MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, July 27, 2012

YouTube Introduces Face-Blur Tool to Protect Activists, Children Youtube giới thiệu công cụ làm mờ gương mặt để bảo vệ các nhà hoạt động chính trị, trẻ em

YouTube Introduces Face-Blur Tool to Protect Activists, Children

Youtube giới thiệu công cụ làm mờ gương mặt để bảo vệ các nhà hoạt động chính trị, trẻ em
By Alex Johnston
Alex Johnston

Epoch Times, Jul 22nd, 2012

Epoch Times, 22/7/2012

YouTube announced it is launching a feature to give uploaders the ability to blur the faces of people in videos—an especially useful tool for journalists and citizens filming in risky environments.

Youtube đã vừa thông báo rằng họ đang chuẩn bị cho phát hành một tính năng cho phép người dùng có thể làm mờ đi các gương mặt của những người có mặt trong đoạn video- một công cụ đặc biệt hữu dụng cho những nhà báo và công dân làm phim trong các môi trường có tính nguy hiểm.


Amanda Conway, YouTube’s policy associate, said in a blog post that the technology can protect people in “sensitive protest footage without exposing the faces of the activists involved” and can protect the identities of children.

Amanda Conway, một cộng tác viên về chính sách của Youtube, đã cho biết trong một bài viết trên blog rằng công nghệ này có thể bảo vệ người dân trong "đoạn phim biểu thị sự phản kháng mang tính nhạy cảm mà không phơi bày ra các gương mặt của những nhà hoạt động liên quan", và còn có thể bảo vệ nhân dạng của trẻ em.


“Because human rights footage, in particular, opens up new risks to the people posting videos and to those filmed, it’s important to keep in mind other ways to protect yourself and the people in your videos,” the post reads.

"Bởi vì các đoạn phim nói về quyền con người (nhân quyền), một cách đặc thù, chúng mở ra nhiều hiểm nguy cho những ai đăng lên và cho cả những người có mặt trong đoạn phim,[nên] quan trọng là phải ghi nhớ trong đầu những cách thức khác để bảo vệ chính bạn và những người có mặt trong video", theo nội dung bài viết.


The tool “should disguise the visual identity of everyone on the screen,” said the Committee to Protect Journalists watchdog group.

Công cụ này "cần phải che đậy được nhân dạng hình ảnh của mọi người trên màn hình", theo lời của Ủy ban Bảo vệ nhà báo (Committee to Protect Jounalists.


“Face-blurring can be an important security tool for journalists working in regions where witnesses are punished simply for talking to the media,” the organization said.

"Làm mờ gương mặt có thể là một công cụ an ninh quan trọng cho các nhà báo làm việc trong những khu vực nơi mà nhân chứng sẽ bị trừng phạt đơn giản chỉ vì họ nói chuyện với truyền thông", theo lời tổ chức này.


In places like Syria, YouTube has played an important role as locals on the ground post videos of government crackdowns against civilians. Almost every day, there are new videos purportedly uploaded showing the regime’s offenses against its citizens or containing footage of rebel fighters advancing on government forces.

Tại các nơi như Syria, Youtube đã đóng một vai trò quan trọng khi mà những người dân địa phương đăng lên các đoạn video cho thấy các cuộc đàn áp thẳng tay của chính quyền lên công dân. Hầu như mỗi ngày đều có các đoạn video mới công khai tải lên cho thấy sự tấn công của chế độ lên những người công dân hoặc chứa đựng những đoạn phim về những người nổi dậy biểu tình đứng trước các lực lượng chính phủ.


Some Syrian regime soldiers have also uploaded their own footage during the 16-month conflict to possibly intimidate activists and rebels.

Một số người lính của chế độ Syria cũng tải lên các đoạn phim của riêng họ trong suốt 16 tháng xung đột nhằm có thể đe dọa các nhà hoạt động chính trị và các cuộc nổi loạn.


Conway said that the face-blurring feature is not perfect and might have difficulty detecting the faces of people in videos depending on video quality, lighting, and the camera angle. Uploaders of sensitive content should still take extra caution, she added.

Conway còn nói rằng chức năng làm mờ gương mặt là chưa hoàn hảo và có thể gặp khó khăn khi phát hiện các gương mặt người trong video tùy thuộc vào chất lượng của đoạn video, ánh sáng, và góc quay. Những người tải lên các nội dung nhạy cảm vẫn nên cẩn trọng thêm nữa, bà Conway nói thêm.
http://m.theepochtimes.com/n2/world/youtube-introduces-face-blur-tool-to-protect-activists-children-268876.html

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn