MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, July 26, 2012

Calming the South China Sea Làm dịu vùng biển Đông
Calming the South China Sea

Làm dịu vùng biển Đông
Gareth Evans

Gareth Evans

Jul. 26, 2012
26/7/2012


CANBERRA – The South China Sea – long regarded, together with the Taiwan Strait and the Korean Peninsula, as one of East Asia’s three major flashpoints – is making waves again. China’s announcement of a troop deployment to the Paracel Islands follows a month in which competing territorial claimants heightened their rhetoric, China’s naval presence in disputed areas became more visible, and the Chinese divided the Association of South East Asian Nations (ASEAN), whose foreign ministers could not agree on a communiqué for the first time in 45 years.

CANBERRA - Biển Đông - cùng với eo biển Đài Loan và bán đảo Triều Tiên, từ lâu đã được coi là một trong ba điểm nóng chính của khu vực Đông Á – đang dậy sóng một lần nữa. Trung Quốc công bố triển khai quân tới quần đảo Hoàng Sa một tháng sau khi các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ cạnh tranh tăng cường cho luận điệu của họ, sự hiện diện hải quân của Trung Quốc trong khu vực tranh chấp đã trở nên rõ ràng hơn, và Trung Quốc chia rẽ Hiệp hội Đông Nam Á (ASEAN), mà các Bộ trưởng ngoại giao không thể nhất trí về một thông cáo lần đầu tiên trong 45 năm qua.


All of this has jangled nerves – as did similar military posturing and diplomatic arm wrestling from 2009 to mid-2011. Little wonder: stretching from Singapore to Taiwan, the South China Sea is the world’s second-busiest sea-lane, with one-third of global shipping transiting through it.

Tất cả điều này gay căng thẳng thần kinh - như đã làm tương tự khi phô trương quân sự và khoe sức mạnh cơ bắp ngoại giao từ năm 2009 đến giữa năm 2011. Một kỳ quan nhỏ: trải dài từ Singapore đến Đài Loan, biển Đông là đường biển bận rộn thứ hai của thế giới, với một phần ba vân tải đường biển toàn cầu quá cảnh qua nó.


More neighboring states have more claims to more parts of the South China Sea – and tend to push those claims with more strident nationalism – than is the case with any comparable body of water. And now it is seen as a major testing ground for Sino-American rivalry, with China stretching its new wings, and the United States trying to clip them enough to maintain its own regional and global primacy.

Nhiều nước láng giềng hơn nhiều hơn có tuyên bố chủ quyền nhiều phần hơn ở Biển Đông và có xu hướng đẩy những tuyên bố với nhiều chủ nghĩa dân tộc đinh tai nhức óc hơn so với bất kỳ vùng nước nào có thể so sánh được. Và bây giờ nó được xem như là một mặt bằng thử nghiệm lớn đối với sự cạnh tranh Trung-Mỹ, với Trung Quốc kéo dài đôi cánh mới của nó, và Hoa Kỳ đang cố gắng cắt cánh đủ để duy trì ưu thế của  nó trong khu vực và toàn cầu.


The legal and political issues associated with the competing territorial claims – and the marine and energy resources and navigation rights that go with them – are mind-bogglingly complex. Future historians may well be tempted to say of the South China Sea question, what Lord Palmerston famously did of Schleswig-Holstein in the nineteenth century: “Only three people have ever understood it. One is dead, one went mad, and the third is me – and I’ve forgotten.”


Các vấn đề pháp lý và chính trị liên quan đến tranh chấp chủ quyền lãnh thổ - và các nguồn tài nguyên biển và năng lượng và quyền hàng hải đi cùng - là phức tạp tới mức rối bời. Các sử gia tương lai cũng có thể bị cám dỗ khi nói về vấn đề Biển Đông, cái mà Lord Palmerston nổi tiếng của Schleswig-Holstein đã nói trong thế kỷ thứ mười chín: "Chỉ có ba người đã từng hiểu nó. Một người đã chết, người đã điên, và người thứ ba là tôi - và tôi đã quên ".


The core territorial issue currently revolves around China’s stated interest ­– imprecisely demarcated on its 2009 “nine-dashed line” map – in almost the entire Sea. Such a claim would cover four disputed sets of land features: the Paracel Islands in the northwest, claimed by Vietnam as well; the Macclesfield Bank and Scarborough Reef in the north, also claimed by the Philippines; and the Spratly Islands in the south (variously claimed by Vietnam, the Philippines, Malaysia, and Brunei, in some cases against each other as well as against China.)


Vấn đề lãnh thổ cốt lõi hiện đang xoay quanh quan tâm của Trung Quốc - bản đồ "đường chín đoạn" phân giới không chính xác năm 2009 chiếm gần như toàn bộ biển Đông. Tuyên bố này sẽ bao gồm bốn nhóm đất đai tranh chấp: quần đảo Hoàng Sa ở phía tây bắc, được Việt Nam tuyên bố chủ quyền cũng như Bãi Macclesfield và Scarborough Reef ở phía bắc, cũng được Việt Nam tuyên bố chủ quyền và quần đảo Trường Sa ở phía nam (được nhiều bên khác nhau tuyên bố chủ quyền như Việt Nam, Philippines, Malaysia, và Brunei, trong một số trường hợp chống lại nhau cũng như chống lại Trung Quốc.)

There has been a scramble by the various claimants to occupy as many of these islands – some not much more than rocks – as possible. This is partly because, under the United Nations Convention on the Law of the Sea, which all of these countries have ratified, these outcroppings’ sovereign owners can claim a full 200-mile Exclusive Economic Zone (enabling sole exploitation of fisheries and oil resources) if they can sustain an economic life of their own. Otherwise, sovereign owners can claim only 12 nautical miles of territorial waters.


Hiện đã có một cuộc tranh cướp do các bên yêu sách khác nhau muốn chiếm các quần đảo này - một số chẳng qua chỉ là ác hòn đá -  có thể nói thế. Điều này một phần là bởi vì, theo Công ước Liên hợp quốc về Luật biển, mà tất cả các quốc gia này đã phê chuẩn, các nước có chủ quyền các phần đất này có thể yêu cầu chủ quyền một khu vực đặc quyền kinh tế đầy đủ 200 dặm (cho phép làm người khai thác duy nhất thủy sản và các nguồn tài nguyên dầu) nếu các đảo này có thể duy trì một đời sống kinh tế của riêng mình. Nếu không, nước có chủ quyền chỉ có thể yêu sách có 12 hải lý lãnh hải mà thôi.


What has heightened ASEAN’s concern about Beijing’s intentions is that even if China could reasonably claim sovereignty over all of the land features in the South China Sea, and all of them were habitable, the Exclusive Economic Zones that went with them would not include anything like all of the waters within the dashed-line of its 2009 map. This has provoked fears, not unfounded, that China is not prepared to act within the constraints set by the Law of the Sea Convention, and is determined to make some broader history-based claim.


Cái đã tăng cao mối quan ngại của ASEAN về ý định của Bắc Kinh là ngay cả khi Trung Quốc có thể tuyên bố chủ quyền hợp lý trên tất cả các vùng đất ở biển Đông, và giả sử tất cả đều có thể sinh sống được, thì các khu vực độc quyền kinh tế mà đi kèm với chúng cũng sẽ không hề bao gồm tất cả các vùng nước trong bản đồ đường chin đoạn năm 2009. Điều này đã gây ra sự sợ hãi, không phải là vô căn cứ, rằng Trung Quốc đang chuẩn bị để hành động trong các ràng buộc của Luật về Công ước biển, và đang có ý đồ thực hiện một số yêu sách chủ quyền dựa trên lịch sử rộng lớn hơn.


A sensible way forward would begin with everyone staying calm about China’s external provocations and internal nationalist drumbeating. There does not appear to be any alarmingly maximalist, monolithic position, embraced by the entire government and Communist Party, on which China is determined to steam ahead. Rather, according to an excellent report released in April by the International Crisis Group, its activities in the South China Sea over the last three years seem to have emerged from uncoordinated initiatives by various domestic actors, including local governments, law-enforcement agencies, state-owned energy companies, and the People’s Liberation Army.

Một cách xúc tiến hợp lý sẽ bắt đầu với tất cả mọi người bình tĩnh trở lại trước hành động khiêu khích ở bên ngoài của Trung Quốc và gióng trống khua chiêng chủ nghĩa dân tộc ở bên trong. Dường như không có lập trường đa số đồng lòng đáng báo động, được chấp nhận bởi toàn bộ chính phủ và Đảng Cộng sản, mà theo đó Trung Quốc quyết tâm lao về phía trước. Thay vào đó, theo một báo cáo xuất sắc được phát hành trong tháng tư của Nhóm Khủng hoảng quốc tế, các hoạt động trong vùng biển Nam Trung Quốc trong ba năm qua dường như đã xuất hiện từ sáng kiến không được đồng phối hợp cảu các diễn viên khác nhau trong nước, bao gồm cả chính quyền địa phương, các cơ quan thực thi pháp luật, công ty năng lượng nhà nước, và Quân đội Giải phóng Nhân dân.


China’s ­foreign ministry understands the international-law constraints better than most, without having done anything so far to impose them.  But, for all the recent PLA and other activity, when the country’s leadership transition (which has made many key central officials nervous) is completed at the end of this year, there is reason to hope that a more restrained Chinese position will be articulated.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hiểu những hạn chế pháp luật quốc tế tốt hơn so với hầu hết, mà không làm bất cứ điều gì cho đến nay để áp đặt chúng. Tuy nhiên, đối với toàn bộ các hoạt động của quân đội Trung Quốc gần đây và các hoạt động khác, khi đang diễn ra quá trình chuyển đổi lãnh đạo của đất nước (mà đã khiến nhiều quan chức chính trung ương phải lo lắng) mà sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay, thì có lý do để hy vọng rằng lập trường kiềm chế hơn  của Trung Quốc sẽ đươc tiếp nối.


China can and should lower the temperature by re-embracing the modest set of risk-reduction and confidence-building measures that it agreed with ASEAN in 2002 – and building upon them in a new, multilateral code of conduct. And, sooner rather than later, it needs to define precisely, and with reference to understood and accepted principles, what its claims actually are. Only then can any credence be given to its stated position – not unattractive in principle – in favor of resource-sharing arrangements for disputed territory pending final resolution of competing claims.


Trung Quốc có thể và cần phải hạ nhiệt bằng áp dụng lại các biện pháp khiêm nhường, giảm nguy cơ và xây dựng lòng tin rằng mà họ đã đồng ý với ASEAN trong năm 2002 và xây dựng chúng trong một bộ quy tắc ứng xử đa phương mới. Và, càng sớm càng tốt, họ cần phải xác định chính xác, và có sự tham khảo các nguyên tắc đã được thông hiểu và được chấp nhận, yêu sách chủ quyền của họ thực sự bao gồm những gì. Chỉ sau đó bất kỳ niềm tin có thể được trao cho các vị trí quy định của nó không kém hấp dẫn về nguyên tắc ủng hộ thỏa thuận chia sẻ tài nguyên lãnh thổ tranh chấp chờ giải quyết chính thức tuyên bố cạnh tranh.


The US, for its part, while justified in joining the ASEAN claimants in pushing back against Chinese overreach in 2010-2011, must be careful about escalating its rhetoric. America’s military “pivot” to Asia has left Chinese sensitivities a little raw, and nationalist sentiment is more difficult to contain in a period of leadership transition. In any event, America’s stated concern about freedom of navigation in these waters has always seemed a little overdrawn.


Hoa Kỳ, về phần mình, trong khi biện minh tham gia các bên tuyên bố chủ quyền của ASEAN trong việc đẩy lùi sự lấn lướt của Trung Quốc những năm 2010-2011, cũng phải cẩn thận trong việc leo thang kuận điệu của mình. Trục quân sự của Mỹ chuyển sang châu Á đã tao ra các vấn đề nhạy cảm đối với Trung Quốc, và chủ nghĩa dân tộc sẽ khó khăn kiềm chế hơn trong giai đoạn của quá trình chuyển đổi lãnh đạo. Trong mọi trường hợp, mối quan tâm đã minh định của Mỹ về tự do hàng hải trong vùng biển này dường như luôn luôn có vẻ hơi thấu chi.


One positive, and universally welcomed, step that the US could take would be finally to ratify the Law of the Sea Convention, whose principles must be the foundation for peaceful resource sharing – in the South China Sea as elsewhere. Demanding that others do as one says is never as productive as asking them to do as one does.
Một bước đi tích cực, và được cả thế giới hoan nghênh, mà Mỹ có thể làm sẽ là cuối cùng sẽ phải phê chuẩn Luật về Công ước Biển, mà các nguyên tắc của nó phải là nền tảng để chia sẻ tài nguyên một cách hòa bình trong vùng biển Đông cũng như ở những nơi khác. Đòi hỏi rằng những người khác phải làm cái một người bảo là không bao giờ khả thi như yêu cầu mọi người làm như ta làm.


Gareth Evans, Australia’s foreign minister for eight years and President Emeritus of the International Crisis Group , is currently Chancellor of the Australian National University
Gareth Evans, Bộ trưởng Ngoại giao Úc trong tám năm, Chủ tịch danh dự của Nhóm Khủng hoảng Quốc tế, hiện đang là Giám đốc của Đại học Quốc gia Úc.http://www.project-syndicate.org/commentary/calming-the-south-china-sea

New Garrison, Old Troubles In The South China Seas Đồn trú mới, rắc rối cũ trên Biển Đông
Yongxin Island

Đảo Phú Lâm
New Garrison, Old Troubles In The South China Seas

Đồn trú mới, rắc rối cũ trên Biển Đông

By Kirk Spitzer | July 26, 2012
Kirk Spitzer | Tháng Bảy 26, 2012


TOKYO – China’s newest military garrison in the contentious South China Sea is largely a political show and won’t significantly raise the threat of armed confrontation in the region. Which is not saying much, since that threat is already darned high and is certain to get worse.

TOKYO – Việc Trung Quốc đồn trú quân sự mới nhất trong vùng biển Nam Trung Quốc gây tranh cãi chủ yếu là một sự phô diễn chính trị và sẽ không tăng đáng kể mối đe dọa của cuộc đối đầu vũ trang trong khu vực. Điều đó không nói gì nhiều thêm nữa, bởi vì mối đe dọa đó đã quá cao và chắc chắn sẽ trở nên tồi tệ hơn.


Chinese authorities announced this week they would station troops on Yongxing Island, a speck of land about 220 miles southeast of Hainan Island. China has designated Yongxin as the capital of a newly created administrative region called Sansha. It is intended to extend Chinese administrative control over the resource-rich Paracel, Spratly and Macclesfield Bank island groups. Those islands — known in China as Xisha, Nansha and Zongsha, respectively — are variously claimed by China and five neighboring countries and have been the source of increasing confrontations in the region.

Chính quyền Trung Quốc công bố tuần này, họ sẽ đóng quân trên đảo Phú lâm, một dãi đất khoảng 220 dặm về phía đông nam của đảo Hải Nam. Trung Quốc đã chỉ định Yongxin là thủ đô của một khu vực hành chính mới được tạo ra gọi là thành phố Tam Sa. Nó được thiết kế để mở rộng kiểm soát hành chính của Trung Quốc đối với các tài nguyên phong phú tại Hoàng Sa, Trường Sa và nhóm đảo Macclesfield Bank. Những hòn đảo này - được biết đến ở Trung Quốc là Tây Sa, Nam Sa, và Đông Sa, theo thứ tự đó - được yêu sách chủ quyền bởi Trung Quốc và năm quốc gia lân cận khác và đã là nguồn gốc của cuộc đối đầu ngày càng gia tăng trong khu vực.


The official Xinhua news agency said the Sansha military garrison will be responsible for guarding Yongxing, conducting disaster relief and rescue operations, and “carrying out military missions.” No details on troop levels or what that last bit might include.

Tân Hoa Xã cho biết quân đội đồn trú Tam Sa sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ Yongxing, tiến hành cứu trợ thiên tai và các hoạt động cứu hộ, và "thực hiện nhiệm vụ quân sự." Không có thông tin chi tiết về cấp độ quân hoặc những khí tài mà sự trồn trú mới nhất này có thể bao gồm.


Yongxing, also called Woody Island, measures less than one square mile (2.1 square km). It has a small airfield and artificial harbor and a permanent population of about 1,100. Virtually all food, water and supplies must be brought in by ship or plane.

Yongxing, còn gọi là đảo Phú Lâm, có diện tích ít hơn một dặm vuông (2,1 km vuông). Nó có một sân bay nhỏ và bến cảng nhân tạo và dân số thường trú của khoảng 1.100 người. Hầu như tất cả các thực phẩm, nước, vật tư phải được đưa đến bằng tàu hoặc máy bay.


Retired U.S. Rear Adm. Mike McDevitt, a former carrier battle group commander with experience in the South China Sea, says establishing a garrison on the island won’t alter the military balance or signal imminent hostilities. Any significant military operations in the region, he says, would be mounted from Hainan, where the People’s Liberation Army has major air, land and sea bases, rather than from tiny, salt-soaked Yongxing.


Phó Đô đốc Mỹ, đã về hưu, Mike McDevitt, một cựu chỉ huy nhóm chiến đấu tàu sân bay với kinh nghiệm trên Biển Đông, cho biết việc thành lập một đơn vị đồn trú trên đảo sẽ không làm thay đổi cân bằng quân sự hay báo hiệu sắp xảy ra chiến sự. Bất kỳ hoạt động quân sự đáng kể nào trong khu vực, ông nói, sẽ được gắn kết từ Hải Nam, nơi Quân đội Giải phóng Nhân dân có các căn cứ không quân, bộ binh và hải quân lớn, thay vì  Yongxing nhỏ bé, đầy nước mặn.


“Putting garrisons on Woody Island or elsewhere in the Paracels would effectively maroon these guys, so the only advantage would be just showing the flag — to say, ‘We are serious,’” says McDevitt, former director of East Asia Policy at the Department of Defense and now a senior fellow at the Center for Naval Analyses in Washington.

"Đưa đơn vị ra đồn trú trên đảo Phú Lâm hay ở nơi khác trong quần đảo Hoàng Sa sẽ bỏ rơi một cách có hiệu quả những kẻ này, do đó, lợi thế duy nhất sẽ chỉ là phô diễn những lá cờ, để nói 'Chúng tôi nghiêm túc đấy," ông McDevitt, cựu giám đốc chính sách Đông Á tại Bộ Quốc phòng, viên chức cấp cao tại Trung tâm Phân tích Hải quân ở Washington cho biết.


Tetsuo Kotani, a maritime security specialist at the Japan Institute for International Affairs, in Tokyo, says China already effectively controls the Paracels through its naval forces and scattered island outposts. Even if troops on Yongxing were assigned surveillance equipment or even anti-ship defenses, he says, it would do little more than duplicate capabilities China already has nearby.

Tetsuo Kotani, một chuyên gia an ninh hàng hải tại Viện các vấn đề quốc tế Nhật Bản, tại Tokyo, nói rằng Trung Quốc đã kiểm soát hiệu quả các quần đảo Hoàng Sa thông qua các lực lượng hải quân và các tiền đồn trên đảo rải rác. Ngay cả khi quân đội trên Yongxing đã được giao thiết bị giám sát hoặc thậm chí phòng thủ chống tàu, ông nói, nó chẳng qua sẽ trùng lặp các khả năng mà Trung Quốc đã có quanh đó.


“They’re basically just sending a political message. I’m not sure what other role those troops could play,” says Kotani.

"Họ, về cơ bản, đang chỉ gửi một thông điệp chính trị. Tôi không chắc những người lính có thể đóng vai trò gì khác," Kotani nói.


Whether it’s all part of a carefully synchronized strategy by Beijing, or a messy improvisation by fractious government ministries remains unclear. In a report issued in April, the International Crisis Group, a Brussels-based think tank, attributed much of tension in the South China Sea to poor coordination among 11 different Chinese agencies that have responsibility for security or maritime affairs.


Liệu đây là một phần của một chiến lược đồng bộ của Bắc Kinh, hoặc là ngẫu hứng bất thường của các Bộ ngang bướng trong chính phủ vẫn còn chưa rõ. Trong một báo cáo phát hành vào tháng Tư, Nhóm Khủng hoảng Quốc tế, think-tank tại Brussels, quy các căng thẳng ở Biển Đông là do phối hợp kém cỏi giữa 11 cơ quan khác nhau của Trung Quốc có trách nhiệm về vấn đề an ninh hàng hải.

“Some agencies are acting assertively to compete for a slice of the budget pie, while others such as local governments are focused on economic growth, leading them to expand their activities into disputed waters,” the report says. “Their motivations are domestic in nature, but the impact of their actions is increasingly international.”

"Một số cơ quan hành động quả quyết để cạnh tranh giành một phần của chiếc bánh ngân sách, trong khi những cơ quan khác như chính quyền địa phương đang tập trung vào tăng trưởng kinh tế, dẫn họ dến chỗ mở rộng các hoạt động của họ vào vùng biển tranh chấp", báo cáo này cho biết. "Động cơ của họ về bane chất là có tính nội bộ quốc gia, nhưng tác động của hành động của họ ngày càng mang tính quốc tế."


Indeed, China’s State Council established the Sansha district in late June, apparently to retaliate for a law passed by Vietnam declaring the entire Paracels as their own. No mention was made of a military garrison until it was announced this week, in something of a surprise, by China’s Central Military Commission.

Thật vậy, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc thành lập huyện Tam Sa vào cuối tháng sáu, dường như để trả đũa cho một đạo luật Việt Nam đã thông qua để tuyên bố chủ quyền toàn bộ quần đảo Hoàng Sa. Không có lời nào đề cập đến một đơn vị đồn trú quân sự cho đến khi nó được công bố tuần này, hơi có vẻ bất ngờ, bởi Ủy ban Quân sự Trung ương Trung Quốc.

Regardless, the potential for trouble is real.

Bất luận thế nào, thì tiềm năng rắc rối là có thật.
Philippine news media reported this week that China has begun building a military airstrip at a place called Subi Reef, in the Spratly Islands. That’s just 12 miles from where the Philippines has its administrative headquarters for what it claims as its part of the Spratlys – altogether a collection of some 750 islets, atolls, reefs and sandbanks spread over some 175,000 square miles (425,000 square km). That’s about the size of California and Texas combined.

Truyền thông Philippine báo cáo tuần này rằng Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng một đường băng quân sự tại một nơi gọi là Subi Reef, trong quần đảo Trường Sa. Nó chỉ cách 12 km từ nơi Philippine có trụ sở hành chính cho cái họ tuyên bố chủ quyền như là một phần của quần đảo Trường Sa, mà toàn bộ có tới 750 đảo nhỏ, đảo san hô, rạn san hô và bãi cát trải rộng trên một diện tích biển 175.000 dặm vuông (425.000 km vuông). Bằng diện tích của California và Texas kết hợp lại.


The Philippines says a flotilla of 10 Chinese fishing boats escorted by at least two PLA Navy frigates and other maritime patrol boats have begun fishing – illegally, according to the Philippines — at the Subi Reef, as well.  Emotions are still running high in both countries after China forced the Philippines to back down last month from a confrontation at the Scarborough Shoal, and after China squelched an attempt earlier this month by the ASEAN alliance to fashion a formal code for resolving the territorial disputes.

Philippines cho biết một đội tàu nhỏ gồm 10 tàu thuyền đánh cá của Trung Quốc được hộ tống bởi ít nhất hai tàu khu trục nhỏ của Hải quân PLA và các tàu tuần tra hàng hải đã bắt đầu đánh bắt cá bất hợp pháp, theo Philippines – cũng có tại Subi Reef nữa. Xúc cảm được vẫn còn cao ở cả hai nước sau khi Trung Quốc buộc Philippines rút lui hồi cuối tháng khỏi một cuộc đối đầu tại Đảo ngầm Scarborough, và sau khi Trung Quốc phá vỡ một nỗ lực hồi đầu tháng này của liên minh ASEAN nhằm định ra bộ quy tắc chính thức để giải quyết các tranh chấp lãnh thổ.

Both the Philippines and Vietnam have said they won’t recognize China’s Sansha district.

Cả Philippines và Việt Nam cho biết họ sẽ không công nhận ra thành phố Tam Sa của Trung Quốc.


The United States is trying hard to stay out of the territorial disputes. The U.S. says its sole concern is ensuring that sea lanes remain open and trade unimpeded.  The Navy is in the process of shifting 60 percent of warships to the Asia-Pacific region – just to make sure.

Hoa Kỳ đang cố gắng để ở bên ngoài các tranh chấp lãnh thổ. Họ nói rằng mối quan tâm duy nhất của họ là đảm bảo rằng các tuyến đường biển vẫn mở và thương mại không bị cản trở. Hải quân đang trong quá trình chuyển đổi 60% các tàu chiến tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương - chỉ để chắc chắn điều đó.


Kotani says it’s all getting rather dicey.

Kotani nói nó tất cả điều đó sẽ nhận được khá nhiều rủi ro.


“The tension in the South China Sea is increasing and I think that will continue. No country has any reason to back off right now,” he says. “China is increasing its military posture in the South China Sea and the United States will continue its presence there, as well. So there is always the possibility of an accidental clash that can easily escalate into a large-scale conflict.”

"Sự căng thẳng trong vùng biển Đông đang ngày càng tăng và tôi nghĩ rằng sẽ tiếp tục. Không một nước nào có bất kỳ lý do gì để tự bỏ ngay bây giờ," ông nói. "Trung Quốc đang gia tăng tư thế quân sự trong vùng biển Nam Trung Hoa và Hoa Kỳ cũng sẽ tiếp tục sự hiện diện của nó. Vì vậy, luôn luôn có khả năng xảy ra một cuộc đụng độ tình cờ mà có thể dễ dàng leo thang thành một cuộc xung đột quy mô lớn."

Maybe that’s the message of the garrison at Yongxing.
Có lẽ đó là tin nhắn của đơn vị đồn trú tại Yongxing.
http://battleland.blogs.time.com/2012/07/26/new-garrison-old-troubles-in-the-south-china-seas/

China’s Military and Governmental Expansion into South China Sea May Be a “Violation of International Law” mở rộng chính quyền của Trung Quốc xuống biển Đông có thể “vi phạm luật pháp quốc tế”

Senator Webb: China’s Military and Governmental Expansion into South China Sea May Be a “Violation of International Law”

Thượng nghị sĩ Jim Webb: việc mở rộng quân sự và mở rộng chính quyền của Trung Quốc xuống biển Đông có thể “vi phạm luật pháp quốc tế”

Press Releases

Thông cáo báo chí
Calls on State Department to Clarify Situation

Kêu gọi Bộ Ngoại giao làm rõ tình hình

July 25, 2012

25/7/2012

Washington, DC—Senator Jim Webb, chair of the Senate Foreign Relations East Asian and Pacific Affairs Subcommittee, today said China’s recent actions to unilaterally assert control of disputed territories in the South China Sea may be a violation of international law. He urged the U.S. State Department to clarify this situation with China and report back to Congress.

Washington, DC –Thượng nghị sĩ JimWebb, Chủ tịch Tiểu ban Đông Á và Thái Bình Dương, thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ, hôm nay nói rằng các hành động gần đây của Trung Quốc đơn phương khẳng định quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ tranh chấp ở Biển Đông (nguyên văn: biển Hoa Nam) có thể vi phạm luật pháp quốc tế. Ông đã kêu gọi Bộ Ngoại giao Mỹ làm rõ tình trạng này với Trung Quốc và báo cáo lại cho Quốc hội.


“With the resurgence of a certain faction of the Chinese tied to their military, China has become more and more aggressive,” said Senator Webb in a speech today on the Senate floor. “On the 21st of June, China’s State Council approved the establishment of what they call the Sansha City prefectural zone. This is literally the unilateral creation from nowhere of a governmental body in an area that is claimed also by Vietnam. This city they are creating will administer more than 200 islets, sand banks, and reefs covering two million square kilometers of water.  They have populated and garrisoned an island that is in contest in terms of sovereignty, and they have announced that this governing body will administer this entire area in the South China Sea.” 

Thượng nghị sĩ Webb nói trong một bài phát biểu hôm nay ở Thượng viện: “Với các sự trỗi dậy của một phe nào đó ở Trung Quốc có liên quan tới quân đội, Trung Quốc ngày càng trở nên hiếu chiến hơn. Hôm 21 tháng 6, Quốc Vụ viện Trung Quốc phê chuẩn việc thành lập cái mà họ gọi là Thành phố Tam Sa, một khu vực cấp quận. Điều này có nghĩa là [họ] đơn phương tạo ra một bộ phận chính phủ từ hư không (ND: không người ở, không đất đai, chỉ toàn là biển) ở một khu vực mà Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền. Thành phố mà họ tạo ra này sẽ quản lý hơn 200 đảo nhỏ, các bãi cát và các rạn san hô bao quanh 2 triệu km vuông nước trên biển. Họ đưa dân đến cư trú và đóng quân ở một hòn đảo để tranh giành chủ quyền, và họ thông báo rằng cơ quan quản lý này sẽ quản lý toàn bộ khu vực đó ở Biển Đông” .

“China has refused to resolve these issues in a multilateral forum,” said Senator Webb, who was the original sponsor of a resolution, unanimously approved by the Senate in June 2011, deploring the use of force by China in the South China Sea and calling for a peaceful, multilateral resolution to maritime territorial disputes in Southeast Asia. “They claim that these issues will only be resolved bilaterally, one nation to another. Why? Because they can dominate any nation in this region.  This is a violation, I think quite arguably, of international law.  It is contrary to China’s own statements about their willingness to work with ASEAN to try to develop some sort of Code of Conduct.  This is very troubling.  I would urge the State Department to clarify this situation with China, and also with our body immediately.” 

Thượng nghị sĩ Webb là người tài trợ ban đầu cho một nghị quyết mà Thượng viện đã nhất trí thông qua hồi tháng 6 năm 2011, lên án việc Trung Quốc sử dụng vũ lực ở Biển Đông và kêu gọi giải quyết các tranh chấp lãnh hải ở Đông Nam Á một cách hòa bình và đa phương. Ông nói: “Trung Quốc đã từ chối giải quyết những vấn đề này ở một diễn đàn đa phương. Họ tuyên bố rằng những vấn đề này sẽ chỉ được giải quyết song phương, với từng nước một. Tại sao? Bởi vì họ có thể thống trị bất cứ nước nào trong khu vực này. Đây là một sự vi phạm, tôi nghĩ hoàn toàn có thể cho là vi phạm luật pháp quốc tế. Trái ngược với các tuyên bố của chính Trung Quốc về việc họ sẵn sàng làm việc với các nước ASEAN để cố gắng phát triển Bộ Quy tắc Ứng xử. Điều này thật là rắc rối. Tôi thúc giục Bộ Ngoại giao làm rõ tình trạng này với Trung Quốc, và cũng [nói rõ] với cơ quan [chính phủ] của chúng ta ngay lập tức“.


Senator Webb has expressed concerns over sovereignty issues in this region for more than 16 years. His first hearing upon assuming chairmanship of the Senate Foreign Relations East Asian and Pacific Affairs Subcommittee was on maritime territorial disputes and sovereignty issues in Asia in July 2009.  Senator Webb has worked and traveled throughout East Asia and Southeast Asia for more than four decades—as a Marine Corps Officer, a defense planner, a journalist, a novelist, a senior official in the Department of Defense, Secretary of the Navy, and as a business consultant.


Thượng nghị sĩ Webb đã bày tỏ mối quan ngại về các vấn đề chủ quyền trong khu vực này hơn 16 năm qua. Phiên điều trần đầu tiên của ông khi làm chủ tịch giả định của Tiểu ban Đông Á và Thái Bình Dương, thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ là về các vấn đề tranh chấp lãnh thổ và lãnh hải ở châu Á hồi tháng 7 năm 2009. Thượng nghị sĩ Webb đã làm việc và đi thăm khắp các khu vực Đông Á và Đông Nam Á trong hơn bốn thập kỷ qua – với tư cách là một sĩ quan Thủy quân Lục chiến, một nhà kế hoạch về phòng thủ, một nhà báo, một tiểu thuyết gia, một viên chức cao cấp trong Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Hải quân, và một nhà tư vấn kinh doanh.

A transcript of Senator Webb’s speech on the Senate floor follows:

Một bản ghi lại lời phát biểu của Thượng nghị sĩ Webb ở Thượng viện như sau:

For many years, since well before I came to the Senate, I have had the pleasure to work, travel inside East Asia in many different capacities--as a Marine in Okinawa and Vietnam, as a journalist, as a government official, as a guest of different governments, as a filmmaker, and as a business consultant.

Trong nhiều năm, khá lâu trước khi tôi vào Thượng viện, tôi rất thích làm việc và đi đến khu vực Đông Á với nhiều vai trò khác nhau: là một người lính thủy quân lục chiến ở Okinawa và Việt Nam, là một nhà báo, là một viên chức chính phủ, là một người khách của các chính phủ khác nhau, là một nhà làm phim, và là một nhà tư vấn kinh doanh.           


What we have been able to do in the last five or six years in order to refocus our country’s interests on this vital part of the world I think is one of the great success stories of our foreign policy.  At the same time, we have to always be mindful that the presence of the United States in East and Southeast Asia is the guarantor of stability in this region.  If you look at the Korean Peninsula, you will see that for centuries there has been a cycle where power centers have shifted among Japan, Russia, and China.  This is the only place in the world where the geographical and power interests of those three countries intersect, and they intersect with the Korean Peninsula right in the middle.  We saw in the middle of last century what happened when Japan became too aggressive in this part of the world. The Japanese fought Russia in the early 1900s. They defeated them.  This was when they moved into Korea, occupied Korea, and moved into China.  This eventually resulted in our involvement in the Second World War, and since the Second World War, our presence has been the guarantor of stability.  We’ve seen blow-ups – the Korean War, where we fought China in addition to North Korea, and the Vietnam War, in which I fought. 
               

Những gì chúng ta có thể làm trong 5-6 năm qua là để tái tập trung các mối quan tâm của nước ta đến khu vực quan trọng này của thế giới, tôi nghĩ đó là một trong những câu chuyện thành công tuyệt vời về chính sách đối ngoại của chúng ta. Đồng thời, chúng ta phải luôn luôn lưu tâm rằng sự hiện diện của Hoa Kỳ ở Đông Á và Đông Nam Á là để bảo đảm sự ổn định trong khu vực này. Nếu quý vị nhìn vào bán đảo Triều Tiên, quý vị sẽ thấy rằng trong nhiều thế kỷ đã có một chu kỳ, nơi trung tâm quyền lực chuyển đổi giữa Nhật Bản, Nga, và Trung Quốc. Đây là nơi duy nhất trên thế giới mà lợi ích địa lý và quyền lực của ba quốc gia này chồng chéo nhau, và nó chồng chéo với bán đảo Triều Tiên ngay ở giữa. Chúng tôi thấy hồi giữa thế kỷ trước, những gì đã xảy ra khi Nhật Bản trở nên quá hiếu chiến ở khu vực này của thế giới. Nhật đã đánh với Nga hồi đầu thập niên 1900. Nhật đã đánh bại họ (Nga). Điều này xảy ra khi họ di chuyển tới Triều Tiên, chiếm đóng Triều Tiên, và chuyển tới Trung Quốc. Điều này cuối cùng dẫn đến sự tham gia của chúng ta trong Đệ Nhị Thế chiến, và kể từ Đệ Nhị Thế chiến, sự hiện diện của chúng ta là để bảo đảm sự ổn định. Chúng ta đã nhìn thấy sự đối đầu – cuộc chiến Triều Tiên, nơi mà chúng ta đã chiến đấu với Trung Quốc, thêm vào là Bắc Triều Tiên, và cuộc chiến Việt Nam, mà tôi đã chiến đấu ở đó.


But generally, the long-term observers of this region--people like Minister Mentor Lee Kuan Yew of Singapore--will say the presence of the United States in this region has allowed economic systems to grow and governmental systems to modernize.  We have been the great guarantor of stability. The difficulty that we have been facing in the past 10 to 12 years has been how to deal with the economic and international growth of China in this region.  Before China’s expansion, we had seen the reemergence of the Soviet Union.  When I was in the Pentagon in the 1980s, Russia’s dream of having warm water ports in the Pacific had been realized. On any given day they would have about 20 to 25 ships in Cam Ranh Bay, Vietnam, as the end result of the Vietnam War.  But for the past 10 to 12 years, the challenge has been for us to develop the right sort of relationship with China so that we can acknowledge their growth as a nation, but maintain the stability that is so vital in this part of the world. 


Nhưng nói chung, các nhà quan sát khu vực này lâu dài – những người như Bộ trưởng Cố vấn Lý Quang Diệu của Singapore – sẽ nói rằng, sự hiện diện của Hoa Kỳ trong khu vực này cho phép các hệ thống kinh tế phát triển và hệ thống chính phủ hiện đại hóa. Chúng ta là nước bảo đảm sự ổn định tuyệt vời. Khó khăn mà chúng ta đã và đang đối mặt trong 10-12 năm qua là làm thế nào đối phó với sự tăng trưởng kinh tế và quốc tế của Trung Quốc trong khu vực này. Trước khi Trung Quốc mở rộng, chúng ta đã nhìn thấy sự xuất hiện trở lại của Liên Xô. Khi tôi còn ở Lầu Năm Góc hồi thập niên 1980, đã nhận ra rằng Nga mơ ước có cảng nước ấm ở Thái Bình Dương. Hàng ngày, họ có khoảng 20-25 tàu ở Vịnh Cam Ranh, Việt Nam, là kết quả cuối cùng của chiến tranh Việt Nam. Nhưng trong 10-12 năm qua, thách thức đối với chúng ta là phát triển loại quan hệ thích hợp với Trung Quốc để chúng ta có thể thừa nhận sự phát triển của họ như là một quốc gia, nhưng duy trì sự ổn định thì rất quan trọng trong khu vực này của trên thế giới.


The last few years have been very troublesome.  There have been a number of issues in the South China Sea that for a long time our military leaders assumed were simply tactical engagements--where Chinese naval vessels and fishing vessels would be involved in spats with the Philippines, off the coast of Vietnam and also in the Senkaku Islands near Japan--but it became very clear what we are seeing are sovereignty issues.  People were talking for many years about solving the sovereignty issue in Taiwan, but it is clear--I was speaking about this for many years--that there are other sovereignty issues.  Once Taiwan is resolved, there are the Senkaku Islands, which Japan and China both claim; the Paracels, which China and Vietnam both claim; the Spratlys, which are claimed by five different countries including China and the Philippines. So we started seeing a resurgence of incidents that became military confrontations just over the past couple of years.  Our Secretary of State was very clear two years ago, almost to the day, that these situations were not simply Asian situations, they were in the vital interest of the United States to be resolved peacefully and multilaterally.


Có nhiều điều phiền toái trong những năm gần đây. Đã có một số vấn đề ở biển Đông mà trong một thời gian dài, các nhà lãnh đạo quân sự của chúng ta đơn giản cho là những tham gia về chiến thuật – nơi các tàu hải quân Trung Quốc và các tàu đánh cá tham gia vào các cuộc tranh cãi vặt với Philippines ở ngoài khơi bờ biển Việt Nam và ở quần đảo Senkaku, gần Nhật Bản – nhưng càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn về những gì mà chúng ta đang thấy là các vấn đề chủ quyền. Người dân đã nói nhiều năm về việc giải quyết vấn đề chủ quyền ở Đài Loan, nhưng rõ ràng rằng – Tôi đã nói về điều này nhiều năm rồi – có những vấn đề về chủ quyền khác. Một khi vấn đề Đài Loan được giải quyết, có quần đảo Senkaku, mà cả hai nước Nhật và Trung Quốc đều đòi chủ quyền, quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc và Việt Nam đòi chủ quyền, quần đảo Trường Sa có năm nước khác nhau tuyên bố chủ quyền, gồm có Trung Quốc và Philippines. Cho nên chúng ta bắt đầu nhìn thấy một sự trỗi dậy của các sự cố đã trở thành đối đầu quân sự trong vài năm qua. Ngoại trưởng của chúng ta đã thấy rất rõ hai năm trước, hầu như đến ngày mà những tình huống không chỉ đơn giản là những chuyện của châu Á, mà là lợi ích quan trọng của Hoa Kỳ để giải quyết một cách hòa bình và đa phương.


We have been struggling on the Foreign Relations Committee to try to pass the Law of the Sea Treaty to address these sorts of incidents, which by the way are more than security incidents, they involve potentially an enormous amount of wealth in this part of the world.  We have had a very difficult time getting the Law of the Sea Treaty passed, where most of the countries around the world recognize the basic principles of how to resolve these international issues through multilateral involvement.  In the absence of a Law of the Sea Treaty--and I think with the resurgence of a certain faction of the Chinese tied to their military--China has become more and more aggressive.  This past month has been very troublesome.  On the 21st of June, China’s State Council approved the establishment of what they call the Sansha City prefectural zone.  This is literally the unilateral creation from nowhere of a governmental body in an area that is claimed also by Vietnam.


Chúng ta đã tranh đấu ở Ủy ban Đối ngoại để cố gắng thông qua Hiệp ước Luật Biển (ND: Công ước LHQ về Luật Biển) để giải quyết các loại sự cố này, điều mà không chỉ là các sự cố an ninh, mà chúng còn liên quan đến khả năng về một số lượng lớn tài sản ở khu vực này của thế giới. Chúng ta đã gặp nhiều khó khăn để thông qua Hiệp ước Luật Biển, nơi mà hầu hết các nước trên thế giới công nhận các nguyên tắc cơ bản về việc làm thế nào để giải quyết những vấn đề quốc tế này thông qua sự tham gia đa phương. Thiếu vắng Hiệp ước Luật Biển – và tôi nghĩ rằng với sự trỗi dậy của một phe nhóm nhất định nào đó của Trung Quốc liên kết với quân đội của họ – Trung Quốc ngày càng trở nên hiếu chiến hơn. Tháng vừa qua rất là phiền toái. Hôm 21 tháng 6, Quốc Vụ viện Trung Quốc phê chuẩn việc thành lập cái mà họ gọi là Thành phố Tam Sa, một khu vực cấp quận. Điều này có nghĩa là [họ] đơn phương tạo ra một cơ quan Chính phủ từ hư không [ND: không người ở, không đất đai…] ở một khu vực mà Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền.


On Friday, July 13th, because of disagreements over how to characterize the South China Sea situation, the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), a 10-nation body which has been very forthcoming in trying to solve these problems, failed to issue a communiqué about a multilateral solution of the South China Sea issues.


Hôm thứ sáu ngày 13 tháng 7, do bất đồng trong việc nhận diện tình hình Biển Đông như thế nào, Hiệp hội Các nước Đông Nam Á (ASEAN), một tổ chức gồm 10 quốc gia đã rất sẵn sàng trong việc cố gắng giải quyết các vấn đề này, đã thất bại trong việc ra thông cáo về một giải pháp đa phương cho các vấn đề ở Biển Đông.


On July 22nd, the Central Military Commission of China announced the deployment of a garrison of soldiers to the islands in this area.  The garrison command will likely be placed in the Paracel Islands, which are claimed by Vietnam and within the exclusive economic zone of Vietnam.
          

Ngày 22 tháng 7, Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã công bố việc triển khai một đơn vị đồn trú của các binh sĩ tới các đảo trong khu vực này. Lệnh đồn trú có khả năng sẽ được đặt ở quần đảo Hoàng Sa, nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền và nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.


On July 23rd, China officially began implementing this decision.  It announced that 45 legislators are now to govern the approximately thousand people who are occupying these islands.  They have elected a mayor and a vice mayor.  They have announced that a 15-member Standing Committee will be running the prefecture.  They have announced that this city they are creating will administer more than 200 islets, sand banks, and reefs covering two million square kilometers of water.  In other words, they have created a governmental system out of nothing. They have populated and garrisoned an island that is in contest in terms of the sovereignty, and they have announced that this governing body will administer this entire area in the South China Sea. 


Ngày 23 tháng 7, Trung Quốc chính thức bắt đầu thực hiện quyết định này. Họ thông báo rằng 45 nhà lập pháp hiện cai quản khoảng một ngàn người đang chiếm đóng các đảo này. Họ đã bầu một thị trưởng và một phó thị trưởng. Họ đã công bố 15 ủy viên Ban Thường vụ sẽ điều hành quận này. Họ thông báo rằng, thành phố mà họ đang tạo ra sẽ quản lý hơn 200 đảo nhỏ, các bãi cát, và các rạn san hô bao quanh 2 triệu km vuông nước trên biển. Họ đưa dân đến cư trú và đóng quân ở một hòn đảo để tranh giành chủ quyền, và họ thông báo rằng cơ quan quản lý này sẽ quản lý toàn bộ khu vực đó ở Biển Đông.


China has refused to resolve these issues in a multilateral forum. They claim that these issues will only be resolved bilaterally, one nation to another.  Why? Because they can dominate any nation in this region.  This is a violation, I think quite arguably, of international law.  It is contrary to China’s own statements about their willingness to work with ASEAN to try to develop some sort of code of conduct.  This is very troubling.  I would urge the State Department to clarify this situation with China, and also with our body immediately.  

Trung Quốc đã từ chối giải quyết những vấn đề này ở một diễn đàn đa phương. Họ tuyên bố rằng những vấn đề này sẽ chỉ được giải quyết song phương, với từng nước một. Tại sao? Bởi vì họ có thể thống trị bất cứ nước nào trong khu vực này. Đây là một sự vi phạm, tôi nghĩ hoàn toàn có thể cho là vi phạm luật pháp quốc tế. Trái ngược với các tuyên bố của chính Trung Quốc về việc họ sẵn sàng làm việc với các nước ASEAN để cố gắng phát triển Bộ Quy tắc Ứng xử. Điều này rất là rắc rối. Tôi đề nghị Bộ Ngoại giao làm rõ tình trạng này với Trung Quốc, và cũng [nói rõ] với cơ quan [chính phủ] của chúng ta ngay lập tức” .


Translated by Dương Lệ Chi


http://webb.senate.gov/newsroom/pressreleases/2012-07-25-03.cfm

Qing dynasty map shows no China claim in Spratlys Bản đồ triều Thanh cho thấy Trung Quốc không yêu sách chủ quyền ở quần đảo Trường Sa

Qing dynasty map shows no China claim in Spratlys

Bản đồ triều Thanh cho thấy Trung Quốc không yêu sách chủ quyền ở quần đảo Trường Sa

Reuters
07/26/2012

Reuters
07/26/2012
HANOI - Vietnam's National Museum of History displayed on Wednesday a map donated by a local historian that he said proved China had no claim to disputed islands in the South China Sea.

Hà Nội - Hôm thứ tư, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam triển lãm một bản đồ được tặng bởi một nhà sử học địa phương mà theo ông nói đã chứng tỏ Trung Quốc không hề có yêu sách chủ quyền các đảo tranh chấp ở Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông).


The map was donated by Dr. Mai Ngoc Hong who said it was a 1904 Qing dynasty map of Chinese territories that did not include the disputed Spratley and Paracel Islands.

Bản đồ đã được Tiến sĩ Mai Ngọc Hồng tặng. Ông cho cho biết đó là bản đồ của triều đại nhà Thanh năm 1904 vẽ lãnh thổ Trung Quốc mà không không bao gồm các quần đảo tranh chấp Trường Sa và Hoàng Sa.


"I have one wish that this map is known not only to the Vietnamese but also to Chinese people and scientists. The legality of this map clearly shows Vietnam's sovereignty over the two islands. There is no arguing about that," he said adding he spent a month's salary to pay for the map.

"Tôi có ước muốn rằng bản đồ này được biết đến không chỉ với người Việt Nam mà còn cả người Trung Quốc và các nhà khoa học Trung Quốc. Tính hợp pháp của bản đồ này rõ ràng cho thấy chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo. Không hề có tranh cãi về điều đó," ông cho biết thêm ông đã dành một tháng lương để trả tiền cho cho bản đồ này.


Beijing, which lays claim to the whole South China Sea, recently upset Hanoi after the government-backed China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) said it was seeking bids for oil exploration in what Hanoi deems Vietnamese waters, while Hanoi increased tensions last month by adopting a law claiming sovereignty over the Paracel and Spratly Islands.

Bắc Kinh, vốn đưa ra yêu sách chủ quyền toàn bộ biển Đông, gần đây đã làm Hà Nội bực tức sau khi Công ty dầu Hải dương Quốc gia Trung Quốc (CNOOC) được chính phủ hỗ trợ cho biết đang tìm kiếm hồ sơ dự thầu thăm dò dầu ở khu vực mà Hà Nội cho là thuộc vùng biển Việt Nam, trong khi Hà Nội gia tăng căng thẳng trong tháng trước bởi việc thông qua luật biển tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.


Beijing's claims have recently sparked protests in Hanoi, despite the authorities rarely allowing public demonstrations.


Yêu sách của Bắc Kinh gần đây đã làm dấy lên cuộc biểu tình tại Hà Nội, mặc dù chính quyền hiếm khi cho phép các cuộc biểu tình công cộng.


The 74-year-old Hong said the Vietnamese people were strong.

Ông Hồng 74 tuổi, cho biết nhân dân Việt Nam rất mạnh mẽ.

"The Vietnamese are a special race. We are like a hard constrained spring. Use force on it and it will coil, and watch out when it does," he said.

"Việt Nam là một dân tộc đặc biệt. Chúng tôi là giống như một cái lò xo đã bị nén chặt. Dùng lực tác động vào nó và nó sẽ bùng ra, và hãy coi chừng lúc đó", ông nói.

Meanwhile, Indonesian Foreign Minister Marty Natalegawa returned to Vietnam on Wednesday for the second time in a week to meet with his counterpart Pham Binh Minh to try to find a diplomatic solution to the row.


Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa trở lại Việt Nam hôm thứ Tư lần thứ hai trong một tuần để hội kiến với ông Phạm Bình Minh nhằm cố gắng tìm một giải pháp ngoại giao cho vụ tranh cãi vì bất đồng.

The 10-nation group Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) could not agree a concluding joint statement at a ministerial meeting earlier this month in Cambodia, due to discord over how to address China's increasingly assertive role in the strategic waters.


Nhóm 10 quốc gia Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã không thể nhất trí về một tuyên bố kết luận chung tại một cuộc họp bộ trưởng trước đó trong tháng này tại Cam-pu-chia, do bất hòa về việc làm thế nào để giải quyết vấn đề vai trò ngày càng quyết đoán của Trung Quốc trong vùng biển chiến lược này.


One ASEAN diplomat accused China of buying the loyalty of Cambodia and some other states with economic largesse.

Một nhà ngoại giao ASEAN đã cáo buộc Trung Quốc mua chuộc sự trung thành của Cam-pu-chia và một số quốc gia khác bằng hào phóng kinh tế.


Natalegawa has been shuttling back and forth between member countries in an attempt to bring about some sort of consensus. Indonesia, which is neutral in the issue, has been tasked with drawing up a code of conduct for the area to prevent any acts of brinkmanship spilling over into the conflict.

Ông Natalegawa đã ngoại giao con thoi qua lại giữa các quốc gia thành viên trong một nỗ lực nhằm mang lại một sự đồng thuận nào đó. Indonesia, mà vốn trung lập trong vấn đề này đã được giao nhiệm vụ xây dựng một quy tắc ứng xử cho khu vực để ngăn chặn bất kỳ hành vi gây chiến nào len vào cuộc xung đột này.


Natalegawa said he hoped he could count on Vietnam's cooperation.

Natalegawa cho biết ông hy vọng ông có thể tin cậy vào sự hợp tác của Việt Nam.


"Whatever are the issues, including the issues to do with the East Sea or the South China Sea, I am sure I can continue to rely on Vietnam to be a strong partner to be able to ensure the continued centrality and continued prominent role of ASEAN in the region's architecture building," said Natalegawa.


"Dù vấn đề có thế nào đi nữa, bao gồm cả các vấn đề liên quan tới Biển Đông, thì tôi chắc chắn tôi có thể tiếp tục dựa vào Việt Nam như là một đối tác mạnh mẽ để có thể bảo đảm vai trò trung tâm và vai trò nổi bật liên tục của ASEAN trong xây dựng kiến ​​trúc của khu vực ", ông Natalegawa nói.

The Philippines, Brunei and Taiwan also lay claims in the South China Sea that includes sea lanes that carry an annual $5 trillion in ship-borne trade, particularly if it raises the prospect of U.S. intervention after the U.S. announced its "pivot towards Asia" strategy.
Philippines, Brunei và Đài Loan cũng yêu sách chủ quyền các vùng biển Đông bao gồm các tuyến vận chuyển thương mại đường biển trị giá 5 nghìn tỷ đô-la hàng năm, đặc biệt là nếu tăng triển vọng can thiệp của Mỹ, sau khi Mỹ công bố chiến lược "trục hướng châu Á".http://www.abs-cbnnews.com/global-filipino/world/07/26/12/qing-dynasty-map-shows-no-china-claim-spratlys