MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, February 18, 2012

How do I Become a Police Officer? Làm thế nào để Trở thành một sĩ quan cảnh sát?How do I Become a Police Officer?

Làm thế nào để Trở thành một sĩ quan cảnh sát?

Some individuals decide to become police officers when they are very young, while others come to the realization later. Either way, there are number of steps to be taken if someone wants to become a police officer, and the earlier you get started, the better. A career in public service can be diverse, challenging, and fulfilling for those who are able to make it through the highly competitive process. Opportunities in law enforcement are incredibly varied, from urban police to rural sheriffs.

Một số người quyết định để trở thành nhân viên cảnh sát khi họ đang rất trẻ, trong khi những người khác thực hiện điều đó khi đã lớn tuổi hơn. Dù sớm hay muộn, vẫn có rất các bước được phải thực hiện nếu có bạn muốn trở thành một sĩ quan cảnh sát, và bạn nên bắt đầu trước đó thì tốt hơn. Một công việc trong dịch vụ công có thể là đa dạng, thách thức, và đòi hỏi phải chu toàn dành cho những người có thể để đảm nhận nó thông qua một quá trình có tính cạnh tranh cao. Các cơ hội về thực thi pháp luật vô cùng đa dạng, từ cảnh sát đô thị đến cảnh sát trưởng nông thôn.

If someone wants to become a police officer, he or she should start with education. Police departments require a basic high school education, and additional training such as an Associates or Bachelors degree is recommended. A number of colleges offer criminal justice programs for individuals interested in becoming a police officer. Most of these programs involve education in human behavior, legal issues, computer systems, and a variety of other subjects which assist law enforcement officers. The more advanced your training, the more successful your application as a police officer will be. This training will also serve you well in the field.

Nếu bạn muốn trở thành một sĩ quan cảnh sát, nên bắt đầu với học vấn. Sở cảnh sát yêu cầu một nền học vấn trung học cơ bản, và khuyến khích đào tạo bổ sung như Cử nhân chẳng hạn. Một số trường cao đẳng cung cấp các chương trình tư pháp hình sự cho những ai quan tâm trở thành một sĩ quan cảnh sát. Hầu hết các chương trình liên quan đến giáo dục về hành vi của con người, các vấn đề pháp lý, hệ thống máy tính, và một loạt các môn học khác hỗ trợ cho cán bộ thực thi pháp luật. Học vấn của bạn càng cao, khả năng thành công trong việc xét tuyển làm sĩ quan cảnh sát của bạn càng lớn. Học vấn này cũng sẽ phục vụ bạn tốt trong lĩnh vực nghề nghiệp.

Policing requires a high state of physical and moral fitness. Participating in organized sports will condition your body and also serve you well as you apply to a police department. Police officers must also pass a background check, and people with extensive traffic violations, drug convictions, or other indiscretions will likely be rejected. To be accepted as a police officer, you should use common sense, and avoid getting involved in potentially illegal or dangerous situations.

Nghề cảnh sát đòi hỏi một tình trạng thể chất tốt và đạo đức tốt. Tham gia thể thao có tổ chức tạo điều kiện thích nghi cho cơ thể của bạn và cũng phục vụ bạn tốt cho bạn khi nộp đơn vào sở cảnh sát. Cảnh sát cũng phải vượt qua kiểm tra lý lịch, và những người có hành vi vi phạm giao thông nhiều lần, bị kết án về ma túy, hoặc các vi phạm khác có thể sẽ bị từ chối. Để được chấp nhận làm một sĩ quan cảnh sát, bạn nên sử dụng lương tri, lẽ phaie thông thường, và tránh tham gia vào các tình huống có khả năng bất hợp pháp hoặc nguy hiểm.

When you are ready to apply to a police department, you will have to sit for the civil service examination. The civil service exam is administered through the police department you are applying to. If you are concerned about the examination, many companies offer study guides which can help you get a higher score. The civil service exam is offered whenever a department has openings, and some departments also offer it on a regular basis to establish a pool of eligible recruits.

Khi bạn đã sẵn sàng nọp đơn vào một sở cảnh sát, bạn sẽ phải dự kỳ kiểm tra dịch vụ dân sự. Các kỳ kiểm tra dịch vụ dân sự được tổ chức thông qua sở cảnh sát mà bạn đang dự tuyển. Nếu bạn lo lắng về kỳ kiểm tra này, đã có nhiều công ty cung cấp các hướng dẫn học tập có thể giúp bạn có được một điểm số cao hơn. Các kỳ kiểm tra dịch vụ dân sự được cung cấp bất cứ khi nào một bộ phận sở cảnh sát có tuyển người và một số sở cũng tổ chức kiểm tra một cách thường xuyên để tạo lập một nhóm tân binh hội đủ điều kiện.

You will also take a physical exam which tests agility, strength, vision, and hearing. If these tests are passed successfully, you will take drug and lie detector tests and began a series of interviews with the police department. If accepted, you will be sent to the police academy, a program which ranges from three months to one year. The police academy will prepare you fully for your job as a police officer.

Bạn cũng sẽ có một kỳ kiểm tra thể lực sự nhanh nhẹn, sức mạnh, thị lực, và thính lực. Nếu bạn qua được những kiểm tra này một cách thành công, bạn sẽ dự kiểm tra phát hiện ma túy và nói dối và bắt đầu một loạt các cuộc phỏng vấn với sở cảnh sát. Nếu được chấp nhận, bạn sẽ được gửi đến học viện cảnh sát, một chương trình khoảng từ ba tháng đến một năm. Các học viện cảnh sát sẽ giúp bạn chuẩn bị đầy đủ cho công việc của bạn như là một sĩ quan cảnh sát.

Police officers are expected to pursue continuing education as well, and attend yearly seminars and workshops to this end. The law enforcement community must constantly adapt to changing needs, and this ensures that police officers are updated on current legal procedure and cultural sensitivity. Advanced training allows police officers to better serve the communities they work in, and to retain their edge as law enforcement professionals.

Sĩ quan cảnh sát cũng được mong mỏi theo đuổi giáo dục thường xuyên, và tham dự hội thảo hàng năm và tập huấn để đạt được mục tiêu học tập. Những nhân viên thực thi pháp luật phải liên tục thích ứng với nhu cầu thay đổi, và điều này đảm bảo rằng các sĩ quan cảnh sát được cập nhật về thủ tục pháp luật hiện hành và sự nhạy cảm văn hóa. Đào tạo nâng cao cho phép cảnh sát phục vụ tốt hơn cho cộng đồng mà họ làm việc, và để duy trì sự sác bén của họ như là những người chuyên nghiệp về thực thi pháp luật.

In some states, it is possible to attend a police academy without being affiliated with a specific police department. If you are unsure about the area in which you would like to work, you can attend the police academy first and then apply into police departments as a fully trained police officer. With a growing population come growing demands on law enforcement, which translates into increased opportunities for individuals interested in a career in law enforcement. Pursuing your dream of becoming a police officer can be a lengthy process, but well worth it at the end.

Trong một số tiểu bang, cảnh sát có thể dự học tại học viện cảnh sát mà không cần liên kết với một sở cảnh sát cụ thể nào. Nếu bạn không chắc chắn về các lĩnh vực mà bạn muốn làm việc, bạn có thể vào học tại học viện cảnh sát trước và sau đó nộp đơn vào sở cảnh sát như là một sĩ quan cảnh sát được đào tạo đầy đủ. Với một dân số ngày càng tăng đến nhu cầu ngày càng tăng nhu cầu về thực thi pháp luật cúng tăng theo, làm gia tăng cơ hội cho các cá nhân quan tâm đến nghề nghiệp thực thi pháp luật. Theo đuổi ước mơ của bạn trở thành một sĩ quan cảnh sát có thể là một quá trình dài, nhưng đáng theo đuổi đến cùng.

http://www.wisegeek.com/how-do-i-become-a-police-officer.htm

How to prevent a power contest in Southeast Asia Làm thế nào để ngăn chặn tỉ thí sức mạnh ở Biển Đông?How to prevent a power contest in Southeast Asia

Làm thế nào để ngăn chặn tỉ thí sức mạnh ở Biển Đông?

Sarinna Areethamsirikul

Special to The Nation January 31, 2012

Sarinna Areethamsirikul

In the aftermath of the Asian financial crisis in 1997, Asian countries realised that they were easily exposed to shocks and crises because of the free flow of capital and unregulated markets that were the fundamental policies of the so-called Washington Consensus.

Sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997, các quốc gia ASEAN nhận ra rằng họ đang quá dễ bị tổn thương trước các cú sốc và khủng hoảng bởi gây ra bởi dòng vốn lưu thông tự do và thị trường phi kiểm soát, vốn là chính sách cơ bản của cái gọi là Đồng thuận Washington.

The one-size-fits-all economic policy drive towards a free market under the Washington Consensus was forcibly imposed on developing economies through aid and loans from the World Bank and the International Monetary Fund.

"Công thức" chính sách kinh tế một kích cỡ vừa cho tất cả hướng đến thị trường tự do dựa theo Đồng thuận Washington được áp đặt một cách gượng ép vào các nền kinh tế đang phát triển thông qua viện trợ và vốn vay của Ngân hàng thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

During the crisis, the Clinton administration decided to take its hand off the case, but China voluntarily stepped in and took its first major international leadership decision to manage the regional crisis. Since then, China's power has been on the rise in Asia. With its rapid economic growth, China has also reached out to fulfill demands in other parts of the world as a major trader and financier, which accordingly is seen to be a challenge to the roles of the United States, the World Bank and the IMF.

Trong suốt cuộc khủng hoảng, chính quyền Clinton quyết không nhúng tay vào vụ việc, nhưng Trung Quốc đã tự nguyện can thiệp và lần đầu tiên nhận lấy quyết định lãnh đạo quốc tế trong nỗ lực kiểm soát cuộc khủng hoảng khu vực lần này. Từ khi đó, quyền lực của Trung Quốc ngày càng tăng ở châu Á. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, Trung Quốc cũng đã ra sức đáp ứng các yêu cầu của nhiều khu vực khác nhau trên thế giới với vai trò như một nhà giao dịch và nhà tài chính lớn. Điều này do đó được coi là một sự thách thức đối với vai trò của Mỹ, WB và IMF.

Over the last decade, two wars in Iraq and Afghanistan have apparently distracted US interest and involvement in Southeast Asia. In 2007, the non-attendance of former US secretary of state Condoleezza Rice at the annual Asean Regional Forum, and of former US President George W Bush at the US-Asean Summit, unhinged the US's relationships with Asean members. On the other hand, China has increased its presence through financial aid and investment projects on commerce and energy, and has promoted cultural and social programmes in the region.

Trong thập niên qua, hai cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan rõ ràng đã khiến Mỹ sao nhãng sự quan tâm và tham gia vào Đông Nam Á. Năm 2007, việc cựu Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice không tham gia Diễn đàn khu vực ASEAN thường niên, và cựu tổng thống George W Bush vắng mặt tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN, đã khiến quan hệ của Mỹ với các thành viên ASEAN trở nên mất phương hướng. Mặt khác, Trung Quốc lại tăng cường sự hiện diện thông qua các dự án viện trợ tài chính và đầu tư vào thương mại và năng lượng, đồng thời thúc đẩy các chương trình văn hóa-xã hội trong khu vực.

For many policy-makers in Washington, rising China is an obvious threat to US power, especially at a time when the United States is losing its financial strength at home and its soft power and economic influence in many parts of the world. Unlike during the Cold War, the United States is not in a position to aggressively balance itself against potential new threats like China, even though its military remains the strongest in the world. In addition, the US and China are much more interdependent than they were twenty years ago.

Với nhiều nhà hoạch định chính sách tại Washington, sự trỗi dậy của Trung Quốc là một mối đe dọa rõ ràng đối với quyền lực Mỹ, đặc biệt ở thời điểm Mỹ đang đánh mất dần sức mạnh tài chính ở trong nước và sức mạnh mềm cũng như ảnh hưởng kinh tế ở nhiều khu vực trên thế giới. Không giống như trong Chiến tranh Lạnh, Mỹ hiện nay không còn ở vị trí có thể tự cân bằng để chống lại các mối đe dọa mới tiềm tàng như Trung Quốc, ngay cả khi quân đội của nước này vẫn mạnh nhất thế giới. Ngoài ra, Mỹ và Trung Quốc còn phụ thuộc vào nhau nhiều hơn nhiều so với 20 năm trước.

President Obama's new engagement policy in Asia, which promotes the use of "smart power" (a combination of diplomacy, commerce, militarism, cultural promotion and politics) to achieve its goals has so far received positive and enthusiastic reaction from Asean members. This is particularly true on the issues of the South China Sea, Burma's apparent democratisation, and Chinese influence in Mekong region - because the Asean members do not fully trust China on these issues and have concerns about Chinese aggression and unilateralism in the region. However, what Asean does not want to see, and what should not be allowed to happen, is a power contest between the two superpowers in the region.

Chính sách tái can dự vào châu Á mới của tổng thống Obama (tăng cường sử dụng "sức mạnh mềm" (kết hợp giữa ngoại giao, thương mại, chủ nghĩa quân phiệt, thúc đẩy văn hóa và chính trị) để đạt được các mục tiêu) cho tới nay đã nhận được những phản ứng tích cực và nhiệt tình từ các nước thành viên ASEAN. Điều này đặc biệt đúng với vấn đề Biển Đông, tiến trình dân chủ hóa ở Myanmar, và ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực sông Mekong - bởi các thành viên ASEAN không hoàn toàn tin tưởng Trung Quốc trong các vấn đề này và họ quan ngại về sự quyết liệt của Trung Quốc và chủ nghĩa đơn phương trong khu vực. Tuy nhiên, những gì ASEAN không muốn chứng kiến và những gì không nên được phép xảy ra chính là cuộc ganh đua quyền lực giữa 2 siêu cường này trong khu vực.

Two regional strategies can help to prevent a possible China-US power contest in Southeast Asia. First, use hedging strategies with caution. Currently Asean members tend to lean towards the US policy that attempts to mildly counterbalance Chinese power. Since Asean cannot provide a security umbrella and does not wish to create conflict with China, the United States thus becomes a fulcrum to rely on.

Hai chiến lược khu vực có thể giúp ngăn chặn cuộc cạnh tranh quyền lực Trung-Mỹ ở Đông Nam Á. Đầu tiên, sử dụng chiến lược phòng ngừa một cách thận trọng. Hiện nay, các thành viên ASEAN có xu hướng ngả sang chính sách Mỹ nhằm tạo đối trọng với sức mạnh của Trung Quốc. Do ASEAN không thể tạo ra chiếc ô an ninh và không muốn gây xung đột với Trung Quốc, nên Mỹ do đó có thể trở thành một điểm tựa để họ dựa vào.

The recent visit by Senator John McCain and Senator Joseph Lieberman to the Philippines and Vietnam has significantly pinned down the US commitment to security and trade in the region. The Philippines has welcomed the US presence in strengthening the country's defence and surveillance against Chinese military aggression in the South China Sea. Similarly, the United States has also sent a positive signal to possibly allow arms sales to Vietnam in the future, but only if Vietnam's human rights record improves. Vietnam and the Philippines are two claimants to the Spratly Islands in the South China Sea, along with Brunei, China, Malaysia and Taiwan.

Chuyến thăm mới đây của Thượng nghị sĩ John McCain và Joseph Lieberman với Philippine và Việt Nam đã khẳng định rõ ràng cam kết của Mỹ đối với an ninh và thương mại trong khu vực. Philippine hoan nghênh sự hiện diện của Mỹ đã giúp họ củng cố khả năng phòng thủ và giám sát chống nhằm kiềm chế sự quyết liệt quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông. Tương tự, Mỹ cũng đã gửi đi tín hiệu tích cực về việc có thể cho phép bán vũ khí cho Việt Nam trong tương lai, nhưng chỉ với điều kiện nếu như hồ sơ nhân quyền của Việt Nam được cải thiện. Việt Nam và Philippnes là hai nước có yêu sách chủ quyền đối với Quần đảo Trường Sa trên Biển Nam Trung Hoa [Biển Đông], cùng với Brunei, Trung Quốc, Malaysia và Đài Loan.

Cambodia is now banking on the US president participating in the Asean Summit in November this year, which unfortunately is during the same month as the US presidential election. Considering the massive flow of foreign direct investment from China into the country, Cambodia seeks to build on leverage over Chinese influence. Chheang Vannarith, director of the Cambodia Institute for Cooperation and Peace (CICP), stated that Cambodia was important for the US in counteracting China. He called this a win-win policy that benefits both Cambodia and the US.

Campuchia cũng rất tin tưởng tổng thống Mỹ sẽ tham gia Hội nghị thượng đỉnh Đông Á vào tháng 11 năm nay, thời điểm không may lại đúng vào tháng diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Xét thấy dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ Trung Quốc ồ ạt đổ vào, Campuchia phải toan tính thiết lập thế đối trọng với ảnh hưởng của Trung Quốc. Chheang Vannarith, giám đốc Viện Hợp tác và Hòa bình Campuchia (CICP), tuyên bố, Campuchia rất quan trọng với Mỹ trong việc tạo đối trọng với Trung Quốc. Ông gọi đây là chính sách đôi bên cùng có lợi, sẽ giúp ích cho cả Campuchia và Mỹ.

Asean members need to be painstaking in their unilateral hedging strategies against China and make sure that their actions do not create tension that could cause a power contest in the region. Nobody knows whether, how, or when China might retaliate against such new approaches. In addition, the re-election of President Barack Obama for a second term remains uncertain at this point. It is thus unclear if the US engagement in Asia will continue after the next US presidential election. Therefore, Asean members should maximise the range of strategic options to cushion against any unprecedented changes or shocks.

Các thành viên ASEAN cần tích cực trong chiến lược phòng ngừa đơn phương của mình nhằm chống lại Trung Quốc và đảm bảo hành động tiến hành không tạo ra căng thẳng có thể dẫn đến đua tranh quyền lực trong khu vực. Không ai biết có thể bằng cách nào, hay khi nào, Trung Quốc có thể trã đủa những cách tiếp cận mới như vậy. Bên cạnh đó, khả năng tái đắc cử của tổng thống Barack Obama vẫn chưa có gì chắc chắn tại thời điểm này. Rõ ràng chưa thể biết liệu sự can dự của Mỹ vào châu Á có sẽ tiếp tục sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tới đây hay không. Do vậy, các thành viên ASEAN nên tối đa hóa phạm vi lựa chọn chiến lược để tạo vùng đệm chống lại bất cứ thay đổi bất ngờ hay cú sốc nào.

Secondly, Asean should unify its voice on the Indonesian concept of "dynamic equilibrium", which adheres to the principle ofs mutual respect and common interest between Asean members and other regional powers. Asean should also pursue a "soft power" policy to expand its economic and cultural influence beyond the Southeast Asian region. Last year, Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono evoked the significance of geo-economics, not geo-politics, in the Asia-Pacific region, at the Apec CEO Summit in Honolulu. Asean could present itself as a bellwether to promote the geo-economics approach in Asia and push for its favoured choice of establishing an Asean+6 free trade agreement.

Thứ hai, ASEAN nên đoàn kết tiếng nói dựa trên quan điểm của Indonesia về "sự cân bằng năng động", tuân thủ nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và lợi ích chung giữa các thành viên ASEAN và các cường quốc khu vực khác. ASEAN cũng nên theo đuổi chính sách sức mạnh mềm để mở rộng ảnh hưởng kinh tế-văn hóa ra ngoài khu vực Đông Nam Á. Năm ngoái, tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã đề cao tầm quan trọng của địa kinh tế, thay vì địa chính trị, ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong Hội nghị CEO APEC tại Honolulu. ASEAN có thể thể hiện mình là một người lãnh đạo trong việc thúc đẩy cách tiếp cận địa kinh tế ở châu Á và tăng cường lựa chọn ưu tiên của mình là thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN+6.

Asean's institutional power has been recognised internationally and is certainly on the rise. If the grouping's members can stick to a unified strategy, it will not only beef up Asean in coping with external threats, achieving common goals and preventing a power race in the region, but would also reinforce individual members their ability to use hedging strategies more effectively.

Sức mạnh thể chế của ASEAN đã và đang được thừa nhận trên quốc tế và chắc chắn sẽ tăng lên trong tương lai. Nếu các thành viên của tổ chức gắn bó theo một chiến lược thống nhất, điều đó sẽ không chỉ giúp nâng cao khả năng của ASEAN trong việc đối phó với các mối đe dọa bên ngoài, đạt được mục tiêu chung và ngăn chặn cuộc đua quyền lực trong khu vực, mà còn củng cố khả năng sử dụng chiến lược phòng ngừa của các nước thành viên một cách hiệu quả hơn.

Sarinna Areethamsirikul is an independent researcher and writer based in the United States.

Sarinna Areethamsirikul là nhà nghiên cứu và nhà văn độc lập tại Mỹ.


Translated by Đình Ngânhttp://www.nationmultimedia.com/opinion/How-to-prevent-a-power-contest-in-Southeast-Asia-30174782.html