MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, February 24, 2012

CONFIDENTIAL SECTION 01 OF 02 GUANGZHOU Điện mật Quảng ChâuCONFIDENTIAL SECTION 01 OF 02 GUANGZHOU

Điện mật Quảng Châu

South China Sea - Hainan-Based Think Tank Probes DATT for Official Policy Positions

Viện Nghiên cứu Nam Hải thăm dò Tùy viên Quân sự Mỹ về quan điểm chính sách chính thức

1. (U) Classified by Economic/Political Section Chief Steve Lang for reason 1.4 (d).

1.(U) Phân loại bởi Steve Lang phụ trách kinh tế / Chính Trị vì lý do 1.4 (d).

2. (C) SUMMARY: During a visit to the National Institute for South China Sea Studies (NISCS), Defense Attach (DATT) Rear Admiral Gehrke was treated to more than a generic overview of the institute's history and current activities. Researchers at the Hainan-based think tank -- purportedly the only strategic oceanographic institute backed by the State Council -- peppered the DATT with questions concerning official USG policy positions on controversial issues related to China's claims to sovereignty in the South China Seas.

The researchers asked about comments made by U.S. Senator Jim Webb on the need to balance China's influence in Southeast Asia, USG motivations for improving ties with countries like Cambodia and U.S. non-ratification of the U.N. Convention on the Law of the Seas (UNCLOS). In turn, the DATT inquired about China's position on overlapping claims over exclusive economic zones (EEZs) in the South China Sea and the status of the maritime dispute with Japan over the

median line separating each country's EEZ in the East China Sea. END SUMMARY.

(2)Tóm lược : Trong một chuyến thăm tới Viện Nghiên cứu Nam Hải của Trung Quốc (National Institute for South China Sea Studies – NISCS) (Viện Nghiên cứu về Biển Đông của Trung Quốc - ND), Tùy viên Quân sự (DATT), Đề đốc Hải quân Gehrke đã được đón tiếp kỹ lưỡng hơn mức cần thiết cho một cuộc viếng thăm thông thường chỉ nhằm để giới thiệu về tổng quan lịch sử và những hoạt động thường nhật của cơ quan này. Những nhà nhiên cứu của trung tâm nghiên cứu đặt tại Hải Nam – có vẻ là viện nghiên cứu chiến lược hải dương duy nhất được tài trợ bởi hội đồng nhà nước Trung Quốc – đã chuẩn bị cho Tùy viên Quân sự những câu hỏi về quan điểm chính sách của chính phủ Mỹ đối với những vấn đề gây tranh cãi liên quan đến yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền tại Biển Đông. Những nhà nghiên cứu cũng hỏi về các phát biểu được đưa ra bởi Thượng Nghị sỹ Jim Webb về nhu cầu cân bằng ảnh hưởng của Trung Quốc tại Đông Nam Á, động cơ của chính phủ Mỹ trong việc cải thiện quan hệ với những quốc gia như Cam-pu-chia và việc Mỹ không phê chuẩn Hiến chương LHQ về Luật Biển (UNCLOS). Đáp lại, Tùy viên Quân sự cũng hỏi về quan điểm của Trung Quốc đối với những yêu sách chồng chéo đối với vùng đặc quyền kinh tế (EEZs) tại Biển Đông và tình trạng tranh chấp hàng hải với Nhật Bản về đường trung tuyến phân chia vùng đặc quyền kinh tế của mỗi nước tại biển.

Seeking a "Sea of Peace, Friendship and Cooperation"

3. (SBU) The two primary functions of NSCIS are to provide intellectual and legal support to the peaceful settlement of disputes

in the South China Seas and to promote the economic and social development of Hainan province, according to NISCS President Wu Shicun. The institute's promotional video identifies its mission as the "promotion of a [South China] Sea of peace, friendship and cooperation." Kang explained to the DATT that the institute conducted research on the application of international law in the South China Sea, measures for the peaceful resolution of the Spratly Island disputes and the cooperative development of natural resources.

NSCIS also hosts international seminars, publishes an annual report and a monthly South China Seas Journal, and engages in academic exchanges with other oceanographic institutions. In addition, Kang said the institute had provided policy consulting services to the central government on the development of marine resources and maritime economic development and is working to promote the creation of a South China Seas economic cooperation organization.

Tìm kiếm một “hải dương hòa bình, hữu nghị và hợp tác”

(3)Theo Giám đốc NISCS Ngô Thục Tồn, NSCIS có hai chức năng chính là cung cấp kiến thức và các hỗ trợ luật pháp cho những giải pháp hòa bình đối với các tranh chấp tại Biển Đông và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Hải Nam. Trong Video giới thiệu đã xác định nhiệm vụ của viện này như là “Thúc đẩy [Biển Đông] thành biển của hòa bình, hữu nghị và hợp tác.” Cô Kang giải thích với Tùy viên Quân sự rằng, Viện (Nghiên cứu Nam Hải) đã thực hiện những nghiên cứu về ứng dụng luật pháp quốc tế tại Biển Đông, khả năng cho các giải pháp hòa bình đối với quần đảo tranh chấp Trường Sa và việc hợp tác phát triển các nguồn tài nguyên thiên nhiên. NSCIS cũng tổ chức các hội thảo quốc tế, xuất bản các báo cáo thường niên , các tạp chí Biển Đông hàng tháng, và tham gia trao đổi về học thuật với những tổ chức hải dương học khác. Thêm vào đó, Kang cũng nói rằng, Viện Nam Hải còn cung cấp dịch vụ tư vấn chính sách cho chính phủ trung ương về phát triển tài nguyên biển và phát triển kinh tế biển, cũng như làm việc nhằm thúc đẩy việc tạo ra một tổ chức hợp tác kinh tế tại Biển Đông.

Top Challenge: Prove China's Sovereignty

4. (C) Proving from a "historic and legal point of view" Chinese sovereignty in the South China Seas over the U-shaped line and the islands delineated by this line was the top challenge facing NISCS, according to Kang. She also identified figuring out how to work together with neighboring countries to jointly develop maritime resources and settle disputes as another major challenge. She noted that this would involve the creation of a political and economic cooperation mechanism that would ensure "peace, stability, mutual development, and the final resolution of disputes." Kang also told the DATT that since 30% of Hainan's economy is based on marine or "blue" resources, the future development of the province depended on a peaceful South China Sea.

Thách thức cao nhất: Chứng minh chủ quyền của Trung Quốc

(4)Theo cô Kang, vấn đề khó nhất mà Viện Nghiên cứu Nam Hải phải đối mặt, đó là chứng minh từ “lịch sử và quan điểm pháp luật” về chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông đối Đường Lưỡi Bò (U-shaped) và những hòn đảo được khoanh định bởi đường này. Cô này cũng xác định, việc làm sao để hợp tác với các quốc gia láng giềng nhằm cùng tham gia phát triển tài các nguồn tài nguyên hàng hải và giải quyết các tranh chấp cũng là một thách thức cơ bản khác. Cô nhấn mạnh rằng, điều này có thể liên quan đến việc tạo ra một cơ chế hợp tác kinh tế, chính trị nhằm đảm bảo cho “hòa bình, ổn định, cùng phát triển, và một giải pháp cuối cùng cho các tranh chấp”. Kang cũng nói với Tùy viên Quân sự rằng, từ khi 30% nền kinh tế của Hải Nam là dựa trên hàng hải và tài nguyên vùng nước xanh (“blue” resource), tương lai phát triển của tỉnh (Hải Nam) phụ thuộc vào một Biển Đông hòa bình.

Probing DATT for Official Positions

5. (C) As soon as Kang concluded her presentation, a junior researcher asked the DATT whether or not he believed remarks made by U.S. Senator Jim Webb, which called on the United States to do more to balance Chinese influence in Southeast Asia, reflected the official USG position. The researcher also wanted to know if the DATT was familiar with a group known as the Southeast Asian Anti-China Spratly Group and if he could confirm rumors that the United States, Japan, and Australia were members of the group. As a follow-up question, the same researcher asked the DATT to explain why the United States was making efforts to improve relations with countries in Southeast Asia like Cambodia. Moments later, the Director of the NISCS Research Center for Oceans Law and Policy, Zhao Wei, mentioned the incident involving the USNS Impeccable as one of multiple instances in which U.S. Navy ships had allegedly crossed into China's EEZ before asking the DATT to clarify the U.S. position regarding ratification of the U.N. Convention on the Law of the Seas.

Thăm dò Tùy Viên Quân sự về lập trường chính thức

(5) Ngay sau khi Kang kết thúc phần trình bầy của mình, một nhà nghiên cứu đã hỏi Tùy viên Quân sự rằng, liệu ông có tin vào những nhận xét được đưa ra bởi Thượng Nghị sỹ Mỹ Jim Webb khi ông kêu gọi Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ cần làm nhiều hơn nữa nhằm cân bằng ảnh hưởng của Trung Quốc tại Đông Nam Á, và điều này là phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Mỹ. Nhà nghiên cứu này cũng muốn biết việc liệu Tùy viên Quân sự có thân quen với một nhóm được biết tới như là Nhóm Đông Nam Á chống Trung Quốc về Trường Sa (Southeast Asian Anti – China Spratly Group ) và liệu ông có khẳng định tin đồn rằng Hoa Kỳ, Nhật Bản, Australia là các thành viên của nhóm này. Trong một câu hỏi tiếp theo, cũng nhà nghiên cứu này đã hỏi Tùy viên Quân sự giải thích việc tại sao Hoa Kỳ đã có những cố gắng nhằm phát triển quan hệ với những quốc gia tại Đông Nam Á như Cam-pu-chia. Lát sau, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Luật biển và Chính sách của viện NISCS, ông Zhao Wei, đề cập tới vụ tai nạn liên quan đến tầu USNS Impeccable như là một trong nhiều những trường hợp mà tầu Hải quân Mỹ bị cáo buộc là đã đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc, trước khi ông này đề nghị Tùy viên Quân sự làm rõ quan điểm của chính phủ Mỹ liên quan đến việc phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển.

(Comment: The line of questioning researchers launched immediately after the introductory remarks sheds light on PRC sensitivity to potential U.S. involvement in the resolution of territorial disputes in the South China Sea. End comment.)

(Bình luận: Những câu hỏi được các nhà nghiên cứu đưa ra ngay lập tức sau khi phần giới thiệu vừa kết thúc đã làm sáng tỏ việc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC) nhậy cảm với khả năng Hoa Kỳ tham gia vào các giải pháp về tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông. Hết bình luận.)

NISCS: China's Position Supported by International Law

Viện Nghiên cứu Nam Hải: Lập trường của Trung Quốc được ủng hộ bởi Luật pháp Quốc tế6. (C) Given the researchers' apparent willingness to engage in open discussion, the DATT inquired about China's interpretation of the limits of their EEZ in the South China Sea and competing claims made by other countries. NISCS Deputy Director Li Jianwei responded that although China claimed historical sovereignty over the area delineated by the U-shaped, or nine-dotted line, it did not consider the EEZ to be part of its national territorial integrity. Without elaborating Li added that the historical and legal bases supporting the Chinese claim include a 1947 map containing the nine-dotted line, a 1958 declaration that defines China's territorial seas, and the codification of China's claims into domestic law in 1992. (Note: Li referred to additional historical support of the claim from 1998 but did not clarify the reference. End Note.) When asked about the dispute between China and Japan over their respective EEZs and the median line in the East China Sea, Zhao replied that this dispute was

"strictly bound by current international laws" and that China's claim of 200 nautical miles from its continental shelf, although it extended into the EEZ claimed by Japan, had a clear basis in international law.

(6) Nhân việc các nhà nghiên cứu (Trung Quốc) đang sẵn sàng tham gia vào những thảo luận cởi mở, Tùy viên Quân sự đã hỏi họ về cách giải thích của Trung Quốc đối với những hạn chế mà họ áp dụng cho vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) tại Biển Đông và yêu sách chủ quyền được đưa ra bởi những quốc gia khác. Phó Chủ tịch Viện nghiên cứu Nam hải Li Jianwei trả lời rằng, mặc dù Trung Quốc nêu yêu sách chủ quyền mang tính lịch sử đối với toàn bộ khu vực được khoanh bởi Đường Lưỡi Bò (U – shaped), hoặc đường chín đoạn, Trung Quốc không xem xét việc EEZ là một phần của toàn vẹn lãnh thổ quốc gia của họ. Không có giải thích, Li thêm rằng những cơ sở pháp lý và lịch sử ủng hộ cho yêu sách của Trung Quốc bao gồm một bản đồ năm 1947 có chứa đường chín đoạn, một tuyên bố năm 1958 về định nghĩa lãnh hải của Trung Quốc, và Pháp điển hóa yêu sách của Trung Quốc vào luật quốc nội năm 1992. ( Chú thích: Li nhắc thêm tới những yếu tố lịch sử ủng hộ yêu sách từ năm 1998 nhưng đã không làm rõ những tài liệu tham khảo. Hết chú thích .) Khi hỏi về tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản đối với các vùng đặc quyền kinh tế tương ứng của họ và đường trung tuyến tại Đông Hải, Zhao trả lời rằng, tranh chấp này bị “ràng buộc chặt chẽ bởi luật pháp quốc tế hiện hành” và rằng yêu sách của Trung Quốc đối với 200 hải lý từ thềm lục địa, mặc dù nó đã mở rộng vào vùng đặc quyền kinh tế yêu sách bởi Nhật Bản, nhưng đã có một cơ sở rõ ràng trong luật pháp quốc tế.

7. (U) This cable was coordinated with Embassy Beijing.

GOLDBECK

7.(U) Điện này được thực hiện phối hợp với Đại sứ quán Bắc Kinh.

GOLDBECKOut in the Cold: China’s Petitioners: Dân oan của Trung Quốc nằm ngoài trời lạnh:


Out in the Cold: China’s Petitioners:

Dân oan của Trung Quốc nằm ngoài trời lạnh:

An elderly man, petitioning the government for justice, sleeps on the street during a cold night in Beijing.

Một người đàn ông lớn tuổi, khiếu nại chính phủ đòi công lý, ngủ trên đường phố trong một đêm lạnh ở Bắc Kinh.

At one end of the chilly underpass, a young girl wailed. Her father, Liu Guojun, limped over as quickly as he could with a bowl of sweet potatoes he had picked up at a wholesale market’s rubbish heap and roasted over a street-side stove. He hoped it would get her warm.

Ở một đầu của đường hầm lạnh, một cô bé gái khóc lóc. Cha cô, ông Liu Guojun, khập khiễng cố gắng đi nhanh tới mức ông có thể với một bát khoai lang ông đã nhặt được ở đống rác ở một chợ bán buôn và đã nướng trên bếp lửa bên lề đường. Ông hy vọng nó sẽ làm ông ấm bụng.

With his mentally ill wife and three young children in tow, the 47-year-old electrician spent weeks under a bridge near Beijing’s Southern Railway Station at the start of this year (2011), trying to ward off winter with a few blankets, canvas sheets and cardboard.They have a home in China’s central Henan province -- over ten hours’ train ride from Beijing -- but were forced to sleep rough in the capital in order to right what they see as a terrible wrong.

Với người vợ bị bệnh tâm thần của ông và 3 con nhỏ theo sau, người thợ điện 47-năm-tuổi đã sống nhiều tuần dưới một cây cầu gần ga đường sắt phía Nam Bắc Kinh tại từ đầu năm nay (2011), cố gắng để qua khỏi mùa đông với một chăn vài, vải bạt và các tông. Họ có một ngôi nhà ở trung tâm tỉnh Hà Nam của Trung Quốc - cách Bắc Kinh mười giờ xe lửa - nhưng buộc phải ngủ khổ sở ở thủ đô để khiếu kiện cho ra lẽ những gì họ cho là sai lầm khủng khiếp.

Liu is among thousands of ordinary Chinese who travel from across the country to the capital to appeal to the central government for justice they cannot get from their local governments, filing papers at the state’s petitions office nearby by day and often sleeping rough by night.

Liu là trong số hàng ngàn người Trung Quốc bình thường, những người đã đi xuyên đất nước đến thủ đô để kêu gọi chính phủ trung ương thực thi công lý mà họ không thể có được từ chính quyền địa phương, nộp giấy tờ ở văn phòng kiến ​​nghị của nhà nước ở gần đó vào ban ngày và thường ngủ lại qua đêm.

They come - armed with little more than plastic bags of handwritten documents - trying to get compensation for illegal land seizures, unpaid pensions or wages, unfair dismissal from work or unsolved law suits.

Họ đến đây, vật dụng chỉ có các túi nhựa đựng các tài liệu viết tay - cố gắng để có được bồi thường cho việc thu đất bất hợp pháp, lương hưu, tiền công chưa thanh toán, sa thải bất công, hay các vụ kiện chưa được giải quyết.

Petitioning, a tradition rooted in China's imperial era, is famously ineffective. Studies by Chinese scholars show that just 0.5 to 5 percent of petitioners actually see their cases resolved. But millions of rural Chinese still believe in the ancient practice. Many think their problems can be solved if only the “emperor” -- that is, the central government -- knows of their cases. As anachronistic as the practice is, it highlights how China's Communist Party-controlled legal system is not viewed as an impartial arbiter by millions of Chinese.

Kiến nghị, một truyền thống bắt nguồn từ trong thời đại đế quốc của Trung Quốc, nổi tiếng là không hiệu quả. Các nghiên cứu của học giả Trung Quốc cho thấy rằng chỉ có 0,5 đến 5% trường hợp khiếu kiện thực sự được giải quyết. Tuy nhiên, hàng triệu nông dân Trung Quốc vẫn tin vào tập tục cổ xưa này. Nhiều người nghĩ rằng vấn đề của họ có thể được giải quyết chỉ nếu "Hoàng đế" - có nghĩa là, chính quyền trung ương biết đến trường hợp của họ. Thực tế này đã lỗi thời rồi, và nó cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát hệ thống pháp luật không được xem như là một trọng tài vô tư bởi hàng triệu người Trung Quốc.

Their shanty town – known as the “petitioners’ village” – is an open sore, a reminder of this failing. Among the most marginalized groups in Beijing, some make repeated trips to the capital and stay for years on end, collecting scrap to support themselves or picking up thrown-out food to eat.

Thị trấn tồi tàn của họ - được gọi là "làng khiếu kiện"- là một vết thương hở, một lời nhắc nhở về sự thất bại. Trong số các nhóm thiệt thòi nhất ở Bắc Kinh, một số phải đi lặp đi lặp lại việc tới thủ đô và ở lại từ năm này qua năm nọ, thu gom phế liệu để tự nuôi mình hoặc nhặt thức ăn thừa để ăn.

In recent years, even as China’s economy has soared, there have been waves of growing unrest at the grassroots and ever-larger numbers of petitioners have flocked to Beijing. With banners, leaflets or messages inscribed on their clothes, they stage protests at every opportunity they have -- hoping to be heard. They are often chased down and rounded up by the retrievers or interceptors sent by their hometown governments. Many are then held in illicit or so-called “black” jails, or are summarily sent to labor camp.

Trong những năm gần đây, ngay cả khi nền kinh tế của Trung Quốc đã tăng vọt, làn sóng bất ổn ngày càng tăng ở cơ sở, và ngày càng có người khiếu kiện đã đổ xô đến Bắc Kinh. Với biểu ngữ, tờ rơi hoặc thông điệp ghi trên quần áo của họ, họ tổ chức các cuộc biểu tình khi có cơ hội với hy vọng được lắng nghe. Họ thường bị săn đuổi và không chế bởi lục lượng thu gom và ngăn chặn được chính quyền thành phố quê hương của họ gửi tới. Nhiều người sau đó được giam giữ bất hợp pháp tại cái gọi là các nhà tù "đen", hoặc đơn giản là gửi đến trại lao động.

But the most persistent among the petitioners keep coming back, with some staying for as long as over ten years in shacks near the railway station. The “petitioners’ village” is raided every now and again by the authorities.

Nhưng những người khiếu kiện bền bỉ nhất vẫn tiếp tục trở lại, với một số ở lại lâu đến hơn mười năm trong các lều gần nhà ga đường sắt. "Làng khiếu kiện" thỉnh thoảng bị chính quyền bố ráp.

Even as the number of petitioners grows, Beijing has declared that its legal system is now "perfected" and that petitioning is no longer necessary. It has ordered the petitioners home and told local governments to prevent petitioners from heading to the capital. Government interceptors now harass the petitioners who do make it to Beijing.

Ngay cả khi số người khiếu kiện gia tăng, Bắc Kinh đã tuyên bố rằng hệ thống pháp lý của họ bây giờ là "hoàn thiện" và khiếu kiện không còn cần thiết. Họ đã ra lệnh cho người khiếu kiện về nhà và nói với chính quyền địa phương để ngăn chặn những người khiếu kiện tới thủ đô. Nhân viên ngăn chặn của chính phủ quấy rối những người khiếu kiện nào dám tìm đường tới Bắc Kinh.

This battle between rulers and ruled is done in pursuit of the government's overriding goal: social stability, no matter how superficial.

Trận chiến giữa người cai trị và bị trị được xảy ra khi chính phủ theo đuổi các mục tiêu: ổn định xã hội, cho dù nó hời hợt như thế nào đi nữa.


An elderly man, petitioning the government for justice, sleeps on the street during a cold night in Beijing.

Một người đàn ông lớn tuổi, kiến nghị chính phủ đòi công lý, ngủ trên đường phố trong một đêm lạnh ở Bắc Kinh.


A Han Chinese man sits by the fire in his shack vacated by fellow petitioners.

Một người đàn ông người Hán Trung Quốc ngồi bên ngọn lửa trong căn lều của mình do những người cùng đi kiện bỏ lại.


Three Uighur petitioners, left to right, Tursun Ghupar, 33, Nurdun Tuniyaz, 64 and Aygu Tohiyti, 41, sit under a bridge near Beijing's southern railway station.

Ba người khiếu kiện người Duy Ngô Nhĩ, trái sang phải, Tursun Ghupar, 33, Nurdun Tuniyaz, 64 và Aygu Tohiyti, 41 tuổi, ngồi dưới một cây cầu gần nhà ga xe lửa phía nam Bắc Kinh.


Uighur petitioner Tursun Ghupar, 33, from the far western region of Xinjiang, wears his protest on his chest.

Dân oan người Uighur, Tursun Ghupar, 33 tuổi, từ khu vực phía tây Tân Cương, mặc áo có ghi lời phản đối trên ngực.


Uighur petitioner Nurdun Tuniyaz, 64, smokes a cigarette by the canal where he sleeps on a wooden bench.

Dân oan người người Duy Ngô Nhĩ, Nurdun Tuniyaz, 64 tuổi, hút thuốc lá thuốc lá bên cạnh con mương nơi ông ngủ trên một chiếc ghế gỗ.


Uighur petitioner Aygu Tohiyti, 41, sits on the soiled mattress that serves as her dining table, bed and home in Beijing. She has travelled from her hometown of Kashgar, in the far western region of Xinjiang.

Dân oan người người Duy Ngô Nhĩ, Aygu Tohiyti, 41 tuổi, ngồi trên tấm nệm bẩn dùng làm bàn ăn, giường, và nhà ở của cô ở Bắc Kinh. Cô đã đến đây từ thành phố quê hương Kashgar, trong khu vực phía tây Tân Cương.


Uighur petitioners cook a communal meal in Beijing. They pool their money and resources for clothes, shelter and food.

Dân oan người người Duy Ngô Nhĩ nấu một bữa ăn cộng đồng tại Bắc Kinh. Họ góp tiền và các nguồn lực để mua quần áo, thức ăn và chỗ ở.


Petitioners fetch hot water from a 'spring' in the ground in a squatter colony.

Dân oan lấy nước nóng từ một con suối ngầm trong lòng đất ở nơi họ chiếm cứ để tạm trú


A petitioner hobbles around on wooden crutches in Beijing.

Một dân oan đi lại trên đôi nạng gỗ ở Bắc Kinh.


Chen Jianzhi, 40, who suffers from a mental illness, and one of her four children, Datien, 3, prepare to sleep in an underpass near Beijing's southern railway station.

Chen Jianzhi, 40 tuổi, người bị bệnh tâm thần, và một trong bốn người con, Datien, 3 tuổi, chuẩn bị ngủ trong một đường hầm gần ga xe lửa phía nam Bắc Kinh.


A petitioner sleeps in Beijing, holding on to her worldly possessions.

Một dân oan ngủ ở Bắc Kinh, đang nắm giữ của cải thế gian của mình


A petitioner writes messages on wooden cards and letters to China's top political leaders, including President Hu Jintao, hoping to be heard.

Một dân oan viết thông điệp trên bảng gỗ và những bức thư gởi cho các nhà lãnh đạo chính trị hàng đầu của Trung Quốc, kể cả Chủ tịch Hồ Cẩm Đào,và hy vọng sẽ được lắng nghe.


Petitioner Dai Longqiao, 50, dabs tears from her eyes as she recounts her story. Originally from China's eastern Jiangsu Province, Dai tells of how local government officials grabbed their family land and fish pond in 2004, with no compensation. Dai and her husband, Xia Xianqiao, 62, have been in Beijing to petition at least eight times each year since, sometimes staying for months on end.

Dân oan Đại Longqiao, 50 tuổi, trào lệ, khi bà kể lại câu chuyện của cô. Bắt đầu từ tỉnh Giang Tô phía đông Trung Quốc, Đại nói các quan chức chính quyền địa phương cướp lấy đất của gia đình và ao cá của họ năm 2004, mà không hề bồi thường. Bà Đài và chồng, Xianqiao Xia, 62 tuổi, đã lên Bắc Kinh khiếu kiện ít nhất là tám lần mỗi năm kể từ khi đó đến nay, đôi khi ở lại đây tháng này qua tháng khác.


Petitioner Wang Mei, 51, holds up her petition papers in her rooftop shack in Beijing. Wang has been petitioning in Beijing for four years, after local officials repeatedly tore down a new home she was building.

Dân oan Wang Mei, 51 tuổi, cầm tờ kiến nghị của mình ở căn lều trên tầng thượng tại Bắc Kinh. Wang đã khiếu kiện tại Bắc Kinh bốn năm nay, sau khi các quan chức địa phương nhiều lần phá đổ một ngôi nhà mới được xây dựng.


Petitioners Xie Degao, 48, and Wang Mei, 51, hold up their petition papers in a room shared by six petitioners.

Dân oan Xie Degao, 48 tuổi, và Wang Mei, 51 tuổi, giơ cao kiến nghị của họ trong một căn phòng được chia sẻ bởi sáu người khiếu kiện.


Xu Jiugui, 72, sits in a spot where petitioners had put up canvas tents, now cleared out by the authorities (his tent used to be in Beijing). Xu is originally from the northern city of Dandong, on the China-North Korea border. He is seeking justice for the removal of his identification papers and household registration during the 1960s. He has been petitioning in Beijing since 1986.

Xu Jiugui, 72 tuổi, ngồi trong một nơi mà người khiếu kiện trước đây đã dựng lều vải, nay đã bị nhà chức trách xóa bỏ (lều của ông trước dựng ở Bắc Kinh). Xu gốc người thành phố Đan Đông ở phía bắc, trên biên giới Trung Quốc-Bắc Triều Tiên. Ông đang tìm kiếm công lý chống lại việc loại bỏ các giấy tờ chứng thực và đăng ký hộ gia đình trong những năm 1960. Ông đã đi khiếu kiện tại Bắc Kinh từ năm 1986.


An elderly petitioner looks through his documents and letters in Beijing.

Một người khiếu kiện cao tuổi xem lại các tài liệu và thư từ ở Bắc Kinh.


Petitioners gather on a street corner just across from the Beijing southern railway station to sing 'red songs,' songs from China's revolutionary era that ostensibly praise the Communist Party.

Người khiếu kiện tập trung trên một góc phố bên kia ga đường sắt phía nam Bắc Kinh hát bài hát đỏ, bài hát từ thời kỳ cách mạng của Trung Quốc ca ngợi Đảng Cộng sản.


A petitioner sleeps near a railway in Beijing.

Người khiếu kiện ngủ gần ga đường sắt Bắc Kinh


An Uighur child clamors for her mother's attention while her father sleeps in their makeshift home next to a canal near Beijing's southern railway station.

Một đứa bé Duy Ngô Nhĩ khóc đòi mẹ trong khi cha nó ngủ trong nhà tạm của họ bên cạnh một con kênh gần nhà ga đường sắt phía nam Bắc Kinh.


Abbas settles into bed in a canal-side shack in Beijing. He and his mother, Nurungul Tohti, 35, have been in Beijing since March of 2011 to petition Abbas' alleged kidnapping and rape by a Han Chinese woman in the northern city of Dalian, where they had previously lived. They have since been detained and sent back to Xinjiang, but have again returned to the capital.

Abbas ngủ trên giường trong một căn lều bên con kênh ở Bắc Kinh. Nó và mẹ, Nurungul Tohti, 35 tuổi, đã có mặt tại Bắc Kinh kể từ tháng Ba năm 2011 để khiếu kiện. Abbas khiếu kiện vì đã bị bắt cóc và hãm hiếp bởi một phụ nữ Trung Quốc ngườ Hán ở thành phố Đại Liên miền bắc, nơi họ đã sống trước đây. Họ đã bị giam giữ và gửi trở lại Tân Cương, nhưng đã một lần nữa quay trở lại thủ đô.

http://www.viiphoto.com/detailStory.php?news_id=1354