MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, July 7, 2012

INDIAN TUTORS TEACH BRITISH KIDS ONLINE “GIA SƯ” ẤN ĐỘ DẠY TRỰC TUYẾN TRẺ EM Ở ANH
INDIAN TUTORS TEACH BRITISH KIDS ONLINE

“GIA SƯ” ẤN ĐỘ DẠY TRỰC TUYẾN TRẺ EM Ở ANH


Each pupil at Raynham Primary School in London gets a dedicated one-on-one online tutor from India, for their after-school math lesson.

Mỗi học sinh ở trường tiểu học Raynham ở Luân Đôn thuê một gia sư từ Ấn Độ tận tuỵ kèm một thầy một trò trên mạng cho bài học toán sau giờ học.

India was once part of the British Empire, but thanks to modern technology and a booming economy, it has turned the tables on its former colonial master. Indian tutors are helping to teach math to British children over high-speed Internet connections. Early results suggest the idea is improving exam results. But not everyone is happy at this 'outsourcing' of tutoring.

Ấn Độ từng là thuộc địa của Đế chế Anh, nhưng nhờ công nghệ hiện đại và nền kinh tế phát triển nhanh chóng, nó đã lật ngược tình thế với chủ thực dân cũ của nó. Gia sư ở Ấn Độ đang giúp dạy toán cho trẻ em Anh thông qua kết nối internet cao tốc. Các kết quả ban đầu cho thấy ý tưởng này đang cải thiện kết quả thi cử. Nhưng không phải mọi người ai cũng phấn khởi về phương pháp hướng dẫn học tập “thuê bên ngoài” này.

It’s 3:30, and pupils at Raynham Primary School in London are gathering for their after-school math lesson.

Bây giờ là 3 giờ 30 phút, và các học sinh ở trường tiểu học Raynham ở Luân Đôn đang tụ họp chuẩn bị bài học toán sau giờ học của chúng.

Five time zones - and thousands of kilometers away - their math tutors are also arriving for class. High-speed Internet has made it possible for Indian tutors to teach British pupils in real time. Each pupil gets a dedicated one-to-one online tutor.

Cách nhau năm múi giờ và hàng ngàn ki-lô-mét - gia sư toán của họ cũng đang lên lớp. Mạng internet tốc độ cao đã làm cho gia sư Ấn Độ có thể dạy học sinh Anh với thời gian thực. Mỗi học sinh thuê một gia sư tận tuỵ kèm một thầy một trò trên mạng.

The class' teacher, Altus Basson, says he has seen an improvement in results. "There are some children who’ve really rocketed in their results. Children who struggle to focus in class focus a lot better on the laptops. The real advantage is that each child gets a focused activity and a single tutor," he said.


Giáo viên của lớp, thầy Altus Basson, cho biết anh đã thấy kết quả được cải thiện. “Có một số học sinh thật sự đã tiến bộ vượt bậc trong kết quả học tập. Học sinh nào cố gắng tập trung được trong lớp sẽ tập trung tốt hơn nhiều trên máy tính xách tay. Lợi thế thực sự ở đây là mỗi đứa trẻ có được hoạt động tập trung và một gia sư," ông cho biết.

Raynham’s pupils like nine-year old Samia Abdul-Kadir say they enjoy the online lessons. "It helps me because sometimes when we’re doing it in class, I don’t hear the teacher very much and I don’t understand, but online is better," she said.

Học sinh trường Raynham chẳng hạn như cô bé chín tuổi Samia Abdul-Kadir cho biết chúng thích các bài học trực tuyến. "Nó giúp em vì đôi khi trong lúc chúng em làm nó ở lớp, chúng em không nghe được giáo viên giảng nhiều và không hiểu, nhưng học trực tuyến tốt hơn, " cô bé nói.


Her friend, Abdul-Fadil Badori agrees. "Online, you can hear it, it’s not shared by everyone, everyone has different topics they’re learning," he said.

Bạn cô ấy, Abdul-Fadil Badori cũng đồng ý với nhận định trên. "Trên mạng, bạn có thể nghe giảng, không phải chia sẻ bởi nhiều người, mọi người đều học với chủ đề khác nhau" cậu bé cho biết thêm.


Such individualized teaching is the core idea of Brightspark Education, the company that provides the online tutoring, says founder Tom Hooper.


Công việc kem cặp cá nhân hoá như trên là ý tưởng cốt lõi của Giáo dục Brightspark, một công ty chuyên cung cấp gia sư trực tuyến, Tom Hooper - người sáng lập công ty cho biết.


"Children today feel very confident online, they feel very engaged, they feel very in control. And that’s half the battle with education. Give them control, make them feel confident and enjoy their learning and you’ll see them start to improve and embrace it," he said.

"Trẻ em ngày nay cảm thấy rất tự tin trên mạng, chúng cảm thấy rất bận rộn, chúng cảm thấy rất tự chủ. Và đó là thành công một nửa với giáo dục. Cho chúng sự kiểm soát, làm chúng cảm thấy tự tin và thích học và bạn sẽ thấy chúng bắt đầu cải thiện cách học tập và tận dụng phương pháp học tập này" ông ta phát biểu.


Raynham Primary School is among the first in Europe to try online tutoring. At between $20 and $25 an hour, it’s about half the cost of face-to-face coaching.

Trường tiểu học Raynham nằm trong số những trường học đầu tiên ở châu Âu đang thử phương pháp hướng dẫn trực tuyến. Với học phí  từ 20 đến 25 đô-la Mỹ một tiếng đồng hồ, nó tốn chỉ khoảng bằng nửa chi phí học trực tiếp.


But it has not been welcomed by all. Kevin Courtney is deputy General Secretary of Britain's National Union of Teachers.
"We think there’s a really important emotional connection between a teacher and a child whether it’s a whole class or whether it’s one-to-one. You need that immediacy of feedback and we’re not convinced that that can happen across an Internet connection. In one of the wealthiest countries in the world, we think that we can afford to have teachers with genuine emotional connection there with the children," he said.


Tuy nhiên không phải ai cũng hoan nghênh phương pháp giáo dục này. Kevin Courtney là phó tổng thư ký của Liên hiệp giáo viên quốc gia Anh nói: "Chúng tôi nghĩ có mối quan hệ tình cảm quan trọng thật sự giữa giáo viên và một đứa trẻ dù giáo viên đó dạy toàn bộ lớp hay kèm một thầy một trò. Bạn cần thông tin phản hồi nhanh và chúng tôi không chắc rằng điều đó có thể có được thông qua kết nối internet. Với tư cách ở một trong những quốc gia giàu có nhất trên thế giới, chúng tôi nghĩ rằng nơi đây chúng tôi có đủ khả năng để có đội ngũ giáo viên có mối quan hệ tình cảm chân thành với học sinh," ông ta lên tiếng.


Brightspark Education insists the online tutoring is purely a supplement to regular teaching - and denies that it poses a threat to teachers’ jobs in Britain.

Giáo dục Brightspark nhấn mạnh việc hướng dẫn trực tuyến chỉ là bổ sung cho công việc giảng dạy thông thường - và phủ nhận rằng nó là mối đe doạ đối với nghề giáo viên ở Anh.

Parents say they’re very satisfied with the results they’ve seen. Despite new technologies and methods of teaching, math is still not everyone's favorite subject.

Các bậc cha mẹ nói họ rất hài lòng với kết quả họ đã chứng kiến. Mặc dù có các công nghệ và phương pháp dạy học mới, toán vẫn không là đề tài được mọi người ưa thích.http://www.voanews.com/content/indian-tutors-teach-british-kids-online-120222089/167353.html

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn