MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, July 2, 2012

Mining group warns Vietnam over tax regime Công ty mỏ nước ngoài cảnh báo về chính sách thuế của Việt NamMining group warns Vietnam over tax regime

Công ty mỏ nước ngoài cảnh báo về chính sách thuế của Việt Nam

Ben Bland, Financial Times
Ben Bland, Financial Times


One of the few foreign mining companies operating in Vietnam has warned it will withhold $100m of investment because of the government’s tinkering with the tax and royalty regime.


Một trong vài công ty mỏ nước ngoài hoạt động ở Việt Nam đã cảnh báo rằng họ sẽ giữ lại 100 triệu Mỹ kim tiền đầu tư vì chính quyền đang tìm cách thay đổi chính sách thuế và tiền thuê mỏ.


Olympus Pacific Minerals, a Canadian gold producer with two mines in central Vietnam, voiced its dissatisfaction after the finance ministry announced plans last week to bring in a 10 per cent export tax on gold from January.


Olympus Pacific Minerals, một công ty sản xuất vàng với hai mỏ khai thác tại miền trung Việt Nam đã lên tiếng than phiền sau khi bộ tài chính vào tuần trước vừa thông báo kế hoạch tăng 10% thuế xuất khẩu vàng kể từ tháng Giêng.


“Taxes like this are often a disincentive to foreign investment,” said David Seton, chief executive of Olympus Pacific. “Until we get further clarity, we’re withholding $100m of new investment in Vietnam and looking at Malaysia, where there are zero royalties and a 5 per cent corporate tax regime for the first five years.”


"Thuế loại này thường được xem là không ưu đãi đối với đầu tư nước ngoài," David Seton, tổng giám đốc của Olympus Pacific nói. "Cho đến khi chúng tôi được giải thích thêm một cách rõ ràng, chúng tôi sẽ hoãn lại 100 triệu Mỹ kim tiền đầu tư mới vào Việt Nam và nhắm vào Malaysia, nơi không có phí thuê đất và chỉ có 5% chế độ thuế tập đoàn trong 5 năm đầu."


The cash would have been used to boost production at the company’s Bong Mieu and Phuoc Son mines, according to Mr Seton.


Số tiền này dự định được dùng để tăng cường sản lượng tại hai mỏ Bồng Miêu và Phước Sơn, ông Seton cho biết.


The new levy is the latest in a long line of changes to Vietnam’s tax system, legal framework and regulatory environment that has led many in the mining industry to conclude that the Vietnamese government wants to shut foreign investors out of the sector.

Việc tăng thuế mới này là sự kiện mới nhất trong hàng loạt những thay đổi trong chính sách thuế, cơ cấu pháp lý và môi trường qui định của Việt Nam khiến nhiều công ty trong ngành khai thác mỏ kết luận rằng chính quyền Việt Nam đang muốn từ chối giới đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực này.


The government has come under growing pressure to assert control over the natural resources sector after it licensed a Chinese state-owned company to develop a large bauxite mining project in Vietnam’s central highlands, sparking widespread concerns about environmental degradation and national security.


Chính quyền đang chịu áp lực ngày càng tăng về việc phải đưa ra kiểm soát nguồn tài nguyên thiên nhiên sau khi họ đã cho phép một công ty nhà nước Trung Quốc xây dựng một dự án khai thác mỏ bauxite ở vùng cao nguyên Việt Nam, dẫn đến những quan tâm sâu rộng về tình trạng huỷ hoại thiên nhiên và an ninh quốc gia.


The industry’s main representative body warned the government at a high-profile business forum last week that a new and more stringent minerals law and “irrational” tax policies “may drive many businesses towards the brink of bankruptcy”.


Cơ quan đại diện chính của ngành khai thác mỏ đã cảnh báo với chính quyền tại một hội nghị thương mại cao cấp vào tuần trước rằng luật lệ mới và chính sách thuế "bất hợp lý" có thể sẽ đẩy nhiều doanh nghiệp đến bờ phá sản.


Geologists believe that Vietnam has substantial reserves of minerals such as iron ore, coal, copper, bauxite, gold and zinc but that much of the country’s resource wealth remains undiscovered because of minimal exploration.


Các nhà địa chất cho rằng Việt Nam có một trữ lượng lớn khoáng sản như sắt, than, đồng, bauxite, vàng và kẽm, nhưng hầu hết tài nguyên trù phú của quốc gia này vẫn chưa được khai thác vì sự hạn chế thăm dò.


Only a few foreign mining groups have ventured into Vietnam and life has become increasingly difficult. Many now doubt the security of their tenure.


Chỉ có một vài tập đoàn mỏ đầu tư vào Việt Nam và hoạt động của họ ngày càng trở nên khó khăn. Nhiều người nghi ngờ về sự an toàn của quá trình đầu tư của họ.


Foreign investors were taken aback when Dragon Capital, one of the most well-established foreign investment groups in Vietnam, was in effect elbowed out of a large tungsten mining project this year at a loss of over $100m.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã ngạc nhiên khi Dragon Capital, một trong những nhóm đầu tư nước ngoài có thế lực nhất ở Việt Nam, đã bị loại ra khỏi một dự án khai thác tungsten lớn trong năm nay và bị lỗ hơn 100 triệu Mỹ kim.


“There’s now a sufficient body of evidence that would indicate that Vietnam feels it can develop its natural resources sector without significant foreign involvement,” said Dominic Scriven, Dragon Capital’s chief executive.


"Hiện nay đã có đầy đủ bằng chứng cho thấy rằng Việt Nam cảm thấy họ có thể tự phát triển lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên mà không cần đến sự tham gia quá nhiều của ngoại quốc," Dominic Scriven, tổng giám đốc Dragon Capital nói.


Asian Mineral Resources, a Toronto-listed mining company, shelved advanced plans to develop a nickel mine in north-west Vietnam in 2008 after the government quadrupled the proposed export tariff. Although the company had already spent $48m developing the mine, the tax increase made the project uneconomical as global nickel prices slumped and funding dried up in the wake of the financial crisis.


Asian Mineral Resources, một công ty mỏ đăng ký tại Toronto, đã rút lui những dự án có sẵn để xây dựng một mỏ ni-ken tại vùng Tây bắc Việt Nam vào năm 2008 sau khi chính quyền tăng gấp bốn lần ngạch thuế xuất khẩu. Mặc dù công ty này đã chi đến 48 triệu để xây dựng khu mỏ, việc tăng thuế đã làm cho dự án mất đi hiệu quả kinh tế khi giá kền trên thế giới bị suy giảm và ngân sách bị cạn kiệt vì cơn khủng hoảng kinh tế.


Foreign mining executives accept Vietnam needs a more rigorous auctioning process for mining licences. However, they say Vietnam is becoming less attractive than countries such as Indonesia and Chile.
Giám đốc các công ty khai thác mỏ nước ngoài công nhận rằng Việt Nam cần có một chế độ đấu giá giấy phép khai thác mỏ khắt khe hơn. Nhưng họ cũng cho rằng Việt Nam đang trở nên ít hấp dẫn hơn so với những quốc gia khác như Indonesia và Chile.


Translated by Dien Vy

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/58208a44-008b-11e0-aa29-00144feab49a.html#axzz1zSeJODTE

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn