MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, July 28, 2012

Pollution protestors clash with police in China Người biểu tình chống ô nhiễm đụng độ với cảnh sát ở Trung Quốc
Pollution protestors clash with police in China

Người biểu tình chống ô nhiễm đụng độ với cảnh sát ở Trung Quốc

28 Jul 2012
28/07/2012


QIDONG, China - Thousands of people demonstrating over fears of pollution from a sewage pipeline at a paper factory in east China clashed with police Saturday, the latest in a series of environmental protests.

Qidong, Trung Quốc - Hàng ngàn người biểu tình vì lo ngại ô nhiễm từ một đường ống dẫn nước thải tại một nhà máy sản xuất giấy ở phía đông Trung Quốc đã đụng độ với cảnh sát hôm Thứ bảy, đây là sự kiện mới nhất trong một loạt các cuộc biểu tình về môi trường.


The protestors overturned two cars and ransacked local government offices in the coastal city of Qidong, near Shanghai, an AFP photographer said.


Những người biểu tình đã lật đổ hai chiếc xe và xâm nhập văn phòng chính quyền địa phương tại thành phố ven biển Qidong, gần Thượng Hải, một nhiếp ảnh gia AFP cho biết.

Demonstrators seized bottles of liquor and wine from the offices along with cartons of cigarettes, items which Chinese officials frequently receive as bribes, according to messages on Sina Weibo, China's Twitter-like service.

Những người biểu tình đã thu giữ những chai rượu mạnh và rượu vang từ các văn phòng cùng với những thùng thuốc lá, các mặt hàng mà các quan chức Trung Quốc thường xuyên được hối lộ, theo các tin nhắn trên mạng Sina Weibo, một dịch vụ Twitter của Trung Quốc.

Thousands of people had gathered in a square in front of the government offices and in adjacent streets Saturday morning, with armed police arriving at the scene at 9:00 am, AFP witnessed.


Hàng ngàn người đã tụ tập tại một quảng trường ở phía trước văn phòng chính quyền và các đường phố lân cận vào buổi sáng thứ bảy, cảnh sát vũ trang đến tại hiện trường lúc 09:00, AFP đã chứng kiến.


But the crowds dispersed after local authorities used television, radio, the Internet and text message to announce that the waste water pipeline project at the mill, which belongs to Japanese company Oji Paper, would be "permanently cancelled".

Tuy nhiên, đám đông giải tán sau khi chính quyền địa phương sử dụng truyền hình, đài phát thanh, Internet và tin nhắn văn bản để thông báo rằng dự án đường ống dẫn nước thải tại nhà máy thuộc công ty Oji Paper Nhật Bản, sẽ là "vĩnh viễn bị hủy bỏ".


Oji Paper denied it was causing pollution and said closing the 110 kilometre (70-mile) pipeline would not affect operations at the plant, located in Nantong, Jiji Press reported.

Oji Paper chối bỏ việc đã gây ra ô nhiễm và việc đóng 110 cây số (70 dặm) đường ống dẫn sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động tại nhà máy, nằm ở Nam Thông, Jiji Press cho biết.


"We don't release 'polluted water' as we are currently releasing water after purification that meets the local environmental standards," the news agency quoted a company public relations official as saying.


"Chúng tôi không thải nước bị ô nhiễm bởi vì chúng tôi hiện đang thải nước sau khi làm sạch và đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường địa phương", hãng tin dẫn lời một nhân viên quan hệ công chúng của công ty cho biết.


Protests against environmental degradation have increased in China, where three decades of rapid and unfettered industrial expansion have taken their toll.

Các cuộc biểu tình chống lại suy thoái môi trường đã tăng lên ở Trung Quốc, nơi ba thập kỷ mở rộng công nghiệp nhanh chóng và không bị trói buộc đã làm tăng đáng sợ mức độ ô nhiễm.


The sewage pipe from the paper mill would have discharged into the sea in the port of Lusi, one of four fishing harbours in Qidong, one protestor, who for safety reasons only gave her name as Qin, told AFP.

Các đường ống nước thải từ nhà máy giấy đã thải ra biển tại cảng Lusi, một trong bốn cảng cá tại Qidong, một người biểu tình, vì lý do an toàn chỉ cho tên của mình là Tần, nói với AFP.

Discharges were set to climb to 150,000 tonnes of sewage a day when the mill was fully operational, according to residents quoted Friday by the state-run Global Times newspaper.

Nước thải được biết đã lên đến 150.000 tấn một ngày khi nhà máy hoạt động hết công suất, theo lời cư dân phát biểu hôm thứ sáu vừa qua, tờ báo nhà nước, Hoàn cầu thời báo cho biết.

Qin said there had been about 50,000 demonstrators but that "almost everyone left after the government's promise to stop the project".

Qin cho biết đã có khoảng 50.000 người biểu tình nhưng mà "gần như tất cả mọi người đều ra về sau khi chính quyền hứa ngăn chặn dự án này".

A Nantong official, who gave his name as Chen, denied rumours that an 18-year-old man had been beaten to death by police.


Một quan chức ở Nantong, cho biết tên là Chen, phủ nhận tin đồn rằng một người đàn ông 18 tuổi đã bị đánh đến chết bởi cảnh sát.

"It must be a rumour, if true we would know," Chen told AFP by phone.

"Nó chắc là tin đồn, nếu đúng sự thật, chúng tôi hẳn phải biết", Chen nói với AFP qua điện thoại.


A photograph posted on the Internet showed a man, identified online as Sun Jianhua, the party secretary of the city, protected by police. He had apparently been stripped to the waist by protesters.


Một bức ảnh được đăng trên Internet cho thấy một người đàn ông, được xác định trên mạng là Sun Jianhua, bí thư đảng của thành phố, được bảo vệ bởi cảnh sát. Ông dường như đã bị lột áo đến thắt lưng bởi những người biểu tình.


One microblogger using the name Qidong Longhuisheng estimated numbers at 100,000.

Một blogger sử dụng cái tên Qidong Longhuisheng số ước tính con số khoảng 100.000.


"There are people everywhere, on walls, cars, rooftops, in streets," said another Internet user writing under the name Jiaojiaotaotailang earlier in the day.

"Có người ở khắp mọi nơi, trên tường, xe hơi, mái nhà, đường phố," trước đó trong ngày, một người sử dụng Internet viết dưới tên Jiaojiaotaotailang cho biết.

"The air is filled with the smell of alcohol, and there are sounds of breaking glass."

Không khí đầy mùi rượu, và có tiếng thủy tinh vỡ. "

Searches including "Qidong" were blocked Saturday on Sina Weibo, which has more than 250 million subscribers.

Tìm kiếm có từ "Qidong" đã bị chặn hôm thứ Bảy trên Sina Weibo, với hơn 250 triệu thuê bao.

The move to close the paper mill's waste water pipeline comes after Chinese authorities this month scrapped plans to build a $1.6 billion metals plant in the southwest province of Sichuan following violent protests by local residents concerned about the planned factory's environmental impact.

Động thái đóng đường ống dẫn nước thải nhà máy giấy xuất hiện sau khi chính quyền Trung Quốc trong tháng này hủy bỏ kế hoạchxây dựng một nhà máy kim loại trị giá $1.6 tỷ tại các tỉnh tây nam Tứ Xuyên sau các cuộc biểu tình bạo lực của cư dân địa phương lo ngại về tác động môi trường của nhà máy dự định xây dựng.

Similar incidents are reported regularly around China, many over environmental concerns that locals say are linked to corruption, but authorities typically quash the protests and push ahead with the projects.

Sự cố tương tự được báo cáo thường xuyên trên khắp Trung Quốc, có nhiều quan ngại về môi trường mà người dân địa phương nói có liên quan đến tham nhũng, nhưng chính quyền thường dẹp các cuộc biểu tình và cứ thúc đẩy các dự án.

The Chinese government warned Friday that security would be tightened throughout the country ahead of a major Communist Party Congress this autumn, which should see a new generation of leaders take over the reins of power.


Chính phủ Trung Quốc cảnh báo rằng an ninh sẽ được thắt chặt trên khắp đất nước trước Đại hội Đảng Cộng sản mùa thu này, với một thế hệ mới các nhà lãnh đạo tiếp nhận quyền lực.
http://www.channelnewsasia.com/stories/afp_asiapacific/view/1216229/1/.html

le chinois Cnooc annonce un investissement sans précédent au Canada
Un logo de la compagnie pétrolière Cnooc
Logo của công ty dầu mỏ CNOOC

Pétrole: le chinois Cnooc annonce un investissement sans précédent au Canada

Dầu mỏ: Hãng CNOOC của Trung Hoa thông báo vụ đầu tư chưa từng có vào Canada

Philippe Lopez

Philippe Lopez

AFP 23/07/2012
AFP 23/07/2012


MONTREAL - Le grand groupe pétrolier chinois Cnooc a annoncé lundi un accord avec le canadien Nexen prévoyant l'acquisition de ce dernier pour 15,1 milliards de dollars américains, potentiellement le plus important investissement chinois jamais effectué au Canada.


MONTREAL – Thứ hai vừa rồi, hãng dầu mỏ khổng lồ của Trung Hoa CNOOC thông báo ký kết với công ty Nexen của Canada dự kiến sẽ nuôt gọn công ty này với cái giá 15,1 tỉ USD, xét về tiềm năng, thì đây là vụ đầu tư chưa từng thấy vào Canada.

Ce montant, qui représente un prix de 27,50 dollars par action Nexen, offre une prime de 61% par rapport au cours de clôture du titre vendredi, ont souligné les deux sociétés dans un communiqué commun, et de 66% par rapport à la moyenne des derniers 20 jours ouvrables.

Một thông cáo chung của hai công ty cho biết trị giá mỗi cổ phiếu Nexen lên tới 27,50 dollar, tăng 61% so với trị giá cổ phiếu chứng khoán lúc đóng cửa hôm thứ sáu, và tăng 66% so với mức tăng trung bình của 20 ngày mở cửa vừa qua.


Un argument de poids pour convaincre les actionnaires qui doivent se prononcer d'ici le 21 septembre.


Đó là một luận điểm chắc nịch có sức thuyết phục các cổ đông sẽ phải bỏ phiếu vào ngảy 21 tháng chín tới.


D'autant que l'acquéreur accepte en outre la dette de Nexen atteignant 4,3 milliards de dollars.


Chưa kể là bên nào mua được công ty Nexen còn phải chấp nhận thêm khoản nợ của Nexen lên tới 4,3 tỉ dollar.


Le titre de Nexen est monté en flèche lundi matin à Toronto, gagnant 53,5% moins d'une heure après l'ouverture par rapport à la clôture de vendredi, pour s'établir à 26,54 dollars.

Trị giá chứng khoán Nexen lên vùn vụt sáng thứ hai vừa rồi ở Toronto, trong vòng chưa tới một giờ sau khi mở cửa đã đạt 53,5% so với khi đóng cửa ngày thứ sáu trước đó, giá mỗi cổ phiếu Nexen khi đó là 26,54 dollar.


Le communiqué présente la transaction comme quasiment acquise, mais celle-ci doit être encore approuvée par le gouvernement fédéral d'Ottawa qui décidera si elle apporte un "bénéfice net" à l'économie canadienne.


Thông cáo cho biết việc chuyển nhượng coi như đã gần xong, tuy còn phải chờ chính quyền liên bang Canada ở Ottawa duyệt nếu được cho là mang lại “lợi nhuận ròng” cho nền kinh tế canada.


Les refus en la matière sont rares de la part du gouvernement conservateur canadien, mais comme il s'agit d'une importante compagnie énergétique - la 12e du pays - devant passer aux mains d'un groupe public chinois, les analystes ont immédiatement rappelé le précédent du rejet de l'offre d'achat hostile, en novembre 2010, de l'anglo-australien BHP Billiton sur le numéro un mondial des engrais, le canadien Potash Corp.


Hiếm khi có chuyện từ chối trong những vụ như thế này của chính phủ bảo thủ Canada, thế nhưng do chuyện này liên hệ tới một công ty năng lượng lớn của đất nước – đứng thứ 12 trong nước – nay lại rơi vào tay một doanh nghiệp Nhà nước của Trung Hoa, nên các nhà phân tích ngay lập tức đã nhắc nhớ chuyện chính phủ không duyệt việc mua doanh nghiệp bất lợi hồi tháng 11 năm 2010 của hãng liên doanh Anh-Úc BHP Billiton  đối với công ty phân bón số một thế giới của Canada là Potash Corp.
En même temps, ils supposent que le géant chinois a dû chercher des assurances officieuses auprès d'Ottawa avant de se lancer dans l'opération.

Đồng thời, các nhà phân tích cũng giả định rằng công ty Trung Hoa khổng lồ hẳn là đã tìm kiếm những bảo hành bán chính thức của chính quyền tại Ottawa trước khi bọn họ lao vào công chuyện này.


Le groupe chinois a pris soin de préparer le terrain. Il a investi depuis 2005 quelque 2,8 milliards de dollars au Canada, et notamment dans une société partenaire de Nexen dans les sables bitumineux, MEG Energy.


Doanh nghiệp Trung Hoa đã cẩn thận chuẩn bị mọi việc kỹ lưỡng. Từ năm 2005, họ đã đầu tư quãng 2,8 tỉ dollar vào Canada, đặc biệt là vào MEG Energy một công ty liên kết với hãng Nexen cho việc khai thác cát có chứa bitum.


Lundi, il a souligné son intention de garder les dirigeants canadiens de Nexen, d'établir son siège pour l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale à Calgary, en Alberta, dans l'ouest du Canada, et d'introduire son titre à la bourse de Toronto.


Hôm thứ hai, (hãng CNOOC) đã nhấn mạnh ý định của họ giữ lại các nhà điều hành người Canada của hàng Nexen, sẽ thiết lập trụ sở điều hành vùng Bắc Mỹ và Trung Mỹ tại Calgary, tại bang Alberta ở phía Tây Canada, và sẽ tham gia giao dịch chứng khoán ở Toronto.


Cette acquisition "renforce les positions de Cnooc au Canada, au Nigeria et dans le Golfe du Mexique, lui donnera une présence significative dans la mer du Nord britannique et diversifie sa base de croissance", a estimé le groupe chinois, qui financera l'opération au comptant à la fois par sa trésorerie et par endettement externe.


Việc chiếm được Nexen này sẽ “củng cố vị thế Cnooc tại Canada, tại Nigeria và ở vùng vịnh Mexicô,sẽ mang lại cho công ty này một sự hiện diện mạnh mẽ tại vùng biển Bắc nước Anh và đa dạng hóa cơ sở phát triển của nó “, công ty CNOOC đánh giá, và họ sẽ tài trợ hoạt động theo cách chi tiền ngay qua ngân khố của Trung Hoa và cho nợ ngoài hệ thống.


Le Conseil d'administration de Nexen s'est prononcé en faveur de l'opération, et recommande à ses actionnaires d'en faire de même.


Hội đồng điều hành của hãng Nexen tuyên bố ủng hộ vụ chuyển nhượng này và khuyến cáo các cổ đông cũng ủng hộ như họ.


La société canadienne a connu ces temps derniers quelques difficultés, ont relevé plusieurs experts: ses opérations en mer du Nord souffrent de nouvelles taxes britanniques, sa production off shore au Nigeria et à Long Lake, au Canada, a été freinée par des difficultés techniques sur le terrain. Et à l'automne dernier, Nexen a perdu un important contrat au Yémen, ce qui a entraîné le départ abrupt de son chef de la direction, Marvin Romanow, en janvier.


Thời gian gần đây, công ty Nexen này gặp một số khó khăn, nhiều chuyên gia cho biết: các hoạt động ở vùng biển Bắc bị Anh đánh thêm nhiều loại thuế cao, sản xuất ngoài khơi Nigeria và ở vùng Long Lake ở Canada, đã bị chậm lại do những khó khăn kỹ thuật tại chỗ. Và vào mùa thu năm ngoái, hãng Nexen đã mất một hợp đồng lớn tại Yémen, khiến Marvin Romanow giám độc điều hành phải vội vã ra đi hồi tháng giêng.


Les deux sociétés comptent finaliser la transaction au cours du quatrième trimestre.


Hai công ty Nexen và CNOOC dự kiến hoàn tất công việc vào quý tư năm nay.

La production de Nexen s'établissait en moyenne à 207.000 barils équivalent pétrole par jour (après royalties) au deuxième trimestre 2012. A fin 2011, ses réserves prouvées atteignaient 900 millions de barils équivalent pétrole et ses réserves probables, 1,12 milliards. S'y ajoutent des réserves estimées de 5,6 milliards de barils, surtout dans les sables bitumineux au Canada.


Sản xuất của Nexen trung bình đạt tương đương 207.000 thùng dầu mỗi ngày (sau khi thanh toán các khoản phí). Cuối năm 2011, dự trữ của hãng này đạt tương đương 900 triệu thùng dầu và khả năng dự trữ của họ là 1,12 tỉ thùng. Thêm vào đó còn có dự trữ ước tính lên tới 5,6 tỉ thùng, nhất là ở những vùng cát có chứa bitum (nhựa đường) tại Canada.


L'éventuelle acquisition de Nexen par une société chinoise risque de susciter des réactions politiques aux Etats-Unis, où les républicains reprochent au président Barack Obama de pousser le Canada dans les bras de Pékin en refusant d'approuver le tracé de l'oléoduc Keystone XL, ce qui a conduit Ottawa à favoriser les exportations de son pétrole vers la Chine.


Việc một công ty Trung Hoa cuối cùng có thể nuốt gọn Nexen có nguy cơ tạo ra những phản ứng chính trị tại Hoa Kỳ, tại đây các đảng viên Công hòa trách cứ tổng thống Barack Obama đã đẩy Canada vào vòng tay Bắc Kinh khi ông này từ chối duyệt kế hoạch đường ống dẫn dầu Keystone XL, việc này đã khiến Canada ngả hẳn sang xuất cảng dầu mỏ của mình qua Trung Quôc.


Ainsi, Washington pourrait être conduit à suggérer à Ottawa de ne pas autoriser la transaction, estime ainsi le quotidien de référence The Globe and Mail, tout en restant sceptique sur l'impact d'une telle démarche.

Do vậy, Washington có thể đi tới chỗ gợi ý cho Canada không duyệt việc sáp nhập này, tờ báo hàng ngày The Globe and Mail bình luận như thế mặc dù vẫn hoài nghi về tác động của công việc đó.http://www.lexpress.fr/actualites/1/economie/petrole-le-chinois-cnooc-annonce-un-investissement-sans-precedent-au-canada_1141473.html