MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, January 28, 2013

Asian jitters drive race for strategic ties Châu Á đua xe để củng cố các mối quan hệ chiến lược
Asian jitters drive race for strategic ties
                                                     
Châu Á đua xe để củng cố các mối quan hệ chiến lược

By Victor Mallet in New Delhi
Financial Times
Victor Mallet từ New Delhi
Financial Times

India and Asean are bolstering relations amid concerns over China’s growing power

Ấn Độ và ASEAN đang đẩy mạnh quan hệ trước những quan ngại về sức mạnh đang gia tăng của Trung Quốc.

Neither Manmohan Singh, the octogenarian and rather bookish Indian prime minister, nor Hun Sen, the former Khmer Rouge guerrilla-turned-prime minister of Cambodia, is in the habit of watching recreational motor rallies.

Cả Manmohan Singh, vị thủ tướng 80 tuổi và ham đọc sách của Ấn Độ, hay Hun Sen, Thủ tướng Campuchia, đều không có thói quen theo dõi các cuộc đua motor giải trí.

Yet there they both were – along with the Sultan of Brunei and other dignitaries from India and the Association of Southeast Asian Nations – at the finish line of the 8,000km “Asean-India Car Rally” in New Delhi last week.

Thế mà cả hai ông - cùng với Quốc vương Brunei và các vị chức sắc Ấn Độ và Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á khác - đều quy tụ tại vạch đích đường đua 8.000km ASEAN-Ấn Độ diễn ra tại New Delhi tuần qua.

The improbable prime ministerial interest in this rugged event, which coincided with a well-attended summit of Asian leaders, is the latest sign of the strengthening ties between the world’s largest democracy and the 10 Asean nations that lie to the east.

"Mối quan tâm đặc biệt" của các vị lãnh đạo vào sự kiện thể thao này, diễn ra đồng thời với Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo châu Á, là tín hiệu mới nhất cho thấy mối quan hệ ngày một vững chắc giữa nền dân chủ lớn nhất thế giới với 10 quốc gia Đông Nam Á ở phía đông nước này.


Both India and Asean, wary of China’s growing economic and military power, are eager to reconstruct a relationship with deep historical roots but only tenuous links in modern times. The US and Japan, equally concerned by China’s rise and its expansive claims to much of the South China Sea, are applauding from the sidelines.

Dè chừng trước sức mạnh kinh tế và quân sự đang tăng lên của Trung Quốc, cả Ấn Độ và ASEAN đều hăng hái muốn xây dựng lại mối quan hệ có nguồn gốc lịch sử sâu sắc nhưng khá mong manh trong thời điểm hiện nay này. Mỹ và Nhật Bản, hai nước cùng quan ngại không kém về sự trỗi dậy cũng như các tuyên bố chủ quyền bành trướng ra toàn bộ Biển Đông của của Trung Quốc, cũng đứng ngoài vỗ tay hoan nghênh.

Economically and strategically, the combination of India and Asean is no small matter. As Mr Singh said in his speech to open the summit, the two zones comprise 1.8bn people – a quarter of humanity – and have a combined gross domestic product of $3.8tn.

Xét trên khía cạnh kinh tế và chiến lược, sự kết hợp giữa Ấn Độ và ASEAN chắc chắn không thể xem thường. Như Thủ tướng Singh phát biểu trong diễn văn khai mạc hội nghị, hai khu vực có dân số 1,8 tỷ người - tức gần ¼ nhân loại - và có giá trị tổng sản phẩm quốc nội cộng lại đạt gần 3,8 nghìn tỷ USD.

Trade between the two is modest but growing fast, having increased tenfold in the past decade. India and Asean have finalised a trade agreement in services and investment, to complement the one in goods, and are aiming for two-way trade of more than $100bn a year by 2015.

Thương mại hai chiều còn khiêm tốn nhưng đang tăng trưởng nhanh, lên gấp hơn 10 lần trong vòng một thập niên qua. Ấn Độ và ASEAN vừa hoàn tất thỏa thuận thương mại dịch vụ và đầu tư, để bổ sung cho hiệp định về thương mại hàng hóa, và hướng tới kim ngạch mậu dịch hai chiều đạt hơn 100 tỷ USD/năm vào năm 2015.

The recent opening to the world of the Asean member Myanmar, on India’s eastern border, has prompted much excited talk of a “Trilateral Highway” that would link India by road to Myanmar and Thailand, and also to Laos and Cambodia – although the rally drivers’ experiences of shocking roads suggest much work remains to be done.


Sự mở cửa gần đây của Myanmar, quốc gia thành viên ASEAN tiếp giáp biên giới phía Đông của Ấn Độ, đã mở ra nhiều câu chuyện phấn khích về một "đại lộ ba bên" nối liền Ấn Độ với Myanmar và Thái Lan, và có thể với cả Lào và Campuchia bằng đường bộ - mặc dù hình ảnh những tay lái gập gềnh trên con đường sốc cho thấy còn nhiều việc cần phải làm.


But it is the strategic and especially the maritime aspect of the India-Asean relationship that has taken on a new urgency since China began pressing its contested claims to the South China Sea – an issue that provoked a public row between China and the Philippines at the East Asia Summit in November.


Nhưng chính khía cạnh chiến lược và đặc biệt là hàng hải của mối quan hệ Ấn Độ - ASEAN mới thực cần kíp bởi Trung Quốc đã bắt đầu cứng rắn với các tuyên bố tranh chấp trên Biển Đông - một vấn đề đã kích động cuộc đối đầu căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippine tại Hội nghị thượng đỉnh Đông Á hồi tháng 11/2012.


“The India-Asean engagement began with a strong economic emphasis, but it is also becoming increasingly strategic,” Mr Singh said last week. “India and Asean nations should intensify their engagement for maritime security and safety, for freedom of navigation and for peaceful settlement of maritime disputes in accordance with international law.”


Ông Singh phát biểu: "Sự gắn kết Ấn Độ - ASEAN bắt đầu với trọng tâm là kinh tế, nhưng nó đang ngày càng trở nên mang tính chiến lược hơn. Ấn Độ và các quốc gia ASEAN nên tăng cường gắn kết về an ninh và an toàn hàng hải, tự do hàng hải và giải quyết hòa bình các tranh chấp hàng hải phù hợp với luật pháp quốc tế".


These were not just words. Less than three weeks earlier, Admiral D.K. Joshi, the Indian navy chief, had said India was prepared to send ships to defend its interests in the South China Sea, where India’s Oil and Natural Gas Corporation is engaged in exploration off Vietnam.

Những phát biểu này không chỉ đơn thuần là những lời nói. Trước đó chưa đầy 3 tuần, Đô đốc D.K. Joshi, chỉ huy trưởng Hải quân Ấn Độ, đã phát biểu, Ấn Độ sẵn sàng cử tàu tới bảo vệ lợi ích của mình tại Biển Đông, nơi Tập đoàn dầu khí quốc gia Ấn Độ đang tham gia thăm dò chung tại ngoài khơi Việt Nam.


A few days later, Vice-Admiral Su Zhiqian, a Chinese naval commander, was quoted as saying in Sri Lanka that his navy would “actively maintain the peace and stability of the Indian Ocean”.


Vài ngày sau đó, Phó Đô đốc Su Zhiqian, một tư lệnh hải quân Trung Quốc, được dẫn lời tại Sri Lanka nói rằng hải quân Trung Quốc sẽ "tích cực duy trì hòa bình và ổn định ngoài khơi Ấn Độ Dương".


This close interest in each other’s home waters is an important reason why the two big powers have been vigorously courting the southeast Asia region that straddles the two seas.


Sự quan tâm sát sao đến vùng biển được cho là sân sau của nhau là lý do quan trọng giải thích tại sao hai cường quốc này lại tỏ ra tích cực ve vãn Đông Nam Á, khu vực đứng ở giữa hai đại dương này.

India and Asean have each known for years that they need to diversify their trading partnerships and alliances so as not to become too dependent on the Chinese economy, or too vulnerable to its resurgent military power.

Ấn Độ và ASEAN đều ý thức rõ từ nhiều năm qua rằng họ cần phải đa rạng hóa các quan hệ đối tác thương mại và liên minh để trở nên không quá phụ thuộc vào nền kinh tế Trung Quốc, hay quá dễ tổn thương trước sức manh quân sự đang lên của nước này.


Revived tensions in the South China Sea have given new impetus to this move towards more co-operation. “Certainly it has regained a greater edge because of what has been happening over the past year and a half,” says Shyam Saran, a former Indian foreign secretary. “There is no doubt that there is heightened nervousness among Asean countries.”


Căng thẳng mới trên Biển Đông đã tạo thêm động lực cho động thái này theo hướng hợp tác hơn. Ông Shyam Saran, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ, phát biểu: "Rõ ràng tình hình đang trở nên nguy hiểm hơn trong hơn một năm rưỡi qua. Không thể phủ nhận sự bối rối đang tăng lên tại các nước ASEAN".


Asean is a disparate group, and usually only Vietnam or the Philippines will speak openly of what they see as the threat from China. India, meanwhile, is careful not to offend its giant neighbour, with which it fought – and lost – a short border war in 1962.


ASEAN là một tổ chức quá nhiều khác biệt, và thưởng chỉ Việt Nam và Philippin nói công khai về cái được coi là mối đe dọa từ Trung Quốc. Trong khi đó, Ấn Độ vẫn thận trọng tránh gây xúc phạm đến người láng giềng khổng lồ mà họ đã từng chiến đấu và chịu thua trong cuộc chiến tranh biên giới chớp nhoáng 1962.


But when Mr Singh speaks of “unsettled questions and unresolved issues in our region”, and when Asean and India establish a “strategic partnership” and jointly call for “unfettered movement of trade in accordance with international law” – as they did last week – it is a safe bet that China is on their minds.

Nhưng khi ông Singh nói về "những câu hỏi còn để ngỏ và những vấn đề chưa giải quyết trong khu vực của chúng ta", và khi ASEAN và Ấn Độ thiết lập "quan hệ đối tác chiến lược" và cùng nhau kêu gọi ủng hộ tự do thương mại phù hợp với luật pháp quốc tế", như họ đã làm hồi tuần trước, rõ ràng nhân tố Trung Quốc vẫn luôn ám ảnh trong suy nghĩ của họ.Translated by Trâm Anh


http://www.ft.com/intl/cms/s/0/f0ddc1e4-4d36-11e2-a99b-00144feab49a.html?goback=.gde_2550005_member
_199301879#axzz2JKZDhXv3


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn