MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, April 14, 2012

Chinese general CHEN Bingde says U.S. military drills in South China Sea "inappropriate" Tướng Trung Quốc nói tập trận quân sự của Mỹ ở Biển Đông là

Chinese general CHEN Bingde says U.S. military drills in South China Sea "inappropriate" Tướng Trung Quốc nói tập trận quân sự của Mỹ ở Biển Đông là không thích hợp
Chinese general CHEN Bingde says U.S. military drills in South China Sea "inappropriate".

Tướng Trung Quốc Trần Bỉnh Đức nói: Cuộc tập trận quân sự của Mỹ ở Biển Đông là "không thích hợp".

Visiting Chairman of the US Joint Chiefs of Staff, Admiral Mike Mullen, held talks with his Chinese counterpart in Beijing on Monday. The two sides agreed to advance the dialogue mechanism and carry out a number of joint exercises. Despite both sides hailing Mullen's visit as an important step towards improving China-US military ties, they were unable to reach consensus on a number of issues of mutual concern. Among the topics on the agenda, the South China Sea dispute between the two nations has featured prominently in the talks in Beijing.

Trong chuyến viếng thăm Trung Quốc, Chủ tịch tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Đô đốc Admiral Mike Mullen đã hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc ở Bắc Kinh vào hôm thứ Hai. Hai bên nhất trí thúc đẩy cơ chế đối thoại và thực hiện một số cuộc tập trận chung. Mặc dù cả hai bên ca ngợi chuyến thăm của Mullen là một bước tiến quan trọng hướng tới nâng cấp quan hệ quân sự Trung-Mỹ, hai bên vẫn chưa thể đạt được sự đồng thuận về một số vấn đề mà cả hai cùng quan tâm. Trong số các chủ đề của chương trình nghị sự, vấn đề về tranh chấp Biển Đông giữa hai nước là nổi bật trong các cuộc đàm phán tại Bắc Kinh.

It is expected to be a renewed relationship between the two armies.

Người ta hi vọng đây sẽ là một khởi đầu mới trong mối quan hệ giữa quân đội hai bên.

Chairman of the US Joint Chiefs of Staff Mike Mullen has been welcomed by his Chinese counterpart, Chief of General Staff of the People's Liberation Army Chen Bingde. Mullen is paying a reciprocal visit after Chen Bingde traveled to Washington in May.

Chủ tịch Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, Đô đốc Mike Mullen đã được chào đón bởi nhân vật đồng cấp Trung Quốc, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa, Trần Bỉnh Đức. Chuyến đi lần này của ông Mullen là để đáp lại chuyến viếng thăm Washington hồi tháng năm của ông Trần Bỉnh Đức.

The two military heads held talks on a wide range of security issues. The predominant topic was the US involvement in the South China Sea. The US is deepening its alliances that define its presence in the region.

Người đứng đầu quân đội hai nước đã đàm phán về một loạt các vấn đề an ninh. Chủ đề nổi bật là sự can dự của Mỹ vào biển Đông. Mỹ đang củng cố thêm mối quan hệ với các đồng minh mong muốn có sự hiện diện của Mỹ trong khu vực.

Mullen said, "The United States has had a presence in the Asia-Pacific region for decades. And we have exercised with our allies and friends in this part of the world for decades, and we will continue to do that."

Đô đốc Mullen cho biết: "Hoa Kỳ đã hiện diện trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhiều thập kỷ nay. Chúng tôi đã tập trận với các đồng minh và bạn bè của chúng tôi trong khu vực này của thế giới trong nhiều thập kỷ, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều đó."

Chen said, "On the various occasions, the US side has expressed that it does not have the intention to intervene in the disputes in the South China Sea. However, we are observing joint exercises between the US and other countries, like the Philippines and Vietnam. Although we acknowledge that those exercises were there in the past, the timing of the exercises now is inappropriate."

Ông Trần nói: "Rất nhiều lần phía Hoa Kỳ đã bày tỏ rằng họ không có ý định can thiệp vào các tranh chấp ở Biển Đông. Tuy nhiên, chúng tôi đang quan sát những cuộc tập trận chung giữa Mỹ và các nước khác như Philippines và Việt Nam. Mặc dù chúng tôi thừa nhận rằng những cuộc tập trận đó đã từng diễn ra trong quá khứ nhưng thời điểm các cuộc tập trận hiện nay là không thích hợp".

Tension in the South China Sea has escalated, with frequent US military exercises with China's disputed neighboring countries.

Căng thẳng ở Biển Đông đang leo thang với những cuộc tập trận thường xuyên của Mỹ và với các nước láng giềng có tranh chấp với Trung Quốc.

Washington is taking a hard-line policy to expand its presence in the region. China believes it has undisputable sovereignty over the South China Sea. The US stressed its role in protecting the naval rights.

Washington đang tiến hành một chính sách cứng rắn để mở rộng sự hiện diện của mình trong khu vực. Phía Trung Quốc thì tin rằng mình có chủ quyền không thể bàn cãi được trên Biển Đông. Phía Mỹ thì lại nhấn mạnh vai trò của mình trong việc bảo vệ các quyền hải quân.

Mullen said, "Our focus is freedom of navigation. It's a very important underlying principle that it doesn't just apply in the South China Sea, but applies around the world."

Đô đốc Mullen nói: "Mục tiêu của chúng tôi là tự do hàng hải. Đây là một nguyên tắc cơ bản rất quan trọng không chỉ áp dụng trên Biển Đông mà còn áp dụng trên toàn thế giới."

Chen said, "Freedom of navigation in the South China Sea has never been a problem. The US accusation of China is an excuse for its pursuit of its own strategy and interests. It's unrealistic for some countries to use US support to solve the disputes in the South China Sea. China and related countries can solve the disputes peacefully through diplomatic means."

Tướng Trần nói: "Tự do hàng hải Biển Đông chưa bao giờ là một vấn đề. Việc Mỹ cáo buộc Trung Quốc chỉ là sự bào chữa cho việc theo đuổi chiến lược và lợi ích riêng của Mỹ mà thôi. Thật là phi thực tế khi một số quốc gia dựa vào sự hỗ trợ của Mỹ để giải quyết các tranh chấp Biển Đông. Trung Quốc và các nước liên quan có thể giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình thông qua các phương tiện ngoại giao. "

As differences cannot be resolved through Mullen's visit, the talks can increase their capabilities to resolve their disputes.

Khi những mâu thuẫn không thể được giải quyết thông qua chuyến thăm của Đô đốc Mullen, các cuộc đàm phán có thể tăng khả năng giải quyết tranh chấp giữa các bên.

Mullen has declared that the enduring US presence in the Asia-Pacific region is important and it will continue to be so, and that means China needs to face the reality of growing US involvement in the region in the long run. Both sides want to avoid confrontation, and believe military to military contacts are in the interests of both sides/everyone.

Đô đốc Mullen đã tuyên bố rằng sự hiện diện lâu dài của Mỹ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương là quan trọng và sẽ tiếp tục như thế. Điều đó có nghĩa là Trung Quốc cần phải chấp nhận thực tế là về lâu về dài sự can dự của Mỹ vào khu vực này ngày càng gia tăng. Cả hai bên đều muốn tránh đối đầu và tin tưởng rằng mối quan hệ giữa hai quân đội là vì lợi ích của cả hai bên/mọi người.


Translated by Thyngoc

Hidden depths in South China Sea tensions Những vấn đề tiềm ẩn đằng sau căng thẳng trên Biển Đông
Hidden depths in South China Sea tensions

Những vấn đề tiềm ẩn đằng sau căng thẳng trên Biển Đông

By Roberto Tofani

Roberto Tofani


13-4-2012

Disputes over the South China Sea must be conducted and solved peacefully. This sentence summarizes most statements released by government officials after bilateral or multilateral meetings on the issue, but also highlights the absence of a real political will and the continuing unpredictability and instability in the region.

Tranh chấp trên Biển Đông phải được ứng xử và giải quyết một cách hòa bình. Câu nói này tóm gọn nhiều tuyên bố do các quan chức chính phủ đưa ra sau những cuộc gặp song phương hay đơn phương về chuyện Biển Đông, nhưng nó cũng nhấn mạnh sự thiếu vắng một ý chí chính trị thực sự và tình trạng bất ổn, không thể dự báo, đang tiếp diễn trong khu vực.

Disputes related to sovereignty about land and jurisdiction over maritime areas show that tensions can only increase in the months ahead; or at least until a new and more binding Code of Conduct (COC) on the South China Sea is agreed upon by China and the 10-member Association of Southeast Asia Nations (ASEAN). Lastly, the claim to be looking for a "peaceful solution", as expressed by the parties, has not prevented a new arms race in the region.

Tranh chấp liên quan tới chủ quyền đối với đất đai và quyền tài phán trên biển cho thấy căng thẳng dứt khoát sẽ tăng lên trong những tháng trước mắt; hoặc ít nhất cũng cho đến khi có một Bộ Quy tắc Ứng xử (COC) mới về Biển Đông, có tính ràng buộc hơn, được cả Trung Quốc và tổ chức 10 thành viên Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) chấp thuận. Sau cùng, tuyên bố tìm kiếm “một giải pháp hòa bình”, như các bên bày tỏ, đã không ngăn chặn nổi một cuộc chạy đua vũ trang mới trong khu vực.

The latest incident this week saw the Philippines' largest warship, the Gregorio Del Pilar engage in an naval standoff with two Chinese surveillance craft after the latter intervened to prevent the crew of eight Chinese fishing boats being detained alleged illegal fishing in Scarborough Shoal, which lies off the Philippines' northwest coast but which is also claimed by China. As the crisis reached its third day on Thursday, diplomats from both countries were still scrambling to defuse tensions.

Sự cố mới đây nhất trong tuần này là khi tàu chiến lớn nhất của Philippines, Gregorio Del Pilar, chạm trán với hai tàu hải giám Trung Quốc, sau khi phía Trung Quốc can thiệp để cứu một tàu đánh cá của họ, gồm 8 ngư dân, khỏi bị bắt giữ vì đánh cá trái phép tại bãi cạn Scarborough Shoal, nằm ngoài khơi bờ biển phía tây bắc của Philippines, cũng là nơi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Hôm thứ năm, khủng hoảng kéo dài sang ngày thứ ba. Các nhà ngoại giao của cả hai bên vẫn đang tìm cách làm dịu tình hình.

As anticipated by some observers, the South China Sea issue was not on the agenda during the ASEAN summit held in Cambodia's capital, Phnom Penh at the beginning of April. The association has a standard operating procedure meant to disguise controversial issues, however, Cambodia's decision as ASEAN chairman not to discuss the issue also reveals China's influence.

Đúng như một số nhà quan sát đã dự đoán, vấn đề Biển Đông không nằm trong chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh ASEAN, tổ chức tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia hồi đầu tháng. Hiệp hội có một thông lệ hoạt động đã thành tiêu chuẩn, có mục đích là che giấu các vấn đề gây tranh cãi; tuy nhiên, quyết định của Campuchia với tư cách chủ tịch ASEAN – không thảo luận về Biển Đông – cũng bộc lộ sự ảnh hưởng của Trung Quốc.

Cambodia has remained silent on the issue since it was raised by US Secretary of State Hillary Clinton during the ASEAN Regional Forum in July 2010, and Cambodia and Myanmar were the only two ASEAN members opposed to raising maritime security concerns during the East Asia Summit held last November in Bali in the presence of US President Barack Obama. In recent years, Phnom Penh has accumulated over $8 billion in debts from Chinese loans.

Campuchia đã im lặng về chuyện Biển Đông suốt từ khi vấn đề này được Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nêu ra nhân Diễn đàn Khu vực ASEAN, tháng 7-2010. Tại Hội nghị thượng đỉnh Đông Á, tổ chức tháng 11 năm ngoái ở Bali, với sự có mặt của Tổng thống Mỹ Barack Obama, Campuchia cùng với Myanmar là hai nước thành viên ASEAN phản đối việc nâng mức độ quan ngại về an ninh hàng hải lên cao hơn. Trong vài năm gần đây, số nợ Trung Quốc của Phnom Penh đã tích tụ dần tới mức hơn 8 tỷ USD."It appears Cambodia first listed the South China Sea on the formal agenda and then withdrew it. This is likely to be because China expressed strong views. In any event, ASEAN often masks contentious issues by not referring to them directly. It is clear from the final Chair's Statement that the South China Sea was discussed," Emeritus Professor Carlyle A Thayer, from thee University of New South Wales at the Australian Defense Force Academy in Canberra, explained to Asia Times Online.

“Có vẻ như lúc đầu Campuchia có đưa vấn đề Biển Đông vào chương trình nghị sự chính thức, nhưng sau đó lại rút ra. Điều này chắc chắn là do Trung Quốc đã bộc lộ những quan điểm rất mạnh. Trong bất kỳ sự kiện nào, ASEAN cũng thường che giấu những vấn đề gây tranh cãi bằng cách không đề cập tới chúng một cách trực tiếp. Có thể thấy rõ điều này trong Thông cáo cuối cùng của Chủ tịch ASEAN, rằng vấn đề Biển Đông đã không được thảo luận”. Ông Carl A Thayer, Giáo sư danh dự Đại học New South Wales ở Học viện Quốc phòng Australia, Canberra, giải thích với Asia Times Online.

At the end of the two-day meeting, as reported in a press statement, the 10 leaders "stressed the need to intensify efforts to ensure the effective and full implementation of the Declaration on the Conduct of Parties (DOC) based on the guidelines for the implementation of the DOC".

Kết thúc hai ngày họp, như thông cáo báo chí đã nêu, 10 vị lãnh đạo “nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường các nỗ lực nhằm đảm bảo việc thực thi có hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về Ứng xử của Các bên (DOC) dựa trên những hướng dẫn về cách thực thi DOC”.

Sovereignty over areas of the South China Sea is contested by China, the Philippines, Vietnam, Malaysia, Taiwan and Brunei. Many areas of the South China Sea are believed to be rich in fossil fuels and are important to regional navigation and trade. In the past year, tensions have spiked through incidents at sea, especially between two of the claimants, China and Vietnam.

Chủ quyền đối với các khu vực trên Biển Đông hiện đang là đối tượng tranh giành giữa Trung Quốc, Philippines, Việt Nam, Malaysia, Đài Loan và Brunei. Nhiều vùng ở Biển Đông được cho là rất giàu nhiên liệu hóa thạch và hết sức quan trọng đối với hàng hải và mậu dịch trong khu vực. Năm qua, căng thẳng đã tăng vọt sau nhiều vụ việc xảy ra trên biển, đặc biệt là giữa hai trong số các quốc gia có yêu sách chủ quyền: Trung Quốc và Việt Nam.

The two parties reached an agreement last year to solve territorial disputes bilaterally their, and the fact that - as stated also by the Chinese Ministry of Foreign Affairs - no country involved in the dispute claims all of the South China Sea area, seems to bode well for the future.

Năm ngoái, hai nước này đã đạt tới một thỏa thuận nhằm giải quyết tranh chấp chủ quyền theo lối song phương; và việc – như Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã tuyên bố – không nước nào liên quan tới tranh chấp lại đòi chủ quyền đối với toàn bộ Biển Đông, dường như cũng báo hiệu điều tốt cho tương lai.

In February, Hanoi and Beijing set up working groups at department level to work on disputed issues in the South China Sea, activating a telephone hotline between the two foreign ministries at the beginning of March. The new approach could also help clarify what both parties claim in the disputed zone.

Vào tháng 2, Hà Nội và Bắc Kinh đã lập nhóm làm việc ở cấp vụ để xử lý các vấn đề gây tranh chấp trên Biển Đông, và tới đầu tháng 3 thì mở một đường dây nóng giữa hai bộ ngoại giao. Cách tiếp cận mới này cũng có thể góp phần làm rõ yêu sách của hai bên tại khu vực tranh chấp.

In 2009, Vietnam outlined its claims in its submission to the United Nations Commission on the Limits of Continental Shelf. "Vietnam appeared to shift from claiming the waters to claiming those features - islands and rocks - which it occupied. Vietnam hasn't yet claimed which features are islands under international law and therefore entitled to a 200 nautical miles [nm] EEZ and continental shelf, and which features are rocks entitled to a territorial sea of 12 nm," said Thayer.

Năm 2009, Việt Nam phác thảo các yêu sách của họ trong bản đăng ký đệ trình lên Ủy ban LHQ về Ranh giới Thềm lục địa. “Việt Nam có vẻ như đang chuyển từ tuyên bố chủ quyền biển sang tuyên bố chủ quyền đối với những cấu trúc trên biển (feature) – gồm đảo và đá – mà họ chiếm hữu. Việt Nam chưa tuyên bố cấu trúc nào là đảo, theo luật quốc tế, để từ đó có thể hưởng vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) 200 hải lý và thềm lục địa, và cấu trúc nào là đá, để được hưởng lãnh hải 12 hải lý” – ông Thayer cho biết.

Hence, problems and unresolved issues still remain because "China has not specified whether it is claiming all the features including those occupied by Vietnam, the Philippines and Malaysia or just the features it occupies", underlines Thayer.

Do đó, các khó khăn cũng như những vấn đề chưa được giải quyết sẽ vẫn còn đó, bởi vì “Trung Quốc chưa làm rõ là họ có yêu sách chủ quyền đối với tất cả các cấu trúc – đảo và đá – kể cả những cấu trúc mà Việt Nam, Philippines và Malaysia đang chiếm giữ; hay chỉ với những đảo và đá mà họ đang chiếm giữ” – ông Thayer nhấn mạnh.

For example, when CNOOC Ltd - China's biggest offshore oil explorer - decided in March to develop the oil- and gas-rich northern areas of the South China Sea, the Vietnamese Foreign Ministry said that this violated Vietnam's sovereignty.

Chẳng hạn, vào tháng 3, khi công ty CNOOC – nhà thăm dò khai thác dầu lớn nhất Trung Quốc – quyết định khai thác các khu vực giàu dầu khí ở phía bắc Biển Đông, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tuyên bố rằng việc làm đó xâm phạm chủ quyền của Việt Nam.

Authorities in Hanoi singled out Block 65/24, which it said sits one nautical mile from one of the Paracel Islands, denouncing a range of Chinese actions that violate its territory. In reply, Chinese Foreign Ministry spokesman Liu Weimin dismissed the allegations and called on Vietnam to respect China's territorial integrity.

Chính quyền Hà Nội chọn ra Lô 65/24, họ cho rằng lô này nằm cách một trong các đảo của Trường Sa 1 hải lý. Họ lên án một loạt hành động của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của họ. Đáp lại, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân (Liu Weimin) bác bỏ mọi lời buộc tội và yêu cầu Việt Nam tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc.

Moreover, when a foreign company operates in contested waters, like the Indian ONGC Videsh, Chinese authorities contend that they are plundering Chinese resources. In this particular case, "China's claims to historic rights overlap Vietnam's claimed Exclusive Economic Zone (EEZ)-where India's ONGC has a license. If China clarified the basis of its claim, this would help resolve this particular problem," explains Professor Thayer.

Hơn thế nữa, khi một công ty nước ngoài hoạt động trong vùng biển tranh chấp, chẳng hạn công ty Ấn Độ ONGC Videsh, chính quyền Trung Quốc phản đối, nói rằng ONGC Videsh đang ăn trộm tài nguyên của Trung Quốc. Trong vụ việc cụ thể này, “yêu sách về của Trung Quốc về các quyền có tính lịch sử chồng lấn với yêu sách của Việt Nam về vùng đặc quyền kinh tế – tại nơi ONGC của Ấn Độ có giấy phép hoạt động. Nếu Trung Quốc làm rõ được yêu sách của họ dựa trên cơ sở nào, thì điều ấy sẽ giúp giải quyết vấn đề cụ thể này” – Giáo sư Thayer giải thích.

The Chinese attempt to win back the trust of ASEAN and claimants countries is therefore undermined by Beijing's lack of transparency and by its assertiveness on the issue. Two of the major causes of a new arms race in the region that lead also to the "proliferation of submarines, anti-ship missiles and C4ISR-command, control, communication and computing, intelligence, surveillance and reconnaissance-capabilities," as underlined by Thayer.

Toan tính của Trung Quốc nhằm giành lại niềm tin của ASEAN và các nước có yêu sách chủ quyền, do đó, đã bị phá hoại bởi sự thiếu minh bạch của Bắc Kinh cũng như thái độ hung hăng của họ trong vấn đề tranh chấp. Đó là hai nguyên nhân chính dẫn đến cuộc chạy đua vũ trang mới trong khu vực và cũng đã dẫn tới sự “gia tăng về số lượng tàu ngầm, tên lửa chống tàu và sự tăng cường năng lực C4ISR – chỉ huy (command), điều khiển (control), truyền thông (communication), vi tính (computing), giám sát (surveillance) và do thám (reconnaissance)” – như ông Thayer đã nhấn mạnh.

"Even if Vietnam has been opening up to Western arms suppliers for years, in the last period the requests from the government have been growing very fast, especially for defense systems, for which we are competing with other suppliers," a European supplier confirmed, to ATol on condition of anonymity. "The move that has garnered the most attention, however, was the recent US$1.8 billion order of six diesel-powered Kilo-class submarines from Russia," as underlined by "The Hanoist" in a recent article (See Vietnam builds naval muscle, Asia Times Online, March 29, 2012). But Vietnam is not the only country eager to expand their capabilities, as "the Philippines has made us a lot of requests that I cannot specify," added the European arms merchant.

“Mặc dù Việt Nam đã và đang mở rộng cửa cho các nhà cung cấp vũ khí phương Tây trong nhiều năm liền, trong giai đoạn vừa qua, nhu cầu từ phía chính phủ vẫn tăng lên rất nhanh, đặc biệt cầu về hệ thống quốc phòng, mặt hàng mà chúng ta đang phải cạnh tranh với các nhà cung cấp khác” – một nhà cung cấp vũ khí châu Âu giấu tên xác nhận với Asia Times Online. “Tuy nhiên, thu hút chú ý nhiều nhất là đơn đặt hàng trị giá 1,8 tỷ USD mới đây, đặt mua 6 tàu ngầm lớp Kilo từ Nga” – như “The Hanoist” đã nhấn mạnh trong một bài báo gần đây (Xem bài “Việt Nam phát triển cơ bắp cho hải quân”, Asia Times Online, ngày 29-3-2012). Nhưng Việt Nam không phải là nước duy nhất hăm hở tăng cường sức mạnh hải quân, bởi “Philippines đã gửi chúng tôi rất nhiều đơn hàng, mà tôi không thể nêu cụ thể được” – nhà buôn vũ khí châu Âu nọ nói.

As ASEAN members are buying weapons, the Chinese submarine fleet is on high alert. According to the US Office of Naval Intelligence - as reported by Asahi Shimbun - five Jin-class nuclear submarines, equipped with JL-2 ballistic missiles that boast a range of more than 8,000 kilometers, are deployed in Sanya, the southernmost city in the People's Republic of China and one of the two prefecture-level cities in Hainan province.

Trong lúc các thành viên ASEAN mua vũ khí, hạm đội tàu ngầm của Trung Quốc được đặt ở mức độ cảnh giác cao. Theo Văn phòng Tình báo Hải quân Hoa Kỳ – như tờ Asashi Shimbun đưa tin – 5 tàu ngầm hạt nhân lớp Jin, trang bị tên lửa đạn đạo JL-2, có thể tăng tầm ngắm tới hơn 8.000 km, đang được triển khai ở Tam Á (Sanya), thành phố cực nam của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và là một trong hai thành phố cấp quận ở tỉnh Hải Nam.

In this context, the risk is a proliferation of nuclear-weapons in the area, despite the diplomatic effort that led the ASEAN members in 1995 to sign the Southeast Asian Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty (SEANWFZ), a nuclear weapons moratorium treaty. In November 2011, "the Nuclear Weapons States (China, France, Russia, the United Kingdom, and the United states) and ASEAN agreed to take the necessary steps to enable the signing of the Protocol and its entry into force at the earliest opportunity," but none of the five States actually signed the protocol.

Rủi ro, trong bối cảnh này, là sự phổ biến vũ khí hạt nhân trong khu vực, bất chấp cái nỗ lực ngoại giao đã đưa các nước thành viên ASEAN đến việc ký kết Hiệp ước Khu vực Không Vũ khí Hạt nhân (SEANWFZ, ký năm 1995), một điều ước đình chỉ vũ khí hạt nhân. Tháng 11-2011, “các Quốc gia có Vũ khí Hạt nhân (Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh, Mỹ) và ASEAN đã nhất trí tiến hành các bước cần thiết để tạo thuận lợi cho việc ký Nghị định thư và đưa Nghị định thư vào hiệu lực sớm nhất có thể” – nhưng không ai trong số 5 quốc gia này ký vào Nghị định thư cả.

With tensions rising, the possibility of incidents in the one of the fastest-growing commercial maritime areas in the world is also increasing. For years, ASEAN has been unable to work on a diplomatic and peaceful solution to the SCS issue with China, itself concerned with preventing the new US. engagement in the Asia-Pacific region. US diplomacy succeeded in isolating China during the last East Asia Summit by putting maritime security issues on the agenda of the summit and underlining the importance of "freedom of navigation" for commercial purposes.

Cùng với việc căng thẳng gia tăng, nguy cơ xảy ra các sự cố tại một trong những khu vực có mậu dịch đường biển phát triển nhanh nhất thế giới cũng gia tăng theo. Đã nhiều năm qua, ASEAN không thể cùng với Trung Quốc tìm ra một giải pháp ngoại giao và hòa bình cho vấn đề Biển Đông – trong khi bản thân Trung Quốc cũng đang phải lo ngăn chặn sự tham gia trở lại của Mỹ vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chính sách ngoại giao của Mỹ đã thành công trong việc cô lập Trung Quốc tại kỳ họp thượng đỉnh Đông Á, bằng cách đưa vấn đề an ninh hàng hải vào chương trình nghị sự của hội nghị và nhấn mạnh tầm quan trọng của “quyền tự do hàng hải” vì mục đích thương mại.

ASEAN exploited that result to counterbalance China's expansionism. However, some ASEAN members fear that a more significant presence of the US could destabilize the region. Indonesia, for example, fears the presence of US warships in support of Australia. Thailand believes that the rivalry between China and the US would intrude in regional affairs. The military relationship between Washington and Hanoi, too, that for some observers has entered a "new phase", seems to be more symbolic than practical.

ASEAN khai thác kết quả này để làm đối trọng với sự bành trướng của Trung Quốc. Tuy nhiên, một số thành viên ASEAN lo ngại rằng sự có mặt nhiều hơn của Mỹ có thể gây bất ổn trong khu vực. Indonesia chẳng hạn, vốn sợ sự hiện diện của tàu chiến Mỹ nhằm ủng hộ Australia. Thái Lan tin rằng cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ lan vào các vấn đề của khu vực. Quan hệ quân sự giữa Washington và Hà Nội, theo một số nhà quan sát, cũng đã đi vào một “giai đoạn mới”, nhưng dường như mang tính hình thức hơn là thực tiễn.

At the moment, the only ASEAN member eager to support a new American "pivot strategy" in the region seems to be the Philippines. Not only for historical reasons, but also because Manila cannot rely solely on their own military force, designed to defend their own borders more than face international armies.

Hiện tại, thành viên ASEAN duy nhất nhiệt tình ủng hộ “sự chuyển hướng chiến lược” mới của Mỹ trong khu vực có lẽ là Philippines. Không chỉ vì các nguyên nhân lịch sử, mà còn vì Manila không thể chỉ trông cậy vào lực lượng quân sự của họ, vốn được xây dựng để bảo vệ biên giới của Philippines hơn là để đối đầu với quân đội quốc tế.

Most of all, Beijing does not want any interference in the South China Sea. In an editorial published in the People's Daily online, demands to respect the freedom of navigation and take responsible actions in the South China Sea, made by Lieutenant General Burton Field, the commander of US Forces Japan, were labeled as "not responsible".

Hơn ai hết, Bắc Kinh không muốn có sự can thiệp (từ ngoài) nào vào Biển Đông. Trong một bài xã luận xuất bản trên tờ Nhân Dân Nhật Báo, bản điện tử, họ gọi lời yêu cầu tôn trọng tự do hàng hải và hành động có trách nhiệm trên Biển Đông – của Trung tướng Burton Field, tư lệnh quân đội Mỹ ở Nhật Bản – là “vô trách nhiệm”.

"The United States is deliberately blurring the issue of the freedom of navigation and the issue of territorial sovereignty and is deliberately creating a type of public opinion to pave the way for implementing its strategy," as opined by the newspaper of the Central Committee of the Communist Party of China.

“Mỹ cố ý nhập nhèm vấn đề tự do hàng hải với vấn đề chủ quyền, và cố ý tạo ra một dạng công luận để mở đường cho việc thực hiện chiến lược của họ” – tờ báo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nhận định.

In this context, diplomacy seems to have taken center stage over South China Sea disputes. With the decision to implement the DOC, authorities in Beijing want to demonstrate that China is not a threat to regional security and to recover the prestige it has lost also due to its assertive behavior. "But China also knows that negotiating with ASEAN states cuts out any role for the United States in facilitating a settlement. It is in China's interest to draw out negotiations with ASEAN in order to play on differences among ASEAN states," added Thayer.

Trong tình hình này, ngoại giao có vẻ đã chiếm sân khấu chính trong tranh chấp Biển Đông. Với quyết định thực hiện DOC, chính quyền Bắc Kinh muốn tỏ ra rằng Trung Quốc không phải là mối đe dọa đối với an ninh khu vực, và họ muốn phục hồi lại cái uy tín đã mất đi vì cách ứng xử hung hăng của họ. “Nhưng Trung Quốc cũng biết, đàm phán với các nước ASEAN là loại bỏ bất kỳ vai trò nào của Mỹ trong việc tham gia thúc đẩy một giải pháp. Trung Quốc sẽ được lợi khi kéo dài đàm phán với ASEAN để tận dụng sự chia rẽ giữa các nước ASEAN” – ông Thayer nói thêm.

During the 18th ASEAN Regional Forum held in July, Chinese Foreign Minister Yang Jiechi and his ASEAN counterparts signed a document setting out agreed measures to make the Declaration of Conduct of Parties in the South China Sea signed 10 years ago in Phnom Penh more binding.

Tại Diễn đàn Khu vực ASEAN lần thứ 18, tổ chức hồi tháng 7, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì và các đối tác ASEAN đã ký một văn bản vạch ra các biện pháp thống nhất nhằm làm cho bản Tuyên bố về Ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC), ký cách đây 10 năm ở Phnom Penh, có tính ràng buộc hơn.

The ASEAN summit scheduled in Phnom Penh for November could be the last phase for a final COC that the 10 members will submit to China, that "wants a seat at the table to shape the COC in its interests", added Thayer. But a self-imposed deadline for drawing up a COC "may result in a messy compromise and a document without teeth", Thayer concluded.

Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tháng 11 tới ở Phnom Penh sẽ là giai đoạn cuối cùng để tiến tới một Bộ Quy tắc ứng xử (COC) cuối cùng mà 10 nước ASEAN sẽ đưa cho Trung Quốc, kẻ “muốn một chỗ ngồi ở bàn để thảo luận xây dựng COC vì lợi ích của mình” – ông Thayer nói. Nhưng tự đặt ra hạn chót cho việc soạn thảo COC “có thể đưa đến một sự thỏa hiệp bừa phứa, một văn bản không có hiệu lực thực thi” – ông Thayer kết luận.

Roberto Tofani is a freelance journalist and analyst covering Southeast Asia. He is also the co-founder of PlanetNext (www.planetnext.net), an association of journalists committed to the concept of "information for change".

Tác giả: Ông Roberto Tofani là nhà báo tự do và là nhà phân tích về Đông Nam Á. Ông cũng là đồng sáng lập PlanetNext, một hiệp hội báo chí theo đuổi sứ mệnh “thông tin vì sự thay đổi”.

Asia Times

Translated by Thủy Trúchttp://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/ND13Ae03.html

Fearful Final Hours for Briton in China Những giờ phút hốt hoảng trước khi chết của ông Neil Heywood ở Trung QuốcFearful Final Hours for Briton in China

Những giờ phút hốt hoảng trước khi chết của ông Neil Heywood ở Trung Quốc

By JEREMY PAGE

JEREMY PAGE


12-04-2012The British businessman Neil Heywood told friends he left evidence of Bo Xilai's family's overseas investments with his lawyers because he feared for his life. The WSJ's Deborah Kan speaks to China Editor Andy Browne.

Các doanh nhân người Anh Neil Heywood nói với bạn bè rằng ông đã để lại bằng chứng của các khoản đầu tư ở nước ngoài của gia đình Bạc Hy Lai với luật sư của ông bởi vì ông lo sợ cho cuộc sống của mình. WSJ Deborah Kan nói với China Editor Andy Browne.

The day before his death in the fog-shrouded Chinese city of Chongqing, Neil Heywood sensed that something was amiss.

Một ngày trước khi chết, ông Neil Heywood đã cảm nhận có chuyện gì đó không bình thường.The British businessman had been summoned on short notice to a meeting in Chongqing in early November with representatives of the family of Bo Xilai, the local Communist Party chief, according to an account by a friend whom Mr. Heywood contacted at the time. Mr. Heywood told the friend he was "in trouble."

Thương gia người Anh này đã được gọi đến Trùng Khánh bằng một thông báo ngắn gọn hồi đầu tháng 10 để gặp những người đại diện của gia đình Bạc Hy Lai, Bí thư Đảng ủy, theo nguồn tin từ một người bạn mà ông đã liên lạc lúc đó. Ông Heywood nói với người bạn này rằng ông đang gặp “rắc rối”.After he flew to Chongqing, he tried to telephone his usual contacts but couldn't get through to any of them, according to the friend. He was left waiting alone in his hotel room for instructions.

Người bạn này cho biết, sau khi bay tới Trùng Khánh, ông Heywood đã cố gắng gọi điện thoại cho những người mà ông thường liên lạc, nhưng không thể gặp được người nào. Ông bị giữ một mình trong phòng khách sạn để chờ lệnh.

Mr. Heywood felt he had reason to be nervous, although he had taken steps to protect himself. He had told the same friend earlier that he had left documents detailing the overseas investments of Mr. Bo's family with his lawyer in Britain as an "insurance policy" in case anything happened to him.

Ông Heywood có lý do để cảm thấy sợ hãi, mặc dù ông đã có những bước để tự bảo vệ. Trước đó, ông đã nói với người bạn này rằng, ông đã để lại hồ sơ chi tiết về các đầu tư nước ngoài của gia đình ông Bạc Hy Lai cho luật sự của ông ở Anh quốc như là một “hợp đồng bảo hiểm” trong trường hợp có chuyện xảy ra cho ông.

He had also told friends that he was concerned about his safety after falling out with Mr. Bo's wife, Gu Kailai, who he said knew about the documents and was convinced she had been betrayed by someone in the family's "inner circle" of friends and advisers.

Ông cũng nói với bạn bè rằng ông lo lắng về sự an toàn của ông sau khi bất hòa với vợ ông Bạc Hy Lai, là bà Cốc khai Lai, người mà ông nói là đã biết về chuyện hồ sơ và tin rằng bà đã bị một người trong số các cố vấn và bạn bè “thân cận” của gia đình phản bội.The new details about what drew Mr. Heywood to Chongqing, how he spent some of his final hours, and his claim to possess the documents about the Bos' foreign business interests shed fresh light on his mysterious death in his hotel room. Chinese authorities on Tuesday characterized the death as an "intentional homicide."

Các chi tiết mới về điều gì đã khiến ông Heywood tới Trùng Khánh, ông đã trải qua những giờ phút cuối cùng thế nào, và việc xác nhận sở hữu hồ sơ về những đầu tư thương mại nước ngoài của ông Bạc đã có thêm tia sáng mới về cái chết bí ẩn của ông tại căn phòng ở khách sạn. Các nhà chức trách Trung Quốc hôm thứ ba đã xếp cái chết đó vào loại “giết người có chủ ý”.

The Chinese authorities said Mr. Bo, who was sacked as Chongqing party chief last month, had been stripped of his remaining party posts, and that his wife, Ms. Gu, was in custody as a suspect in the murder of Mr. Heywood. Beyond saying that Ms. Gu and her son had been close to Mr. Heywood and had fallen out with him over a financial matter, the authorities haven't provided details about Ms. Gu's suspected role in a case that has thrown elite Chinese politics into turmoil.

Các nhà chức trách Trung Quốc nói ông Bạc Hy Lai, người bị loại khỏi chức Bí thư Thành ủy Trùng Khánh hồi tháng trước, đã bị truất khỏi những chức vụ còn lại trong đảng, và vợ ông, bà Cốc Khai Lai đã bị bắt giữ như là một nghi phạm trong vụ giết chết ông Heywood. Ngoài việc cho biết bà Cốc Khai Lai và con bà đã từng thân thiết với Heywood và xích mích với ông về vấn đề tài chánh, chính quyền chưa đưa ra chi tiết nào về vai trò nghi vấn của bà Cốc trong vụ việc đã hất giới chính trị cao cấp của Trung Quốc vào tình trạng hỗn loạn.

A spokesman for China's Foreign Ministry said Wednesday the government had briefed the U.S. and British embassies in Beijing about the case.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói hôm thứ tư, chính quyền Trung Quốc đã thông báo cho tòa đại sứ Hoa Kỳ và Anh quốc ở Bắc Kinh về vụ việc này.

British Prime Minister David Cameron said he welcomed the probe. "It is very important we get to the truth of what happened in this very disturbing case, this very tragic case," he said.

Thủ tướng Anh, ông David Cameron nói, ông hoan nghênh công cuộc điều tra. Ông nói: “Điều quan trọng là chúng ta phải tìm ra sự thực về những gì đã xảy ra trong vụ việc rất bất ổn, rất đau lòng này”.

Given Mr. Bo's political prominence and recent downfall, some experts on Chinese politics question whether an impartial investigation is likely. The initial allegations that Mr. Heywood may have been poisoned after a dispute with Ms. Gu, which were first reported by The Wall Street Journal, came from a former Chongqing police chief, Wang Lijun, who sought refuge in a U.S. consulate in the city of Chengdu in February.

Với danh tiếng chính trị của ông Bạc và sự thất thế mới đây, vài chuyên gia chính trị Trung Quốc đặt câu hỏi, liệu một cuộc điều tra vô tư có thể xảy ra hay không. Các cáo buộc ban đầu về việc ông Heywood bị đầu độc sau một cuộc tranh cãi với bà Cốc Khai Lai, được báo Wall Street Journal đưa tin đầu tiên, đến từ ông Vương Lập Quân, Giám đốc Công an Trùng Khánh, người đã xin tỵ nạn tại tòa lãnh sự Mỹ ở thành phố Thành Đô hồi tháng 2.

The new details add to a growing body of evidence about the suspicious nature of Mr. Heywood's death that is independent of Mr. Wang's and the Chinese government's accounts.

Các chi tiết mới bổ sung vào kho chứng cứ đang gia tăng cho nghi vấn về cái chết của ông Heywood, độc lập với chứng cứ từ ông Vương và chính phủ Trung Quốc.

Attempts to contact Mr. Bo and his wife directly and through intermediaries weren't successful. Mr. Heywood's mother, Ann, declined to comment or identify the lawyer to whom Mr. Heywood may have provided documents.

Đã có những cố gắng liên lạc trực tiếp với ông Bạc và vợ ông, và qua những người trung gian, nhưng không có kết quả. Bà Ann, mẹ của ông Heywood, đã từ chối trả lời hoặc từ chối cho biết người luật sư mà ông Heywood đã cung cấp hồ sơ.

Mr. Heywood's accountant and several other friends said they had not heard him talk about a lawyer or leaving documents in Britain. Whether or not the documents Mr. Heywood claimed to have actually exist couldn't be determined.

Kế toán của ông Heywood và những người bạn khác nói, họ chưa nghe ông Heywood nói về một người luật sư hay để lại hồ sơ ở Anh quốc. Chuyện có hay không về tập hồ sơ mà ông Heywood xác nhận là có thật hay không, không thể kiểm chứng.

Even if no such documents exist, his claim to possess them provides an insight into a man who had used his wit and charm to form an unusually close relationship with a senior Chinese leader, only to apparently find himself out of his depth in the world of elite Chinese politics.

Cho dù hồ sơ đó không có đi nữa, thì việc tuyên bố lưu giữ hồ sơ đó cho thấy sự sáng suốt của một người đã dùng trí khôn và sự khéo léo để gầy dựng mối quan hệ gần gũi hiếm có với một lãnh đạo cao cấp Trung Quốc, chỉ cho thấy ông ấy tự tìm lối thoát ra khỏi hố sâu trong thế giới chính trị cao cấp ở Trung Quốc.

Mr. Heywood came from a middle-class family and was educated at Harrow, a private boarding school, and Warwick University. After studying Chinese in Beijing, he moved to the northeastern city of Dalian, where Mr. Bo was mayor from 1993 to 2001.

Ông Heywood xuất thân từ một gia đình trung lưu và theo học ở Harrow, một trường nội trú tư, và đại học Warwick. Sau khi học tiếng Hoa ở Bắc Kinh, ông dọn tới thành phố Đại Liên ở vùng đông bắc, nơi ông Bạc làm thị trưởng từ năm 1993-2001.

Mr. Heywood told friends he had formed a relationship with Mr. Bo after writing him asking for help exploring business opportunities, and offering to help attract foreign investment to the city, which Mr. Bo was trying to transform into a fashion and information-technology hub.

Ông Heywood nói với bạn bè rằng ông đã tạo dựng mối quan hệ với ông Bạc sau khi viết thư yêu cầu ông Bạc giúp đỡ tìm kiếm cơ hội làm ăn, và hứa giúp khuyến dụ đầu tư nước ngoài vào thành phố, điều mà lúc đó ông Bạc đang cố gắng để chuyển đổi thành trung tâm thời trang và kỹ nghệ tin học.

Mr. Heywood married a Chinese woman from Dalian, Wang Lulu, and set up several companies, including one called Neil Heywood & Associates, some of which offered consulting services to foreign businesses trying to invest in Dalian and other parts of China.

Heywood đã lập gia đình với một phụ nữ Trung Quốc ở Đại Liên, bà Vương Lộ Lộ, và đã thành lập nhiều công ty, bao gồm công ty Neil Heywood & Associates, vài công ty trong số này chuyên về dịch vụ cố vấn cho những doanh nghiệp nước ngoài muốn đầu tư vào Đại Liên và những nơi khác ở Trung Quốc.

At the time, Ms. Gu was doing similar work through a company called Horas Consultancy & Investment, according to people close to her, but there is no public evidence that she or her company had a business relationship with Mr. Heywood's companies.

Lúc đó, bà Cốc Khai Lai đang làm công việc tương tự qua một công ty có tên Horas Consultancy & Investment, những người thân cận với bà cho biết, nhưng không có bằng chứng rõ ràng về việc bà hay công ty của bà có quan hệ làm ăn với các công ty của ông Heywood.

Mr. Heywood became close to the Bo family after helping arrange for the couple's son to study in Britain. He began telling friends he was part of an "inner circle" of about a dozen people that included one other foreigner, French architect Patrick Henri Devillers.

Ông Heywood trở nên thân thiết với gia đình ông Bạc sau khi giúp sắp xếp cho người con của vợ chồng ông Bạc đi du học ở Anh quốc. Ông bắt đầu nói với bạn bè, ông là một thành phần “thân cận” với khoảng 12 người, gồm một người ngoại quốc khác, ông Patrick henri Devillers, kiến trúc sư người Pháp.

British public records show that between 2000 and 2003, Mr. Devillers shared a residential address with Horus Kai—the name Ms. Gu used in her foreign business dealings—in the British seaside city of Bournemouth. Mr. Devillers couldn't be located for comment.

Hồ sơ công khai của Anh Quốc cho thấy trong khoảng thời gian từ năm 2000-2003, ông Devillers có chung địa chỉ cư trú với Horus Kai – tên của bà Cốc Khai Lai dùng trong các giao dịch làm ăn ở nước ngoài – ở thành phố biển Bournemouth, Anh quốc. Không thể tìm thấy ông Devillers để bình luận.After Mr. Bo was appointed Commerce Minister and moved to Beijing in 2004, Mr. Heywood also moved to the Chinese capital and continued to work as a freelance consultant. He worked as an adviser to the Beijing dealership of Aston Martin, the British sports-car maker. He also did due-diligence work for companies including Hakluyt, a strategic business intelligence company founded by former members of the British foreign intelligence service, MI6, according to a spokesman for the company.

Sau khi ông Bạc được bổ nhiệm chức Bộ trưởng Thương mại và dọn về Bắc Kinh năm 2004, ông Heywood cũng dọn về thủ đô Trung Quốc và tiếp tục làm cố vấn tự do. Ông làm cố vấn cho hãng đại lý xe hơi Aston Martin ở Bắc Kinh, hiệu xe thể thao của Anh. Ông cũng làm công việc thẩm định cho nhiều công ty, gồm Hakluyt, một công ty tình báo thương mại chiến lược do các cựu viên chức tình báo nước ngoài của Anh, MI6, thành lập, phát ngôn viên của công ty cho biết.

Friends say he played up the mysterious elements of his work in China. He wore cream-colored linen jackets, drove a Jaguar and took his family yachting off the coast of Dalian, according to two of his friends.

Bạn bè nói ông thổi phồng các yếu tố bí ẩn về công việc của ông ở Trung Quốc. Ông mặc áo khoác vải lanh màu kem, lái xe Jaguar và đưa gia đình chơi thuyền buồm ngoài bờ biển Đại Liên, hai người bạn của ông cho biết.

By 2007, when Mr. Bo was appointed Communist Party chief of Chongqing, Mr. Heywood told at least one friend he was sufficiently close to Mr. Bo to accompany him as he flew into the city to take up his new post. Several businessmen subsequently reported seeing Mr. Heywood in meetings between Mr. Bo and visiting foreign officials.

Năm 2007, khi ông Bạc đuợc đề cử làm Bí thư Đảng ủy Trùng Khánh, ông Heywood nói với ít nhất một người bạn rằng ông đủ gần để tháp tùng ông Bạc khi ông bay tới thành phố để nhận chức vụ mới. Sau đó, nhiều thương gia cho biết đã thấy ông Heywood trong những cuộc họp giữa ông Bạc và các viên chức ngoại quốc.

Ms. Gu had always been emotionally volatile, but she grew increasingly neurotic after she was subjected to a corruption investigation around 2007, Mr. Heywood told friends. People close to her said she suffered from depression in recent years.

Về mặt tình cảm, bà Cốc Khai Lai luôn thay đổi, nhưng bà càng trở nên hoảng hốt sau khi bà bị đặt trong vòng điều tra tham nhũng khoảng năm 2007, ông Heywood nói với bạn bè. Những người thân cận với bà cho biết, bà bị khủng hoảng tinh thần trong những năm gần đây.

At one point in about 2010, she asked members of her inner circle to divorce their wives and swear an oath of loyalty, according to one friend. Mr. Heywood refused, which angered her for a while, this person said.

Vào một thời điểm khoảng năm 2010, bà yêu cầu các thành viên “thân cận” ly dị vợ của họ và tuyên thệ trung thành [với bà], một người bạn cho biết. Người này nói rằng, ông Heywood từ chối làm điều đó nên đã làm cho bà tức giận một thời gian.

Over the next year or so, Mr. Heywood grew increasingly nervous, warning some friends and business contacts not to discuss sensitive matters over email or by telephone. He began to smoke more, lost much of his hair and put on weight, according to several friends. One quoted Mr. Heywood saying he was under "intolerable pressure" from the Bo family. He told several friends he was planning to leave China next year.

Vào khoảng năm sau đó, ông Heywood ngày càng trở nên lo lắng, cảnh báo cho vài người bạn và những người quan hệ làm ăn là không nên bàn thảo về các vấn đề nhạy cảm qua điện thư hay điện thoại. Ông bắt đầu hút thuốc nhiều hơn, tóc rụng nhiều hơn và lên cân, nhiều người bạn cho biết. Một người trích dẫn lời ông Heywood nói, ông đang bị “áp lực không thể chịu nổi” từ gia đình ông Bạc. Ông nói với nhiều người bạn rằng ông dự tính rời khỏi Trung Quốc trong năm tới.Tom Reed, a British journalist who has met him about four times over the past three years, said Mr. Heywood appeared happy when they dined together on Nov. 8, and didn't mention any plans to go to Chongqing. He said Mr. Heywood talked of a rift with Mr. Bo due to someone in the "inner circle" speaking badly of him, but gave the impression that his concerns about safety had passed.

Ông Tom reed, một nhà báo người Anh đã từng gặp ông [Heywood] khoảng 4 lần trong vòng 3 năm qua, nói, ông Heywood trông vui vẻ khi họ ăn tối với nhau hôm 8 tháng 11 [năm 2011], và không đề cập đến bất cứ dự tính đi Trùng Khánh nào. Nhà báo này cho biết, ông Heywood nói về một sự rạn nứt với ông Bạc do một người “thân cận” nào đó đã nói xấu ông, nhưng có vẻ ông không còn lo lắng về sự an toàn của mình.

Those concerns apparently flared anew when he was summoned to Chongqing and left alone in his hotel, according to the other friend's account. Mr. Heywood didn't tell that friend what the meeting was about.

Những sự lo lắng đó rõ ràng đã xuất hiện trở lại khi ông bị triệu tập tới Trùng Khánh và bị bỏ mặc một mình ở trong khách sạn, theo tin từ một người bạn khác. Ông Heywood đã không nói với người bạn đó rằng buổi họp này về vấn đề gì.

What happened next in that hotel room remains a mystery. Neither British nor Chinese officials have disclosed the name of the hotel or the time when the body was discovered.

Những gì xảy ra tiếp theo trong căn phòng khách sạn đó vẫn còn là bí ẩn. Các viên chức Anh lẫn Trung Quốc đã không tiết lộ tên của khách sạn hay khoảng thời gian khi xác chết được tìm thấy.

Local officials said at the time he had died from excessive alcohol consumption, and they quickly cremated his body without an autopsy, according to British officials. Mr. Heywood's family, however, was told he died of a heart attack.

Các viên chức địa phương cho biết lúc ông chết là do uống rượu quá liều, và họ đã mau chóng hỏa thiêu xác của ông mà không khám nghiệm tử thi, theo các viên chức Anh. Tuy nhiên, gia đình ông Heywood được báo rằng ông chết vì bị đứng tim.

l Street Journal

Translated by Trần Văn Minh

http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304444604577337951998961744.html