nhân châu Âu, thuê cô ở Hồng Kông. Năm ngoái, Permira đã ký hợp tác với Ngân hàng Phát triển Trung Quốc do cha cô điều hành. Hai công ty đã đồng ý theo đuổi các cơ hội đầu tư ở Trung Quốc và hậu thuẫn các công ty Trung Quốc khi họ tìm cách mở rộng sang châu Âu.


Sabrina Chen’s employment doesn’t present a conflict of interest, and if a conflict were to emerge, the company would manage it in the best interests of its investors, a London-based Permira spokeswoman said in an e-mail. Sabrina didn’t return calls to her office.


Một phát ngôn viên của Permira, trụ sở tại London, cho biết qua một email, rằng công việc của Sabrina Trần không có một sự xung khắc lợi ích, và nếu có xung khắc nổi lên, công ty sẽ quản lý nó theo cách có lợi nhất cho các nhà đầu tư. Sabrina đã không trả lời các cú điện thoại gọi tới văn phòng cô.


China Development Bank hasn’t yet conducted any business with Permira, and because Sabrina Chen has “been there for just a month, she couldn’t have been engaged in any activities that are a conflict of interest,” the bank said in a Dec. 14 fax.


Ngân hàng Phát triển Trung Quốc đã chưa tiến hành bất kỳ hoạt động làm ăn nào với Permira, và vì Sabrina Trần “chỉ mới ở đó một tháng, cô ấy chưa thể tham gia vào bất kỳ hoạt động nào có xung khắc lợi ích”, ngân hàng cho biết trong một bản fax hồi tháng 12.


At least one investor found that not knowing the identities of Immortals’ family members could be trouble.

Ít nhất một nhà đầu tư thấy rằng không nhận ra được các thành viên thuộc gia đình của 8 Đại Công Thần có thể sẽ là điều rắc rối.


‘Missing Something’
Yemi Oshodi, then a managing director at Wallachbeth Capital LLC in New York, urged his clients to bet against a proposed 2011 buyout of Harbin Electric Inc. The buyout was set to be mostly financed by a $400 million loan from China Development Bank.

“Thiếu cái gì đó”
Yemi Oshodi, giám đốc điều hành Wallachbeth Capital LLC ở New York lúc đó, kêu gọi các khách hàng của mình đánh cuộc chống lại đề xuất mua lại của Công ty Điện cơ Cáp Nhĩ Tân (Harbin Electric Inc) năm 2011. Việc mua lại này được sắp đặt chủ yếu từ tài trợ bằng một khoản vay trị giá $400 triệu từ Ngân hàng Phát triển Trung Quốc.

Oshodi said he believed that the bank wouldn’t ultimately come through with the funds because the price being offered for the U.S.-listed Chinese electric-motor manufacturer was too high. Harbin Electric’s share price had plunged more than 50 percent in one day in June 2011, under attack from short sellers who questioned the accuracy of its financial statements.

Oshodi cho biết, ông tin rằng ngân hàng dứt khoát sẽ không thông qua số tài trợ này vì giá đưa ra cho nhà sản xuất động cơ điện của Trung Quốc niêm yết tại Mỹ là quá cao. Bị tấn công từ những người giao dịch khống (short seller – người vay cổ phiếu để bán với hy vọng kiếm lời – ND) chất vấn về tính chính xác của các báo cáo tài chính của của Harbin Electric, giá cổ phiếu của công ty này đã tụt hơn 50% trong một ngày vào tháng 6 năm 2011.

“I just couldn’t believe that a bank was going to give an unsecured loan,” Oshodi said. “I just thought to myself, I’m obviously missing something. There’s no way this bank is going to go through with this loan.”

Oshodi nói: “Tôi không thể tin rằng ngân hàng sẽ cấp cho một khoản vay không có bảo đảm. Tôi chỉ tự nghĩ, rõ ràng tôi chưa nắm được một cái gì đó. Không có cách chi ngân hàng này sẽ thông qua khoản vay này”.

Then the deal went through.

Sau đó, thỏa thuận đã được thông qua dễ dàng.

What Oshodi didn’t know was that there was a family connection. The deal was in part financed by Abax, the private equity company where Chen Xiaoxin was a director of several entities involved in the transaction.

Điều mà Oshodi không biết là có một quan hệ gia đình trong đó. Thỏa thuận này đã được Abax tài trợ một phần. Abax là công ty cổ phần tư nhân mà Trần Tiếu Hân là một giám đốc của nhiều đơn vị có dính líu vào vụ giao dịch này.

Conflict Denied
If he had known about the family connection between Abax and the bank, he would have bet the other way, Oshodi said. The link “absolutely should have been” disclosed, he said.

Chối bỏ xung khắc
Oshodi nói nếu ông biết trước mối quan hệ gia đình giữa Abax và Ngân hàng Phát triển, thì ông đã đặt cược theo cách khác rồi. Mối liên hệ đó “tuyệt đối cần phải được” tiết lộ, ông nói.

Donald Yang, a managing partner at Abax, declined to comment. China Development Bank said in a faxed reply to questions that Chen Xiaoxin has left Abax and was never involved in any business that constituted a conflict of interest. Harbin Electric didn’t respond to questions sent by e-mail.

Donald Dương, một thành viên trong ban giám đốc Abax, từ chối bình luận. Ngân hàng Phát triển Trung Quốc cho biết trong bản fax trả lời các câu hỏi rằng Trần Tiếu Hân đã rời Abax và không bao giờ tham gia vào bất kỳ công việc nào tạo ra một xung khắc lợi ích. Harbin Electric đã không trả lời cho các câu hỏi được gửi qua email.

Xiaoxin, 39, didn’t respond to a message left at his Beijing apartment, two blocks north of China Development Bank’s headquarters. The U.S. Securities and Exchange Commission in Washington had no comment.

Tiếu Hân, 39 tuổi, đã không trả lời tin nhắnđể lại ở căn hộ của ông ở Bắc Kinh, cách trụ sở chính của Ngân hàng Phát triển Trung Quốc hai dãy phố về phía bắc. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ tại Washington không bình luận.

It’s important to appreciate the power of family connections, said author Howie, formerly Singapore-based managing director of CLSA Asia-Pacific Markets.


Howie, trước đây là Giám đốc quản lý của CLSA Asia-Pacific Markets đóng ở Singapore, nói rằng điều quan trọng là phải đánh giá đúng sức mạnh của các quan hệ gia đình.

“The reforms have not made the market anonymous,” he said. “They’ve made it more important to know who you are dealing with.”

Ông nói tiếp: “Các cải cách đã không làm thị trường thành ẩn danh. Chúng làm cho nó quan trọng hơn để biết những người mà bạn đang giao dịch”

Offshore Investments
The wealth and connections of China’s new aristocracy are often hidden in offshore locations with strict privacy rules.

Đầu tư ra nước ngoài
Sự giàu có và các mối quan hệ của tầng lớp quý tộc mới ở Trung Quốc thường được giấu kín ở các địa điểm ở nước ngoài với các nguyên tắc bảo mật nghiêm ngặt.

Ye Jingzi, the granddaughter of a legendary PLA marshal and wife of General Wang Zhen’s grandson, brought the Miss World beauty pageant to China and organized car races in the streets of Shanghai.


Diệp Tĩnh Tử (Ye Jingzi), cháu gái của nguyên soái huyền thoại [Diệp Kiếm Anh] và là vợ của cháu trai của tướng Vương Chấn, mang cuộc thi Hoa hậu Thế giới về Trung Quốc và tổ chức các cuộc đua xe trên đường phố Thượng Hải.

Less known is that Ye, 37, is chairman of Liaoning Starpower Engine Co., a company that plans to build car engines in northeast China with technology provided by Malaysian state- owned oil giant Petroliam Nasional Bhd. (PCHEM) Starpower’s only investor is registered in the British Virgin Islands, according to company filings. Attempts to reach Ye Jingzi were unsuccessful. Petronas didn’t answer e-mailed questions.


Ít người biết đến việc Tĩnh Tử, 37 tuổi, là chủ tịch Công ty Động cơ Starpower Liêu Ninh (Starpower Engine Co), một công ty có kế hoạch sản xuất động cơ xe hơi ở phía đông bắc Trung Quốc với công nghệ do công ty dầu khổng lồ, thuộc sở hữu nhà nước Malaysia, Petroliam Nasional Bhd (PCHEM) cung cấp. Nhà đầu tư duy nhất này của Starpower đăng ký ở quần đảo Virgin thuộc Anh, theo hồ sơ của công ty. Cố gắng liên lạc với Diệp Tĩnh Tử nhiều lần đều không thành. Petronas không trả lời các câu hỏi đã gửi qua email.

The lifestyle of some members of the third generation tracks that of the global affluent class -- people who were their schoolmates in Swiss, British and U.S. boarding schools.

Lối sống của một số thành viên thế hệ thứ ba theo lối sống của tầng lớp giàu có thế giới – những kẻ vốn là bạn học của họ ở Thụy Sĩ, Anh và các trường nội trú ở Mỹ.


Sabrina Chen made headlines when she appeared at a debutante ball in Paris in 2006, dancing alongside a Belgian princess and an Italian countess, according to the event’s website.

Sabrina Trần đã gây xôn xao khi cô xuất hiện tại một buổi khiêu vũ của những người mới bắt đầu ở Paris vào năm 2006, đã khiêu vũ cùng với một công chúa Bỉ và bá tước Ý, theo trang web về sự kiện này.

‘Capitalist Environment’
“Now with the children growing up in an essentially capitalist environment, they’re even further from a classless society and any sort of utopian dreams,” said Sidney Rittenberg, 91, Mao’s former translator. He lived with the Immortals when they were still rebels fighting for control of the country.


‘Môi trường tư bản chủ nghĩa’
“Bây giờ với lớp trẻ lớn lên trong một môi trường cơ bản là tư bản chủ nghĩa, thậm chí họ vượt xa khỏi một xã hội không giai cấp và bất kỳ ước mơ không tưởng nào”, ông Sidney Rittenberg, 91 tuổi, cựu phiên dịch của Mao nói. Ông cùng sống với nhóm Đại Công Thần khi họ vẫn còn là các phiến quân chiến đấu để nắm quyền kiểm soát đất nước.

Another member of the third generation, Zhuo Yue, the 33- year-old daughter of Deng Rong, is focusing on charity.

Một thành viên thế hệ thứ ba khác, Trác Duyệt (Zhuo Yue), 33 tuổi, con gái của Đặng Dung (Deng Rong), chú tâm vào công việc từ thiện.

Last month she helped organize a conference on philanthropy in Beijing. Dignitaries were shuttled in white BMW sedans with the words “BMW VIP Service” stenciled on the door. Swiss-made Hublot watches priced at $16,000 were on sale in the lobby outside the conference hall. Warren Buffett’s son, Peter, and former British Prime Minister Tony Blair were among the guests.

Tháng trước, cô đã giúp tổ chức một hội nghị về hoạt động từ thiện ở Bắc Kinh. Các quan chức đã được di chuyển tới lui trên xe sedan BMW trắng với dòng chữ “Dịch vụ BMW VIP” dán trên cửa. Đồng hồ Thuỵ Sĩ Hublot giá $16.000 được bán ở sảnh bên ngoài hội trường hội nghị. Peter,con trai của Warren Buffett, và cựu Thủ tướng Anh Tony Blair nằm trong số khách dự.

Ground Breaking
Seven hundred kilometers to the southwest of Beijing in Nanniwan, where according to government websites General Wang’s sons plan the resort, villagers have missed out on China’s economic boom. Some still live in unheated one-room cement homes. By contrast, modern high-rises sprout from the hilly terrain 40 minutes to the north, in the city of Yan’an, where seven decades ago the Immortals helped Mao build the rebel force that overthrew China’s Nationalist rulers.

Đột phá
Bảy trăm cây số về phía tây nam của Bắc Kinh ở Nanniwan, theo website của chính phủ, các con trai tướng Chấn lên kế hoạch làm khu du lịch nơi đây, dân làng đã bỏ lỡ dịp bùng nổ kinh tế của Trung Quốc. Một số vẫn còn sống trong nhà một phòng, xi măng, không lò sưởi. Ngược lại, nhiều nhà cao tầng hiện đại mọc lên ở khu đồi núi cách 40 phút về phía bắc, ở thành phố Diên An, nơi đó bảy thập kỷ trước, 8 Đại Công Thần đã giúp Mao xây dựng lực lượng nổi dậy lật đổ sự cai trị của Quốc Dân Đảng.


Two years ago, villagers crowded around the Wang brothers when they broke ground on the 265-square-kilometer project, next to a museum commemorating General Wang’s 359th brigade. His troops survived on “wild herbs and grass roots,” according to a 1982 account by a Yan’an veteran.

Hai năm trước, dân làng vây quanh anh em họ Vương khi họ đã động thổ dự án 265-km vuông, bên cạnh bảo tàng tưởng niệm lữ đoàn 359 của tướng Chấn. Binh sĩ của ông ăn “rau củ và cỏ dại” để sống sót, theo một tường thuật năm 1982 của một cựu chiến binh Diên An.

“We have always remembered the deep friendship of the people of Nanniwan,” Wang Jun said at the ceremony, according to a government website. “We have the responsibility to make a contribution to its economic development.”


Theo một trang web chính phủ, Vương Quân nói tại buổi lễ: “Chúng tôi luôn luôn ghi nhớ tình thân hữu sâu đậm của người dân Nanniwan. Chúng tôi có trách nhiệm đóng góp cho sự phát triển kinh tế của nó”.


That pledge had given villagers hope. Now, they wonder if the project will go ahead and create new jobs and modern homes.


Lời cam kết đó đã cho dân làng hy vọng. Bây giờ, họ tự hỏi, liệu dự án có xúc tiến và tạo ra công ăn việc làm mới và những ngôi nhà hiện đại hay không.


“Nanniwan is famous, but it hasn’t brought much to the locals,” said Hui Yanjun, who earns the equivalent of $400 a month administering pensions. “In the past, all workers were the same. Whether you were a foot soldier or a leader, you all ate and lived together. Now it’s different.”
Ông Nghiêm Tuấn Huy (Yanjun Hui), người lãnh được số tiền tương đương $400 một tháng từ lương hưu, nói: “Nanniwan nổi tiếng, nhưng nó không còn mang lại gì nhiều cho người dân địa phương. Khi xưa, tất cả mọi công nhân đều như nhau. Từ anh lính trơn tới lãnh đạo, tất cả đều ăn chung và sống chung với nhau. Bây giờ thì khác rồi”.

Jackie Chan
While Hui waits for changes in his life, the general’s great-granddaughter, Clare Wang, broadcasts on social media websites the changes in hers: cramming late at night on a design project for her architecture course at a Sydney university; vacationing at a hot springs resort in Japan; a new scarf for her 21st birthday; her royal-blue hair dye.

Thành Long
Trong khi ông Huy chờ đợi những thay đổi trong cuộc sống của mình, cháu cố của tướng Chấn, Clare Vương, phổ biến trên các trang mạng truyền thông xã hội các thay đổi trong cuộc sống của cô: nhồi nhét kiến thức tới quá khuya cho một dự án thiết kế của khoá học kiến trúc tại một trường đại học ở Sydney, đi nghỉ mát ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ở Nhật Bản, một chiếc khăn choàng mới cho sinh nhật thứ 21, thuốc nhuộm tóc màu xanh hoàng gia.

She posted a picture in February of herself with movie star Jackie Chan at what she described as an exhibition of her paintings. Clare declined to be interviewed when reached by telephone. She said in an e-mail that she respects her great- grandfather, without answering further questions.


Hồi tháng 2, cô đăng một ảnh của cô chụp với ngôi sao điện ảnh Thành Long tại chỗ mà cô mô tả là cuộc triển lãm tranh của mình. Clare từ chối phỏng vấn khi tiếp xúc qua điện thoại. Cô cho biết trong một email rằng, cô tôn trọng ông cố của mình mà không trả lời các câu hỏi khác.

On Dec. 6 she wrote a post about her manicured fingernails. The same day, Shenzhen Blossom Investment, a company that held part of her mother Jingjing’s online payment firm, listed a new chairman, according to corporate filings.

Ngày 6 tháng 12, cô đã đưa lên một bài về bộ móng tay được gọt dũa của cô. Cùng ngày, theo hồ sơ của Công ty đầu tư Đào hoa Thẩm Quyến (Shenzhen Blossom Investment), một công ty nắm giữ một phần vốn công ty thanh toán trực tuyến của Nguyên Nguyên, mẹ cô, kê tên một chủ tịch mới.

The new boss? A person with the name Wang Jixiang. Clare’s name in Chinese.
Chủ tịch mới là ai? Một người có tên là Vương Cát Tường (Wang Jixiang). Tên tiếng Trung của Clare.


Translated by Huỳnh Phan
http://www.bloomberg.com/news/2012-12-26/immortals-beget-china-capitalism-from-citic-to-godfather-of-golf.html


The Eight Immortals
Below are the Eight Immortals, founding fathers of Communist China who later emerged from the chaos of Mao Zedong's Cultural Revolution to orchestrate the opening of China to the world in 1978.

Deng Xiaoping 邓小平

Paramount leader after Mao's death and architect of the economic liberalization that lifted China out of poverty. The opening created opportunities for princelings to enrich themselves.

Bo Yibo 薄一波

Communist China's first finance minister, he later served four terms as vice premier. He was purged during the Cultural Revolution and came back to help Deng Xiaoping reshape the economy.

Chen Yun 陈云

One of the earliest members of the Communist Party, his influence rivaled Deng Xiaoping's. He ran economic policy in the 1980s and is famous for his description of China's economic reform as being like a bird in a cage.

Song Renqiong 宋任穷

Communist Party war hero in charge of northeastern provinces and space technology industries. His power peaked in the 1980s, when he became one of the elders that ruled the country.

Peng Zhen 彭真

Beijing party chief purged at the beginning of the Cultural Revolution, he returned to the Politburo in 1979 and became National People's Congress chairman in 1983. Peng oversaw drafting of laws that accompanied China's economic opening up.

Wang Zhen 王震

A war hero credited with saving communist troops from starvation in Nanniwan, he later led the People's Liberation Army to conquer Xinjiang. He led the military after the Cultural Revolution and became vice president in 1988.

Li Xiannian 李先念

President from 1983 to 1988, he helped orchestrate the arrest of the so-called "Gang of Four," led by Mao Zedong's wife, blamed for the Cultural Revolution. An architect of China's economic policy, he ordered his family to stay out of business, according to state media interviews with his children.

Yang Shangkun 杨尚昆

China's president from 1988 to 1993. He was promoted to first vice chairman of the Central Military Commission after the Tiananmen Square crackdown, while his brother, another general, also rose up the ranks. A close ally of Deng Xiaoping, Yang Shangkun lost military power after 1992.


Measuring privilege
Tracking the fortunes of 103 people – the Immortals' descendants and their spouses* – Bloomberg News shows how they reaped benefits from China's boom. They parlayed state jobs and connections into private careers, and were able to work, study and buy property overseas.
 
Clans with connections
Educated overseas: 30 people
Lived, worked or owned property in U.S.: 34 people
Executives in private business: 43 people
*Executives or directors of private or publicly listed companies
Executives in state-owned enterprises: 26 people
Held government or Communist Party positions: 30 people
*Excludes state-owned companies and the military
Links to companies registered offshore: 18 people
*Includes executives and directors of companies registered or affiliates registered offshore in jurisdictions with strict privacy laws. These include the British Virgin Islands, the Cayman Islands and Liberia. It doesn't include companies registered in Hong Kong.
Ties to China's military: 25 people
*Includes members of the military or related associations, attending military-affiliated schools, working for companies connected to the People's Liberation Army, executives at state-owned armaments, space and nuclear companies, and officials.
Worked in finance: 27 people
Worked in technology: 21 people
Worked in real estate: 16 people
* Note: Bloomberg's relative trend counts do not include Alan Lee Knaus, who is not a Chinese descendant.
Sources: Hong Kong corporate and stock exchange filings; Chinese corporate filings with the State Administration for Industry and Commerce and stock exchange filings; interviews; Chinese official news media reports; school alumni records.

The Chen family
A typesetter before the war, Chen Yun was lauded by Mao for stabilizing the economy after 1949 and was an architect of economic planning. While Chen frowned on the pace of Deng's reforms, his family took to capitalism. Son Chen Yuan runs China Development Bank. Grandson Xiaoxin works in private equity, as does his sister Xiaodan, who wore an Oscar de la Renta dress at a 2006 debutante ball in Paris.

Chen
Yun
陈云
Yu
Ruomu
于若木

Wife
Chen Yichu
陈怡初

Granddaughter
Chen Shuyu
陈姝羽

Granddaughter
Chen Weili
陈伟力

Daughter
Sun Fang
孙放

Son-in-law
Chen
Yuan
陈元

Son
Sun Yuli
孙玉黎

Ex-daughter-in-law
Bian Xiajun
边霞君

Ex-daughter-in-law
Tian Lan
田岚

Daughter-in-law
Chen Xiaoxin
陈小欣

Grand-
son
Chen Xiaodan
陈晓丹

Grand-
daughter
Chen Weihua
陈伟华

Daughter
Dong Xiaoguo
董小国

Son-in-law
Dong Wei
董巍

Grandson
Chen Weilan
陈伟兰

Daughter
Chen
Xinhua
陈新华

Son-
in-law
Chen Chen
陈晨

Grandson
Song Zhenzhen
宋真真

Ex-daughter-in-law
Jia Fangci
贾方慈

Daughter-
in-law
Chen Fang
陈方

Son

    No comments:

    Post a Comment

    your comment - ý kiến của bạn