MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Wednesday, January 30, 2013

Afghan War Commander Gives Options for After ’14 Chỉ huy chiến trường Afghanistan đệ trình các lựa chọn cho hậu 2014


Afghan War Commander Gives Options for After ’14

Chỉ huy chiến trường Afghanistan đệ trình các lựa chọn cho hậu 2014

By ELISABETH BUMILLER and ERIC SCHMITT
January 2, 2013

ELISABETH BUMILLER và ERIC Schmitt
02 tháng một năm 2013

WASHINGTON — Gen. John R. Allen, the senior American commander in Afghanistan, has submitted military options to the Pentagon that would keep 6,000 to 20,000 American troops in Afghanistan after 2014, defense officials said on Wednesday.

WASHINGTON - Tướng John R. Allen, chỉ huy cấp cao của Mỹ tại Afghanistan, đã trình lên Lầu Năm Góc các lựa chọn quân sự sẽ giữ 6.000 đến 20.000 quân Mỹ ở Afghanistan sau năm 2014, các quan chức quốc phòng cho biết.

General Allen offered Defense Secretary Leon E. Panetta three plans with different troop levels: 6,000, 10,000 and 20,000, each with a risk factor probably attached to it, a senior military official said. An option of 6,000 troops would probably pose a higher risk of failure for the American effort in Afghanistan, 10,000 would be medium risk and 20,000 would be lower risk, the official said.

Tướng Allen đề nghị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon E. Panetta ba kế hoạch với mức quân nhân khác nhau: 6.000, 10.000 và 20.000, mỗi mức với một yếu tố nguy cơ có thể gắn liền với nó, một quan chức quân sự cấp cao cho biết. Tùy chọn 6.000 quân có lẽ sẽ đặt ra một nguy cơ thất bại cho các nỗ lực của Mỹ ở Afghanistan, 10.000 sẽ là nguy cơ trung bình và 20.000 sẽ có nguy cơ thấp, quan chức này nói.

But the official, who spoke on the condition of anonymity because he was not authorized to discuss the options, said that a more important factor in the success of any post-2014 American mission was how well — or whether — an Afghan government known for corruption could deliver basic services to the population.

Tuy nhiên, viên chức này, người đã phát biểu với điều kiện giấu tên vì ông không có thẩm quyền để thảo luận về các tùy chọn, cho biết, một yếu tố quan trọng hơn trong sự thành công của bất kỳ nhiệm vụ hậu-2014 nào của Mỹ là liệu một chính phủ Afghanistan vốn nổi tiếng về tham nhũng có thể cung cấp các dịch vụ cơ bản cho người dân được hay không và tốt tới mức nào.

General Allen’s options offer ascending levels of American involvement in guarding against the expansion of terrorist groups in Afghanistan and advising an Afghan military that has limited air power, logistics, leadership and ability to evacuate and treat its wounded.


Các tùy chọn của Tướng Allen cung cấp mức độ tăng dần về sự tham gia của Mỹ trong việc bảo vệ chống lại việc mở rộng của các nhóm khủng bố tại Afghanistan và tư vấn cho một quân đội Afghanistan vốn có giới hạn về sức mạnh không quân, hậu cần, lãnh đạo và khả năng sơ tán và điều trị binh sĩ bị thương.

With 6,000 troops, defense officials said, the American mission would largely be a counterterrorism fight of Special Operations commandos who would hunt down insurgents. There would be limited logistical support and training for Afghan security forces. With 10,000 troops, the United States would expand training of Afghan security forces. With 20,000 troops, the Obama administration would add some conventional Army forces to patrol in limited areas.


Với 6.000 quân, các quan chức quốc phòng cho biết, sứ mệnh của Mỹ phần lớn sẽ là một cuộc chiến chống khủng bố với các hoạt động biệt kích để săn lùng các phần tử nổi dậy. Sẽ có hạn chế hỗ trợ hậu cần và đào tạo cho các lực lượng an ninh Afghanistan. Với 10.000 quân, Hoa Kỳ sẽ mở rộng đào tạo các lực lượng an ninh Afghanistan. Với 20.000 quân, chính quyền Obama sẽ có thêm một số lực lượng quân đội thông thường để tuần tra trong khu vực giới hạn.

Defense officials said it was unclear whether President Obama had studied the options, although they said he was expected to discuss them at the White House next week when President Hamid Karzai of Afghanistan visits. About 66,000 American troops are now in Afghanistan.


Các quan chức quốc phòng cho biết không rõ liệu Tổng thống Obama đã nghiên cứu các tùy chọn hay chưa, mặc dù họ cho biết ông dự kiến ​​sẽ thảo luận tại Nhà Trắng vào tuần tới khi Tổng thống Hamid Karzai của Afghanistan viếng thăm. Hiện có khoảng 66.000 binh sĩ Mỹ tại Afghanistan.


Under an agreement between NATO and the Afghan government, the NATO combat mission in Afghanistan is to end on Dec. 31, 2014, when the Afghan Army and the police are to have full responsibility for their country’s security. But in recent months the Obama administration has been debating the size and mission of a residual American force that would remain after 2014 to increase Afghan stability.


Theo một thỏa thuận giữa NATO và chính phủ Afghanistan, sứ mệnh chiến đấu của NATO tại Afghanistan là kết thúc vào ngày 31 Tháng Mười Hai, 2014, khi quân đội và cảnh sát Afghanistan có trách nhiệm hoàn toàn đối với an ninh của đất nước của họ. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, chính quyền Obama đã tranh luận về kích thước và sứ mệnh của một lực lượng Mỹ còn ở lại sau khi năm 2014 để tăng cường ổn định cho Afghanistan.

The help is sorely needed, according to the most recent Pentagon report on the state of the 11-year-old war. In an assessment released last month that covers April through September 2012, the Pentagon found that only one of the Afghan Army’s 23 brigades was able to operate independently without air or other military support from the United States or its NATO partners.

Sự trợ giúp là vô cùng cần thiết, theo báo cáo gần đây nhất của Lầu Năm Góc về tình hình của cuộc chiến tranh 11 năm này cho biết. Trong một đánh giá công bố tháng trước đề cập từ tháng Tư đến tháng 9 năm 2012, Lầu Năm Góc phát hiện ra rằng chỉ có 23 lữ đoàn của quân đội Afghanistan đã có thể hoạt động độc lập mà không có hỗ trợ không lực hoặc hỗ trợ quân sự khác từ Hoa Kỳ hoặc các đối tác NATO.

Defense officials said that General Allen’s recommendations did not include options for the pace of withdrawals of the remaining 66,000 troops, although American officials say he wants to keep a large majority — perhaps as many as 60,000 — through the fighting season next fall.


Quan chức quốc phòng nói rằng đề nghị của Tướng Allen đã không bao gồm các tùy chọn cho tốc độ rút 66.000 binh lính còn lại, mặc dù các quan chức Mỹ nói rằng ông muốn giữ một đa số lớn - có lẽ nhiều đến 60.000 - cho các trận chiến mùa thu tới.

Military officials anticipate that the White House will push for a more rapid withdrawal.

Quan chức quân sự dự đoán rằng Nhà Trắng sẽ thúc đẩy việc rút quân nhanh hơn.

General Allen’s recommendations come as he and Mr. Panetta are soon due to leave their jobs. General Allen is to be replaced in February by Gen. Joseph F. Dunford Jr., and Mr. Panetta is expected to step down after Mr. Obama nominates a successor.

Khuyến nghị của Tướng Allen được đưa ra khi ông và ông Panetta sẽ sớm rời chức vụ. Tướng Allen sẽ được thay thế vào tháng Hai bởi tướng Joseph F. Dunford Jr, và ông Panetta dự kiến ​​sẽ thôi chức sau khi ông Obama đề cử người kế nhiệm.

General Allen, who is under investigation for a series of e-mails he exchanged with a socialite in Tampa, Fla., Jill Kelley, is to become the NATO supreme allied commander in Europe, but his nomination is delayed until the investigation concludes.

Tướng Allen, người đang được điều tra về một loạt các e-mail ông trao đổi với một nhân vật có ảnh hưởng ở Tampa, Florida, Jill Kelley, sẽ trở thành chỉ huy tối cao đồng minh NATO ở châu Âu, nhưng đề cử bị trì hoãn cho đến khi kết thúc điều tra.


Pentagon officials said Wednesday that he had long planned to leave Afghanistan in February and that the inquiry had not accelerated his departure.

Các quan chức Lầu Năm Góc cho biết rằng ông từ lâu đã lên kế hoạch rời khỏi Afghanistan vào tháng Hai và cuộc điều tra đã không tăng tốc ra đi của ông.
http://www.nytimes.com/2013/01/03/world/middleeast/afghan-war-commander-gives-options-for-after-2014.html?_r=0

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn