MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, January 19, 2012

Multi-million-yuan oilfield workship sinks at dock during construction Tàu dầu nhiều triệu nhân dân tệ chìm tại bến tàu trong quá trình xây dựng

Photo taken on Jan. 18, 2012 shows the bilged oilfield workship at a dock in Nantong City, east China's Jiangsu Province, Jan. 18, 2012. A workship worth an investment of 740 million yuan (117 million U.S. dollars) by the China Oilfield Services Ltd. (COSL), a leading Chinese oil field service provider, has sunk at a dock during construction on Wednesday. The cause of the accident was under investigation and no environmental pollution was incurred, COSL said. (Xinhua)

Ảnh chụp ngày 18 tháng một năm 2012 cho thấy con tàu khai thác dầu bị thủng tại một bến tàu ở thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô phía đông Trung Quốc, ngày 18 tháng 1 năm 2012. Một con tàu khai thác dầu với vốn đầu tư 740 triệu nhân dân tệ ($117,000,000) của Dịch vụ mỏ dầu Trung Quốc Ltd (COSL), một nhà cung cấp dịch vụ mỏ dầu hàng đầu Trung Quốc, đã bị chìm tại một bến tàu trong quá trình xây dựng hôm thứ Tư. Nguyên nhân xảy ra tai nạn đang được điều tra và không có ô nhiễm môi trường đã phát sinh, COSL cho biết. (Tân Hoa Xã)A floating bridge across the Yellow River collapses and sinks as two fully loaded trucks try to pass it, in east Jinan, capital of Shandong Province, January 3, 2011. [CFP Photo]

Một cây cầu phao trên sông Hoàng Hà sụp đổ và chìm khi hai xe tải chở nặng cố gắng qua cầu, ở phía đông Tế Nam, thủ phủ tỉnh Sơn Đông, tháng 3, 2011. [Ảnh CFP]

War hero has to beg to pay medical bills Anh hùng Hoàng Sa đi ăn xin để trả các hóa đơn y tếWar hero has to beg to pay medical bills

Anh hùng Hoàng Sa đi ăn xin để trả các hóa đơn y tế

Minnie Chan

Dec 1, 2011

Minnie Chan

1 Tháng 12 năm 2011

A former member of the National People's Congress Standing Committee and war hero in a 1974 battle for the Paracel Islands has been found begging on the street, mainland media reported yesterday.

Một cựu thành viên của Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhân dân và anh hùng chiến tranh trong một trận chiến năm 1974 giành quần đảo Hoàng Sa được thấy lúc đang ăn xin trên đường phố, các phương tiện truyền thông đại lục ngày hôm qua cho biết.

Wu Xianfeng, 61, was awarded a first-class merit after the Battle of the Paracel Islands for successfully repelling an attempt by Vietnamese forces to land on an island in January 1974.

Wu Xianfeng, 61 tuổi, đã được trao huân chương hạng nhất sau trận chiến quần đảo Hoàng Sa vì đã đẩy lùi thành công một nỗ lực của lực lượng Việt Nam đổ bộ lên đảo tháng 1 năm 1974.

He is now fighting another enemy - blood cancer - the Hainan-based South China Sea News reported on its website yesterday.

Ông bây giờ đang chiến đấu chống một kẻ thù khác - ung thư máu - tờ Tin tức Nam Hải có trụ sở tại đảo Hải Nam- tường thuật trên trang web của mình ngày hôm qua.

But the veteran could not afford the expensive medical treatment he required because the government offered him only a normal civil service pension, the report said, adding that he had been forced to beg in public in an attempt to pay for his medical fees because he had used up all his savings.

Tuy nhiên, cựu chiến binh này có thể không đủ khả năng điều trị y tế đắt tiền ông cần vì chính phủ chỉ cung cấp cho ông một khoản trợ cấp dịch vụ dân sự bình thường, báo cáo nói thêm rằng ông đã bị buộc phải đi ăn xin ở nơi công cộng để trả chi phí y tế bởi vì ông đã sử dụng hết tất cả các khoản tiết kiệm của mình.

Only retired government officials enjoy free medical treatment on the mainland.

Chỉ có các quan chức chính phủ đã nghỉ hưu mới được hưởng điều trị y tế miễn phí ở đại lục.

Wu now had to rely on his relatives and friends for financial support, the report said. He has also found a part-time job in a car sales yard in order to make ends meet.

Wu đã phải dựa vào hỗ trợ tài chính của người thân và bạn bè của mình, bài báo cho biết. Ông cũng đã có một công việc bán thời gian trong một nơi bán xe hơi để đắp đổi qua ngày.

Wu, a native of Hainan's Ledong county, joined the People's Liberation Army when he was 18. He became a volunteer militiaman in 1972 after leaving the army and led militia troops on Money Island in the Paracels to repel a Vietnamese navy landing party, killing more than a dozen enemy troops.

Wu, một người gốc quận Ledong của đảo Hải Nam, gia nhập Giải phóng Quân Nhân dân (PLA) khi ông 18 tuổi. Ông trở thành một dân quân tình nguyện vào năm 1972 sau khi rời khỏi quân đội và chỉ huy dân binh trên đảo Money Island thuộc quần đảo Hoàng Sa đẩy lùi một toán đổ bộ của lực lượng hải quân Việt Nam, giết chết hơn một chục quân địch.

The Money Island clash made Wu a war hero in 1974, with PLA Pictorial magazine sending top photographer Wu Zhenchao to take his portrait. Wearing a red militia T-shirt, with an automatic rifle around his neck and holding a shell trumpet, Wu stares intently into the distance in one photo that was chosen for the magazine's cover in October 1974.

Cuộc đụng độ đảo Money Island đã biến Wu thành anh hùng vào năm 1974, nhiếp ảnh gia hàng đầu Wu Zhenchao của Báo ảnh PLA đã chụp chân dung của ông. Mặc áo dân binh màu đỏ, với một khẩu súng trường tự động mang quanh cổ và cầm một cây kèn vỏ ốc, Wu nhìn chăm chú vào khoảng xa trong một bức ảnh đã được lựa chọn làm trang bìa tạp chí này vào tháng 10 năm 1974.The picture helped Wu to political honours, a report on the Phoenix Satellite Television website said, and he was elected to the NPC Standing Committee in 1975 as part of the Guangdong delegation. Hainan was under the administration of Guangdong until 1988.

Bức ảnh đã giúp Wu vinh danh về chính trị, một bài báo trên trang web của truyền hình vệ tinh Phoenix cho biết, và ông được bầu vào Uỷ ban thường vụ NPC năm 1975 như là một phần của đoàn đại biểu Quảng Đông. Hải Nam thuộc quản lý của Quảng Đông cho đến năm 1988.Wu also served as deputy head of two harbour bureaus in Hainan, and was a member of the Guangdong Provincial Youth League Committee in the 1970s and '80s, the Phoenix report said.

Wu cũng từng là Phó văn phòng của hai bến cảng ở Hải Nam, và là một thành viên của Uỷ ban Đoàn Thanh niên tỉnh Quảng Đông trong thập niên 1970 và thập niên 80, bài báo cáo của Phoenix cho biết.

His current plight, first revealed on a neighbour's blog, sparked an outcry on mainland internet chat rooms and forums. Thousands of internet users said a corrupt bureaucratic system was to blame for his "unfair treatment".

Hoàn cảnh khó khăn hiện nay của ông, lần đầu tiên tiết lộ trên blog của một người hàng xóm, gây ra một phản đối kịch liệt trên các phòng chat internet và các diễn đàn đại lục. Hàng ngàn người sử dụng Internet cho biết một hệ thống quan liêu tham nhũng phải chịu trách nhiệm về "đối xử không công bằng".

"This is the sadness of our country, where war heroes are always forgotten by our government and history," one internet user wrote on the Hainan News website forum.

"Đây là nỗi buồn của đất nước của chúng ta, nơi các anh hùng chiến tranh luôn luôn bị lãng quên bởi chính phủ và lịch sử", một người sử dụng Internet đã viết trên diễn đàn trang web Tin tức Hải Nam.

"It's because honest people don't know how to please and collude with corrupt officials," another wrote.

"Đó là bởi vì những người trung thực không biết làm thế nào để lấy lòng và thông đồng với các quan chức tham nhũng", một người khác đã viết.

You Xiaonian , 49, a PLA veteran who fought in the Sino-Vietnam war in 1979, said Wu was not an isolated case among retired soldiers.

You Xiaonian, 49 tuổi, một cựu chiến binh PLA đã chiến đấu trong chiến tranh Trung-Việt Nam vào năm 1979, cho biết Wu không phải là một trường hợp cá biệt trong số các bộ đội đã nghỉ hưu.

"Many of my battle companions who lost their arms and legs in the Sino-Vietnam war have been living in poverty since they were discharged from the army because the Party doesn't care for them in today's economy-first society," he said.

"Nhiều bạn chiến đấu của tôi, những người bị mất tay và chân trong cuộc chiến tranh Trung-Việt đã phải sống trong cảnh nghèo đói kể từ khi họ rời quân ngũĐảng không chăm sóc cho họ trong xã hội coi kinh tế là hằng đầu ngày nay," ông nói.

http://topics.scmp.com/news/china-news-watch/article/War-hero-has-to-beg-to-pay-medical-bills(Ecns.cn)--Wu Xianfeng, a former soldier and member of the Standing Committee of the National People's Congress (NPC), became an Internet sensation several days ago after a rumor spread that he had been reduced to the status of impoverished gatekeeper in the city of Haikou, capital of Hainan Province.

Wu has downplayed the rumors, however. "Poverty is such a strong word, which my wife and I thought inappropriate," said the 61-year-old former head of the Haikou Port Authority.

Wu was diagnosed with leukemia in May 2007 and soon resigned from his position as chairman. "I knew I wouldn't live much longer, but I still wanted to enjoy the achievements of socialist society," he explained.

Wu now depends on an expensive drug that costs over 24,000 yuan ($3,771) a month. Though he only has to pay 10 percent of the cost, Wu still finds it a heavy burden, given that his monthly pension is less than 3,000 yuan ($471.45).

Wu's wife only makes about 1,000 yuan per month, while their son is a college student who still depends on them financially. To relieve the burden, Wu took his current job as a gatekeeper. "Our country has given me a lot, which is enough to content me. I can't turn to the government for help every time I get sick," he said.

However, Wu also complained that "I often see members of the NPC Standing Committee playing golf in Hainan, but I have enjoyed nothing like that at all, even though I used to be one of them. As a retiree, I am enjoying much less welfare than I should."

The 1970s was a peak time for Wu. He was appointed squad leader after joining the army in 1973 and fought bravely in various battles against the invasion of the Republic of Vietnam (South Vietnam).

"I am already old in years, so every day counts for me. But compared to my comrades in arms, 19 of whom died in the Battle of the Paracel Islands, I am a rather lucky guy," he recalled.

Wu was awarded a First Class Merit Citation in 1974, which did little to change his fate, however. In June of the same year he was sent home, where he worked as a stevedore, unrecognized as a great retired soldier.

Nevertheless, he was suddenly elected as deputy to the NPC and became a member of the Standing Committee the following year. In August, he was also appointed vice head of the port authority in Hainan and deputy secretary of the Guangdong Provincial Youth League Committee.

"I was in my 20s then," said Wu, who felt satisfied and chose to work in Hainan.

"While holding a position in Guangdong, I chose to work at the office of the Hainan Port Authority. If I had chosen Guangdong at that time, my life would be totally different now. I was quite young then, and just wanted to gain more experience."

Wu stressed that during his career peak, many provinces, including Hunan and Guizhou, invited him for better jobs.

He also recalled the pain of his failed first marriage: "My former parents-in-law wanted me to live with them in Guangzhou, and I could have worked as deputy director of a development zone. Yet I declined, since I had no relatives there, so I had to divorce my wife," he said.

Wu has since put those troubles behind him and started a new family.

"I am not as bad off as people have described online," he stressed. "I am an ordinary man, living by my own hands. I have declined financial aid from others."