MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN


Wednesday, July 25, 2012

Clinton: 'Pivot to Asia' about promoting democracy, not countering China Ngoại trưởng Hillary Clinton: ‘Trục châu Á’ là để thúc đẩy nhân quyền và dân chủ


Clinton: 'Pivot to Asia' about promoting democracy, not countering China

Ngoại trưởng Hillary Clinton: ‘Trục châu Á’ là để thúc đẩy nhân quyền và dân chủ

By Julian Pecquet
Julian Pecquet

The Hill - 07/09/12
The Hill - 09/07/12


Secretary of State Hillary Clinton is on a whirlwind tour of Asia this week, hoping to convince allies that the administration's much-touted “pivot to Asia” is about promoting human rights and democracy, rather than curtailing China's rise.

Chủ đích chuyến thăm của Ngoại trưởng Hillary Clinton đến châu Á trong tuần vừa qua nhằm thuyết phục các đồng minh trong khu vực rằng “trục châu Á” của Hoa Kỳ chính là để thúc đẩy nhân quyền và dân chủ, chứ không phải là kiềm hãm sự trỗi dậy của Trung Quốc.


Clinton acknowledged that U.S. military outreach to regional partners worried about Chinese ambitions has dominated the headlines since the administration announced the new strategy last fall.

Bà Clinton thừa nhận rằng quân đội Hoa Kỳ tiếp cận với các đối tác trong khu vực với sự lo lắng về tham vọng thống trị Trung Quốc đã trở thành một tiêu đề chính kể từ khi chính quyền Obama công bố chiến lược mới vào mùa thu năm ngoái.


The realignment, however, has three main dimensions — security, economic and “common values” — she said in a speech Monday, the last of which is at the “heart” of U.S. policy vis-a-vis Asia.

Tuy nhiên, sự tái cấu trúc này có ba điểm chính – an ninh, kinh tế và “các giá trị chung” –  bà nói trong một bài phát biểu, điểm cuối cùng là điều “quan trọng” nhất trong chính sách của Hoa Kỳ tại châu Á.


“I have to say that in many ways, the heart of our strategy, the piece that binds all the rest of it together, is our support for democracy and human rights,” Clinton said during a visit to Mongolia. “Those are not only my nation’s most cherished values; they are the birthright of every person born in the world.”

“Tôi phải nói rằng bằng nhiều cách, chiến lược cốt lõi của chúng tôi – mảnh chính để liên kết những điểm còn lại với nhau, là hỗ trợ cho dân chủ và quyền con người”, bà Clinton cho biết trong chuyến thăm Mông Cổ. “Đó là không chỉ giá trị của quốc gia chúng tôi, mà còn là quyền lợi đương nhiên của mỗi người sinh ra trên thế giới này”.


Clinton's visit to the continent — she attended an Afghan donors' conference in Japan over the weekend and next travels to Vietnam, Laos and Cambodia for the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Regional Forum – follows Secretary of Defense Leon Panetta's own highly scrutinized Asia trip last month.


Trong thời gian ở châu lục này, bà Clinton đã ghé tham dự một hội nghị nhà tài trợ Afghanistan tại Nhật Bản, sau đó thăm Việt Nam, Lào và Campuchia để dự Diễn đàn khu vực Hiệp hội khu vực Đông Nam Châu Á Quốc (ASEAN). Chuyến đi của bà chỉ sau chuyến đi đầy xôn xao của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta ghé qua khu vực châu Á hồi tháng trước.


Panetta met with other Asian defense chiefs in Singapore to discuss tensions in the South China Sea and other hotspots where China is asserting its power, following earlier announcements that the United States is boosting its military presence in Australia, the Philippines and other areas.


Ông Panetta đã gặp gỡ với các lãnh đạo quốc phòng châu Á tại Singapore để thảo luận về những căng thẳng gần đây ở Biển Biển Đông và các một số khu vực khác mà Trung Quốc đang ra sức khẳng định chủ quyền. Việc này diễn ra sau khi Hoa Kỳ thông báo rằng họ đang đẩy mạnh sự hiện diện quân sự tại Úc, Philippines và một số khu vực khác.


In her speech, Clinton praised Mongolia, which has been viewed as a shining democratic example in the region since it got rid of communism in its democratic revolution of 1990 and this year is hosting the Community of Democracies, a global intergovernmental coalition of democratic countries. She went on to highlight recent elections in Taiwan, the Philippines and Timor-Leste and the democratic progress in Thailand and Burma to take a dig at China, without mentioning the country by name.


Trong bài phát biểu, bà Clinton đã ca ngợi Mông Cổ, nước được xem như một ví dụ điển hình trong việc cải cách sang nền dân chủ trong khu vực kể từ khi người dân tại đây thoát khỏi chủ nghĩa cộng sản trong cuộc cách mạng dân chủ năm 1990. Năm nay, Mông Cổ sẽ là nước tiếp đãi Cộng đồng Các nền Dân chủ, một liên minh toàn cầu liên chính phủ của các nước dân chủ. Bà đã nói thêm về sự nổi bật của các cuộc bầu cử gần đây ở Đài Loan, Philippines và Timor-Leste và sự tiến bộ trong tiến trình cải cách dân chủ ở Thái Lan và Miến Điện để ám chỉ Trung Quốc, tuy bà không đích danh nêu tên quốc gia này.


“These and other achievements across the region show what is possible,” she said. “And they stand in stark contrast to those governments that continue to resist reforms, that work around the clock to restrict people’s access to ideas and information, to imprison them for expressing their views, to usurp the rights of citizens to choose their leaders, to govern without accountability, to corrupt the economic progress of the country and take the riches onto themselves.”

“Những thành tựu tại các nước này và ở nhiều nơi khác trên toàn khu vực cho thấy  những gì có thể làm được,” bà nói. “Và họ hoàn toàn trái ngược với những chính phủ tiếp tục ra sức để chống lại cải cách, làm việc suốt ngày để hạn chế người dân tiếp cận với các ý tưởng và thông tin, để bỏ tù vì họ bày tỏ quan điểm khác biệt, để chiếm đoạt quyền chọn lãnh đạo của người dân, để cai trị không có trách nhiệm, để tham nhũng và kiềm hãm sự tiến bộ của nền kinh tế đất nước và làm giàu cho bản thân họ”.


Despite the dig, the State Department says it sees China as a partner and rival, but not an enemy. To underscore that point, Clinton is set to have a “very substantial session” with Chinese Foreign Minister Yang Jiechi on the margins of the ASEAN summit.

Mặc dù chỉ trích nhưng Bộ Ngoại giao nói rằng họ xem Trung Quốc như một đối tác và đối thủ, chứ không phải là một kẻ thù. Để nhấn mạnh điểm đó, bà Clinton đã có một lịch trình “rất đáng kể” với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Yang Jiechi [Dương Khiết Trì] bên lề Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN.


“One of the things that we are seeking to underscore during this visit is ... a strong determination to show the region that the United States and China are committed to work closely together,” a senior State Department official told reporters traveling to Mongolia.


“Một trong những điều mà chúng tôi đang tìm cách nhấn mạnh trong chuyến thăm này là … quyết tâm mạnh mẽ để cho các nước trong khu vực thấy rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc cam kết sẽ làm việc chặt chẽ với nhau”, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao nói với các phóng viên trong chuyến thăm Mông Cổ.


“There will be inevitable competition, but we want to channel that competition into areas that are productive. And we want to make very clear that the two countries are prepared to work in a constructive manner here in the 21st century.”

Sẽ không thể tránh khỏi những cạnh tranh, nhưng chúng tôi muốn chuyển sự cạnh tranh đó thành những điều lợi ích. Và chúng tôi muốn nói rõ ràng rằng hai nước đang chuẩn bị để làm việc một cách xây dựng trong thế kỷ 21″.

Translated by Miên Thy


http://thehill.com/blogs/global-affairs/asia-pacific/236743-clinton-says-administrations-pivot-to-asia-really-about-human-rights-democracy

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn