MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, February 26, 2012

What is the rule of law? Pháp trị là gì?


What is the rule of law?

Pháp trị là gì?

Doctor Mark Cooray

Tiến sĩ Mark CoorayThe rule of law is fundamental to the western democratic order. Aristotle said more than two thousand years ago, "The rule of law is better than that of any individual." Lord Chief Justice Coke quoting Bracton said in the case of Proclamations (1610) 77 ER 1352

Pháp trị là nền tảng cho trật tự dân chủ phương Tây. Cách đây hơn 2000 năm, Aristotle nói "Pháp trị tốt hơn so với bất kỳ cá nhân nào."

Ngài Chánh án Coke trích dẫn Bracton đã viết trong vụ án “Tuyên Ngôn” (1610) 77 ER 1352

"The King himself ought not to be subject to man, but subject to God and the law, because the law makes him King".

"Bản thân Vua không chịu sự chi phối của muôn dân, mà bởi Thiên Chúa và pháp luật, bởi vì pháp luật làm nên vua".

The rule of law in its modern sense owes a great deal to the late Professor AV Dicey. Professor Dicey's writings about the rule of law are of enduring significance.

Pháp trị trong ý nghĩa hiện đại của nó lấy rất nhiều ý tưởng của cố Giáo sư AV Dicey. Những bài viết của Giáo sư Dicey về pháp trị có ý nghĩa lâu dài.

The essential characteristic of the rule of law are:

i.The supremacy of law, which means that all persons (individuals and government) are subject to law.

Các đặc tính cơ bản của các pháp trị là:

i. Uy quyền tối cao của pháp luật, có nghĩa là tất cả mọi người (cá nhân và chính phủ) là đối tượng của pháp luật.

ii.A concept of justice which emphasises interpersonal adjudication, law based on standards and the importance of procedures.

ii. Một khái niệm về công lý trong đó nhấn mạnh việc xét xử giữa các cá nhân, pháp luật dựa trên các tiêu chuẩn và tầm quan trọng của thủ tục.

iii.Restrictions on the exercise of discretionary power.

iii. Hạn chế về việc thực hiện quyền lực tùy ý.

iv.The doctrine of judicial precedent.

iv. Học thuyết về tiền lệ tư pháp.

v.The common law methodology.

v Phương pháp thông luật.

vi.Legislation should be prospective and not retrospective.

vi. Pháp luật nên lai tố và phi hồi tố

vii.An independent judiciary.

vii. Nền tư pháp độc lập.

viii.The exercise by Parliament of the legislative power and restrictions on exercise of legislative power by the executive.

viii. Quyền lập pháp được thực hiện bởi Quốc hội và hạn chế chính quyền hành pháp thực hiện quyền lập pháp.

ix.An underlying moral basis for all law.

ix. Có cơ sở đạo đức cơ bản cho tất cả các pháp luật.

1. SUPREMACY OF LAW

1. UY QUYềN TốI CAO CủA LUậT PHÁP

All persons (individuals, institutions and government) subject to law

Tất cả mọi người (cá nhân, tổ chức và chính phủ) phải theo pháp luật

Supremacy of the law is a fundamental concept in the western democratic order. The rule of law requires both citizens and governments to be subject to known and standing laws. The supremacy of law also requires generality in the law. This principle is a further development of the principle of equality before the law. Laws should not be made in respect of particular persons. As Dicey postulated, the rule of law presupposes the absence of wide discretionary authority in the rulers, so that they cannot make their own laws but must govern according to the established laws. Those laws ought not to be too easily changeable. Stable laws are a prerequisite of the certainty and confidence which form an essential part of individual freedom and security. Therefore, laws ought to be rooted in moral principles, which cannot be achieved if they are framed in too detailed a manner.

Uy quyền tối cao của pháp luật là một khái niệm cơ bản trong trật tự dân chủ phương Tây. Các quy định của pháp luật đòi hỏi cả công dân và chính phủ đều là đối tượng của pháp luật đã có và đang hiện hành. Uy quyền tối cao của pháp luật cũng đòi hỏi tính phổ quát trong pháp luật. Nguyên tắc này là một phát triển tiếp theo của nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật. Luật không nên được làm ra cho những người cụ thể. Như Dicey mặc nhiên công nhận, nền pháp trị tiền giả định về việc không hề có các quyền tùy ý rộng rãi nằm trong tay các nhà cai trị, để họ không thể làm luật riêng của họ mà phải cai trị theo pháp luật đã được thành lập. Pháp luật nên không thể thay đổi quá dễ dàng. Pháp luật ổn định là một điều kiện tiên quyết của sự chắc chắn và lòng tin góp phần hình thành một phần thiết yếu của tự do và an ninh cá nhân. Vì vậy, pháp luật phải được bắt nguồn từ nguyên tắc đạo đức, mà không có thể có được nếu bị đóng khung trong cách viết quá chi tiết.

The idea of the supremacy of law requires a definition of law (to which the above principles may go some way). This must include a distinction between law and executive administration and prerogative decree. A failure to maintain the formal differences between these things must lead to a conception of law as nothing more than authorisation for power, rather than the guarantee of liberty, equally to all.

Ý tưởng của uy quyền tối cao của pháp luật đòi hỏi phải có một định nghĩa về pháp luật (mà các nguyên tắc nêu trên bằng cách nào đó đều đề cập đến). Điều này phải bao gồm một sự phân biệt giữa pháp luật và quản trị hành chính và nghị định đặc quyền. Nếu không duy trì được sự khác biệt về hình thức giữa những điều này thì sẽ phải dẫn đến một quan niệm về pháp luật như không có gì nhiều hơn là ủy quyền cho quyền lực, chứ không phải là bảo đảm tự do, bình đẳng cho tất cả.

The rule of law ensures that individuals have a secure area of autonomy and have settled expectations by having their rights and duties pre-established and enforced by law.

Nền pháp trị đảm bảo rằng các cá nhân có một khu vực tự chủ an toàn tạo dượng điều mình mong đợi bởi có các quyền và nghĩa vụ của họ đã được pháp luật quy định và thực thi.

2 THE CONCEPT OF JUSTICE

2 - KHÁI NIệM Về CÔNG LÝ/CÔNG BằNG

The concept of justice has three facets - interpersonal adjudication, law based on fault and an emphasis on procedures.

Khái niệm về công lý có ba khía cạnh - xét xử bình đẳng giữa các cá nhân, pháp luật dựa trên phạm lỗi và nhấn mạnh về trình tự thủ tục.

Interpersonal adjudication

This aspect of the concept of justice is based upon the rights and duties of the individual person. The liberal concept of justice is an interpersonal one - resolution of conflicts between individuals. Individuals can suffer or perpetrate wrong. Individuals can be punished, protected and granted restitution. Justice is an interpersonal thing. It consists in upholding that which is right and due as between persons. Social justice which involves society and groups is a concept which is directly antagonistic to the liberal idea. It is a concept which is nebulous and non achievable. Its proponents increase state power to effect it, with counterproductive results.

Bình đẳng trong xét xử

Khía cạnh này của các khái niệm về công lý được dựa trên các quyền và nghĩa vụ của mỗi cá nhân. Khái niệm tự do của công lý là một khái niệm liên cá nhân - giải quyết các cuộc xung đột giữa các cá nhân. Cá nhân có thể phạm lỗi hay bị người khác phạm lỗi. Các cá nhân có thể bị trừng phạt, được bảo vệ và bồi thường. Tư pháp có tính liên cá nhân. Nó ủng hộ bên đúng và vô tư với các bên. Công bằng xã hội mà vốn liên quan đến xã hội và các nhóm là một khái niệm trực tiếp đối kháng với ý tưởng tự do. Nó là một khái niệm mơ hồ và không thể đạt được. Những người ủng hộ gia tăng quyền lực nhà nước để thực hiện điều đó, đã có những kết quả phản tác dụng.

Even between persons, absolute justice is frequently unattainable. The best result which is practically and logically possible is not necessarily the perfect result. For example, in motor accident cases where one person suffers brain damage due to the negligence of a drunken driver, it is practically impossible to grant full restitution to the injured person. He can be compensated for medical expenses. He can be awarded a sum sufficient to improve his situation. He cannot be restored to his pre-accident condition. His brain damage cannot be repaired. It can only be ameliorated. It is not easy to determine a just punishment for the drunken drivers.

Ngay cả giữa những con người, công lý tuyệt đối là thường không thể đạt được. Kết quả tốt nhất mà là thiết thực và hợp lý nhất có thể không nhất thiết phải là kết quả hoàn hảo. Ví dụ, trong trường hợp tai nạn xe máy trong đó một người bị tổn thương não do sơ suất của một người lái xe say rượu, thì trên thực tế không thể quy định bồi thường đầy đủ cho người bị thương. Họ có thể được bồi thường về chi phí y tế. Họ có thể được trao tặng một số tiền đủ để cải thiện tình hình của mình. Nhưng họ không thể được khôi phục lại tình trạng trước khi tai nạn. Tổn thương não của ông họ thể khắc phục được. Nó chỉ có thể được cải thiện. Thật không phải là dễ dàng mà xác định một hình phạt công bằng đối với những người lái xe say rượu.

In other cases, perfect justice is logically (rather than physically) impossible. Such cases arise in situations where there are legitimate interests on both sides but the interests are in conflict. Only one can prevail. Someone has to lose. Justice requires that the better interest should prevail but that does not mean that there is no merit in the inferior interest. The law of adverse possession provides an illustration where the conflict is between an owner who has abandoned his land and another, professing to be the owner, sells it to a person who takes possession of it and improves it. There is merit (and possibly demerit) on both sides. The best that can be done is to develop rules to help ascertain which side has the better right.

Trong những trường hợp khác, công lý hoàn hảo là không thể thực hiện được về mặt lô-gich (chứ không phải là thực thể). Những trường hợp này phát sinh trong các tình huống khi có có lợi ích hợp pháp của cả hai bên, nhưng các lợi ích đó lại xung đột lẫn nhau. Chỉ có một bên có thể chiếm ưu thế. Bên kia phải mất. Tư pháp yêu cầu lợi ích tốt hơn nên thắng thế nhưng điều đó không có nghĩa rằng không có phần thưởng dành cho phia có lợi ích kém hơn. Pháp luật về sở hữu bất lợi cung cấp một minh hoạ về vụ xung đột giữa một chủ sở hữu đã bỏ hoang mảnh đất của mình và một người khác tự xưng là chủ sở hữu, bán mảnh đất ấy cho một người sở hữu nó và canh tác cải thiện nó. Có phần tưởng thưởng (và có thể có điều đáng trách) ở cả hai phía. Điều tốt nhất có thể thực hiện là phát triển các quy tắc để giúp xác định bên nào đúng hơn.

Between persons, justice consists in upholding right behaviour and the courts can adjudicate between persons. Resort to the courts is only considered when a problem (a conflict) exists. The role of the judicial process is, therefore, the resolution of conflicts. Perfect justice cannot be dispensed by the state. The role of the courts is to deal with injustice once it has already occurred.

Giữa các cá nhân, công lý nằm trong việc ủng hộ hành vi đúng và tòa án có thể xét xử ai đúng ai sai. Việc đưa ra Toà án chỉ được xem xét khi có vấn đề (xung đột) tồn tại. Vai trò của quá trình tư pháp, do đó, là giải quyết xung đột. Công lý hoàn hảo không thể được phân phối bởi nhà nước. Vai trò của tòa án là đối phó với sự bất công một khi bất công đã xảy ra.

The traditional emphasis upon adjudication and non-recognition of so-called social welfare rights is evident in the protection which the law traditionally afforded to private property. The idea of redistribution of wealth is completely alien to the common law. A rich man cannot be sued by a poor man merely for being rich. Taxation was prohibited to the executive government, being confined rather to the representatives of the nation in Parliament, who were expected to be jealous defenders of their individual liberty and property.

Sự nhấn mạnh truyền thống khi xét xử và không công nhận cái được gọi là các quyền phúc lợi xã hội là điều hiển nhiên trong việc bảo vệ mà pháp luật truyền thống dành cho sở hữu tư nhân. Ý tưởng về phân phối lại của cải là hoàn toàn xa lạ với pháp luật chung. Một người giàu có không thể bị kiện bởi một người nghèo chỉ đơn thuần là vì họ giàu. Việc định thuế đã bị cấm đối với chính phủ hành pháp, vốn bị hạn chế bởi các đại diện dân cử trong Quốc hội, người được dự kiến ​​sẽ là người bảo về nhiệt thành các quyền tự do và sở hữu cá nhân của họ.

Inter-personal adjudication is practical and realistic. By its very nature it deals with the real problems which arise between individuals, instead of those problems which arise solely in the minds of ideologues.

Xét xử giữa các bên là thực tế và thực tiễn. Bởi bản chất của nó, nó xử lý những vấn đề thực tế phát sinh giữa các cá nhân, thay vì những vấn đề phát sinh duy nhất trong tâm trí của các nhà tư tưởng.

Law based on standards and fault

The second facet of the liberal concept of justice is that a person should not be disadvantaged or punished except for fault (intentional, reckless or negligent wrong doing, strict liability applying in exceptional circumstances). The idea of fault is the golden thread that runs through the fabric of the legal order. The Magna Carta contains one of its early manifestations. But the whole of the common law relating to crimes, civil obligations and property rights is characterised by the notion that fault underlies punishment or deprivation. A system of sanctions based on fault presupposes known and pre-existing standards of conduct which bind the community.

Luật dựa trên các chuẩn mực và vi phạm chuẩn mực

Khía cạnh thứ hai của khái niệm tự do về công lý là một người không bị thiệt thòi hoặc bị trừng phạt trừ trường hợp có lỗi (sai phạm do cố ý, thiếu thận trọng hoặc cẩu thả, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt áp dụng trong trường hợp đặc biệt). Ý tưởng về phạm lỗi là sợi chỉ vàng xuyên suốt cơ cấu của trật tự luật pháp. Magna Carta có một trong những tuyên ngôn sớm của nó. Nhưng toàn bộ thông luật đều liên quan đến tội phạm, trách nhiệm dân sự và quyền sở hữu được đặc trưng bởi quan niệm rằng phạm lỗi là cơ sở cho sự trừng phạt hay cưỡng đoạt. Một hệ thống xử phạt dựa trên phạm lỗi giả định đã các tiêu chuẩn ứng xử đã có và đang hiện hành và có tính ràng buộc đối với cộng đồng.

Gout Bệnh gútGout

Bệnh gút

What is gout?

Gout is a kind of arthritis caused by a buildup of uric acid crystals in the joints. Uric acid is a breakdown product of purines that are part of many foods we eat. An abnormality in handling uric acid and crystallization of these compounds in joints can cause attacks of painful arthritis, kidney stones, and blockage of the kidney filtering tubules with uric acid crystals, leading to kidney failure. Gout has the unique distinction of being one of the most frequently recorded medical illnesses throughout history.

Gút là gì?

Gút là một dạng viêm khớp do lượng tinh thể a-xít u-ric tăng quá cao trong các khớp gây ra. a-xít u-ric là sản phẩm phân huỷ của purin có trong nhiều loại thức ăn của con người. Quá trình xử lý bất thường a-xít u-ric và kết tinh các hợp chất này trong khớp có thể gây các cơn viêm đau khớp (cơn gút), sỏi thận, và làm tắc nghẽn những ống lọc nhỏ trong thận do các tinh thể a-xít uric, dẫn đến suy thận. Bệnh gút có đặc điểm duy nhất là một trong những bệnh được chẩn đoán thường xuyên qua khai thác bệnh sử.

Symptoms of gout

Acute gout attacks are characterized by a rapid onset of pain in the affected joint followed by warmth, swelling, reddish discoloration, and marked tenderness. The small joint at the base of the big toe is the most common site for an attack. Other joints that can be affected include the ankles, knees, wrists, fingers, and elbows. In some people, the acute pain is so intense that even a bed sheet on the toe causes severe pain. These painful attacks usually subside in hours to days, with or without medication. In rare instances, an attack can last for weeks. Most people with gout will experience repeated bouts of gouty arthritis over the years.

Các triệu chứng của gút

Cơn gút cấp được đặc trưng bởi việc khởi phát nhanh những cơn đau ở khớp bị viêm và sau đó là nóng, sưng đỏ và đau dữ dội. Khớp nhỏ ở đáy ngón chân cái là nơi mà gút xuất hiện thường nhất. Các khớp khác cũng có thể bị ảnh hưởng như mắt cá chân, đầu gối, cổ tay, ngón tay, và khuỷu tay. Ở một số người, cơn đau cấp này có thể dữ dội đến nỗi đắp khăn giường lên ngón chân cũng khiến người ta đau nhức không thể chịu được. Những cơn đau này thường giảm đi sau một vài tiếng đồng hồ hoặc sau nhiều ngày, cho dù có điều trị bằng thuốc hay không. Trong những trường hợp hiếm gặp, cơn gút cũng có thể kéo dài nhiều tuần liền. Hầu hết các bệnh nhân gút đều bị viêm khớp tái phát do gút trong nhiều năm.

Who's affected by gout?

Gout is nine times more common in men than in women. It predominantly attacks males after puberty, with a peak age of 75. In women, gout attacks usually occur after menopause. Among the U.S. male population, about 10% have elevated blood uric acid levels, a condition known as hyperuricemia. However, only a small portion of those with hyperuricemia will actually develop gout. If your parents have gout, then you have a 20% chance of developing it.

Ai bị bệnh gút?

Nam giới bị gút cao gấp 9 lần so với phụ nữ (tỉ lệ: 9:1); phần lớn xảy ra sau tuổi dậy thì và đạt đỉnh điểm ở tuổi 75. Phụ nữ thường hay bị gút sau tuổi mãn kinh. Khoảng 10% nam giới ở Hoa Kỳ mắc chứng a-xít u-ric cao trong máu, đây là bệnh thừa a-xít u-ric trong máu. Tuy nhiên chỉ một tỉ lệ nhỏ người bị thừa a-xít u-ric trong máu thực sự phát triển thành bệnh gút. Nếu bố mẹ bạn bị gút thì bạn có nguy cơ mắc bệnh lên đến 20%.

Risk factors for gout

Obesity, excessive weight gain, especially in youth, moderate to heavy alcohol intake, high blood pressure, and abnormal kidney function are among the risk factors for developing gout. Certain drugs and diseases can also cause elevated levels of uric acid. Interestingly, a recent study demonstrated an increased prevalence of abnormally low thyroid hormone levels (hypothyroidism) in patients with gout.

Các yếu tố nguy hiểm đối với bệnh gút

Béo phì, tăng cân quá mức, nhất là đối với thanh niên, sử dụng rượu bia từ mức độ vừa phải đến nhiều, huyết áp cao, và chức năng thận bất thường là những yếu tố nguy hiểm làm phát triển bệnh gút. Một số thuốc và bệnh cũng có thể làm cho nồng độ a-xit u-ric tăng cao. Điều thú vị là, một nghiên cứu mới đây cho thấy có sự gia tăng số bệnh nhân bị gút khi có nồng độ hooc-môn tuyến giáp thấp bất thường (suy giáp).

What gout looks like: The big toe

The joint at the base of the big toe is the most common site of an acute gout attack. These attacks can recur unless gout is treated. See your doctor even if your pain from gout is gone. Over time, they can harm your joints, tendons, and other tissues.

Bệnh gút như thế nào: Hãy nhìn ngón chân cái

Khớp bàn ngón chân cái là nơi thường thấy cơn gút cấp nhất. Nếu không được điều trị thì những cơn gút này có thể tái phát nhiều lần. Hãy đến khám bác sĩ cho dù là bạn đã hết đau do gút đi nữa. Nếu để lâu, chúng có thể gây hại cho các khớp, gân và nhiều mô khác.

What gout looks like: The fingers

People may experience gout with deposits of uric acid crystals in their finger joints. To ease the pain during a gout attack, rest the joint that hurts.

Bệnh gút như thế nào: Hãy nhìn các ngón tay

Người ta có thể bị gút do lắng đọng các tinh thể axit u-ric ở các khớp ngón tay. Để giảm đau trong khi bị gút, bạn nên để yên khớp tay bị tổn thương nhé.

What gout looks like: The elbow

Gout can also attack joints such as the elbows and the knees. Notice the protrusion on the elbow.

Bệnh gút như thế nào: Hãy nhìn khuỷu tay

Bệnh gút cũng có thể xảy ra ở nhiều khớp, chẳng hạn như khuỷu tay và đầu gối. Hãy chú ý bướu u trên khuỷu tay nhé.

Diagnosing gouty arthritis

Gout is considered when a patient reports a history of repeated attacks of painful arthritis, especially at the base of the toes or in the ankles and knees. The most reliable test for gout is detecting uric acid crystals in the joint fluid obtained by joint aspiration. This common office procedure is performed with topical local anesthesia. Using sterile technique, fluid is withdrawn (aspirated) from the inflamed joint with a syringe and needle.

Chẩn đoán viêm khớp do gút

Bệnh gút được nghi ngờ khi bệnh nhân khai bệnh sử có những cơn viêm đau khớp cứ lặp đi lặp lại, nhất là ở đáy ngón chân hoặc ở mắt cá chân và đầu gối. Phương pháp xét nghiệm bệnh gút đáng tin cậy nhất là dò tìm tinh thể axit u-ric trong dịch khớp bằng cách chọc hút khớp. Thủ thuật này được thực hiện bằng gây tê cục bộ. Với kỹ thuật vô trùng, chất dịch được rút ra (hút ra) khỏi khớp bị viêm bằng ống chích và kim tiêm.

Diagnosing gouty arthritis: Joint fluid analysis

Once the joint fluid is obtained, it is analyzed for uric acid crystals and for infection. Your doctor may also do a blood test to measure the amount of uric acid in your blood.

Chẩn đoán viêm khớp do gút bằng cách phân tích dịch khớp

Khi dịch khớp được rút ra, nó được phân tích để tìm tinh thể axit u-ric và bệnh nhiễm trùng. Bác sĩ có thể cũng cho làm xét nghiệm máu để đo nồng độ axit u-ric trong máu của bạn.

How are gout attacks prevented?

Maintaining adequate fluid intake helps prevent acute gout attacks and decreases the risk of kidney stone formation in people with gout. Alcohol is known to have diuretic effects that can contribute to dehydration and precipitate acute gout attacks. Alcohol can also affect uric acid metabolism and cause hyperuricemia. It causes gout by slowing down the excretion of uric acid from the kidneys as well as by causing dehydration, which precipitates the crystals in the joints.

Làm thế nào có thể phòng tránh cơn gút?

việc cung cấp nước đầy đủ cho cơ thể thường xuyên có thể giúp phòng tránh các cơn gút cấp và làm giảm nguy cơ sỏi thận ở người bị gút. Rượu bia có tác dụng lợi tiểu có thể góp phần làm mất nước và làm các cơn gút cấp xảy ra nhanh hơn. Rượu bia cũng làm ảnh hưởng đến chuyển hoá a-xít u-ríc và làm thừa a-xít u-ríc trong máu. Nó gây ra gút bằng cách làm chậm quá trình bài tiết a-xít u-ríc ra khỏi thận cũng như bằng cách gây mất nước, làm ngưng tụ tinh thể trong khớp.

More prevention techniques

Dietary changes can help reduce uric acid levels in the blood. Since purine chemicals are converted by the body into uric acid, purine-rich foods should be avoided. Foods rich in purines include shellfish and organ meats, such as liver, brains, and kidneys. Researchers have reported that meat or seafood consumption increases the risk of gout attacks, while dairy consumption seemed to reduce this risk. Weight reduction can be helpful in lowering the risk of recurrent attacks of gout.

Các kỹ thuật phòng tránh khác

Thay đổi chế độ dinh dưỡng có thể giúp làm giảm nồng độ a-xít u–ríc trong máu. Vì chất hoá học purin được cơ thể chuyển hoá thành a-xít u–ríc, nên bệnh nhân bị gút nên tránh các thực phẩm giàu purin. Thức ăn chứa nhiều purin gồm tôm cua và ngũ tạng, như gan, óc, và thận. Các nhà nghiên cứu cho biết nếu ăn thịt hoặc hải sản sẽ làm tăng nguy cơ bị gút còn nếu sử dụng các sản phẩm làm từ sữa thì có vẻ như làm giảm nguy cơ này. Việc giảm cân cũng có thể làm giảm nguy cơ tái phát các cơn gút.

Treating gout with medications

Certain medications reduce the pain and inflammation of gout attacks, such as anti-inflammatory drugs (ibuprofen and others), colchicines, and corticosteroids. Other medications decrease the level of uric acid in the blood and prevent the deposit of uric acid in joints (gouty arthritis), the kidneys (stones), and in tissue (tophi), helping to prevent further attacks and complications. These medications include allopurinol, febuxostat, and probenicid.

Điều trị gút bằng thuốc

Một số thuốc giảm đau và viêm do gút, chẳng hạn như thuốc kháng viêm (ibuprofen và nhiều thuốc khác), colchicines, và corticosteroids. Nhiều thuốc khác làm giảm nồng độ axit u-ric trong máu và ngăn không cho axit u-ric lắng đọng trong khớp (viêm khớp do gút), thận (sỏi), và mô (sạn u-rat), giúp phòng tránh các cơn gút và nhiều biến chứng khác. Những thuốc này bao gồm allopurinol, febuxostat, và probenicid.

What does the future hold for gout?

Active research is ongoing in a variety of fields related to gout and hyperuricemia. Scientists recently reported that high animal protein slightly increased the risk for gout. New drugs are being developed that may be more versatile and safe in treating the elevated uric acid levels in patients with chronic gout.

Tương lai của bệnh gút ra sao?

Một công trình nghiên cứu thiết thực đang tiến hành trên nhiều lĩnh vực liên quan đến bệnh gút và thừa axit u-ric trong máu. Các nhà khoa học mới đây cho biết ăn nhiều đạm động vật có thể làm tăng nhẹ nguy cơ bệnh gút. Ngoài ra họ cũng đang phát triển nhiều loại thuốc mới có thể sử dụng linh hoạt hơn và an toàn hơn trong việc điều trị nồng độ axit u-ric tăng cao ở bệnh nhân bị gút mãn tính.