MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, April 8, 2012

Pope Benedict warns mankind 'in darkness' Giáo hoàng Benedict cảnh báo loài người đang chìm trong bóng tối
Pope Benedict warns mankind 'in darkness'

Giáo hoàng Benedict cảnh báo loài người đang chìm trong bóng tối

April 8, 2012

8/4/2012

Pope Benedict XVI is set to lead Easter Sunday Mass in Rome's St Peter's Square and deliver his traditional Easter message from the basilica's balcony.

Theo kế hoạch Đức Giáo hoàng Benedict XVI sẽ dẫn Thánh Lễ Chúa Nhật Phục Sinh tại Quảng trường Thánh Peter ở Rome và truyền đạt thông điệp truyền thống về Phục Sinh từ ban công củaVương Cung Thánh Đường.

At a vigil Mass on Saturday evening, he voiced fears that mankind is "groping in the darkness, unable to distinguish good from evil".

Tại một buổi Lễ Vọng vào tối thứ Bảy, Ngài đã lên tiếng lo ngại rằng nhân loại đang "mò mẫm trong bóng tối, và không biết phân biệt thiện ác".

The theme of his homily was the contrast between darkness and light.

Chủ đề thuyết giảng của Đức Giáo hoàng là sự tương phản giữa bóng tối và ánh sáng.

The ceremony was brought forward from its traditional midnight start in order not to tax the 84-year-old's strength.

Buổi lễ đã được bắt đầu sớm thay vì từ nửa đêm theo truyền thống vì lo ngại cho sức khỏe của giáo hoàng, hiện đang ở tuổi 84.

He was wheeled on a raised mobile platform along the central nave of a darkened St Peter's Basilica carrying a single lighted candle, symbolising the resurrection of Jesus Christ. Gradually, as other believers lit their individual candles from a single flame, St Peter's was flooded with light, the BBC's David Willey reports from Rome.

Giáo hoàng được đưa lên trên một bục giảng di động lớn dựng tại gian trung tâm của Vương Cung Thánh Đường được để tối hoàn toàn. Ngài mang ngọn nến thắp sáng duy nhất, tượng trưng cho sự phục sinh của Chúa Giêsu. Sau đó, các tín đồ, từng người một, thắp ngọn nến của mình từ ngọn lửa duy nhất, dấn dần cả quảng trường Thánh Peter tràn ngập ánh sáng, phóng viên BBC, David Willey, tường thuật từ Rome.

"The darkness enshrouding God and obscuring values is the real threat to our existence and to the world in general," the Pope said. "If God and moral values, the difference between good and evil, remain in darkness, then all other lights, that put such incredible technical feats within our reach, are not only progress but also dangerous, which put us and the world at risk."

Giáo hoàng nói: "Bóng tối che khuất Thiên Chúa và làm lu mờ chân lý là mối đe dọa hiển hiện đối với sự tồn tại của loài người và cả thế giới nói chung. Nếu Thiên Chúa và các giá trị đạo đức, sự phân biệt giữa cái thiện và cái ác, bị chìm đắm trong bóng tối, thì tất thảy các thứ ánh sáng khác, vốn đã giúp con người đạt được biết bao thành tựu kỹ thuật lớn lao, không chỉ là tiến bộ mà còn là nguy hại, đặt cả loài người và thế giới trước hiểm họa”.

During the Mass, the Pope also baptised eight new converts by pouring water over their bowed heads.

Trong lúc tiến hành Thánh lễ, Đức Giáo Hoàng đã rửa tội cho tám tín đồ vừa mới cải đạo bằng cách vẩy nước lên đầu họ khi họ đang cúi nhận.

The pontiff's official schedule - which recently saw him return from visits to Cuba and Mexico - is taking a toll, our correspondent says.

Phóng viên BBC cho biết, lịch trình làm việc chính thức của Giáo hoàng rất nặng nề. Gần đây, Ngài mới trở về Rome sau chuyến thăm hai nước Cuba và Mexico.

His elder brother has said in Germany that Pope Benedict - who turns 85 later this month - intends to cut back on foreign travel, as it wears him out.

Anh trai của Ngài ở Đức cho biết, cuối tháng này Đức Giáo hoàng Benedict bước sang tuổi 85 nên dự định sẽ cắt giảm các chuyến đi lại quốc tế để giữ gìn sức khỏe.

Easter is one of the most joyous celebrations in the Christian calendar, marking the crucifixion and resurrection of Jesus.

Lễ Phục Sinh là một trong những lễ kỷ niệm hân hoan nhất trong lịch Cơ đốc giáo, đánh dấu sự kiện chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá và sau đó sống lại.
Translated by Phạm Biên

http://www.englishaction.edu.vn/?pope-benedict-warns-mankind--in-darkness.html


Avalanche Traps More Than 100 Pakistani Soldiers - Lỡ băng đe dọa hơn 100 binh sĩ Pakistan
Avalanche Traps More Than 100 Pakistani Soldiers -

100 binh sĩ Pakistan kẹt trong lở tuyết

BY ZACH TOOMBS

ZACH TOOMBS

It’s a natural disaster on the highest battleground in the world. An estimated 15,000 Pakistani and Indian soldiers reside on the Siachen glacier in the border region of Kashmir. Al Jazeera reports more than 100 Pakistani troops found themselves trapped on that glacier Saturday.

Đó là một thảm họa tự nhiên trên chiến trường cao nhất thế giới. Ước tính khoảng 15.000 binh sĩ Pakistan và Ấn Độ đồn trũ trên dọc băng Siachen ở khu vực biên giới của Kashmir. Al Jazeera tường trình hơn 100 binh sĩ Pakistan bị mắc kẹt trên sông băng hôm thứ Bảy.

“Pakistani soldiers are digging into an avalanche that buried at least 117 troops in the Himalayas. The rescue operation is underway on the Siachen glacier — that in the disputed Kashmir region.”

"Các binh sĩ Pakistan bị vùi trong một trận tuyết lở chôn vùi ít nhất 117 binh sĩ ở Hy Mã Lạp Sơn. Các hoạt động cứu hộ đang được tiến hành trên sông băng Siachen, năm trong khu vực tranh chấp Kashmir".

The CBC says — as of Saturday evening in Kashmir — no soldiers have been found alive, but a few casualties have been reported.

CBC nói - tối thứ bảy ở Kashmir - không có binh sĩ đã được tìm thấy còn sống, nhưng một số thương vong đã được báo cáo.

“The soldiers were stationed at a camp near the glacier where the avalanche hit. So far, at least a dozen bodies have been recovered. The high elevation and harsh weather conditions are making recovery operations difficult and dangerous.”

"Những người lính đồn trú tại một trại gần sông băng, nơi các trận tuyết lở đổ xuống. Cho đến nay, ít nhất một chục thi thể đã được tìm thấy. Độ cao cao và điều kiện thời tiết khắc nghiệt đang làm cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn khó khăn và nguy hiểm".And with rescue efforts underway, BBC World News spoke with Major-General Athar Abbas, a spokesman for the Pakistani military. Abbas says, even by Himalayan standards, this is a big avalanche.

Và với những nỗ lực cứu hộ đang được tiến hành, Tin tức Thế giới BBC nói chuyện với thiếu tướng Athar Abbas, phát ngôn viên quân đội Pakistan. Abbas cho biết, thậm chí với các tiêu chuẩn Hy Mã Lạp Sơn, đây cũng là một trận tuyết lở lớn.

“But it’s a very massive level slide. It’s an avalanche of a dimension of 1,000 meters by 1,000 meters. And it is about 70 to 80 feet thick.”

"Nhưng nó là một trận lở tuyết mức độ rất lớn. Tuyết lở có kích thước 1.000 mét x 1.000 mét. Và nó dày khoảng 25 đến 30 mét."

Just how high are the troops trapped? Sky News gives us a glimpse.

Thế quân đội bị mắc kẹt ở độ cao nào? Sky News cho chúng ta thông tin sơ bộ.

“At an altitude of around 6,000 meters, 20,000 feet, that in itself posing something of a challenge for rescue parties who are on their way today.”

"Với độ cao khoảng 6.000 mét, 20.000 feet, tự nó đã đặt ra một điều gì đó thật thách thức cho các toán cứu hộ đã lên đường ngày hôm nay".

Speaking to CNN, General Abbas says communications with the troops buried under the avalanche have been completely severed.

Phát biểu với CNN, Tướng Abbas nói rằng các thông tin liên lạc với các binh sĩ bị chôn vùi dưới tuyết lở đã bị cắt đứt hoàn toàn.

“We haven’t been able to establish contact with anyone inside, but we are trying from various areas to approach the exact location … So, we are keeping our fingers crossed on that.”

"Chúng tôi không thể thiết lập liên lạc với bất cứ ai bên trong, nhưng chúng tôi đang cố gắng từ các khu vực khác nhau đến tiếp cận các vị trí chính xác... Vì vậy, chúng tôi cầu mong chúng tôi được gặp may."

Al Jazeera reports temperatures in Kashmir drop as low as negative 94 degrees Fahrenheit at night. Although the region is hotly contested by Pakistan and India, in the last 18 years, more soldiers at the buried base have died from weather-related incidents than from gunfire.

Al Jazeera thông báo nhiệt độ ở Kashmir giảm thấp tới âm 94 độ F vào ban đêm. Mặc dù đây là khu vực tranh chấp nóng bỏng giữa Pakistan và Ấn Độ, trong 18 năm qua, các binh sĩ tại các căn cứ bị chôn vùi đã chết vì những sự cố liên quan đến thời tiết nhiều hơn so với giao tranh bằng súng đạn.

Euthanasia: for and against? Cái chết êm dịu: tán thành và phản đối

Euthanasia: for and against?

CÁI CHẾT ÊM DỊU: TÁN THÀNH VÀ PHẢN ĐỐI?

In some countries, like the Netherlands, euthanasia or mercy killing has been legalised and is considered to be a way of saving terminally ill patients from unnecessary suffering. In countries such as the United Kingdom, where it is still illegal, there has been much discussion over whether it should be allowed or not. Doctors have even been prosecuted for carrying out their patients requests and helping them to die with dignity. The arguments both against and in support of euthanasia will be considered and a conclusion will be reached as to the best way of dealing with the problem.

Ở một số quốc gia, như Hà Lan chẳng hạn, cái chết êm dịu hay cái chết từ lòng thương người đã được hợp pháp hóa và được xem là một cách cứu giúp những bệnh nhân giai đoạn cuối khỏi phải chịu những đau đớn không cần thiết. Ở các nước, như Vương quốc Anh. Nơi mà cái chết êm dịu vẫn còn bất hợp pháp, đã có nhiều cuộc thảo luận về việc nó nên được cho phép hay không. Các bác sĩ đã bị truy tố về việc thực hiện những yêu cầu của các bệnh nhân và giúp họ được chết với lòng tự trọng. Các  luận điểm cả chống lại lẫn ủng hộ cái chết êm dịu sẽ được xem xét và sẽ có kết luận về một cách giải quyết tốt nhất đối với vấn đề này.


Those who oppose euthanasia do so for three reasons. Firstly, they fear that it will increase the number of murders. They believe that this is likely because it will be difficult to be sure in certain cases whether the cause of the person's death was their own wish or not. Someone wishing to murder a sick or elderly person will be able to make the death look like euthanasia. The case of Harold Shipman springs to mind as a doctor who murdered his patients and tried to benefit financially from their deaths. From this point of view, euthanasia is likely to endanger lives.

Những người phản đối cái chết êm dịu hành động như thế vì ba lý do. Thứ nhất, họ e ngại rằng cái chết êm dịu sẽ làm tăng số vụ giết người. Họ tin rằng điều này là có khả năng bởi vì sẽ là khó khăn để đảm bảo trong một số trường hợp liệu những nguyên nhân gây ra cái chết của những người đó có phải là mong muốn của họ hay không. Có người muốn giết một người bị bệnh hoặc người cao tuổi sẽ có thể tạo nên một cái chết giống như cái chết êm dịu. Vụ án Harold Shipman đáng để tâm suy nghĩ bởi vì một bác sĩ đã giết bệnh nhân của ông ta và cố gắng thu lợi tài chính từ cái chết của họ. Từ quan điểm này, cái chết êm dịu có khả năng gây nguy hiểm cho cuộc sống.


The second main objection is medical. If euthanasia is permitted, some doctors argue that they would inevitably be the ones who were called on most often to carry it out. This would place an intolerable burden on them. It would also mean that the patient would be able to make decisions about whether to live or not regardless of the doctor's judgement. Doctors would, therefore, no longer be in a position to do whatever they thought was in the best interests of their patients.

Lý do chống đối thứ hai thuộc y học. Nếu cái chết êm dịu được cho phép, một số bác sĩ cho rằng họ chắc chắn sẽ là những người được gọi thường xuyên để thực hiện nó. Điều này sẽ đặt lên họ một gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Nó cũng có nghĩa là bệnh nhân có thể đưa ra quyết định về việc sống hoặc không bất chấp quyết định của bác sĩ. Vì vậy các bác sĩ sẽ không còn được ở một vị trí để làm bất cứ điều gì họ nghĩ là vì lợi ích tốt nhất cho bệnh nhân của họ.

The reason usually put forward against euthanasia is that it is against widely-held religious beliefs. According to this view, life is sacred, and no human being has the right to decide to take away life, even his or her own, or to help someone else to do so.

Lý do thường được đưa ra để chống lại cái chết êm dịu là nó chống lại niềm tin của nhiều tổ chức tôn giáo. Theo quan điểm này, sự sống là thiêng liêng và không có người nào có quyền quyết định lấy đi sự sống, thậm chí của bản thân, hoặc giúp người khác làm việc đó.

These objections are all seen as unreasonable by supporters of euthanasia, however. They say that even if euthanasia made it easier to commit murder, there is no proof that this would automatically increase the number of murders. The opportunity to commit murder does not in itself cause a murder to take place. What is more, murderers are often mentally sick or evil and will usually take enormous risks to achieve their aim, firmly believing that they will never be caught. They would commit crimes whether euthanasia was legal or not.

Tuy nhiên, những phản đối trên đều được xem là vô lý bởi những người ủng hộ cái chết êm dịu. Họ nói rằng mặc dù cái chết êm dịu gây dễ dàng hơn để phạm tội giết người, không có bằng chứng rằng điều này sẽ tự động làm tăng số lượng các vụ giết người. Các cơ hội để phạm tội giết người không tự nó là nguyên nhân làm một vụ giết người diễn ra. Hơn thế nữa, kẻ giết người thường bị bệnh tâm thần hay người hung ác và thường chấp nhận rủi ro rất lớn để đạt được mục tiêu của họ, tin chắc rằng họ sẽ không bao giờ bị bắt. Họ sẽ phạm tội giết người dù cái chết êm dịu là hợp pháp hay không.


As regards the medical objections, proponents of euthanasia say that doctors are already called upon to make life and death decisions. For example, when the judgement is made to switch off a life support machine of a patient in a coma. They also argue that doctors do not have the right to make the final decision about a patient's care. This should be up to the person who is suffering and the family. In other words, doctors have a duty to make their patients as comfortable as possible and if this means hastening their end, so be it.

Còn đối với những phản đối thuộc lĩnh vực y học thì những người bênh vực cái chết êm dịu nói rằng các bác sĩ đã được kêu gọi để đưa ra các quyết định sinh tử. Chẳng hạn như, khi một xét đoán được đưa ra để ngừng máy hỗ trợ sự sống của một bệnh nhân trong tình trạng hôn mê. Họ cũng lập luận rằng các bác sĩ không có quyền đưa ra quyết định cuối cùng về việc chăm sóc bệnh nhân. Điều này nên tùy thuộc vào người đang chịu đau đớn và gia đình của họ. Nói cách khác, các bác sĩ có nhiệm vụ làm cho bệnh nhân của họ thoải mái nhất có thể và điều này có nghĩa là đẩy nhanh sự kết thúc của họ, đó là cái chết êm dịu.


Finally, those in favour of euthanasia argue that human beings are seen by some religions as responsible for their own actions. It is up to the individual in the end to decide what his or her behaviour will be, and to accept the consequences. Moreover, many societies are becoming increasingly secular in their outlook so a religious argument may be seen as irrelevant to many.

Cuối cùng, những người ủng hộ của cái chết êm dịu cho rằng con người đang được nhìn nhận bởi một số tôn giáo là phải chịu trách nhiệm về hành động của chính họ. Rốt cuộc, chính cá nhân quyết định về những hành vi của mình và chấp nhận hậu quả. Hơn nữa, nhiều xã hội ngày càng có quan điểm thế tục hơn, do đó, một lập luận theo tôn giáo có thể được nhìn nhận là không thích hợp.

To conclude, the criminal, medical and religious aspects of this issue have been examined. There are some valid arguments on both sides so a compromise needs to be found. Euthanasia could be made legal but only under strict conditions. Thus, the wish to die could be registered officially in advanced and witnessed; more than one doctor would always have to be involved and no one with religious objections would be obliged to play a part in this procedure.

Để kết luận, các khía cạnh tội phạm, y học và tôn giáo của vấn đề đưa ra đã được xem xét. Đã có một số luận điểm có giá trị trên cả hai mặt. Do đó cần tìm tới một sự thỏa hiệp. Cái chết êm dịu có thể được thực hiện hợp pháp nhưng chỉ trong điều kiện nghiêm ngặt. Vì vậy, nguyện vọng được chết theo cách này có thể được đăng ký chính thức trước đó và có người làm chứng, luôn có nhiều hơn một bác sĩ tham gia và không có ai bị dựu phản đối tôn giáo tham gia vào thủ tục này.

camchuonghonggp@yahoo.com

Translated by Lã Thị Thủy-Y2E