MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, July 3, 2012

Top euro area leaders urge focus on growth Lãnh đạo các quốc gia đứng đầu Châu Âu kêu gọi tập trung phát triển kinh tếTop euro area leaders urge focus on growth

Lãnh đạo các quốc gia đứng đầu Châu Âu kêu gọi tập trung phát triển kinh tế


Spanish Prime Minister Mariano Rajoy, French President Francois Hollande, German Chancellor Angela Merkel and Italian Prime Minister Mario Monti hold a joint press conference following their meeting in Rome.

Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy cùng tổng thống Pháp Francois Hollande, thủ tướng Đức Angela Markel và thủ tướng Ý Mario Monti đã tham dự một cuộc họp báo sau hội nghị tại Rome.

The leaders of the four biggest eurozone economies agreed Friday on a plan to boost economic growth in the troubled currency union.

Thứ sáu tuần qua, các nhà lãnh đạo của 4 nền kinh tế lớn nhất Châu Âu đã thống nhất kế hoạch nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong tình cảnh khó khăn của liên minh tiền tệ.

At a meeting in Rome, the leaders of Germany, France, Italy and Spain discussed their priorities for a key summit of European Union leaders next week.


Trong cuộc gặp mặt tại  Rome, các nhà lãnh đạo của  Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha  cũng đã thảo luận về những ưu tiên của họ chuẩn bị cho cuộc họp cấp cao quan trọng giữa các nhà lãnh đạo Liên minh Châu Âu(EU) diễn ra vào tuần tới.


Without going into detail, the leaders said they agreed on a set of growth-enhancing policies equal to about €125 billion, or 1% of eurozone gross domestic product.

Các nhà lãnh đạo không cho biết thông tin cụ thể màchỉ nói rằng họ tán thành với các chính sách tăng trưởng kinh tế có giá trị bằng 1% GDP của toàn khu vực Châu Âu tương đương khoảng 125 tỉ euro.


"We are preparing a plan for economic integration on a long-term basis in Europe," said Italian Prime Minister Mario Monti at a press conference following the meeting.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị Thủ tướng Ý Mario Monti cho biết “Chúng tôi đang lên một kế hoạch lâu dài về việc thống nhất nền kinh tế Châu Âu.”


Monti was flanked by German Chancellor Angela Merkel, French president Francois Hollande and Spanish prime minister Mariano Rajoy.

Phát biểu của ông Monti cũng đã nhận được sự ủng hộ từ phía những người đồng nhiệm của các nước Đức, Pháp và Tây Ban Nha.


Europe's darkest cloud hangs over Italy

Đám mây đen tối nhất của Châu Âu đang bao trùm nước Ý.


The meeting came ahead of the next European Council, which brings together the leaders of all 27 members of the European Union, on June 28-29.

Cuộc gặp mặt này diễn ra trước cuộc họp Hội đồng Châu Âu sẽ tiến hành vào ngày 28-29 tháng 6 với sự tham gia của tất cả 27 các nước thành viên trong Liên minh Châu Âu.


On Friday, the leaders said they plan to outline their long-term vision for the euro currency and take steps to strengthen the monetary union with deeper economic and financial integration.

Và các nhà lãnh đạo cũng cho biết rằng họ đã lên kế hoạch vạch ra những tầm nhìn dài hạn đối với đồng euro cũng như thực hiện các bước để củng cố liên minh tiền tệ với hội nhập kinh tế và tài chính sâu sắc hơn.

In particular, the leaders are expected to announce the formation of abanking union, which could include shared oversight and deposit insurance.


Đặc biệt, các nhà lãnh đạo được dự đoán sẽ công bố thông tin của liên minh ngân hàng bao gồm giám sát chung và bảo hiểm tiền gửi ngân hàng.


They are also considering an increase in the resources of the European Investment Bank. The goal is to boost growth and create jobs by investing in public works.

Họ cũng đang xem xét sự gia tăng các nguồn   lực kinh tế của Ngân hàng đầu tư Châu Âu. Mục đích là để thúc đẩy sự phát triển và tạo việc làm qua việc đầu tư vào các công trình công cộng.


At the press conference, the leaders did not say anything specific about a controversial plan to use bailout funds to buy euro area government bonds.

Tại cuộc họp báo, các nhà lãnh đạo không nhắc đến bất cứ một điều gì cụ thể về vấn đề gây tranh cãi trong việc sử dụng các quỹ cứu trợ tài chính để mua lại trái phiếu chính phủ của các quốc gia khu vực đồng  euro.

Merkel has resisted the proposal, which is backed by Monti, Hollande and Rajoy.

Bà Markel đã phản đối đề nghị được hỗ trợ của ông Monti, Hollande và Rajoy.

Should Draghi be more like Bernanke?

Germany is generally opposed to the idea of using eurozone funds to subsidize government debt, since doing so could make it easier for policymakers to delay unpopular economic reforms.

Draghi sẽ giống với Bernake?

Đức luôn phản đối ý tưởng sử dụng các quỹ tiền tệ của khu vực đồng tiền chung Châu Âu để hỗ trợ cho các món nợ chính phủ, vì việc này sẽ làm cho các nhà hoạch định trì hoãn sự cải cách các chính sách kinh tế không hợp với lòng dân.

However, borrowing costs for large euro area economies, including Italy and Spain, have been rising as investors fear those nations may need to be bailed out.

Tuy nhiên, chi phí vay vốn của các nền kinh tế lớn khu vực Châu Âu bao gồm Ý và Tây Ban Nha vẫn tiếp tục tăng do mối lo ngại của của nhà đầu tư về việc các quốc gia này sẽ cần được cứu trợ tài chính.


The leaders did express support for a tax on financial transactions, a move championed by Hollande.


Các nhà lãnh đạo thể hiện việc ủng hộ cho một loại thuế về giao dịch tài chính, một động thái tranh đấu của ông Hollande.

Hollande reiterated that Eurobonds, which would combine the debts of euro area governments, are one of many "useful instruments" under consideration.

Ông Hollande nhấn mạnh rằng trái phiếu Châu Âu kết hợp với nợ chính phủ của các quốc gia khu vực Châu Âu là một trong nhiều “ công cụ hữu ích” đang được xem xét.


Rajoy seemed to support using funds from the European Financial Stability Facility to recapitalize Spanish banks.

Rajoy dường như ủng hộ việcsửdụng kinh phí từ Quỹ ổn định tài chính châu Âu để tái cơ cấu vốn các ngân hàng Tây Ban Nha.

Spain will officially request loans from the euro area bailout fund to shore up insolvent banks on Monday. Final terms and conditions of the loans still need be finalized.

Vào thứ hai vừa qua Tây Ban Nha đã chính thức yêu cầu các khoản vay từ quỹ cứu trợ tài chính khu vực đồng Euro để vực dậy các ngân hàng lâm vào tình trạng phá sản. Các điều khoản cuối cùng và các điều kiện của các khoản vay vẫn còn cần được hoàn thành.

By March, Rajoy said the leaders will have in place "all the mechanisms to reach financial stability in Europe." 


Đến tháng ba, ông Rajoy cho biết các nhà lãnh đạo sẽ có được tất cả các cơ chế để đạt được sự ổn định tài chính ở châu Âu. "

BBC news
Translated by Ngọc Kha


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn