MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, December 31, 2012

2012: A TOUGH YEAR FOR VIETNAM 2012: Một năm khó khăn cho Việt Nam2012: A TOUGH YEAR FOR VIETNAM

2012: Một năm khó khăn cho Việt Nam

By James Parker
The Diplomat

James Parker
The Diplomat

December 27, 2012

27/12/ 2012

As 2012 winds down, Vietnamese leaders are probably glad to see the end of what has been a difficult year.  Despite there still being a few days of activity left, the General Statistics Office recently announced that Vietnam’s GDP increased by only 5.03% this year.  This is the lowest rate of growth since 1999 and is well below previous targets for 2012, which were generally above 6%.  Notably, even this low rate of growth was only achieved after a slight fourth quarter upswing.

Năm cuối năm 2012 đang đến kề, các lãnh đạo Việt Nam có thể vui mừng chứng kiến những kết thúc những khó khăn trong một năm qua. Mặc dù vậy thì vẫn còn một vài ngày nữa trước khi năm nay kết thúc, Tổng cục Thống kê đã công bố gần đây rằng GDP của Việt Nam chỉ tăng 5,03% trong năm 2012. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 1999 và thấp hơn mục tiêu được đề ra cho năm 2012 ở mức 6%. Điểm đáng chú ý là tỷ lệ tăng trưởng thấp này chỉ đạt được sau khi đạt được tăng trưởng nhẹ trong quý thứ tư.

Another point of concern is inflation, which has remained stubbornly high and rose from 5.04% year-on-year (YoY) back in August, to 6.81% YoY in December. Meanwhile, the sixth month inflation rate ending in November was 7.08% and the full-year inflation rate for 2012 was 9.21%.

Một điểm đáng quan tâm khác là vấn nạn lạm phát vẫn còn cao dai dẳng và đã tăng lên 5,04% so với một năm trở trước (year-on-year) vào tháng Tám, và 6.81% so với cùng kỳ năm trước trong tháng Mười hai. Trong khi đó, tỷ lệ lạm phát trong sáu tháng kết thúc vào tháng Mười một là 7,08% và tỷ lệ lạm phát cho cả năm 2012 là 9,21%.

Despite the inflation situation, Hanoi’s central bank, the State Bank of Vietnam, made cuts to several key interest rates last week that went into effect on December 24th. This includes cutting the discount rate to 7% from 8%, a 1% cut to the refinance rate, and similar 1% cuts to agriculture lending rates and the short term deposit ceiling. This is the sixth time in the last year that Vietnam has cut interest rates.

Mặc dù tình hình lạm phát vẫn gia tăng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cắt giảm một số lãi suất chủ chốt hồi tuần trước và đã có hiệu lực vào ngày 24 tháng Mười hai vừa qua. Đó bao gồm cả việc cắt giảm lãi suất chiết khấu từ 8% xuống còn 7%, cắt giảm 1% tỷ lệ tái cấp vốn, và cắt giảm 1% lãi suất cho vay nông nghiệp và tiền gửi định kỳ hạn ngắn. Đây là lần thứ sáu trong năm qua mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cắt giảm lãi suất.

Offering some respite from ongoing difficulties, exports performed fairly well over the year, giving Vietnam a net boost in this category.  Given slow overall growth rates, it is not surprising that the central bank has moved to ease the monetary situation even in the face of inflation.  Real interest rates remain positive (are higher than inflation). In addition, fallout from a high rate of non-performing loans, especially in the State Owned Sector, continues to be a drag on economic activity.
So với một số khó khăn đang diễn ra, Việt Nam vẫn đạt được sản lượng xuất khẩu khá tốt trong năm vừa qua, và đã giúp nước này đẩy mạnh tổng số thặng dư trong năm 2012. Với tốc độ tăng trưởng chung như hiện nay, điều này không có gì đáng ngạc nhiên khi Ngân hàng Nhà nước nới lỏng tình hình tiền tệ, thậm chí ngay cả khi họ đối mặt với nạn lạm phát. Hiện nay lãi suất vẫn còn rất cao (cao hơn mức lạm phát). Ngoài ra, tỷ lệ nợ xấu từ các khoản cho vay không hiệu quả, đặc biệt là trong lĩnh vực doanh nghiệp nhà nước, sẽ tiếp tục gây thêm đình trệ trong nền kinh tế trong thời gian sắp tới.

Whether or not the rate cuts will be enough to boost growth remains to be seen. The reforms necessary to shift the economy to domestic consumption and to limit the ability of State Owned Enterprises (SOEs) to obtain financing at the expense of the private sector are still underway.   

Hiện nay vẫn chưa rõ việc cắt giảm lãi suất sẽ thúc đẩy tăng trưởng như thế nào. Các cải cách là cần thiết nhằm thay đổi nền kinh tế tiêu thụ trong nước và hạn chế các khả năng của các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trong việc sử dụng nguồn vốn từ khu vực doanh nghiệp tư nhân, và kế hoạch này đang được tiến hành.


The external situation is seeing some improvements — as already being reflected in the trade account. The worst of the Eurozone crisis seems to be over, which is particularly crucial for Vietnam as the EU recently overtook the U.S. to become Hanoi’s largest export market. Furthermore, slight pick-ups in the U.S. and UK suggest that a global turnaround, however weak, may finally be in the cards.  The external environment will have an enormous impact on Vietnam’s outlook for 2013.

Tình trạng hiện nay nhìn từ bên ngoài đã có một số cải tiến và đã được phản ánh trong các tài khoản thương mại. Cuộc khủng hoảng tồii tệ tại khu vực sử dụng đồng euro ở châu Âu vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ổn định trong thời gian tới, và điều này đối với Việt Nam rất quan trọng vì EU gần đây đã vượt qua Hoa Kỳ để trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Hà Nội. Hơn nữa, tăng trưởng nhẹ tại Hoa Kỳ và Anh Quốc cho thấy có một sự thay đổi toàn cầu đang diễn ra, tuy nhiên vẫn còn rất yếu kém. Môi trường bên ngoài sẽ có tác động rất lớn về triển vọng của Việt Nam vào năm 2013.

That being said, numerous obstacles to growth remain to be tackled and there is no guarantee that 2013 will prove any kinder to Hanoi than 2012.
Như đã nói như trên, sự phát triển tại Việt Nam vẫn còn rất nhiều trở ngại cần giải quyết và không có điều gì đảm bảo với Hà Nội rằng năm 2013 sẽ khá hơn so với năm 2012.


Translated by Miên Thy

http://thediplomat.com/pacific-money/2012/12/27/2012-a-tough-year-for-vietnam/