MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Wednesday, July 25, 2012

Wave of indignation raised against the monkey killer Làn sóng phẫn nộ lên phản đối kẻ giết khỉ


Photos show cruel killing of endangered monkeys

Hình ảnh cho thấy vụ giết hại tàn bạo những con vọc có nguy cơ tuyệt chủng

Wave of indignation raised against the monkey killer

Làn sóng phẫn nộ lên phản đối kẻ giết khỉ

July 20, 2012
20/7/2012


A young man has killed two monkeys and then showed off his “achievement” on Facebook. However, his savage action has been violently criticized, while he has been described as “emotionless cold-blooded person.”

Một thanh niên đã giết chết hai con khỉ và sau đó khoe "thành tích" trên Facebook. Tuy nhiên, hành động dã man của y đã bị chỉ trích mạnh mẽ, trong khi y được mô tả là "kẻ máu lạnhh vô cảm."

The image showing a young man with a delighted face torturing a monkey has appeared at the top of the Facebook page of a person with nick name Quang Nguyen Van. It has caused shocks to many people and has become the hot topic on all online forums.

Các hình ảnh cho thấy một thanh niên với một khuôn mặt rất vui mừng đang tra tấn một con khỉ đã xuất hiện ở đầu trang Facebook của một người có nick name Nguyễn Văn Quang. Nó đã gây sốc đối với nhiều người và đã đã trở thành chủ đề nóng trên tất cả các diễn đàn trực tuyến.


There was also a photo album which showed what the man did with the monkeys. If clicking the album, one would see more photos which make his hair stand on end

Cũng có một album ảnh cho thấy những gì người đàn ông đã làm với những con khỉ. Nếu nhấn vào album này, người ta sẽ thấy những hình ảnh khiến ta dựng tóc gáy.


After catching the monkeys, Quang did not hurry to kill the monkey immediately. He tried to torture them when they were alive. One of the photos that Quang has posted on Facebook shows that Quang pressed a cigarette into the mouth of the monkey.

Sau khi bắt những con khỉ, Quang đã không vội vàng giết chết chúng ngay lập tức. Y đã tìm cách tra tấn chúng khi còn sống. Một trong các bức ảnh mà Quang đã đăng trên Facebook cho thấy rằng Quang đã nhét một điếu thuốc lá vào miệng con khỉ.


The profile shown on Facebook says Quang is from Ha Lam town of Thang Binh district in Quang Nam province. Quang finished high school in 2010, which gives a reason to people to believe that Quang is 20 years old.


Hồ sơ cá nhân hiển thị trên Facebook nói rằng Quang là người thị trấn Hà Lam huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Quang tốt nghiệp trung học vào năm 2010, điều này cung cấp một lý do để người ta tin rằng Quang năm nay 20 tuổi.


Just several minutes after the photos appeared on Facebook, they have been forwarded to hundreds, and then thousands of people, who have expressed their anger about the savage action of the young man.

Chỉ vài phút sau khi bức ảnh xuất hiện trên Facebook, chúng đã được chuyển tiếp đến hàng trăm, và sau đó hàng ngàn người, những người đã bày tỏ sự giận dữ của họ về hành động dã man của người thanh niên này.


On voz forum, a member with nickname HuuRyu wrote: “This is a kind of rare animal. There are only some hundreds individuals existing. And now two more have died.”

Trên diễn đàn Voz, một thành viên với nickname HuuRyu đã viết: "Đây là một loại động vật quý hiếm. Hiện nay, chỉ còn vài trăm cá thể. Thế mà bây giờ hai con đã chết."


Meanwhile, silv3rgun wrote that rare animal killer must be sent to jail, calling on government agencies to impose appropriate punishment on the man.

Trong khi đó, silv3rgun đã viết rằng kẻ giết động vật quý hiếm phải bị đi tù, và kêu gọi các cơ quan chính quyền có sự trừng phạt thích hợp đối với người này.

“He is so cruel” are the words repeated by the members of webtretho. Trangnon_pv, one of the members, has expressed his worry that the rare monkey species may get exhausted, if the monkey killers are not heavily punished. A lot of adults said they shed tears when seeing the pictures and they could not imagine before that humans could be so cruel.


"Y thật là tàn nhẫn" là những từ được lặp đi lặp lại bởi các thành viên của Webtretho. Trangnon_pv, một trong những thành viên đã bày tỏ sự lo lắng của mình rằng các loài khỉ quý hiếm có thể bị cạn kiệt, nếu những kẻ giết khỉ không bị trừng phạt nặng nề. Rất nhiều người lớn cho biết họ đã rơi nước mắt khi nhìn thấy những hình ảnh này và trước đây họ không thể tưởng tượng con người lại có thể  độc ác đến thế.


Commenting on Yahoo News, Linhhan wrote: “The killer would be treated the way he treated the monkeys,” adding that she could not imagine that a person can make such hard hearted behaviors.

Bình luận trên Yahoo News, Linhhan đã viết: "kẻ giết người nên được trừng trị như cách anh ta đối xử với những con khỉ," nói thêm rằng cô không thể tưởng tượng rằng một người có thể thực hiện những hành vi tàn bạo đến thế.


In the latest news, VTC has quoted Vuong Tien Manh, an expert from CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) office in Vietnam, as saying that the monkeys on the pictures are the individuals of Pygathrix, a species in the danger of extinction.

Trong mục tin tức mới nhất, VTC đã trích dẫn Vương Tiến Mạnh, một chuyên gia từ Công ước CITES (Công ước quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã cóp nguy cơ tuyệt chủng) có văn phòng tại Việt Nam, nói rằng những con khỉ trên hình ảnh là các cá thể vọc Pygathrix, một loài có nguy cơ tuyệt chủng.


According to CITES, since July 10, 2006, only three offshoots of the species have been existing, namely Pygathrix nema, Pygathrix nigripes and Pygathrix cinerea.


Theo Công ước CITES, kể từ 10 tháng 7 năm 2006, chỉ có ba nhánh của các loài này còn tồn tại được, cụ thể là Pygathrix NEMA, Pygathrix nigripes và Pygathrix cinerea.

Manh said it is very likely that the killed monkeys belong to Pygathrix cinerea. The animals have been discovered since early the 20th century. The animals have been existing only in Vietnam with about 200 individuals.

Ông Mạnh cho biết, rất có khả năng rằng những con khỉ bị giết thuộc Pygathrix cinerea, đã được phát hiện sớm từ thế kỷ 20. Loài này, hiện tại, ở Việt Nam chỉ có khoảng 200 cá thể.

In Vietnam, the animals have been found in three provinces of Quang Nam, Kon Tum and Binh Dinh.

Ở Việt Nam, loài này đã được tìm thấy ở ba tỉnh Quảng Nam, Kon Tum và Bình Định.


“This is the species which needs to be protected because the number of monkeys has been decreasing continuously since 1995 due to the deforestation.

"Đây là loài cần được bảo vệ bởi vì số lượng của những con khỉ đã bị giảm liên tục từ năm 1995 do nạn phá rừng.

Tran Viet Hung, Deputy Director of ENV (the Education for Nature – Vietnam) has also affirmed that this is a rare animal species named in the Vietnam’s Red Book, where it is listed in the 1B group, i.e. they are in the danger of extinction.
Trần Việt Hùng, Phó Giám đốc ENV (các Giáo dục Thiên nhiên - Việt Nam) đã cũng khẳng định rằng đây là một 1 loài động vật quý hiếm có tên trong Sách đỏ của Việt Nam, trong đó nó được liệt kê vào nhóm 1B, tức là đang trong nguy cơ tuyệt chủng .

http://english.vietnamnet.vn/en/environment/25050/wave-of-indignation-raised-against-the-monkey-killer.html


This photo shows the cruel killing of the dead pregnant monkey that was forced to smoke before being boiled.

Hình ảnh này cho thấy việc giết hại tàn nhẫn con khỉ mẹ mang thai, bị buộc phải hút thuốc trước khi bị đun sôi.

 

 


 No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn