MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, July 28, 2012

Pollution protestors clash with police in China Người biểu tình chống ô nhiễm đụng độ với cảnh sát ở Trung Quốc
Pollution protestors clash with police in China

Người biểu tình chống ô nhiễm đụng độ với cảnh sát ở Trung Quốc

28 Jul 2012
28/07/2012


QIDONG, China - Thousands of people demonstrating over fears of pollution from a sewage pipeline at a paper factory in east China clashed with police Saturday, the latest in a series of environmental protests.

Qidong, Trung Quốc - Hàng ngàn người biểu tình vì lo ngại ô nhiễm từ một đường ống dẫn nước thải tại một nhà máy sản xuất giấy ở phía đông Trung Quốc đã đụng độ với cảnh sát hôm Thứ bảy, đây là sự kiện mới nhất trong một loạt các cuộc biểu tình về môi trường.


The protestors overturned two cars and ransacked local government offices in the coastal city of Qidong, near Shanghai, an AFP photographer said.


Những người biểu tình đã lật đổ hai chiếc xe và xâm nhập văn phòng chính quyền địa phương tại thành phố ven biển Qidong, gần Thượng Hải, một nhiếp ảnh gia AFP cho biết.

Demonstrators seized bottles of liquor and wine from the offices along with cartons of cigarettes, items which Chinese officials frequently receive as bribes, according to messages on Sina Weibo, China's Twitter-like service.

Những người biểu tình đã thu giữ những chai rượu mạnh và rượu vang từ các văn phòng cùng với những thùng thuốc lá, các mặt hàng mà các quan chức Trung Quốc thường xuyên được hối lộ, theo các tin nhắn trên mạng Sina Weibo, một dịch vụ Twitter của Trung Quốc.

Thousands of people had gathered in a square in front of the government offices and in adjacent streets Saturday morning, with armed police arriving at the scene at 9:00 am, AFP witnessed.


Hàng ngàn người đã tụ tập tại một quảng trường ở phía trước văn phòng chính quyền và các đường phố lân cận vào buổi sáng thứ bảy, cảnh sát vũ trang đến tại hiện trường lúc 09:00, AFP đã chứng kiến.


But the crowds dispersed after local authorities used television, radio, the Internet and text message to announce that the waste water pipeline project at the mill, which belongs to Japanese company Oji Paper, would be "permanently cancelled".

Tuy nhiên, đám đông giải tán sau khi chính quyền địa phương sử dụng truyền hình, đài phát thanh, Internet và tin nhắn văn bản để thông báo rằng dự án đường ống dẫn nước thải tại nhà máy thuộc công ty Oji Paper Nhật Bản, sẽ là "vĩnh viễn bị hủy bỏ".


Oji Paper denied it was causing pollution and said closing the 110 kilometre (70-mile) pipeline would not affect operations at the plant, located in Nantong, Jiji Press reported.

Oji Paper chối bỏ việc đã gây ra ô nhiễm và việc đóng 110 cây số (70 dặm) đường ống dẫn sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động tại nhà máy, nằm ở Nam Thông, Jiji Press cho biết.


"We don't release 'polluted water' as we are currently releasing water after purification that meets the local environmental standards," the news agency quoted a company public relations official as saying.


"Chúng tôi không thải nước bị ô nhiễm bởi vì chúng tôi hiện đang thải nước sau khi làm sạch và đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường địa phương", hãng tin dẫn lời một nhân viên quan hệ công chúng của công ty cho biết.


Protests against environmental degradation have increased in China, where three decades of rapid and unfettered industrial expansion have taken their toll.

Các cuộc biểu tình chống lại suy thoái môi trường đã tăng lên ở Trung Quốc, nơi ba thập kỷ mở rộng công nghiệp nhanh chóng và không bị trói buộc đã làm tăng đáng sợ mức độ ô nhiễm.


The sewage pipe from the paper mill would have discharged into the sea in the port of Lusi, one of four fishing harbours in Qidong, one protestor, who for safety reasons only gave her name as Qin, told AFP.

Các đường ống nước thải từ nhà máy giấy đã thải ra biển tại cảng Lusi, một trong bốn cảng cá tại Qidong, một người biểu tình, vì lý do an toàn chỉ cho tên của mình là Tần, nói với AFP.

Discharges were set to climb to 150,000 tonnes of sewage a day when the mill was fully operational, according to residents quoted Friday by the state-run Global Times newspaper.

Nước thải được biết đã lên đến 150.000 tấn một ngày khi nhà máy hoạt động hết công suất, theo lời cư dân phát biểu hôm thứ sáu vừa qua, tờ báo nhà nước, Hoàn cầu thời báo cho biết.

Qin said there had been about 50,000 demonstrators but that "almost everyone left after the government's promise to stop the project".

Qin cho biết đã có khoảng 50.000 người biểu tình nhưng mà "gần như tất cả mọi người đều ra về sau khi chính quyền hứa ngăn chặn dự án này".

A Nantong official, who gave his name as Chen, denied rumours that an 18-year-old man had been beaten to death by police.


Một quan chức ở Nantong, cho biết tên là Chen, phủ nhận tin đồn rằng một người đàn ông 18 tuổi đã bị đánh đến chết bởi cảnh sát.

"It must be a rumour, if true we would know," Chen told AFP by phone.

"Nó chắc là tin đồn, nếu đúng sự thật, chúng tôi hẳn phải biết", Chen nói với AFP qua điện thoại.


A photograph posted on the Internet showed a man, identified online as Sun Jianhua, the party secretary of the city, protected by police. He had apparently been stripped to the waist by protesters.


Một bức ảnh được đăng trên Internet cho thấy một người đàn ông, được xác định trên mạng là Sun Jianhua, bí thư đảng của thành phố, được bảo vệ bởi cảnh sát. Ông dường như đã bị lột áo đến thắt lưng bởi những người biểu tình.


One microblogger using the name Qidong Longhuisheng estimated numbers at 100,000.

Một blogger sử dụng cái tên Qidong Longhuisheng số ước tính con số khoảng 100.000.


"There are people everywhere, on walls, cars, rooftops, in streets," said another Internet user writing under the name Jiaojiaotaotailang earlier in the day.

"Có người ở khắp mọi nơi, trên tường, xe hơi, mái nhà, đường phố," trước đó trong ngày, một người sử dụng Internet viết dưới tên Jiaojiaotaotailang cho biết.

"The air is filled with the smell of alcohol, and there are sounds of breaking glass."

Không khí đầy mùi rượu, và có tiếng thủy tinh vỡ. "

Searches including "Qidong" were blocked Saturday on Sina Weibo, which has more than 250 million subscribers.

Tìm kiếm có từ "Qidong" đã bị chặn hôm thứ Bảy trên Sina Weibo, với hơn 250 triệu thuê bao.

The move to close the paper mill's waste water pipeline comes after Chinese authorities this month scrapped plans to build a $1.6 billion metals plant in the southwest province of Sichuan following violent protests by local residents concerned about the planned factory's environmental impact.

Động thái đóng đường ống dẫn nước thải nhà máy giấy xuất hiện sau khi chính quyền Trung Quốc trong tháng này hủy bỏ kế hoạchxây dựng một nhà máy kim loại trị giá $1.6 tỷ tại các tỉnh tây nam Tứ Xuyên sau các cuộc biểu tình bạo lực của cư dân địa phương lo ngại về tác động môi trường của nhà máy dự định xây dựng.

Similar incidents are reported regularly around China, many over environmental concerns that locals say are linked to corruption, but authorities typically quash the protests and push ahead with the projects.

Sự cố tương tự được báo cáo thường xuyên trên khắp Trung Quốc, có nhiều quan ngại về môi trường mà người dân địa phương nói có liên quan đến tham nhũng, nhưng chính quyền thường dẹp các cuộc biểu tình và cứ thúc đẩy các dự án.

The Chinese government warned Friday that security would be tightened throughout the country ahead of a major Communist Party Congress this autumn, which should see a new generation of leaders take over the reins of power.


Chính phủ Trung Quốc cảnh báo rằng an ninh sẽ được thắt chặt trên khắp đất nước trước Đại hội Đảng Cộng sản mùa thu này, với một thế hệ mới các nhà lãnh đạo tiếp nhận quyền lực.
http://www.channelnewsasia.com/stories/afp_asiapacific/view/1216229/1/.html

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn