MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, July 6, 2012

Self-Defense Tự vệ
Self-Defense

Tự vệ

You've seen it in movies: A girl walks through an isolated parking garage. Suddenly, an evil-looking guy jumps out from behind an SUV. Girl jabs bad guy in the eyes with her keys - or maybe she kicks him in a certain sensitive place. Either way, while he's squirming, she leaps into her car and speeds to safety.


Bạn đã nhìn thấy cảnh tượng này trong các bộ phim: Một cô gái đi bộ qua một bãi đậu xe vắng vẻ. Đột nhiên, một gã đàn ông trông gian ác thình lình xuất hiện từ phía sau một chiếc SUV. Cô gái thọc mạnh chìa khóa của mình vào mắt gã đó - hoặc có thể đá vào điểm nhạy cảm của hắn ta. Dù bằng cách nào, thì trong khi hắn ta đang lúng túng, cô lao vào xe và chạy thoát an toàn.


That's the movies. Here's the real-life action replay: When the girl goes to jab or kick the guy, he knows what's coming and grabs her arm (or leg), pulling her off balance. Enraged by her attempt to fight back, he flips her onto the ground. Now she's in a bad place to defend herself - and she can't run away.


Đó là phim ảnh. Đây là cảnh trong đời thực: Khi cô gái sắp đấm hoặc đá vào người gã đàn ông thì hắn đoán được và chộp lấy cánh tay (hoặc chân) của cô gái, làm cô mất thăng bằng. Bị chọc tức bởi nỗ lực chống trả của cô gái, hắn ta xô cô gái té xuống. Bây giờ cô gái ở vào thế rất khó để tự vệ - và không thể chạy trốn.


Many people think of self-defense as a karate kick to the groin or jab in the eyes of an attacker. But self-defense actually means doing everything possible to avoid fighting someone who threatens or attacks you. Self-defense is all about using your smarts - not your fists.


Nhiều người nghĩ rằng tự vệ là một cú đá ka-ra-tê vào háng hoặc chọc mạnh vào mắt kẻ tấn công. Nhưng thật sự tự vệ có nghĩa là làm mọi cách có thể để tránh phải chiến đấu với một người đe dọa hoặc tấn công bạn. Tự vệ chủ yếu là cách sử dụng trí thông minh - không phải nắm đấm của bạn.

Use Your Head

People (guys as well as girls) who are threatened and fight back "in self-defense" actually risk making a situation worse. The attacker, who is already edgy and pumped up on adrenaline - and who knows what else - may become even more angry and violent. The best way to handle any attack or threat of attack is to try to get away. This way, you're least likely to be injured.Dùng đầu óc

Những người đang bị đe dọa (đàn ông cũng như phụ nữ) và phản công “để tự vệ” thật ra đang liều mạng làm cho tình huống trở nên tệ hơn. Những kẻ tấn công, vốn đã hung hăng và rất liều lĩnh – không ai nói trước được – rất có thể càng nổi khùng và hung bạo hơn. Cách tốt nhất để xử lý bất kỳ sự tấn công hoặc đe doạ tấn công nào là cố gắng thoát ra. Bằng cách này, bạn sẽ ít có khả năng bị thương.


One way to avoid a potential attack before it happens is to trust your instincts. Your intuition, combined with your common sense, can help get you out of trouble. For example, if you're running alone on the school track and you suddenly feel like you're being watched, that could be your intuition telling you something. Your common sense would then tell you that it's a good idea to get back to where there are more people around.

Một cách để tránh một cuộc tấn công tiềm năng trước khi nó xảy ra là tin vào bản năng của bạn. Trực giác của bạn, kết hợp với khả năng phân biệt tình huống, có thể giúp bạn thoát khỏi rắc rối. Chẳng hạn như, nếu bạn đang chạy một mình trên con đường nhỏ trong khuôn viên trường học và bạn đột nhiên cảm thấy như đang bị theo dõi, thì có thể trực giác của bạn đang mách bảo điều gì đó. Khả năng phân tích sẽ giúp bạn thấy rằng nên quay lại nơi có nhiều người.


De-Escalating a Bad Situation

Attackers aren't always strangers who jump out of dark alleys. Sadly, teens can be attacked by people they know. That's where another important self-defense skill comes into play. This skill is something self-defense experts and negotiators call de-escalation.


Làm một tình huống bớt căng thẳng

Những kẻ tấn công không phải lúc nào cũng là kẻ lạ thình lình nhảy ra khỏi những con hẻm tối. Đáng buồn thay, thiếu niên có thể bị tấn công bởi những người mà họ biết. Đây là điểm mà một kỹ năng tự vệ quan trọng khác phát huy tác dụng. Kỹ năng này được một số chuyên gia về tự vệ gọi là “làm một tình huống bớt căng thẳng”


De-escalating a situation means speaking or acting in a way that can prevent things from getting worse. The classic example of de-escalation is giving a robber your money rather than trying to fight or run. But de-escalation can work in other ways, too. For example, if someone harasses you when there's no one else around, you can de-escalate things by agreeing with him or her. You don't have to actually believe the taunts, of course, you're just using words to get you out of a tight spot. Then you can redirect the bully's focus ("Oops, I just heard the bell for third period"), and calmly walk away from the situation.


Làm giảm sự nghiêm trọng của một tình huống nghĩa là nói hoặc hành động theo cách có thể ngăn sự việc tồi tệ hơn. Ví dụ cổ điển về làm một tình huống bớt căng thẳng là thí cho kẻ cướp tiền của bạn chớ không phải là cố đánh nhau hoặc bỏ chạy. Làm giảm sự nghiêm trọng của một tình huống cũng có thể hiệu quả theo một cách khác. Ví dụ, nếu một người nào đó quấy rối bạn khi không có ai khác xung quanh, bạn có thể làm tình huống bớt căng thẳng bằng cách đồng ý với họ. Dĩ nhiên, thật sự bạn không đồng ý với kẻ quấy nhiễu, bạn chỉ sử dụng lời nói nhằm giúp bạn thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Sau đó, bạn có thể chuyển hướng tập trung của kẻ bắt nạt sang việc khác, (“Á, vừa có chuông vào tiết học thứ ba kìa!”), và bình tĩnh thoát ra khỏi tình huống nguy hiểm.


Something as simple as not losing your temper can de-escalate a situation. Learn how to manage your own anger effectively so that you can talk or walk away without using your fists or weapons.

Đơn giản là không nổi nóng sẽ giúp làm tình hình bớt căng thẳng. Học cách kiềm chế cơn giận của bản thân một cách hiệu quả để bạn có thể dùng lời nói hay thoát ra khỏi tình huống nguy hiểm mà không cần đến vũ lực.


Although de-escalation won't always work, it can only help matters if you remain calm and don't give the would-be attacker any extra ammunition. Whether it's a stranger or someone you thought you could trust, saying and doing things that don't threaten your attacker can give you some control.

Mặc dù mẹo làm tình hình bớt căng thẳng không phải lúc nào cũng có hiệu quả, nhưng nó có thể giúp ích nếu bạn giữ bình tĩnh và không cho kẻ có thể tấn công bạn có thêm lý do để làm điều đó. Cho dù kẻ ác là một người lạ hoặc một người nào đó bạn bạn tưởng có thể tin cậy, thì nói và làm những việc không đe dọa hắn sẽ giúp bạn có thêm quyền chủ động.


Reduce Your Risks

Another part of self-defense is doing things that can help you stay safe. Here are some tips from the National Crime Prevention Council and other experts:

Giảm nguy cơ của bạn

Mặt khác của tự vệ là làm những việc có thể giúp bạn giữ an toàn. Dưới đây là một số lời khuyên từ Hội đồng Phòng chống tội phạm Quốc gia và các chuyên gia khác:


Understand your surroundings. Walk or hang out in areas that are open, well lit, and well traveled. Become familiar with the buildings, parking lots, parks, and other places you walk. Pay particular attention to places where someone could hide - such as stairways and bushes.

Hiểu môi trường xung quanh. Đi bộ hoặc dạo chơi tại các khu vực mở, đủ ánh sáng, và đông người. Nên nắm rõ các tòa nhà, bãi đậu xe, công viên, và những nơi khác mà bạn đi bộ. Đặc biệt chú ý đến những nơi mà kẻ xấu có thể ẩn nấp - chẳng hạn như cầu thang và bụi cây.


Avoid shortcuts that take you through isolated areas. f you're going out at night, travel in a group.
   
Tránh các đường tắt mà đưa bạn qua các khu vực hẻo lánh. Nếu bạn đi ra ngoài vào ban đêm, hãy đi thành một nhóm.

Make sure your friends and parents know your daily schedule (classes, sports practice, club meetings, etc.). If you go on a date or with friends for an after-game snack, let someone know where you're going and when you expect to return.
Đảm bảo bạn bè và cha mẹ biết thời khóa biểu hàng ngày của bạn (các lớp học, tập thể thao, câu lạc bộ, v.v...). Nếu bạn có một cuộc hẹn với bạn bè hoặc đi ăn vặt sau khi xem một trận đấu, hãy cho một người khác biết nơi bạn đến và giờ về.


Check out hangouts. Do they look safe? Are you comfortable being there? Ask yourself if the people around you seem to share your views on fun activities - if you think they're being reckless, move on.


Kiểm tra nơi trú ngụ. Chúng trông có an toàn không? Bạn có cảm thấy thoải mái khi ở đó? Hãy tự hỏi những người xung quanh có chia sẻ quan điểm như bạn về các hoạt động thú vị - nếu bạn nghĩ họ thiếu thận trọng, hãy chuyển đi nơi khác.
Be sure your body language shows a sense of confidence. Look like you know where you're going and act alert.
Hãy chắc chắn rằng ngôn ngữ cơ thể của bạn cho thấy cảm giác tự tin. Có vẻ như bạn biết bạn đang đi đâu và hành động tỉnh táo.


When riding on public transportation, sit near the driver and stay awake. Attackers are looking for vulnerable targets.

Khi đi trên phương tiện công cộng, hãy ngồi gần người lái xe và tỉnh táo. Những kẻ tấn công sẽ tìm kiếm các mục tiêu dễ bị làm hại.


Carry a cell phone if possible. Make sure it's programmed with your parents' phone number. Be willing to report crimes in your neighborhood and school to the police.

Mang theo điện thoại di động nếu có thể. Hãy chắc chắn rằng nó được cài sẵn số điện thoại của cha mẹ bạn. Sẵn sàng báo cáo tội ác ở trong khu nhà và trường học của bạn cho cảnh sát.


Take a Self-Defense Class

The best way - in fact the only way - to prepare yourself to fight off an attacker is to take a self-defense class. We'd love to give you all the right moves in an article, but some things you just have to learn in person.


Theo học một lớp dạy cách tự vệ

Cách tốt nhất - thực ra là cách duy nhất - để chuẩn bị tinh thần để chuẩn bị cho mình chống lại một kẻ tấn công là theo học một lớp dạy cách tự vệ. Chúng tôi rất muốn cung cấp cho bạn tất cả các cách hành động đúng đắn trong một bài viết, nhưng một số điều bạn phải tự mình học trực tiếp.


A good self-defense class can teach you how to size up a situation and decide what you should do. Self-defense classes can also teach special techniques for breaking an attacker's grasp and other things you can do to get away. For example, attackers usually anticipate how their victim might react - that kick to the groin or jab to the eyes, for instance. A good self-defense class can teach you ways to surprise your attacker and catch him or her off guard.


Một lớp học tự vệ tốt có thể dạy bạn làm thế nào để đánh giá một tình huống và quyết định bạn nên làm gì. Các lớp võ tự vệ cũng có thể dạy những kỹ thuật đặc biệt giúp thoát khỏi sự túm chặt của kẻ tấn công và những mẹo khác bạn có thể thực hiện để trốn thoát. Chẳng hạn như, kẻ tấn công thường liệu trước cách nạn nhân của họ có thể phản ứng - ví dụ đá vào háng hoặc chọc vào mắt. Một lớp võ tự vệ tốt có thể dạy bạn cách để gây bất ngờ cho kẻ tấn công và làm hắn không cảnh giác.

One of the best things people take away from self-defense classes is self-confidence. The last thing you want to be thinking about during an attack is, "Can I really pull this self-defense tactic off?" It's much easier to take action in an emergency if you've already had a few dry runs.

Một trong những điều tốt nhất mọi người có được sau khi học tự vệ là sự tự tin. Điều cuối cùng bạn muốn được nghĩ đến trong một cuộc tấn công là: “Tôi thực sự có thể áp dụng chiến thuật tự vệ này?” Sẽ dễ dàng hơn nhiều để hành động trong trường hợp khẩn cấp nếu bạn đã có một vài lần được thử thực tập.


A self-defense class should give you a chance to practice your moves. If you take a class with a friend, you can continue practicing on each other to keep the moves fresh in your mind long after the class is over.
Một lớp học tự vệ sẽ cho bạn cơ hội thực hành các bước tự vệ. Nếu bạn cùng học với một người bạn, các bạn có thể tiếp tục tập luyện với nhau để giữ cho các bước tự vệ luôn nằm sẵn trong tâm trí của bạn lâu dài sau khi lớp học kết thúc.


Check out your local YMCA, community hospital, or community center for classes. If they don't have them, they may be able to tell you who does. Your PE teacher or school counselor may also be a great resource.


Liên hệ với các trung tâm cung ứng tiện nghi thể thao cho cộng đồng dân cư, bệnh viện và các trung tâm cộng đồng chỗ bạn về thông tin các lớp học này. Nếu những chỗ trên không có, họ có thể cho bạn nơi đâu có tổ chức. Giáo viên thể dục hoặc giáo viên cố vấn ở trường cũng có thể cung cấp cho bạn nhiều thông tin giá trị.

Steven Dowshen, MD
Tiến sỹ y khoa Steven Dowshen

15 Symptoms men ignore 15 triệu chứng mà nam giới thường hay bỏ qua15 Symptoms men ignore

15 triệu chứng mà nam giới thường hay bỏ qua

See your doctor when symptoms occur, and get regular checkups

Hãy đến khám bác sĩ khi xảy ra các triệu chứng này và hãy kiểm tra sức khỏe thường xuyên nhé

Experts say that men could benefit greatly by being alert to certain cancer symptoms that indicate a trip to the doctor's office sooner rather than later. Some of those cancer symptoms in men are specific. They involve certain body parts and may even point directly to the possibility of cancer (for example, a mass in the scrotum or testicle). Other symptoms are not specific. For instance, pain that affects many body parts could have dozens of explanations and may not be cancer; however, that circumstance doesn't mean you can rule out cancer without seeing a doctor.


Các chuyên gia cho biết việc thận trọng với một số triệu chứng ung thư cần phải đến bác sĩ càng sớm càng tốt có thể giúp ích rất nhiều cho nam giới. Một số triệu chứng ung thư đó rất cụ thể. Chúng liên quan đến một số vùng nào đó trên cơ thể và thậm chí có thể cho biết khả năng ung thư một cách trực tiếp (như bướu lồi ở bìu hoặc tinh hoàn). Các triệu chứng khác không cụ thể. chẳng hạn nhiều vùng trên cơ thể bạn đau nhức có thể có rất nhiều nguyên nhân, nhiều lời giải thích và cũng có thể không phải là ung thư, tuy nhiên trường hợp đó không có nghĩa là bạn có thể loại trừ ung thư mà không đi khám bác sĩ.

The following slideshow of pictures explain 15 symptoms and possible clues to finding cancer early. Unfortunately, many men ignore these symptoms with the result of sometimes discovering a cancer that might have been more easily treated if the cancer had been detected at an earlier date in its development.

Các slideshow dưới đây giải thích cho 15 triệu chứng và các gợi ý khả thi để phát hiện ung thư sớm. Tiếc là nhiều người vẫn phớt lờ các triệu chứng này với kết quả đôi khi phát hiện ra ung thư mà đáng lẽ đã được chữa trị dễ dàng hơn nếu được phát hiện sớm hơn.

No.1 - Breast Mass

If you're like most men, you've probably never considered the possibility of having breast cancer. Although it's not common, it is possible. According to Leonard Lichtenfeld, MD, deputy chief medical officer for the national office of the American Cancer Society, "Any new mass in the breast area of a man needs to be checked out by a physician."

1. Khôi u ở ngực

Nếu bạn giống như phần đông nam giới thì hẳn là chẳng bao giờ bạn nghĩ mình có khả năng bị ung thư vú. Mặc dù chứng bệnh này không thường thấy, nhưng nó có thể xảy ra. Theo tiến sĩ Leonard Lichtenfeld, phó phòng y dược văn phòng quốc gia thuộc Hiệp hội Ung thư Mỹ thì “Nếu phát hiện thấy bất cứ khối u nào mới ở ngực thì bạn cần nên đến khám bác sĩ.”

In addition, the American Cancer Society identifies several other worrisome signs involving the breast that men as well as women should take note of. They include:
    * skin dimpling or puckering
    * nipple retraction
    * redness or scaling of the nipple or breast skin
    * and nipple discharge
When you consult your physician about any of these signs, expect the doctor to take a careful history and do a physical exam. Then, depending on the findings, the doctor may order a mammogram, a biopsy, or other tests.

Ngoài ra, Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ cũng cho biết mộ số dấu hiệu đáng lo ngại khác liên quan đến ngực mà cả nam lẫn nữ đều phải nên lưu ý:
* da lún xuống hoặc xếp thành nếp nhăn
* đầu vú bị co rút
* đầu vú hoặc vùng da ngực bị ửng đỏ hoặc bong tróc vảy
* và tiết dịch ở đầu vú
Khi tham khảo ý kiến của bác sĩ về bất kỳ dấu hiệu này, bạn nên đề nghị bác sĩ kiểm tra bệnh sử cẩn thận và kiểm tra sức khỏe. Sau đó, tuỳ thuộc vào những kết quả có được mà bác sĩ có thể yêu cầu chụp X-quang ngực, sinh thiết, hoặc làm các xét nghiệm khác.


No. 2 - Persistent pain or discomfort in any body area
As they age, people often complain of more aches and pains. But pain, as vague as it may be, can be an early symptom of some cancers although most pain complaints are not from cancer.
Any pain that persists, according to the American Cancer Society, should be checked out by your physician. The doctor can take a careful history, get more details, and then decide whether further testing is necessary. If the cause of the pain is not cancer, you will still benefit from the visit to the office because the doctor can work with you to find out what's causing pain and help you know what may be done to treat the cause.

2. Đau dai dẳng hoặc cảm thấy khó chịu ở bất kỳ một vùng nào trên cơ thể

Khi có tuổi, người ta thường rên rỉ nhiều hơn về các cơn đau nhức, nhưng tình trạng đau nhức đó có thể là triệu chứng chưa rõ ràng ban đầu của một số bệnh ung thư, dẫu rằng phần lớn không phải là do ung thư.
Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, bất kỳ cơn đau dai dẳng nào cũng nên được khám. bác sĩ có thể kiểm tra bệnh sử cẩn thận, lấy thêm thông tin và sau đó quyết định có cần làm thêm xét nghiệm hay không. Nếu nguyên nhân gây đau nhức không phải là ung thư việc đến khám bác sĩ cũng thật dự có ích với bạn bởi bác sĩ có thể cùng làm việc với bạn để tìm ra nguyên nhân và giúp bạn biết có thể làm gì để chữa lành nguyên nhân đó.


No 3. - Changes in the testicles or scrotum

Testicular cancer occurs most often in men aged 20 to 39. The American Cancer Society recommends that men get a testicular exam by a doctor as part of a routine cancer-related checkup. Some doctors suggest a monthly self-exam. Any change in the size of the testicles, such as growth or shrinkage, should be a concern. In addition, swelling or a lump or a feeling of heaviness in the scrotum should not be ignored. Some testicular cancers occur very quickly, so early detection is especially crucial.


3. Thay đổi ở tinh hoàn hoặc bìu

Ung thư tinh hoàn xảy ra nhiều nhất ở nam giới độ tuổi từ 20 đến 39. Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ khuyến nghị nam giới nên được bác sĩ kiểm tra tinh hoàn như một phần của kiểm tra sức khỏe liên quan ung thư định kỳ. Một số bác sĩ đề nghị bạn nên tự kiểm tra tinh hoàn của mình hằng tháng. Bất kỳ thay đổi nào về kích cỡ tinh hoàn, chẳng hạn như sưng to hoặc teo rút, nên được lưu tâm đến. Ngoài ra, bạn cũng không nên phớt lờ tình trạng sưng phồng hoặc bướu lồi hoặc cảm giác nặng bìu. Một số bệnh ung thư tinh hoàn xảy ra rất nhanh chóng, thế nên việc phát hiện sớm là đặc biệt quan trọng.


No. 4 - Changes in the lymph nodes (swelling, painful, warm and/or reddish color)

If you notice a lump or swelling in the lymph nodes under your armpit or in your neck -- or anywhere else -- it could be a reason for concern, says Hannah Linden, MD. "If you have a lymph node that gets progressively larger, and it's been noticeable longer than a month, see a doctor," she says.
Your doctor will examine you and figure out any associated issues with a detailed medical history that could explain the lymph node enlargement, such as infection. If there is no infection, a doctor will typically order a biopsy and blood tests.


4. Thay đổi ở các hạch bạch huyết (hạch bạch huyết bị sưng, đau nhức, sờ vào có cảm giác nóng và/ hoặc có màu hơi đỏ)

Theo tiến sĩ Hannah Linden, nếu phát hiện thấy một khối u nào hoặc các hạch bạch huyết dưới nách hay cổ của bạn – hoặc bất cứ chỗ nào sưng phồng lên thì đó có thể là điều đáng lo ngại. “Nếu một hạch bạch huyết nào đó cứ tiếp tục phát triển và kéo dài hơn một tháng thì bạn nên đi khám bác sĩ.”
Bác sĩ sẽ khám và tìm ra bất kỳ vấn đề nào có liên quan bằng cách kiểm tra bệnh sử một cách chi tiết và cẩn thận có thể lý giải cho chứng trương phình hạch bạch huyết, chẳng hạn như bệnh nhiễm trùng. Nếu bệnh nhân không bị nhiễm trùng thì bác sĩ thường sẽ yêu cầu làm sinh thiết và xét nghiệm máu.

No. 5 - Fever (high fever of > 103 F or chronic fevers, usually more than one week)

If you've got an unexplained fever, it may indicate cancer. It could also be a sign of pneumonia or some other illnesses that need treatment.
Most cancers will cause fever at some point. Often, fever occurs after the cancer has spread from its original site and invaded another part of the body. But it can also be caused by blood cancers such as lymphoma or leukemia, according to the American Cancer Society. It's best not to ignore a fever that can't be explained. Check with your doctor to find out what might be causing the fever. The doctor can help distinguish between acute and chronic fever causes and also help to determine if anything needs to be done for the next step.

5. Sốt (thân nhiệt trên 103 độ F hoặc sốt dai dẳng, thường kéo dài trên 1 tuần)

Nếu bạn bị sốt mà không biết nguyên nhân thì đây có thể là triệu chứng của bệnh ung thư. Nó cũng có thể là dấu hiệu của bệnh viêm phổi hoặc một số bệnh khác cần nên chữa trị.
Hầu hết các bệnh ung thư đều gây sốt vào một lúc nào đó. Thường thì bệnh nhân bị sốt sau khi ung thư đã lam ra ngoài điểm khởi phát của nó và xâm nhập vào một vùng nào khác của cơ thể. Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ cho biết, các bệnh ung thư máu chẳng hạn như u hạch bạch huyết hoặc bệnh bạch cầu cũng có thể gây ra sốt. Tốt hơn hết là bạn không nên bỏ qua triệu chứng sốt không rõ nguyên do này. Hãy khám bác sĩ để ra nguyên nhân có thể gây sốt. Bác sĩ có thể giúp bạn phân biệt được nguyên nhân gây sốt cấp tính và nguyên nhân gây sốt mãn tính và đồng thời giúp bạn quyết định xem liệu cần nên làm gì trong bước kế tiếp.


No. 6 - Weight loss without trying

Unexpected weight loss or without dieting is a concern as most people don't lose weight easily. If a man loses more than 10% of his body weight in a short time period such as a matter of weeks without actively trying to reduce weight, it's time to see the doctor.
Your doctor will do a general physical, ask you questions about your diet and exercise, and ask about other symptoms. Based on that information, the doctor will decide what other tests are needed. Unplanned rapid weight loss should never be ignored, even in men (and women) who are overweight.


6. Giảm cân mà không cần cố gắng gì

Giảm cân đột ngột hoặc giảm cân mà không cần phải ăn kiêng gì là mối lo ngại bởi hầu hết người ta đều không giảm cân một cách dễ dàng. Nếu bạn sụt hơn 10% trọng lượng cơ thể trong một thời gian ngắn chẳng hạn như một vài tuần mà không chủ động cố gắng giảm cân thì đã đến lúc bạn nên đi khám bác sĩ rồi đó.
Bác sĩ sẽ khám sức khỏe tổng quát cho bạn, hỏi nhiều câu hỏi về chế độ dinh dưỡng và thể dục của bạn, và nhiều triệu chứng khác nữa. Dựa trên thông tin đó, bác sĩ sẽ quyết định cần làm thêm những xét nghiệm nào khác. Bạn đừng bao giờ phớt lờ triệu chứng giảm cân nhanh chóng một cách đột ngột như thế, thậm chí là ở cả nam (lẫn nữ) bị béo phì đi chăng nữa.


No. 7 - Gnawing abdominal pain and depression

"Any guy who's got a pain in the abdomen and is feeling depressed needs a checkup,” says Lichtenfeld. Although these symptoms may be due to non-cancerous causes, experts have found a link between depression and pancreatic cancer. Other symptoms that can occur with the abdominal pain and depression include jaundice (yellowing of the skin and the white area of the eyes) or a change in the stool color, often to a gray color.
Expect your doctor to do a careful physical exam and take a history. The doctor may then order tests such as a chest X-ray, CT scan, MRI, and, possibly, other scans and tests.

7. Đau bụng dai dẳng và trầm cảm

Tiến sĩ Lichtenfeld cho hay “Bất cứ người nào bị đau bụng và trầm cảm đều cần được khám.” Mặc dù những triệu chứng này có thể không phải do ung thư gây ra, nhưng các chuyên gia đã phát hiện thấy mối tương quan giữa chứng trầm cảm và bệnh ung thư tuyến tuỵ. Nhiều triệu chứng khác có thể xảy ra kèm theo đau bụng và trầm cảm như vàng da (vàng da và vàng tròng trắng mắt) hoặc thay đổi màu phân, thường thì phân chuyển sang màu xám.
Bạn nên đề nghị bác sĩ kiểm tra sức khỏe và kiểm tra bệnh sử cẩn thận. Sau đó bác sĩ có thể yêu cầu làm thêm các xét nghiệm khác chẳng hạn như chụp X-quang ngực, chụp CT, chụp MRI, và có thể làm thêm nhiều xét nghiệm và quét chụp khác.


No. 8 - Fatigue (physical or mental)

Fatigue (physical or mental) is another vague symptom that could point to cancer in men, but a host of other problems could cause it as well. Like fever, fatigue can occur after the cancer has developed or spread. However, fatigue may also happen early in cancers such as leukemia or with some colon or stomach cancers, according to the American Cancer Society.
If you often feel extremely tired and it doesn't get better with rest, check with your doctor. The doctor will evaluate the symptom of fatigue along with any other symptoms in order to determine the underlying cause. Treatment depends on the underlying cause of the fatigue.

8. Mệt mỏi (thể chất hoặc tinh thần)

Mệt mỏi (thể chất hoặc tinh thần) là một triệu chứng chưa rõ ràng khác có thể dẫn đến ung thư ở nam giới, nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều vấn đề khác cũng có thể gây ra mệt mỏi. Giống như sốt, tình trạng mệt mỏi có thể xảy ra sau khi ung thư đã phát triển hoặc lan sang vùng khác. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ thì triệu chứng mệt mỏi cũng có thể xảy ra ở giai đoạn đầu của nhiều bệnh ung thư chẳng hạn như bệnh bạch cầu hoặc kèm theo một số bệnh ung thư ruột kết hoặc ung thư dạ dày.
Nếu thường xuyên cảm thấy hết sức mệt mỏi và nghỉ ngơi cũng không làm bạn khỏe hơn thì hãy đi khám bác sĩ. Bác sĩ sẽ kiểm tra các triệu chứng mệt mỏi cùng với bất kỳ triệu chứng nào khác để xác định nguyên nhân tiềm ẩn là gì. Việc điều trị tuỳ thuộc vào nguyên nhân thực sự gây chứng mệt mỏi đó.
No. 9 - Persistent cough (especially lasting more than about three weeks)

Coughs are expected, of course, with colds, the flu, and allergies. They are also sometimes a side effect of a medication. But a very prolonged cough -- defined as lasting more than three or four weeks -- should not be ignored, says Ranit Mishori, MD, Assistant Professor at Georgetown University School of Medicine in Washington, D.C. That kind of cough warrants a visit to the doctor. It could be a symptom of cancer, or it could indicate some other problems such as chronic bronchitis or acid reflux.
Your doctor will take a careful history, examine your throat, check how your lungs are functioning, and, especially if you are a smoker, perhaps order X-rays. Once the underlying reason for the coughing is identified, the doctor will work with you to determine a treatment plan.

9. Ho dai dẳng (nhất là kéo dài khoảng trên 3 tuần)

Tất nhiên là ho có thể là do cảm lạnh, cúm, và dị ứng. Đôi khi tác dụng phụ của thuốc cũng làm cho bệnh nhân ho. Theo tiến sĩ Ranit Mishori, trợ giảng tại trường Đại học Y dược Georgetown ở Washington, D.C. thì khi ho kéo dài quá lâu – hơn 3 hoặc 4 tuần – thì bạn không nên lờ đi. Bạn cần phải đi khám bác sĩ khi bị ho như thế này. Nó có thể là một triệu chứng của bệnh ung thư, hoặc có thể là dấu hiệu của một số vấn đề khác chẳng hạn như viêm phế quản mãn tính hoặc trào ngược a-xít.
Bác sĩ sẽ kiểm tra bệnh sử cẩn thận, khám cổ họng cho bạn, kiểm tra xem phổi của bạn hoạt động như thế nào, và nhất là nếu bạn hút thuốc thì có thể bác sĩ sẽ yêu cầu chụp X-quang. Khi đã xác định được nguyên nhân gây ho thực sự thì bác sĩ sẽ làm việc với bạn để xác định kế hoạch điều trị.


No. 10 - Difficulty swallowing (food, liquids, or both)

Some men may report trouble swallowing (dysphagia) but then learn to live with it, Dr. Lichtenfeld says. "Over time, they change their diet to a more liquid diet. They start to drink more soup." But swallowing difficulties, he says, could be a sign of a gastrointestinal cancer, such as cancer of the esophagus.
Let your doctor know if you are having trouble swallowing. Your doctor will take a careful history and possibly order a chest X-ray. The doctor may also send you to a specialist (gastroenterologist) for an upper endoscopy to examine your esophagus. Other tests such as barium swallow tests; CT or MRI of the esophagus may also be done.

10. Khó nuốt (khó nuốt thức ăn, chất lỏng, hoặc là khó nuốt cả hai)

Tiến sĩ Lichtenfeld cho hay một số nam giới có thể bị chứng khó nuốt nhưng rồi họ biết cách sống chung với nó. “Dần dần, họ thay đổi chế độ dinh dưỡng của mình sang thức ăn lỏng hơn và bắt đầu uống nhiều xúp (canh) hơn.” Nhưng triệu chứng khó nuốt có thể là một dấu hiệu của bệnh ung thư dạ dày-ruột, chẳng hạn như ung thư thực quản.
Hãy thông báo cho bác sĩ biết nếu bạn bị khó nuốt. Bác sĩ sẽ kiểm tra bệnh sử cẩn thận và cũng có thể yêu cầu chụp X-quang ngực; đồng thời cũng  có thể chuyển bạn đến một chuyên gia khác (bác sĩ chuyên khoa dạ dày) để nọi soi thêm nhằm kiểm tra thực quản của bạn. Ngoài ra, bạn cũng có thể làm thêm nhiều xét nghiệm khác chẳng hạn như xét nghiệm nuốt barium; chụp CT hoặc chụp MRI (cộng hưởng từ) thực quản.


No. 11 - Changes in the skin (color changes, thickness changes, easy bleeding)

You should be alert to not only changes in moles -- a well-known sign of potential skin cancer -- but also changes in skin pigmentation, says Mary Daly, MD, an oncologist at the Fox Chase Cancer Center in Philadelphia.
She also says that suddenly developing bleeding on your skin or excessive scaling are reasons to check with your doctor. It's difficult to say how long is too long to observe skin changes, but most experts say not to wait longer than several weeks.
To find out what's causing the skin changes, your doctor will take a careful history and perform a careful physical exam. The doctor may also order a skin biopsy to rule out cancer.


11. Thay đổi ở da (đổi sắc tố da, da dày thêm, dễ xuất huyết)

Theo tiến sĩ Mary Daly, bác sĩ khoa ung thư ở trung tâm ung thư Fox Chase, Philadelphia thì bạn nên cảnh giác không những với những thay đổi ở nốt ruồi – dấu hiệu ung thư da tiềm tàng rất thường thấy – mà còn phải cảnh giác với những thay đổi sắc tố da.
Cô cũng cho biết nếu da bạn đột nhiên bị xuất huyết hoặc da bị bong tróc vảy trên diện rộng thì nên đi khám bác sĩ. Thật khó có thể nói thời gian quan sát những thay đổi trên da là bao lâu, nhưng theo hầu hết các chuyên gia thì việc này mất không quá vài tuần.
Để tìm nguyên nhân gây thay đổi trên da, bác sĩ sẽ kiểm tra bệnh sử và tiến hành kiểm tra sức khỏe cẩn thận; đồng thời cũng có thể yêu cầu làm sinh thiết da để loại bỏ khả năng ung thư.No. 12 - Blood where it shouldn't be (blood in sputum, stool or urine)

"Anytime you see blood coming from a body part where you've never seen it before, see a doctor," Lichtenfeld says. "If you start coughing or spitting up blood, have blood in the bowel, or blood in the urine, it's time for a doctor visit."
Dr. Mishori says it's a mistake to assume blood in the stool is simply from a hemorrhoid. "It could be colon cancer," he says.
Your doctor will ask you questions about your symptoms. If there is blood in the stool, the doctor may also order tests such as a colonoscopy, which is an examination of the colon using a long flexible tube with a camera on one end. The purpose of a colonoscopy is to identify any signs of cancer or precancer or to identify what else might be causing the bleeding. If there is blood in the urine, other tests such as bladder cystoscopy (tube used to examine urinary tissue) and tissue biopsy may be done. Blood in the sputum may occur from many non-cancerous causes; however, several types of cancers (for example, lung, esophageal, oral) may also produce bloody sputum. Your doctor can help diagnose the underlying cause of bloody sputum with tests and in consultation with specialists.12. Xuất huyết không đúng chỗ (máu trong đàm, trong phân hoặc trong nước tiểu)

Tiến sĩ Lichtenfeld cho biết “Hễ thấy xuất huyết ở một bộ phận nào đó trên cơ thể mà bạn chưa từng thấy trước đây thì nên đến khám bác sĩ.” “Nếu bạn bắt đầu ho hoặc khạc ra máu, hoặc xuất hiện máu trong phân, hoặc trong nước tiểu thì đã đến lúc đi khám bác sĩ rồi đó.”
Tiến sĩ Mishori cho biết nếu cho rằng máu trong phân đơn thuần là do bị trĩ thì bạn đã nhầm rồi. “Đây có thể là do ung thư ruột kết.”
Bác sĩ sẽ hỏi về các triệu chứng của bạn. Nếu trong phân có máu, bác sĩ cũng có thể yêu cầu làm thêm nhiều xét nghiệm khác chẳng hạn như soi kết tràng, đây là phương pháp kiểm tra kết tràng bằng một ống mềm dài, một đầu có gắn một camera. Mục đích của nội soi kết tràng là xác định bất kỳ dấu hiệu nào của bệnh ung thư hoặc tiền ung thư hoặc để tìm ra nguyên nhân nào khác có thể gây xuất huyết. Nếu trong nước tiểu có máu thì bác sĩ có thể cho làm nhiều xét nghiệm khác chẳng hạn như soi bàng quang (sử dụng ống kiểm tra mô tiết niệu) và cũng có thể sinh thiết mô. Máu trong đàm có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân mà không phải là ung thư; tuy nhiên một số loại ung thư (chẳng hạn như ung thư phổi, ung thư thực quản, hoặc ung thư miệng) cũng có thể làm đàm có máu. Bác sĩ có thể giúp chẩn đoán nguyên nhân tiềm ẩn gây ra chứng bệnh này bằng cách cho bạn làm nhiều xét nghiệm và hội chẩn với nhiều chuyên gia khác.


No. 13 - Mouth changes (chronic oral lesions that do not heal)

If you smoke or chew tobacco, you need to be especially alert for any white patches inside your mouth or white spots on your tongue. Those changes may indicate leukoplakia, a precancerous area that can occur with ongoing irritation. The condition can progress to oral cancer.
You should report the changes to your doctor or dentist. The dentist or doctor will take a careful history, examine the changes, and then decide what other tests, such as a tissue biopsy, might be needed.13. Thay đổi ở miệng (các thương tổn ở miệng kéo dài dai dẳng mà không lành)

Nếu bạn hút thuốc lá hoặc nhai thuốc lá thì đặc biệt nên cảnh giác với bất kỳ mảng trắng nào trong miệng hoặc bất kỳ đốm trắng nào trên lưỡi. Những thay đổi này có thể là dấu hiệu của chứng bạch sản, vùng tiền ung thư này có thể xảy ra khi bị kích ứng liên tục. Nó có thể phát triển thành ung thư miệng.
Bạn nên thông báo cho bác sĩ hoặc nha sĩ biết về những thay đổi trong miệng mình. bác sĩ hoặc nha sĩ sẽ kiểm tra bệnh sử cẩn thận, kiểm tra các thay đổi đó và quyết định xem có thể cần làm thêm các xét nghiệm nào khác như sinh thiết mô chẳng hạn.

No. 14 - Urinary problems (frequent urge to urinate, slow urine stream, feeling of not completely emptying the bladder)

As men age, urinary problems become more frequent, such as the urge to urinate more often, a sense of urgency, and a feeling of not completely emptying the bladder. Most men will develop these problems as they get older. However, if you notice any of these symptoms and they concern you because they begin to interfere with normal activities, you should seek medical attention, especially if symptoms become worse.

14. Các vấn đề về tiết niệu (thường xuyên mắc tiểu, dòng nước tiểu chậm, hoặc có cảm giác không tiểu hết)

Khi có tuổi, nam giới thường hay mắc các vấn đề về tiết niệu hơn, chẳng hạn như mắc tiểu nhiều lần hơn, mắc tiểu nhanh, và cảm giác không tiểu hết. Hầu hết nam giới đều gặp phải những vấn đề này khi về già. Tuy nhiên, nếu phát hiện bất kỳ triệu chứng nào trên đây và nếu các triệu chứng ấy làm cho bạn lo lắng bởi chúng bắt đầu cản trở các hoạt động thường nhật của mình thì bạn nên đến khám bác sĩ, nhất là khi các triệu chứng đó càng trở nên trầm trọng hơn.


Your doctor will do a digital rectal exam, which will tell him whether the prostate gland is enlarged. The gland often enlarges as a man ages. It's typically caused by a noncancerous condition called benign prostatic hyperplasia or BPH. Your doctor may also order a blood test to check the level of prostate-specific antigen or PSA. PSA is a protein produced by the prostate gland, and the test is used to help determine the possibility of prostate cancer. If the doctor notices abnormalities in the prostate or if the PSA is higher than it should be, your doctor may refer you to an urologist and may suggest a biopsy of the prostate gland be done.

Bác sĩ sẽ kiểm tra trực tràng bằng ngón tay, để xác định xem bạn có bị giãn tuyến tiền liệt hay không. Nam giới thường hay bị giãn tuyến tiền liệt khi lớn tuổi. Chứng giãn tuyến tiền liệt này thường do một bệnh không phải là ung thư có tên là tăng sản tuyến tiền liệt lành tính hoặc BPH gây ra. Bác sĩ cũng có thể cho làm xét nghiệm máu để kiểm tra nồng độ kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt hoặc PSA. PSA là prô-tê-in do tuyến tiền liệt tạo ra, và xét nghiệm này có thể giúp xác định khả năng ung thư tuyến tiền liệt. Nếu phát hiện thấy dị dạng ở tuyến tiền liệt hoặc nếu nồng độ PSA cao hơn mức bình thường thì bác sĩ có thể chuyển bạn đến bác sĩ khoa tiết niệu và cũng có thể cho bạn làm sinh thiết tuyến tiền liệt.


No. 15 - Indigestion (frequent or almost constant discomfort)

15. Khó tiêu (thường xuyên cảm thấy khó chịu hoặc khó chịu hầu như liên tục)

A lot of guys, especially as they get older, think "heart attack" when they get bad indigestion. But persistent indigestion could point to cancer of the esophagus, throat, or stomach and should be reported to your doctor. Conversely, if the pain is intense and causes a person to "grip their chest," most doctors consider this as a sign of a cardiac event and consider this situation to be a medical emergency.
Your doctor will take a careful history and ask questions about the indigestion episodes. Based on the history and your answers to the questions, the doctor will decide what tests are needed and if you should be referred to a cardiologist, gastroenterologist, or an ENT specialist.


Nhiều người, nhất là khi về già thường cho rằng mình bị “đau tim” khi cảm thấy khó tiêu dữ dội. Nhưng tình trạng khó tiêu dai dẳng có thể là do ung thư thực quản, ung thư họng, hay ung thư dạ dày và bạn nên thông báo cho bác sĩ biết. Ngược lại, nếu bạn bị đau dữ dội và “bị ép ngực” thì hầu hết các bác sĩ đều cho rằng đây là một dấu hiệu của biến cố tim và là một chứng bệnh khẩn cấp.
Bác sĩ sẽ kiểm tra bệnh sử cẩn thận và hỏi bạn về các đợt không tiêu của mình. Dựa trên bệnh sử và thông tin trả lời của bạn mà bác sĩ sẽ quyết định cần làm những xét nghiệm nào và xem liệu có chuyển bạn đến bác sĩ tim mạch, bác sĩ chuyên khoa dạ dày, hoặc bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng hay không.http://pointemed.com/15-cancer-symptoms-men-ignore/

Top 7 Most Common Financial Mistakes 7 sai lầm về tài chính thường gặp nhấtTop 7 Most Common Financial Mistakes

7 sai lầm về tài chính thường gặp nhất
It is indeed a material world. When it comes to spending, the U.S. is a culture of consumption. The result: rising levels of consumer debt and declining household savings rates. But in 2008, this culture was hit hard by economic reality. According to the Federal Reserve, U.S. household debt grew steadily from the time the Fed started tracking it in 1952. It declined for the first time in the third quarter of 2008. As a result of the credit crisis and ensuing economic recession, savings rates also rebounded. For those who had been living beyond their means for years, it suddenly got a lot harder to make ends meet. And, although the government tends to encourage spending during economic downturn and statistics may lead us to think that overspending is normal, it is often a risky choice. Here we'll take a look at seven of the most common financial mistakes that often lead people to major economic hardship. Even if you're already facing financial difficulties, steering clear of these mistakes could be the key to survival.
Cuộc sống thực sự là một thế giới vật chất. Khi nói đến tiêu xài, Mỹ là nền văn hoá tiêu thụ. Kết quả: tăng các mức nợ về mua sắm tiêu dùng và giảm tỷ lệ tiết kiệm trong gia đình. Nhưng vào năm 2008, văn hoá tiêu thụ này bị hiện thực kinh tế tác động mạnh. Theo Cục Dự trữ Liên bang, nợ của các hộ gia đình Mỹ tăng đều đặn kể từ thời điểm Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu theo dõi năm 1952. Lần đầu tiên tiêu dùng sụt giảm là vào quý ba năm 2008. Do cuộc khủng hoảng tín dụng và giai đoạn suy thoái kinh tế tiếp theo, tỷ lệ tiết kiệm cũng có ảnh hưởng ngược lại. Với những người lâu nay sống vung tay quá trán, thì bỗng nhiên gặp nhiều khó khăn hơn để đắp đổi qua ngày. Và, mặc dù chính phủ thường khuyến khích tiêu dùng trong giai đoạn suy thoái kinh tế và các số liệu thống kê có thể khiến chúng ta nghĩ rằng việc chi xài quá mức là bình thường, tiêu quá nhiều tiền vẫn luôn là một lựa chọn đầy rủi ro. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu 7 sai lầm về tài chính phổ biến nhất mà thường đưa mọi người đến khó khăn kinh tế rất lớn. Thậm chí nếu bạn đã từng gặp những khó khăn tài chính, việc tránh xa những sai lầm này có thể là bí quyết sinh tồn.

Mistake No. 1: Excessive/Frivolous Spending

Great fortunes are often lost one dollar at a time. It may not seem like a big deal when you pick up that double-mocha cappuccino, stop for a pack of cigarettes, have dinner out or order that pay-per-view movie, but every little item adds up. Just $25 per week spent on dining out costs you $1,300 per year, which could go toward an extra mortgage payment or a number of extra car payments. If you're enduring financial hardship, avoiding this mistake really matters - after all, if you're only a few dollars away from foreclosure or bankruptcy, every dollar will count more than ever.


Sai lầm số 1: Chi tiêu quá mức/phù phiếm

Núi vàng thường biến mất dần từ một đồng xu lẻ. Có lẽ bạn cho rằng khi chọn gấp đôi cà phê Mocha, Cappuccino cùng một lúc, dừng lại để mua gói thuốc lá, ra ngoài ăn tối hoặc yêu cầu bộ phim theo dịch vụ trả phí mỗi lần xem đó là chuyện chẳng có gì to tát, nhưng tích tiểu thành đại.  Chỉ 25 đô la mỗi tuần dành cho việc đi ăn tiệm cũng làm bạn tốn 1300 đô la mỗi năm, số tiền có thể dành để trả nợ thế chấp bổ sung, hoặc một số khoản thanh toán xe phụ trội. Nếu bạn đang chịu khó khăn về tài chính, thì làm sao tránh sai lầm này thực sự là rất quan trọng – sau cùng, nếu bạn chỉ thiếu vài đô la nữa thôi là sẽ bị tịch biên tài sản hoặc vỡ nợ, thì mỗi đồng đô la lẻ sẽ lại càng có giá trị hơn bao giờ hết.


Mistake No. 2: Never-Ending Payments
       
Ask yourself if you really need items that keep you paying for every month, year after year. Things like cable television, subscription radio and video games, cell phones and pagers can force you to pay unceasingly but leave you owning nothing. When money is tight, or you just want to save more, creating a leaner lifestyle can go a long way to fattening your savings and cushioning your from financial hardship.


Sai lầm số 2: Những khoản thanh toán không dứt

Tự hỏi mình xem có thật sự cần những món hàng mà phải trả phí hàng tháng, năm này qua năm khác không. Những thứ như truyền hình cáp, ra-đi-ô vệ tinh và trò chơi điện tử, điện thoại di động và máy nhắn tin có thể bắt bạn phải trả không ngừng nghỉ nhưng chẳng để lại cho bạn cái gì cả. Khi tiền bạc khan hiếm, hoặc bạn muốn dành dụm nhiều hơn nữa, tạo lối sống khắc khổ hơn có thể tiến gần đến việc làm tăng số tiền tiết kiệm hoặc giảm khó khăn về tài chính của bạn.


Mistake No. 3: Living on Borrowed Money

Using credit cards to buy essentials has become somewhat normal. But even if an ever-increasing number of consumers are willing to pay double-digit interest rates on gasoline, groceries and a host of other items that are gone long before the bill is paid in full, don't be one of them. Credit card interest rates make the price of the charged items a great deal more expensive. Depending on credit also makes it more likely that you'll spend more than you earn.


Sai lầm số 3: Sống dựa vào tiền vay mượn

Dùng thẻ tín dụng mua những thứ cần thiết đã trở thành điều tương đối bình thường. Nhưng cho dù số lượng người tiêu dùng tăng chưa từng có đang sẵn lòng trả lãi suất hai con số đối với xăng, thực phẩm và hàng loạt các mặt hàng khác, những mặt hàng mà họ dùng hết từ lâu trước khi thanh toán đầy đủ hoá đơn, thì cũng đừng thuộc số những người như vậy.  Lãi suất thẻ tín dụng làm giá các mặt hàng được tính đắt hơn rất nhiều. Phụ thuộc vào thẻ tín dụng còn gây ra nhiều khả năng là bạn tiêu nhiều hơn số tiền bạn kiếm được.


Mistake No. 4: Buying a New Car

Millions of new cars are sold each year, although few buyers can afford to pay for them in cash. However, the inability to pay cash for a new car means an inability to afford the car. After all, being able to afford the payment is not the same as being able to afford the car. Furthermore, by borrowing money to buy a car, the consumer pays interest on a depreciating asset, which amplifies the difference between the value of the car and the price paid for it. Worse yet, many people trade in their cars every two or three years, and lose money on every trade.

Sai lầm số 4: Mua xe mới

Hàng triệu chiếc xe được bán mỗi năm, mặc dù ít người mua có đủ khả năng trả tiền ngay. Bất luận thế nào, không có khả năng trả tiền mua xe mới ngay nghĩa là không đủ khả năng mua xe. Xét cho cùng, có khả năng thanh toán không giống như có đủ khả năng mua xe. Hơn nữa, nhờ mượn tiền để mua xe hơi, người tiêu dùng phải trả lãi đối với một tài sản đang giảm giá, việc này làm gia tăng rất nhiều chênh lệch giữa giá trị của chiếc xe và giá mua nó. Nhưng tệ hơn, nhiều người bán xe cũ của mình để mua xe mới cứ hai hoặc ba năm một lần, và mỗi lần mua bán lại một lần mất tiền.


Sometimes a person has no choice but to take out a loan to buy a car, but how much does any consumer really need a large SUV? Such vehicles are expensive to buy, insure and fuel. Unless you tow a boat or trailer, or need an SUV to earn a living, is an eight-cylinder engine worth the extra cost of taking out a large loan? If you need to buy a car and/or borrow money to do so, consider buying one that uses less gas and costs less to insure and maintain. Cars are expensive. You might need one, but if you're buying more car than you need, you're burning through money that could have been saved or used to pay off debt.

Đôi khi một người buộc lòng phải vay thế chấp trả dần để mua xe, nhưng bao nhiêu tiện ích của một chiếc xe thể thao đa dụng lớn (SUV) thật sự cần thiết đối với bất kỳ người tiêu dùng nào? Những chiếc xe này rất tốn tiền mua, bảo hiểm và cung cấp nhiên liệu. Trừ trường hợp bạn kéo theo một chiếc thuyền hay xe moóc dùng làm nhà ở, hoặc cần xe thể thao đa dụng (SUV) để kiếm sống, liệu một động cơ 8 xi-lanh có đáng để trả phí tổn ngoại ngạch vì vay thế chấp trả dần một số tiền lớn? Nếu bạn cần mua xe và/hoặc mượn tiền mua xe, hãy tính toán mua chiếc xe tiết kiệm xăng và ít tốn phí bảo hiểm và bảo trì. Xe hơi tốn tiền. Bạn có thể cần một chiếc, nhưng nếu bạn mua nhiều xe hơn bạn cần, bạn đang tiêu hết rất nhanh số tiền mà đáng ra phải tiết kiệm hoặc dùng trả hết nợ.


Mistake No. 5: Buying Too Much House

When it comes to buying a house, bigger is also not necessarily better. Unless you have a large family, choosing a 6,000-square-foot home will only mean more expensive taxes, maintenance and utilities. Do you really want to put such a significant, long-term dent in your monthly budget?

Sai lầm số 5: Mua nhà quá lớn

Khi nói đến mua một căn nhà, thì căn nhà lớn hơn cũng không nhất thiết tốt hơn. Trừ phi gia đình bạn đông người, chọn mua căn nhà rộng 6 ngàn phút vuông chỉ có nghĩa là tiền thuế, tiền bảo trì và tiền mua sắm tiện ích tốn kém nhiều hơn. Bạn thực sự muốn ngân quỹ hàng tháng của mình bị ảnh hưởng rất nhiều, rất lâu?


Mistake No. 6: Treating Your Home Equity Like a Piggy Bank

Your home is your castle. Refinancing and taking cash out on it means giving away ownership to someone else. It also costs you thousands of dollars in interest and fees. Smart homeowners want to build equity, not make payments in perpetuity. In addition, you'll end up paying way more for your home than it's worth, which virtually ensures that you won't come out on top when you decide to sell.
Sai lầm số 6: Dùng vốn nhà như heo đất

Nhà của bạn là thành trì của bạn. Việc tái cấp vốn và vay tiền dựa vào căn nhà có nghĩa là đem quyền sở hữu để vào tay người khác. Điều đó còn khiến bạn phải tốn hàng ngàn đô la tiền lãi và phí. Những chủ nhà thông minh muốn tích góp vốn, không thanh toán kéo dài mãi. Ngoài ra, rốt cuộc bạn sẽ trả tiền nhiều hơn giá trị căn nhà, giá trị mà hầu như chắc chắn bạn sẽ không có được ở mức cao nhất khi bạn quyết định bán.


Mistake No. 7: Living Paycheck to Paycheck

In 2007, the U.S. household savings rate fell below 1%, but other countries had considerably higher rates of personal savings. For example, the Netherlands, Italy, Norway, Germany and France personal savings rates average 10% or more according to the OECD Factbook 2005. Clearly it is possible to enjoy a high standard of living without financing it with debt. Countries in Asia boast savings rates of as much as 30%!


Sai lầm số 7: Chi tiêu hết thu nhập mà không tiết kiệm được

Trong năm 2007, tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình Mỹ giảm xuống dưới 1%, nhưng những quốc gia khác có tỷ lệ tiết kiệm cá nhân cao hơn đáng kể. Chẳng hạn, tỷ lệ tiết kiệm cá nhân ở Hà Lan, Ý, Na Uy, Đức và Pháp bình quân là 10% trở lên theo Sách Sự kiện 2005 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Rõ ràng có thể tận hưởng mức sống cao mà không phải nợ nần. Những quốc gia châu Á tự hào về tỷ lệ tiết kiệm cao đến mức 30%!


The cumulative result of overspending puts people into a precarious position - one in which they need every dime they earn and one missed paycheck would be disastrous. This is not the position you want to find yourself in when an economic recession hits. If this happens, you'll have very few options. Everyone has a choice in how they live, so it's just a matter of making savings a priority.

Kết quả tích tụ lại nhiều lần tiêu tiền quá mức đẩy người ta vào tình trạng bấp bênh - tình thế trong đó họ cần đến từng hào kiếm được và khi thiếu tiền lương sẽ là thảm hoạ. Đây không phải tình trạng bạn muốn mình rơi vào khi xảy ra suy thoái kinh tế. Nếu nó xảy ra, bạn có rất ít chọn lựa. Mọi người đều có lựa chọn về cách sống, vì vậy đó chỉ là vấn đề coi tiết kiệm là ưu tiên hàng đầu.


Making a Payment Vs. Affording A Purchase

To steer yourself away from the dangers of overspending, start by monitoring the little expenses that add up quickly, then move on to monitoring the big expenses. Think carefully before adding new debts to your list of payments, and keep in mind that being able to make a payment isn't the same as being able to afford the purchase. Finally, make saving some of what you earn a monthly priority.


Chi trả theo khả năng mua sắm

Để tự đưa mình rời xa những nguy cơ chi xài quá mức, hãy bắt đầu giám sát những khoản chi nhỏ mà có thể chất đống lên rất nhanh, sau đó chuyển tiếp sang giám sát những khoản chi lớn. Suy nghĩ cẩn thận trước khi bổ sung những món nợ mới vào danh sách các khoản thanh toán của bạn, và nhớ là có thể thanh toán không giống như có đủ khả năng mua. Cuối cùng, hãy coi việc tiết kiệm những gì bạn kiếm được là ưu tiên hàng tháng.

http://www.sciencedaily.com/releases/2008/08/080826124401.htm